A A A A A

زندگی: [روز تولد]

افسسيان ۲:۱۰
اين خداست كه ما را از نو آفريده و اين زندگی جديد را از فيض وجود عيسی مسيح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشۀ خدا اين بوده كه ما اين زندگی جديد را صرف خدمت به ديگران نماييم.

ارمييا ۲۹:۱۱
خواست و ارادۀ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و كسی بجز من از آن آگاه نيست. من می‌خواهم به شما اميد و آيندۀ خوبی ببخشم.

يوحنا ۱۶:۲۱
همچون زنی كه درد می‌كشد تا نوزادی به دنيا آورد؛ ولی بعد از زايمان، رنج او به شادی تبديل می‌شود و درد را فراموش می‌كند، زيرا انسان جديدی به دنيا آورده است.

امثال ۹:۱۱
حكمت عمرت را زياد می‌كند.

مزامير ۱۶:۱۱
تو راه حيات را به من نشان خواهی داد. حضور تو مرا از شادی لبريز می‌كند و بودن در كنار تو به من لذتی جاودانی می‌بخشد.

مزامير ۲۰:۴
آرزوی دلت را برآورَد و تو را در همۀ كارهايت موفق سازد.

مزامير 27:4-7
[4] تنها خواهش من از خداوند اين است كه اجازه دهد تمام روزهای عمرم در حضور او زيست كنم و در خانهٔ او به او تفكر نمايم و جمال او را مشاهده كنم.[5] در روزهای سخت زندگی، او مرا در خانۀ خود پناه خواهد داد، مرا حفظ خواهد كرد و بر صخره‌ای بلند و مطمئن استوار خواهد ساخت.[6] آنگاه بر دشمنانی كه مرا احاطه كرده‌اند پيروز خواهم شد؛ با فرياد شادی در خيمۀ او قربانی‌ها تقديم خواهم نمود و برای خداوند سرود شكرگزاری خواهم خواند.[7] ای خداوند، فرياد مرا بشنو و رحمت فرموده، دعايم را اجابت كن.

مزامير ۹۰:۱۲
به ما ياد بده كه بدانيم عمر ما چه زودگذر است تا در اين عمر كوتاه با خردمندی زندگی كنيم.

مزامير 91:11
او به فرشتگان خود دستور می‌دهد تا به هر راهی كه بروی، از تو حمايت و محافظت كنند.

مزامير ۹۱:۱۶
به آنها عمر دراز خواهم بخشيد و نجاتشان خواهم داد.»

مزامير ۱۱۸:۲۴
امروز روز پيروزی خداوند است، بايد جشن گرفت و شادی كرد!

ضفينيا 3:17
زيرا خداوند، خدای تو كه در ميان توست نجات‌دهنده‌ای توانا می‌باشد. او از تو راضی خواهد بود، و تو را دوست خواهد داشت و وجود تو مايه شادی و سرور او خواهد بود.»

مزامير 37:4-5
[4] با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد.[5] خودت را به خداوند بسپار و بر او تكيه كن و او تو را ياری خواهد داد؛

نوحه 3:22-23
[22] رحمت خداوند بی‌زوال است. آری، بسبب محبت اوست كه ما تلف نشده‌ايم.[23] وفاداری خدا عظيم است و رحمت او هر صبح بر ما می‌تابد.

اعداد ۶:۲۴-۲۶
[۲۴] «خداوند شما را بركت دهد و از شما محافظت فرمايد، خداوند روی خود را بر شما تابان سازد و بر شما رحمت فرمايد، خداوند لطف خود را به شما نشان دهد و شما را سلامتی بخشد.»[۲۵] ***[۲۶] ***

مزامير 139:1-24
[1] ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته‌ای.[2] تو از نشستن و برخاستن من آگاهی. فكرهای من از تو پوشيده نيست.[3] تو كار كردن و خوابيدن مرا زير نظر داری و از همۀ راه‌ها و روشهای من باخبر هستی.[4] حتی پيش از آنكه سخنی بر زبان آورم تو آن را می‌دانی.[5] مرا از هر سو احاطه كرده‌ای و بادست خود مرا حفظ نموده‌ای.[6] شناختی كه تو از من داری بسيار عميق است و من يارای درک آن را ندارم.[7] از حضور تو به كجا می‌توانم بگريزم؟[8] اگر به آسمان صعود كنم، تو در آنجا هستی؛ اگر به اعماق زمين فرو روم، تو در آنجا هستی.[9] اگر بر بالهای سحر سوار شوم و به آنسوی درياها پرواز كنم، در آنجا نيز حضور داری و با نيروی دست خود مرا هدايت خواهی كرد.[10] ***[11] اگر خود را در تاريكی پنهان كنم يا روشنايی اطراف خود را به ظلمت شب تبديل كنم،[12] نزد تو تاريكی تاريک نخواهد بود و شب همچون روز روشن خواهد بود. شب و روز در نظر تو يكسان است.[13] تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردی.[14] تو را شكر می‌كنم كه مرا اينچنين شگفت‌انگيز آفريده‌ای! با تمام وجود دريافته‌ام كه كارهای تو عظيم و شگفت‌انگيز است.[15] وقتی استخوانهايم در رحم مادرم بدقت شكل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌كردم، تو از وجود من آگاه بودی؛[16] بلی، حتی پيش از آنكه من بوجود بيايم تو مرا ديده بودی. پيش از آنكه روزهای زندگی من آغاز شود، تو همۀ آنها را در دفتر خود ثبت كرده بودی.[17] خدايا، چه عالی و چه گرانبها هستند نقشه‌هايی كه تو برای من داشته‌ای![18] درک عظمت آنها از فهم من بالاتر است. هر روز كه از خواب بيدار می‌شوم كماكان خود را در حضور تو می‌بينم.[19] خدايا، بدكاران را نابود كن! ای جنايتكاران از من دور شويد![20] خداوندا، آنان دربارۀ تو سخنان زشت بر زبان می‌آورند و به تو كفر می‌گويند.[21] پس ای خداوند، آيا حق ندارم از كسانی كه از تو نفرت دارند، متنفر باشم؟[22] آری، از آنها بسيار متنفر خواهم بود و دشمنان تو را دشمنان خود تلقی خواهم كرد![23] خدايا، دل مرا تفتيش كن و افكارم را بيازما؛ ببين آيا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حيات جاويد هدايت فرما.[24] ای خداوند، مرا از دست مردان شرور نجات ده! مرا از دست ظالمانْ محفوظ نگاهدار!

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®