A A A A A

زندگی: [حیوانات]

پيدايش ۱:۲۱
پس خدا حيوانات بزرگ دريايی و انواع جانوران آبزی و انواع پرندگان را آفريد. خدا از اين نيز خشنود شد و آنها را بركت داده، فرمود: «موجودات دريايی بارور و زياد شوند و آبها را پُر سازند و پرندگان نيز روی زمين زياد شوند.»

پيدايش ۱:۳۰
و همهٔ علفهای سبز را به حيوانات و پرندگان و خزندگان بخشيدم.»

يعقوب ۳:۷
انسان توانسته است هرگونه حيوان وحشی، پرنده، خزنده و جاندار دريايی را رام كند، و بعد از اين نيز رام خواهد كرد.

ارمييا ۸:۷
لک‌لک می‌داند چه وقت كوچ كند؛ همينطور فاخته، پرستو و مرغ ماهی‌خوار؛ هر سال در زمانی كه خدا تعيين كرده است، همۀ آنها باز می‌گردند؛ ولی قوم من زمان بازگشت خود را نمی‌دانند و از قوانين من بی‌اطلاع هستند.

ايوب ۳۵:۱۱
***

لوقا ۳:۶
آنگاه همه مردم نجات خدا را خواهند ديد!»

لوقا ۱۲:۲۴
كلاغها را ملاحظه كنيد! نه می‌كارند، نه درو می‌كنند و نه انبار دارند تا خوراک را ذخيره كنند، زيرا روزی آنها را خدا می‌رساند. اما شما در نظر خدا بسيار عزيزتر از پرندگان هستيد!

متی ۶:۲۶
به پرندگان نگاه كنيد. غصه ندارند كه چه بخورند. نه می‌كارند، نه درو می‌كنند، و نه در انبارها ذخيره می‌كنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم می‌سازد. آيا شما برای خدا خيلی بيشتر از اين پرندگان ارزش نداريد؟

امثال ۱۲:۱۰
شخص خداشناس حتی به فكر آسايش حيواناتش نيز هست، اما رحم و مروت خدانشناسان چيزی بجز ستمگری نيست.

مزامير ۱۰۴:۲۱
شيربچگان برای شكار غرش می‌كنند و روزی خود را از خدا می‌خواهند.

پيدايش ۲:۱۹-۲۰
[۱۹] آنگاه خداوند همهٔ حيوانات و پرندگانی را كه از خاک سرشته بود، نزد آدم آورد تا ببيند آدم چه نامهايی بر آنها خواهد گذاشت. بدين ترتيب تمام حيوانات و پرندگان نامگذاری شدند.[۲۰] پس آدم تمام حيوانات و پرندگان را نامگذاری كرد، اما برای او يار مناسبی يافت نشد.

پيدايش ۹:۲-۳
[۲] همۀ حيوانات و خزندگان زمين، پرندگان هوا و ماهيان دريا از شما خواهند ترسيد، زيرا همهٔ آنها را زير سلطۀ شما قرار داده‌ام و شما می‌توانيد علاوه بر غلات و سبزيجات، از گوشت آنها نيز برای خوراک استفاده كنيد.[۳] ***

پيدايش ۱:۲۴-۲۸
[۲۴] سپس خدا فرمود: «زمين، انواع جانوران و حيوانات اهلی و وحشی و خزندگان را به وجود آوَرَد.» و چنين شد.[۲۵] خدا انواع حيوانات اهلی و وحشی و تمام خزندگان را به وجود آورد، و از كار خود خشنود گرديد.[۲۶] سرانجام خدا فرمود: «انسان را شبيه خود بسازيم، تا بر حيوانات زمين و ماهيان دريا و پرندگان آسمان فرمانروايی كند.»[۲۷] پس خدا انسان را شبيه خود آفريد. او انسان را زن و مرد خلق كرد[۲۸] و ايشان را بركت داده، فرمود: «بارور و زياد شويد، زمين را پُر سازيد، بر آن تسلط يابيد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و همهٔ حيوانات فرمانروايی كنيد.

