A A A A A

زندگی: [خانواده]

يوحنا ۱۵:۱۲-۱۳
[۱۲] از شما می‌خواهم كه به همان اندازه كه من شما را دوست می‌دارم، شما نيز يكديگر را دوست بداريد.[۱۳] بزرگترين محبتی كه شخص می‌تواند در حق دوستانش بكند، اين است كه جان خود را در راه ايشان فدا سازد. محبت را بايد اينچنين سنجيد.

اول تيموتيوس ۵:۸
اما اگر كسی به احتياجات خويشان و بخصوص اعضای خانوادۀ خود بی‌توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسيحی بخواند؛ چنين شخص از يک كافر هم پست‌تر است.

افسسيان ۶:۴
در اينجا سخنی نيز با شما پدر و مادرها دارم: فرزندانتان را بيش از حد سرزنش نكنيد، مبادا دلگير و عصبی شوند. ايشان را آنطور كه خداوند می‌پسندد، با محبت تربيت كنيد، و از كلام خدا ايشان را پند و نصيحت دهيد.

امثال ۲۷:۱۰
دوست خود و دوست پدرت را هرگز ترک نكن، و وقتی در تنگی هستی سراغ برادرت نرو؛ همسايۀ نزديک بهتر از برادر دور می‌تواند به تو كمک كند.

متی ۱۲:۴۸-۵۰
[۴۸] عيسی گفت: «مادر من كيست؟ برادرانم كيستند؟»[۴۹] سپس به شاگردانش اشاره كرد و گفت: «اينها هستند مادر و برادران من.[۵۰] هر كه از پدر آسمانی من اطاعت كند، برادر، خواهر و مادر من است.»

متی 19:18-19
[18] پرسيد: «كدام يک از احكام را؟» عيسی جواب داد: «قتل نكن، زنا نكن، دزدی نكن، دروغ نگو،[19] به پدر و مادرت احترام بگذار، ديگران را مانند خودت دوست داشته باش.»

کولوسيان ۳:۱۳
و رفتار ديگران را تحمل كنيد و آماده باشيد تا ايشان را ببخشيد. هرگز از يكديگر كينه به دل نگيريد. از ياد نبريد كه مسيح شما را بخشيده است؛ پس شما نيز بايد ديگران را ببخشيد.

غلاطيان ۶:۱۰
بنابراين، تا جايی كه می‌توانيم، در حق مردم، بخصوص مسيحيان مؤمن، نيكی بنماييم.

اول قرنتيان ۱۵:۳۳-۳۴
[۳۳] فريب كسانی را كه اينچنين سخن می‌گويند، نخوريد و به گفته‌های آنان گوش ندهيد، زيرا اخلاق و رفتارتان مانند آنان فاسد خواهد شد.[۳۴] به خود آييد و درست فكر كنيد و دست از گناه بشوييد. برخی از شما حتی مسيحی نيستيد و خدا را هم نمی‌شناسيد. اين را می‌گويم تا خجالت بكشيد.

امثال ۱۸:۲۴
هستند دوستانی كه انسان را به نابودی می‌كشانند، اما دوستی هم هست كه از برادر نزديكتر است.

مزامير ۱۳۳:۱
چه خوشايند و چه دلپسند است كه قوم خدا به يكدلی با هم زندگی كنند!

امثال ۱۷:۱۷
دوست واقعی در هر موقعيتی محبت می‌كند و برادر برای كمک بهنگام گرفتاری تولد يافته است.

امثال ۲۲:۶
بچه را در راهی كه بايد برود تربيت كن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد.

سفر خروج ۲۰:۱۲
«پدر و مادرت را احترام كن تا در سرزمينی كه خداوند، خدای تو به تو خواهد بخشيد، عمر طولانی داشته باشی.

يشوع ۲۴:۱۵
امروز تصميم خود را بگيريد. آيا می‌خواهيد از خداوند پيروی كنيد يا از بتهايی كه اجداد شما در آنسوی رود فرات می‌پرستيدند، و يا از بتهای اموريهايی كه در سرزمينشان ساكنيد؟ ولی اين را بدانيد كه من و خانواده‌ام خداوند را عبادت خواهيم نمود.»

