A A A A A

زندگی: [موسیقی]

مزامير ۹۵:۱
بياييد خداوند را ستايش كنيم و در وصف «صخرۀ» نجات خود، با شادی سرود بخوانيم!

افسسيان ۵:۱۹
با يكديگر دربارۀ خداوند گفتگو كنيد و سرودهای پرستشی و مزامير برای يكديگر بخوانيد. با هم سرودهای روحانی بخوانيد و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازيد و بسراييد،

عبرانيان 2:12
چنانكه در كتاب زبور نيز فرموده است: «دربارۀ پدرم خدا، با برادرانم سخن خواهم گفت، و همگی با هم او را حمد و سپاس خواهيم گفت».

مزامير ۷۱:۲۳
با تمام وجود برای تو سرود خواهم خواند و از شادی فرياد بر خواهم آورد، زيرا تو مرا نجات داده‌ای.

سفر خروج ۱۵:۱
آنگاه موسی و بنی‌اسرائيل در ستايش خداوند اين سرود را خواندند: خداوند را می‌سراييم كه شكوهمندانه پيروز شده است، او اسبها و سوارانشان را به دريا افكنده است.

مزامير ۱۰۵:۲
او را بستاييد و دربارۀ كارهای شگفت‌انگيزش تفكر نماييد.

مزامير ۴۹:۴
می‌خواهم با مثلی معمای زندگی را بيان كنم؛ می‌خواهم با نوای بربط اين مشكل را بگشايم.

مزامير ۱۰۱:۱
ای خداوند، رحمت و انصاف تو را می‌ستايم و با سرود تو را می‌پرستم.

مزامير ۱۵۰:۱-۵
[۱] خداوند را ستايش كنيد! خداوند را در خانۀ مقدسش ستايش كنيد! توانايی او را در آسمانها ستايش كنيد![۲] او را بسبب كارهای عظيمش ستايش كنيد! عظمت بی‌نظير او را ستايش كنيد![۳] او را با نغمۀ سرنا و بربط و عود ستايش كنيد![۴] او را با دف و رقص ستايش كنيد! او را با سازهای زهی و نی ستايش كنيد![۵] او را با سنجهای خوش صدا و قوی ستايش كنيد!

کولوسيان ۳:۱۶
كلام و تعاليم مسيح را به ياد آوريد و بگذاريد سخنان او زندگی‌تان را بارور سازد و شما را حكمت آموزد. كلام او را به يكديگر تعليم دهيد. مزامير و سرودهای روحانی بسراييد و با قلبی مملو از شكرگزاری آنها را برای خداوند بخوانيد.

مزامير ۹۸:۱-۷
[۱] سرودی تازه در وصف خداوند بسراييد؛ زيرا كارهای شگفت‌انگيز كرده و دست توانا و بازوی مقدسش او را پيروز ساخته است.[۲] خداوند پيروزی خود را اعلام نموده و قدرت نجاتبخش خويش را بر قومها آشكار ساخته است.[۳] او به قوم اسرائيل وعده داد كه بر ايشان رحمت فرمايد، و به وعده‌اش وفا نمود. همۀ مردم دنيا پيروزی رهايی‌بخش خدای ما را ديده‌اند.[۴] ای ساكنان زمين، با شادی خداوند را بستاييد؛ با صدای بلند سرود بخوانيد و او را بپرستيد.[۵] با نغمۀ بربط و كرنا و سرنا، خداوند را ستايش كنيد؛ در حضور خداوند بانگ شادی برآوريد.[۶] ***[۷] دريا و هر آنچه كه در آن است، به جوش و خروش آيد. زمين و ساكنانش سرود بخوانند.

مکاشفه ۱۴:۳-۴
[۳] اين گروه، در برابر تخت خدا و در مقابل آن چهار موجود زنده و بيست و چهار رهبر روحانی سرودی تازه می‌خواندند. اين سرود را كسی نمی‌توانست بخواند، مگر آن صد و چهل و چهار هزار نفر كه از تمام دنيا بازخريد و آزاد شده بودند.[۴] آنان خود را با گناهان اين دنيا آلوده نكرده‌اند، بلكه مثل باكره پاک هستند و هر جا برّه می‌رود، او را دنبال می‌كنند. اين اشخاص از بين مردم خريداری شده‌اند تا به عنوان هديۀ مقدس به خدا و بره تقديم شوند.

مزامير ۱۳۵:۳
خداوند را شكر كنيد، زيرا او نيكوست. نام خداوند را بسراييد، زيرا نام او دلپسند است.

عاموس ۶:۵
مانند داود سرود می‌سازيد و همراه با نوای بربط می‌خوانيد.

مزامير ۵۷:۷
ای خدا، من روحيۀ خود را نباخته‌ام و اعتماد خود را از دست نداده‌ام. من سرود خواهم خواند و تو را ستايش خواهم كرد.

دوم تواريخ ۵:۱۳
دستۀ سرايندگان به همراهی نوازندگان شيپور، سنج و سازهای ديگر، خداوند را حمد و سپاس می‌گفتند. سرودی كه می خواندند اين بود: «خداوند نيكوست و محبتش بی‌پايان!» در همان وقت، ناگهان ابری خانۀ خداوند را پوشاند و حضور پرجلال خداوند آن مكان را فرا گرفت، بطوری كه كاهنان نتوانستند به خدمت خود ادامه دهند.

مزامير ۴۰:۳
او به من آموخت تا سرودی تازه بخوانم، سرودی در ستايش خدايمان! بسياری چون اين را بينند خواهند ترسيد و بر خداوند توكل خواهند كرد.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®