A A A A A

زندگی: [تشخیص]

اول قرنتيان ۲:۱۴
اما شخص بی‌ايمان قادر نيست افكار و اسرار خدا را كه روح‌القدس به ما می‌آموزد، درک كند و بپذيرد. اين امور به نظر او پوچ و بی‌معنی می‌آيند، زيرا فقط آنانی كه روح خدا در وجودشان قرار دارد، می‌توانند مقصود او را درک كنند؛ اما سايرين قادر نيستند اين مطالب را بفهمند.

اول قرنتيان ۱۲:۱۰
به بعضی قدرت انجام معجزات می‌دهد، به برخی ديگر عطای نبوت كردن. به يک نفر قدرت عطا می‌كند كه تشخيص دهد چه عطايی از جانب روح خداست و چه عطايی از جانب او نيست. باز ممكن است به يک شخص اين عطا را ببخشد كه بتواند به هنگام دعا به زبانهايی كه نياموخته است، سخن گويد، و به ديگری عطای ترجمۀ اين زبانها را بدهد.

اول قرنتيان ۱۴:۲۹-۳۳
[۲۹] اگر كسانی هستند كه نبوتی از جانب خدا دارند، بهتر است دو يا سه نفر از ايشان به نوبت پيغام خدا را اعلام نمايند و ديگران در مورد آن قضاوت كنند. درضمن اگر در همان لحظه كه شخصی نبوت می‌كند، پيغام يا مطلبی از جانب خدا بر شخص ديگری آشكار شود، آن كسی كه مشغول سخن گفتن است، بايد ساكت شود.[۳۰] ***[۳۱] به اين ترتيب، تمام كسانی كه پيغامی از سوی خداوند دريافت كرده‌اند، خواهند توانست يكی پس از ديگری پيغام خدا را اعلام كنند تا همه تعليم بگيرند و تشويق و تقويت شوند.[۳۲] بعلاوه بياد داشته باشيد كسانی كه عطای نبوت دارند، بايد اين قدرت را هم داشته باشند كه ساكت بنشينند و منتظر نوبت خود باشند.[۳۳] خدا هرج و مرج را دوست ندارد، بلكه هماهنگی و نظم و ترتيب را. همانگونه كه در تمام كليساها مشاهده می‌شود،

اول يوحنا ۲:۲۷
اما می‌دانم كه روح خدا در شماست و به همين جهت نيازی نداريد كسی به شما بياموزد كه چه بكنيد، زيرا روح خدا همه چيز را به شما تعليم خواهد داد؛ هر چه او می‌گويد حقيقت محض است و دروغ در آن يافت نمی‌شود. پس، همانگونه كه به شما تعليم داده است، هميشه در مسيح بمانيد و هرگز از او دور نشويد.

اول يوحنا ۴:۱
عزيزان من، اگر كسی ادعا كند كه ازجانب خدا پيغامی دارد، زود باور نكنيد. نخست، او را بيازماييد تا دريابيد كه آيا پيغام او از جانب خداست يا نه؛ زيرا معلمين و واعظين دروغين، اين روزها همه جا پيدا می‌شوند.

اول پادشاهان ۳:۹
به من حكمت عطا كن تا بتوانم نيک و بد را تشخيص بدهم و با عدالت بر مردم حكومت كنم؛ و گرنه چطور می‌توانم اين قوم بزرگ را اداره كنم؟»

اول سموئيل ۱۶:۷
اما خداوند به سموئيل فرمود: «به چهرۀ او و بلندی قدش نگاه نكن، زيرا او آن كسی نيست كه من در نظر گرفته‌ام. من مثل انسان قضاوت نمی‌كنم. انسان به ظاهر نگاه می‌كند، اما من به دل.»

اول تسالونيکيان ۵:۲۱
بلكه بدقت به آنها گوش فرا دهيد، و اگر تشخيص داديد كه از جانب خدا هستند، آنها را بپذيريد.