امثال ۱۲:۲۶
شخص درستكار مردم را به راه راست هدايت می‌كند، اما آدم بدكار آنها را منحرف می‌سازد.

تثنييه ۶:۶-۷
[۶] اين قوانينی كه امروز به شما می‌دهم بايد دايم در فكرتان باشد.[۷] آنها را به فرزندان خود بياموزيد و هميشه دربارۀ آنها صحبت كنيد خواه در خانه باشيد خواه در بيرون، خواه هنگام خواب باشد خواه اول صبح.

اشعيا ۴۹:۱۵-۱۶
[۱۵] خداوند چنين پاسخ می‌دهد: «آيا يک مادر جگر گوشۀ خود را فراموش می‌كند؟ يا بر پسر خود رحم نمی‌كند؟ حتی اگر مادری طفلش را فراموش كند، من شما را فراموش نخواهم كرد![۱۶] ای اورشليم، من نام تو را بر كف دستم نوشته‌ام و ديوارهايت هميشه در نظر من است.

مزامير ۱۰۳:۱۷-۱۸
[۱۷] اما رحمت خداوند بر كسانی كه او را گرامی می‌دارند، هميشگی است و او عدالت را در حق فرزندان آنانی كه عهد و احكام او را حفظ می‌كنند، بجا می‌آورد.[۱۸] ***

امثال ۱۷:۶
تاج افتخار پيران نوه‌های ايشان می‌باشند و تاج افتخار فرزندان، پدران ايشان.

مزامير ۱۲۷:۳-۵
[۳] فرزندان هدايايی هستند از جانب خداوند. آنها پاداشی هستند كه خداوند به انسان می‌دهد.[۴] پسرانی كه برای مرد جوان متولد می‌شوند، همچون تيرهای تيزی هستند در دست او.[۵] خوشابحال كسی كه تركش خود را از چنين تيرهايی پر می‌كند! او در جدل با دشمنان هرگز مغلوب نخواهد شد.

امثال ۱۷:۹
كسی كه اشتباهات ديگران را می‌پوشاند محبت ايجاد می‌كند، اما آدمی كه آنها را افشا می‌كند باعث جدايی دوستان می‌گردد.

امثال ۶:۲۰
ای پسر من، اوامر پدر خود را به جا آور و تعاليم مادرت را فراموش نكن.

امثال ۲۷:۶
زخم دوست بهتر از بوسۀ دشمن است.

اول قرنتيان ۱۵:۳۳
فريب كسانی را كه اينچنين سخن می‌گويند، نخوريد و به گفته‌های آنان گوش ندهيد، زيرا اخلاق و رفتارتان مانند آنان فاسد خواهد شد.

امثال ۲۳:۲۴
فرزندی درستكار و دانا باش تا مايۀ شادی و خشنودی پدر و مادرت شوی.

اول پادشاهان ۸:۵۷
همانگونه كه خداوند، خدای ما، با اجداد ما بود، با ما نيز باشد و هرگز ما را ترک نگويد و وانگذارد.

لوقا ۱۱:۱۳
«پس اگر شما، اشخاص گناهكار، می‌دانيد كه بايد چيزهای خوب را به فرزندانتان بدهيد، چقدر بيشتر پدر آسمانی شما می‌داند كه بايد روح‌القدس را به آنانی كه از او درخواست می‌كنند، ارزانی دارد!»

امثال ۲۳:۱۵
پسرم، اگر حكمت در دل تو باشد، دل من شاد خواهد شد

مزامير ۵۵:۱۲-۱۴
[۱۲] اين دشمن من نيست كه به من توهين می‌كند، و گرنه تحمل می‌كردم؛ اين حريف من نيست كه بر من برخاسته، وگرنه خود را از او پنهان می‌كردم.[۱۳] اين تو هستی ای دوست صميمی و همكار من![۱۴] ما با يكديگر رفاقت صادقانه داشتيم، با يكديگر درد دل می‌كرديم و با هم به خانهٔ خدا می‌رفتيم.

امثال 27:17
همانطور كه آهن، آهن را می‌تراشد، دوست نيز شخصيت دوستش را اصلاح می‌كند.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®