A A A A A

زندگی: [آیات برای مردان]

اول قرنتيان 15:58
بنابراين، ای عزيزان، از آنجا كه پيروزی ما در آينده حتمی است، پس در ايمان قوی و ثابت قدم بمانيد و همواره مشغول خدمت به خداوند باشيد، چون می‌دانيد كه خدمتتان به خداوند بی‌نتيجه نيست، و در قيامت هركس پاداش اعمال خود را خواهد يافت.

اول قرنتيان 16:13
هشيار باشيد كه چيزی به ايمانتان صدمه نزند. به خداوند وفادار بمانيد. قوی و شجاع باشيد.

اول پترس 5:5
و شما ای جوانان، مطيع افراد سالخورده باشيد. به همين ترتيب، همگی شما با روحی فروتن يكديگر را خدمت نماييد، زيرا خداوند فروتنان را مورد عنايت خاص خود قرار می‌دهد، اما مخالف متكبران و مغروران می‌باشد.

اول تيموتيوس 4:8
تمرين و ورزش بدنی مفيد است، اما ورزش روحانی بسيار مفيدتر از آن است و تو را برای هر كاری آماده می‌سازد. پس به تمرينات روحانی بپرداز تا مسيحی بهتری باشی، چون اين تمرينات نه فقط برای اين دنيا مفيد است، بلكه برای عالم آينده نيز.

اول تيموتيوس 4:12
اجازه نده كسی تو را بدليل جوانی‌ات حقير بشمارد، بلكه بكوش تا سخن گفتن و شيوۀ زندگی‌ات، و همچنين محبت و ايمان و پاكی‌ات، برای ايمانداران نمونه باشد.

دوم قرنتيان 4:16
از اينروست كه ما هرگز از خدمت به خدا دلسرد نمی‌شويم. با اينكه نيروی جسمی ما بتدريج از بين می‌رود، اما نيروی باطنی ما روزبروز در خداوند فزونی می‌يابد.

تثنييه ۸:۳
آری، او شما را در سختی و گرسنگی نگه داشت و بعد به شما «مَنّ» را داد تا بخوريد، غذايی كه شما و پدرانتان قبلاً از آن بی‌اطلاع بوديد. او چنين كرد تا به شما بفهماند كه زندگی فقط به خوراک نيست، بلكه به اطاعت از كلام خداوند.

غلاطيان ۱:۱۰
هدف من اين نيست كه با تملق و چاپلوسی، اعتماد شما را به خود جلب كنم. كوشش من خشنود ساختن خداست؛ اگر تابحال در پی جلب خشنودی مردم می‌بودم، هرگز نمی‌توانستم خدمتگزار واقعی مسيح باشم.

عبرانيان ۴:۱۲
كلام خدا زنده و بانفوذ است و برّنده‌تر از هر شمشير تيزی است كه مفصل را از استخوان جدا می‌كند، زيرا افكار پنهانی و نيتهای مخفی دل ما را می‌شكافد تا ما را آنچنانكه هستيم، به خودمان نشان دهد.

يعقوب ۵:۱۶
نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف نماييد و برای يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد. دعای صادقانۀ مرد درستكار، قدرت و تأثير شگفت‌انگيز دارد.

يشوع ۱:۹
آری، قوی و شجاع باش و ترس و واهمه را از خود دور كن و به ياد داشته باش كه هر جا بروی من كه خداوند، خدای تو هستم، با تو خواهم بود.»

لوقا ۱۰:۲۷
جواب داد: «نوشته شده كه خداوند، خدای خود را با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت و با تمام فكرت دوست بدار. همسايه‌ات را نيز دوست بدار، همانقدر كه خود را دوست می‌داری!»

ميکاه ۶:۸
خداوند به ما فرموده است كه از ما چه می‌خواهد. آنچه او از ما می‌خواهد اين است كه رحم و انصاف داشته باشيم و با كمال فروتنی احكامش را بجا آوريم.

امثال ۲۰:۷
فرزندان شخص امين و درستكار در زندگی سعادتمند خواهند شد.

امثال ۲۷:۱۷
همانطور كه آهن، آهن را می‌تراشد، دوست نيز شخصيت دوستش را اصلاح می‌كند.

امثال ۲۴:۵-۶
[۵] آدم دانا و فهميده از قدرت زياد برخودار است و دايم به قدرت خويش می‌افزايد.[۶] پيروزی در جنگ بستگی به تدابير خوب و مشورت زياد دارد.

اول قرنتيان ۱۰:۱۲-۱۳
[۱۲] پس هشيار باشيد و فكر نكنيد كه از ايشان بهتر هستيد! شما نيز ممكن است در دام گناه گرفتار شويد.[۱۳] اما اين را بياد داشته باشيد كه وسوسه‌هايی كه به سراغ شما می‌آيند، از وسوسه‌هايی كه ديگران دچار آنند، دشوارتر نمی‌باشد. هيچ وسوسه‌ای نيست كه نتوان در مقابل آن ايستادگی كرد. پس دربرابر آنها مقاومت كنيد و اطمينان داشته باشيد كه خدا نخواهد گذارد كه بيش از حد توانايی خود وسوسه شويد؛ و به شما قدرت خواهد بخشيد تا بتوانيد در برابر آن تاب بياوريد. اين وعدۀ خداست و به آن عمل نيز خواهد كرد. او به شما نشان خواهد داد كه چگونه از وسوسه‌ها بگريزيد و در دام آنها نيفتيد.

