A A A A A

زندگی: [ضرر - زیان]

اول قرنتيان 3:15
اما اگر عمارتی كه ساخته باشد، بسوزد، ضرر بزرگی به او خواهد رسيد. اگر چه خود نجات خواهد يافت، اما همچون كسی خواهد بود كه از ميان شعله‌های آتش فرار كرده باشد.

اعمال رسولان 27:21
برای مدت زيادی هيچكس لب به غذانزده بود، تا اينكه پولس كاركنان كشتی را دور خود جمع كرد و گفت: «آقايان، اگر از همان اول به من گوش می‌داديد و از بندر زيبا جدا نمی‌شديد، اين همه ضرر و زيان نمی‌ديديد!

فيليپيان 3:7-8
[7] اما اكنون همۀ اين امتيازات را كه روزگاری برايم بسيار باارزش بود، دور ريخته‌ام، تا بتوانم ايمان و اميدم را به مسيح ببندم.[8] بلی، همه چيز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عيسی مسيح، بی‌ارزش است. بنابراين، همه را كنار گذاشته‌ام، چون برای من پشيزی ارزش ندارند، با اين هدف كه مسيح را داشته باشم،

اول قرنتيان 3:13-15
[13] اما زمانی خواهد رسيد، يعنی همان روزی كه مسيح همه را داوری خواهد نمود، كه كار هر معمار مورد آزمايش قرار خواهد گرفت تا معلوم شود با چه مصالحی عمارت را ساخته است. كار هر شخص از آتش گذرانده خواهد شد تا ارزش و اصالت آن مشخص گردد.[14] آن معماری پاداش خواهد يافت كه بر آن بنياد، عمارتی با مصالح خوب ساخته باشد و حاصل كارش صحيح و سالم از بوتۀ آزمايش بيرون آيد.[15] اما اگر عمارتی كه ساخته باشد، بسوزد، ضرر بزرگی به او خواهد رسيد. اگر چه خود نجات خواهد يافت، اما همچون كسی خواهد بود كه از ميان شعله‌های آتش فرار كرده باشد.

پيدايش ۳۱:۳۹
اگر حيوان درنده‌ای به يكی از آنها حمله می‌كرد و آن را می‌كشت، حتی بدون اين كه به تو بگويم، تاوانش را می‌دادم. اگر گوسفندی از گله در روز يا در شب ربوده می‌شد، مرا مجبور می‌كردی پولش را بدهم.

اشعيا ۴۷:۸
«ای مملكت خوش‌گذران كه فكر می‌كنی در امن و امان هستی، گوش كن. تو خود را مانند خدا، بی‌نظير می‌دانی. می‌گويی: «من هرگز بيوه نخواهم شد. هيچگاه فرزندانم را از دست نخواهم داد.»

مکاشفه 21:4
خدا تمام اشكها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. ديگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله‌ای و نه دردی، زيرا تمام اينها متعلق به دنيای پيشين بود كه از بين رفت.»

متی 5:4
«خوشابحال ماتم‌زدگان، زيرا ايشان تسلی خواهند يافت.

يوحنا 8:32
حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد ساخت.»

اول تيموتيوس ۳:۱۵
تا اگر آمدنم به تأخير افتاد، بدانی چه نوع افرادی را برای خدمت به كليسای خدای زنده انتخاب كنی، كليسايی كه خانۀ خدا و ستون و پايۀ حقيقت است.

اول قرنتيان ۱۵:۵۵
ای مرگ پيروزی تو كجاست؟ نيش تو چه شد؟

جامعه ۹:۵
زيرا زنده‌ها اقلاً می‌دانند كه خواهند مرد! ولی مرده‌ها چيزی نمی‌دانند. برای مرده‌ها پاداشی نيست و حتی ياد آنها نيز از خاطره‌ها محو می‌شود.

يوحنا ۶:۵۴
ولی كسی كه بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاويد دارد، و من در روز قيامت او را زنده خواهم ساخت.