اول تيموتيوس ۴:۱
اما روح‌القدس صريحاً می‌فرمايد كه در زمانهای آخر، برخی در كليسا از پيروی مسيح رويگردان شده، بدنبال معلمينی خواهند رفت كه از شيطان الهام می‌گيرند.

کولوسيان ۲:۸
هوشيار باشيد تا كسی با فلسفه‌های باطل خود، ايمان و شادی روحانی را از شما نگيرد؛ نظريات غلط و پوچ ايشان، بر افكار و عقايد مردم استوار است، نه بر فرمايشات و تعاليم مسيح.

عبرانيان ۴:۱۲
كلام خدا زنده و بانفوذ است و برّنده‌تر از هر شمشير تيزی است كه مفصل را از استخوان جدا می‌كند، زيرا افكار پنهانی و نيتهای مخفی دل ما را می‌شكافد تا ما را آنچنانكه هستيم، به خودمان نشان دهد.

عبرانيان ۵:۱۴
شما هرگز نخواهيد توانست خوراک سنگين بخوريد و مطالب عميق كلام خدا را درک كنيد، مگر آنكه در روحانيت رشد كنيد، و با انجام كارهای خوب و با تمرين، نيک و بد را از هم تشخيص دهيد.

هوزيا ۱۴:۹
هر كه داناست اين چيزها را درک كند. آن كه فهم دارد گوش دهد، زيرا راه‌های خداوند راست و درست است و نيكان در آن راه خواهند رفت، ولی بدكاران لغزيده، خواهند افتاد.

يعقوب ۱:۵
اما اگر كسی از شما طالب حكمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، بايد دعا كند و آن را از خدا بخواهد؛ زيرا خدا خرد و حكمت را به هر كه از او درخواست كند، سخاوتمندانه عطا می‌فرمايد بدون اينكه او را سرزنش نمايد.

يوحنا ۷:۲۴
به راستی قضاوت كنيد، نه به ظاهر.»

متی ۱۰:۱۶
«من شما را همچون گوسفندان به ميان گرگان می‌فرستم. پس مثل مار، هوشيار باشيد و مثل كبوتر، بی‌آزار.

متی ۲۴:۲۴
چون از اين مسيح‌ها و پيغمبران دروغين زياد خواهند آمد و حتی معجزات حيرت‌انگيزنيز خواهند كرد، بطوری كه اگر ممكن بود حتی برگزيدگان خدا را هم گمراه می‌كردند.

امثال ۱۵:۱۴-۲۱
[۱۴] شخص دانا تشنۀ دانايی است، اما نادان خود را با حماقت سير می‌كند.[۱۵] انسان وقتی غمگين است همه چيز بنظرش بد می‌آيد، اما وقتی دلش شاد است هر چيزی او را خوشحال می‌كند.[۱۶] دارايی كم همراه با خداترسی بهتر است از ثروت هنگفت با اضطراب.[۱۷] نان خشک خوردن در جايی كه محبت هست، بهتر است از غذای شاهانه خوردن در جايی كه نفرت وجود دارد.[۱۸] آدم تندخو نزاع به پا می‌كند، ولی شخص صبور دعوا را فرو می‌نشاند.[۱۹] راه آدم تنبل با خارها پوشيده است، اما راه شخص درستكار هموار است.[۲۰] فرزند دانا پدرش را خوشحال می‌كند، اما فرزند احمق مادرش را تحقير می‌نمايد.[۲۱] آدم احمق از كارهای ابلهانه لذت می‌برد، اما شخص فهميده از راه راست منحرف نمی‌شود.

امثال ۱۸:۱۵
اشخاص دانا هميشه مشتاق و آماده كسب حكمتند.

امثال ۲۸:۱۱
ثروتمندان خود را دانا می‌پندارند، اما فقير خردمند از واقعيت درون آنها با خبر است.

مزامير ۱۱۹:۱۲۵
من خدمتگزار تو هستم؛ به من دانايی عنايت فرما تا احكامت را درک نمايم.