متی ۶:۱۹-۲۰
[۱۹] «ثروت خود را بر روی اين زمين نيندوزيد زيرا ممكن است بيد يا زنگ به آن آسيب رساند و يا دزد آن را بربايد.[۲۰] ثروتتان را در آسمان بيندوزيد، در جايی كه از بيد و زنگ و دزد خبری نيست.

روميان ۱۲:۱-۲
[۱] ای ايمانداران عزيز، در مقابل اين لطف و رحمت خدا، التماس می‌كنم كه بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقديم كنيد، زيرا اين است قربانی كه مورد پسند اوست. شايسته است او را اين چنين عبادت و خدمت كنيد.[۲] رفتار و كردار و شيوۀ زندگی مردم دنيا را تقليد نكنيد، بلكه بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانی جديد تبديل شويد. آنگاه قادر خواهيد شد ارادۀ خدا را درک كرده، آنچه را كه خوب و كامل و موردپسند اوست، كشف كنيد.

عبرانيان ۱۰:۲۴-۲۵
[۲۴] حال، به پاس آن همه لطفی كه خدا در حق ما كرده است، بياييد يكديگر را به محبت كردن و به انجام اعمال نيک تشويق و ترغيب نماييم.[۲۵] و نيز چنانكه برخی را عادت است، از حضور در مجالس عبادت كليسايی غافل نشويد، بلكه يكديگر را تشويق كنيد، بخصوص در اين روزها كه بازگشت مسيح نزديک می‌شود.

يعقوب ۱:۱۹-۲۰
[۱۹] برادران عزيز، به اين نكته توجه كنيد: بيشتر گوش بدهيد، كمتر سخن بگوييد، و زود خشمگين نشويد.[۲۰] زيرا خشم نمی‌گذارد آنطور كه خدا می‌خواهد، خوب و درستكار باشيم.

دوم تيموتيوس ۳:۱۶-۱۷
[۱۶] در واقع تمام قسمت‌های كتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از اين جهت، برای ما بسيار مفيد می‌باشد، زيرا كارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌كند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدايت می‌نمايد.[۱۷] خدا بوسيلۀ كلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نيكی نماييم.

اول تيموتيوس 6:11-12
[11] ای تيموتائوس، تو مرد خدايی! از اين اعمال زشت بگريز، و راستی و تقوا را پيشۀ خود ساز؛ به خدا اعتماد كن؛ انسانها را محبت نما؛ صبور و مهربان باش.[12] برای خدا خوب بجنگ. زندگی جاويد را كه خدا به تو عطا كرده است، محكم نگاه دار؛ تو خود نيز در حضور شاهدان بسيار، بروشنی وفاداری خود را به خدا اعتراف كردی.

اول پترس ۵:۸-۹
[۸] هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بيابد و آن را ببلعد.[۹] پس در برابر حملات او، به خداوند تكيه كنيد و استوار بايستيد؛ بدانيد كه اين زحمات فقط به سراغ شما نيامده، بلكه مسيحيان در تمام دنيا با چنين مصائبی مواجه می‌باشند.

مرقس ۱۰:۴۳-۴۵
[۴۳] ولی در ميان شما نبايد چنين باشد. بلكه برعكس، هر كه می‌خواهد در ميان شما بزرگ باشد، بايد خدمتگزار همه باشد.[۴۴] و هر كه می‌خواهد از ديگران بزرگتر باشد، بايد غلام همه باشد.[۴۵] من نيز كه مسيح هستم، نيامده‌ام تا كسی به من خدمت كند، بلكه آمده‌ام تا به ديگران كمک كنم و جانم را در راه آزادی ديگران فدا سازم.»

مزامير ۱:۱-۳
[۱] خوشابه حال كسی كه با بدكاران مشورت نمی‌كند و راه گناهكاران را در پيش نمی‌گيرد و با كسانی كه خدا را مسخره می‌كنند همنشين نمی‌شود،[۲] بلكه مشتاقانه از دستورات خداوند پيروی می‌كند و شب و روز در آنها تفكر می‌نمايد.[۳] او همچون درختی است كه در كنار نهرهای آب كاشته شده و به موقع ميوه می‌دهد و برگهايش هرگز پژمرده نمی‌شود؛ كارهای او هميشه ثمربخش است.

مزامير ۱۱۸:۶-۸
[۶] خداوند با من است، پس نخواهم ترسيد. انسان چه می‌تواند به من بكند؟[۷] خداوند مددكار من است و من شكست دشمنانم را با چشمان خود خواهم ديد![۸] به خداوند پناه بردن بهتر است از اميد بستن به انسان.

مزامير ۱۱۹:۹-۱۱
[۹] مرد جوان چگونه می‌تواند زندگی خود را پاک نگاه دارد؟ بوسيلۀ خواندن كلام خدا و اطاعت از دستورات آن![۱۰] خداوندا، با تمام وجودم تو را می‌جويم، پس نگذار از راه تو منحرف شوم.[۱۱] كلام تو را در دل خود حفظ می‌كنم و بخاطر می‌سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم!

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®