مرقس 6:3
او كه همان نجّار است و مادرش مريم و برادرانش هم يعقوب و يوشا و يهودا و شمعون هستند؛ خواهرانش نيز در ميان ما زندگی می‌كنند.» و بدين ترتيب غرورشان اجازه نداد با احترام به سخنان او گوش فرا دهند.

يوحنا ۱۴:۱-۳
[۱] «خاطرتان آسوده باشد. شما كه به خدا ايمان داريد، به من نيز ايمان داشته باشيد.[۲] نزد پدر من خدا، جا بسيار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده كنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جايی كه من هستم شما نيز باشيد. اگر غير از اين بود، بطور واضح به شما می‌گفتم.[۳] ***

يوحنا 5:28-29
[28] از اين گفته‌‌ء من تعجب نكنيد، چون وقت آن رسيده است كه تمام مرده‌ها در قبر صدای مرا بشنوند[29] و از قبر بيرون بيايند، تا كسانی كه خوبی كرده‌اند، به زندگی جاويد برسند و كسانی كه بدی كرده‌اند، محكوم گردند.

جامعه ۱۲:۷
بدن به خاک زمين كه از آن سرشته شده برگردد و روح بسوی خداوند كه آن را عطا كرده، پرواز كند.

روميان ۱۴:۸
چه در زندگی و چه در مرگ، ما از خداوند پيروی می‌كنيم و متعلق به او هستيم.

روميان ۸:۲۸
و ما می‌دانيم كه خدا همه چيزها را برای خيريت كسانی بكار می‌برد كه او را دوست دارند و فراخوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند.

اول تسالونيکيان ۴:۱۳-۱۸
[۱۳] و اينک برادران عزيز، می‌خواهم كه شما از وضعيت ايماندارانی كه می‌ميرند آگاه باشيد، تا وقتی كسی از شما فوت می‌كند، شما نيز مانند آنانی كه اميدی به عالم آينده ندارند، در غم و غصه فرو نرويد.[۱۴] زيرا ما كه ايمان داريم عيسی مرد و پس از مرگ زنده شد، بايد يقين داشته باشيم كه به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسيحيانی را كه مرده‌اند، همراه وی به اين جهان باز خواهد آورد.[۱۵] اين را من از جانب خداوند می‌گويم: ما كه هنگام بازگشت مسيح خداوند زنده باشيم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهيم رفت.[۱۶] زيرا صدای فرمان الهی و آوای تكان دهندۀ رئيس فرشتگان و نوای شيپور خدا شنيده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمين خواهد آمد. آنگاه پيش از همه، مسيحيانی كه مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات كنند.[۱۷] سپس، ما كه هنوز زنده‌ايم و روی زمين باقی هستيم، همراه ايشان در ابرها ربوده خواهيم شد تا همگی، خداوند را در هوا ملاقات كنيم و تا ابد با او باشيم.[۱۸] پس با اين سخنان، يكديگر را تشويق كنيد و تسلی دهيد.

غلاطيان ۱:۱۹
اما از ساير رسولان، فقط يعقوب، برادر خداوند ما عيسی مسيح را ديدم.

ملاکی 1:11
«نام من در سراسر جهان بوسيلۀ مردم غيريهود مورد احترام قرار خواهد گرفت و آنها به احترام نام من بخور خوشبو خواهند سوزانيد و قربانی‌های پاک تقديم خواهند كرد. آری آنها نام مرا با احترام فراوان ياد خواهند كرد.

اول تسالونيکيان ۴:۱۶
زيرا صدای فرمان الهی و آوای تكان دهندۀ رئيس فرشتگان و نوای شيپور خدا شنيده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمين خواهد آمد. آنگاه پيش از همه، مسيحيانی كه مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات كنند.

پيدايش ۲:۷
آنگاه خداوند از خاکِ زمين، آدم را سرشت. سپس در بينی آدم روح حيات دميده، به او جان بخشيد و آدم، موجود زنده ای شد.

يوحنا ۱۱:۲۵
عيسی فرمود: «آن كسی كه مردگان را زنده می‌كند و به ايشان زندگی می‌بخشد، من هستم. هر كه به من ايمان داشته باشد، اگر حتی مانند ديگران بميرد، بار ديگر زنده خواهد شد.