روميان ۱۲:۲
رفتار و كردار و شيوۀ زندگی مردم دنيا را تقليد نكنيد، بلكه بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانی جديد تبديل شويد. آنگاه قادر خواهيد شد ارادۀ خدا را درک كرده، آنچه را كه خوب و كامل و موردپسند اوست، كشف كنيد.

اعمال رسولان 17:10-11
[10] همان شب مسيحيان با عجله پولس و سيلاس را به بيريه فرستادند. در آنجا باز طبق معمول به عبادتگاه يهود رفتند تا پيغام انجيل را اعلام نمايند.[11] ولی اهالی بيريه از مردم تسالونيكی نجيب‌تر بودند و با اشتياق به پيغام آنان گوش می‌دادند و هر روز كتاب آسمانی را با دقت می‌خواندند تا ببينند گفته‌های پولس و سيلاس مطابق كلام خدا هست يا نه.

فيليپيان ۱:۹-۱۰
[۹] از اين رو، برای شما دعا می‌كنم كه محبتتان نسبت به ديگران روزبروز فزونی يابد و دانش و بينش روحانی‌تان نيز به حد كمال برسد،[۱۰] تا بتوانيد فرق ميان خوب و بد، و درست و نادرست را تشخيص دهيد. دعا می‌كنم كه زندگی‌تان چنان پاک گردد كه هيچكس نتواند تا زمان بازگشت خداوند ما مسيح، عيبی در شما بيابد.

اول تيموتيوس ۶:۳-۵
[۳] عده‌ای ممكن است اين تعليمات را نپذيرند. اما اينها تعليم درست و كامل خداوند ما عيسی مسيح بوده و اصول زندگی خداپسندانه می‌باشد. پس هر كه بگونه‌ای ديگر تعليم دهد، در غرور و نادانی گرفتار است. چنين شخصی با مفهوم سخنان مسيح بازی می‌كند و بحثهايی را پيش می‌كشد كه نتيجه‌اش حسادت، خشم، ناسزا، توهين و بدگمانی است.[۴] ***[۵] كسانی كه اين بحثها را بوجود می‌آورند، عقلشان در اثر گناه از كار افتاده و سخنانشان از حقيقت بدور است. دين برای آنان وسيله‌ای است برای ثروتمند شدن و بس. از اينگونه اشخاص دوری كن!

دوم قرنتيان ۱۱:۱۳-۱۵
[۱۳] اين قبيل افراد هرگز از جانب خدا فرستاده نشده‌اند. ايشان فريبكارانی هستند كه از سادگی شما سوءاستفاده كرده، خود را رسولان مسيح معرفی كرده‌اند.[۱۴] اما جای تعجب نيست. چون اگر شيطان می‌تواند خود را بصورت فرشتۀ نور درآورد،[۱۵] خدمتكارانش نيز می‌توانند خود را به شكل خدمتگزاران خدا درآورند. اما سرانجام، ايشان به سزای اعمال زشت خود خواهند رسيد.

امثال ۲:۱-۵
[۱] ای پسرم، اگر به سخنانم گوش بدهی و دستوراتم را اطاعت كنی،[۲] به حكمت گوش فرا دهی و طالب دانايی باشی،[۳] و اگر بدنبال فهم و بصيرت بگردی[۴] و آن را مانند نقره بطلبی تا به چنگ آری،[۵] آنگاه خدا را خواهی شناخت و اهميت خداترسی را خواهی آموخت.

امثال ۳:۱-۶
[۱] پسرم، چيزهايی را كه به تو آموخته‌ام هرگز فراموش نكن. اگر می‌خواهی زندگی خوب و طولانی داشته باشی، بدقت از دستورات من پيروی كن.[۲] ***[۳] محبت و راستی را هرگز فراموش نكن بلكه آنها را برگردنت بياويز و بر صفحۀ دلت بنويس،[۴] اگر چنين كنی هم خدا از تو راضی خواهد بود هم انسان.[۵] با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما.[۶] در هر كاری كه انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام كارهايت تو را موفق خواهد ساخت.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®