امثال ۶:۶-۸
[۶] ای آدمهای تنبل، زندگی مورچه‌ها را مشاهده كنيد و درس عبرت بگيريد.[۷] آنها ارباب و رهبر و رئيسی ندارند،[۸] ولی با اين همه در طول تابستان زحمت می‌كشند و برای زمستان آذوقه جمع می‌كنند.

مزامير ۸:۶-۹
[۶] او را بر تمام خلقت خود گماردی و همه چيز را زير فرمان او درآوردی:[۷] گوسفندان و گاوان، حيوانات وحشی،[۸] پرندگان آسمان، ماهيان دريا و جاندارانی كه در آبها زندگی می‌كنند.[۹] ای خداوند! ای خداوند ما! شكوه نام تو سراسر زمين را فرا گرفته است.

ايوب ۱۲:۷-۱۰
[۷] كيست كه آنچه را شما می‌گوييد نداند؟ حتی اگر از حيوانات و پرندگان هم بپرسيد اين چيزها را به شما ياد خواهند داد. اگر از زمين و دريا سؤال كنيد به شما خواهند گفت كه دست خداوند اين همه را آفريده است.[۸] ***[۹] ***[۱۰] جان هر موجود زنده و نفس تمام بشر در دست خداست.

اشعيا ۱۱:۶-۹
[۶] در آن زمان گرگ و بره در كنار هم بسر خواهند برد، پلنگ و بزغاله با هم خواهند خوابيد، گوساله با شير راه خواهد رفت؛ و يک كودک آنها را به هر جا كه بخواهد، خواهد راند.[۷] گاو در كنار خرس خواهد چريد، بچه خرس و گوساله در كنار هم خواهند خوابيد، و شير مانند گاو علف خواهد خورد.[۸] بچۀ شيرخوار در ميان مارها، بدون خطر بازی خواهد كرد؛ و طفلی كه از شير گرفته شده باشد دست خود را داخل لانۀ افعی خواهد كرد بی‌آنكه آسيب ببيند.[۹] هيچ بدی و گزندی در كوه مقدس خدا وجود نخواهد داشت، زيرا همانگونه كه دريا از آب پر است همچنان جهان از شناخت خداوند پر خواهد شد.

جامعه ۳:۱۸-۲۱
[۱۸] سپس فكر كردم: «خداوند انسانها را می‌آزمايد تا به آنها نشان دهد كه بهتر از حيوان نيستند.[۱۹] از اين گذشته، عاقبت انسان و حيوان يكی است، هر دو جان می‌دهند و می‌ميرند؛ پس انسان هيچ برتری بر حيوان ندارد. همه چيز بيهودگی است![۲۰] همه به يک جا می‌روند، از خاک به وجود آمده‌اند و به خاک باز می‌گردند.[۲۱] چطور می‌توان فهميد كه روح انسان به بالا پرواز می‌كند و روح حيوان به قعر زمين فرو می‌رود؟»

مزامير ۱۴۸:۷-۱۲
[۷] ای همۀ نهنگان و موجوداتی كه در اعماق دريا هستيد، خداوند را ستايش كنيد.[۸] ای آتش و تگرگ و مه و تندباد كه مطيع فرمان خداوند هستيد، او را ستايش كنيد.[۹] ای كوه‌ها، ای تپه‌ها، ای درختان ميوه‌دار، ای سروهای آزاد، خداوند را ستايش كنيد.[۱۰] ای حيوانات وحشی و اهلی، ای پرندگان و خزندگان، خداوند را ستايش كنيد.[۱۱] ای پادشاهان و قومهای جهان، ای رهبران و بزرگان دنيا، ای پسران و دختران، ای پيران و جوانان، خداوند را ستايش كنيد.[۱۲] ***

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®