مزامير ۱۴۶:۴
وقتی آنها می‌ميرند به خاک باز می‌گردند و تمام نقشه‌هايشان نقش برآب می‌شود!

مزامير ۱۱۵:۱۷
مردگان و آنانی كه به عالم خاموشی می‌روند، خداوند را ستايش نمی‌كنند.

اول قرنتيان ۱۵:۵۴
هنگامی كه اين امر اتفاق بيفتد، يعنی بدن خاكی و فانی ما به بدن آسمانی و جاودانی تبديل شود، آنگاه اين پيشگويی كتاب آسمانی عملی خواهد گرديد كه می‌فرمايد: «زندگی بر مرگ پيروز شد.»

دوم قرنتيان ۵:۸
بنابراين، از مرگ ترسی نداريم، بلكه از آن استقبال می‌كنيم، چون می‌دانيم كه پس از مرگ نزد خداوند رفته، در خانۀ آسمانی‌مان بسر خواهيم برد.

اول تسالونيکيان 4:13-14
[13] و اينک برادران عزيز، می‌خواهم كه شما از وضعيت ايماندارانی كه می‌ميرند آگاه باشيد، تا وقتی كسی از شما فوت می‌كند، شما نيز مانند آنانی كه اميدی به عالم آينده ندارند، در غم و غصه فرو نرويد.[14] زيرا ما كه ايمان داريم عيسی مرد و پس از مرگ زنده شد، بايد يقين داشته باشيم كه به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسيحيانی را كه مرده‌اند، همراه وی به اين جهان باز خواهد آورد.

مزامير 23:4
حتی اگر از درۀ تاريک مرگ نيز عبور كنم، نخواهم ترسيد، زيرا تو، ای شبان من، با من هستی! عصا و چوبدستی تو به من قوت قلب می‌بخشد.

دوم قرنتيان ۵:۱۰
زيرا همۀ ما در مقابل تخت داوری مسيح خواهيم ايستاد و هر يک از ما نتيجۀ اعمالی را كه در اين زندگی انجام داده است، خواهد ديد، چه نيک، چه بد.

متی 25:21
ارباب به او گفت: آفرين، آفرين! حال كه در اين مبلغ كم درستكار بودی، مبلغ بيشتری به تو خواهم سپرد. بيا و در شادی من شريک شو.

روميان 6:23
زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است.

عبرانيان 9:27
و درست همانگونه كه به حكم خداوند، انسان يک بار می‌ميرد و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد،

يوحنا 3:3-5
[3] عيسی جواب داد: «اگر تولد تازه پيدا نكنی، هرگز نمی‌توانی ملكوت خدا را ببينی. اين كه می‌گويم عين حقيقت است.»[4] نيقوديموس با تعجب گفت: «منظورتان از تولد تازه چيست؟ چگونه امكان دارد پيرمردی مثل من، به شكم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟»[5] عيسی جواب داد: «آنچه می‌گويم عين حقيقت است. تا كسی از آب و روح تولد نيابد، نمی‌تواند وارد ملكوت خدا شود.

عبرانيان 12:14
بكوشيد تا با همۀ مردم در صلح و صفا بسر بريد، و دلی پاک و زندگی مقدسی داشته باشيد، زيرا تا پاک و مقدس نباشيد، خداوند را نخواهيد ديد.

يوحنا 3:16
زيرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.

يوحنا ۱۱:۱۱-۱۳
[۱۱] آنگاه فرمود: «دوست ما ايلعازر خوابيده است و من می‌روم تا او را بيدار كنم.»[۱۲] شاگردان تصور كردند كه منظور عيسی اينست كه ايلعازر ديشب راحت خوابيده است. از اين رو گفتند: «پس حالش خوب خواهد شد.» ولی منظور عيسی اين بود كه ايلعازر مرده است.[۱۳] ***

اعمال رسولان 2:29
«برادران عزيز، كمی فكر كنيد! اين سخنان را جّد ما داود دربارۀ خودش نگفت زيرا او مرد، دفن شد و قبرش نيز هنوز همينجا درميان ماست.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®