A A A A A

زندگی: [پیری]

اول تيموتيوس 5:8
اما اگر كسی به احتياجات خويشان و بخصوص اعضای خانوادۀ خود بی‌توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسيحی بخواند؛ چنين شخص از يک كافر هم پست‌تر است.

دوم قرنتيان ۴:۱۶
از اينروست كه ما هرگز از خدمت به خدا دلسرد نمی‌شويم. با اينكه نيروی جسمی ما بتدريج از بين می‌رود، اما نيروی باطنی ما روزبروز در خداوند فزونی می‌يابد.

تثنييه ۳۲:۷
روزهای گذشته را به ياد آر، از پدران خود بپرس تابه تو بگويند، از ريش سفيدان سوال كن تا به تو جواب دهند.

تثنييه ۳۴:۷
موسی هنگام مرگ صد و بيست سال داشت، با وجود اين هنوز نيرومند بود و چشمانش به خوبی می‌ديد.

جامعه ۷:۱۰
حسرت روزهای گذشته را نخور، زيرا از كجا می‌دانی كه آن روزها بهتر بوده است؟

سفر خروج ۲۰:۱۲
«پدر و مادرت را احترام كن تا در سرزمينی كه خداوند، خدای تو به تو خواهد بخشيد، عمر طولانی داشته باشی.

پيدايش ۶:۳
آنگاه خداوند فرمود: «روح من هميشه در انسان باقی نخواهد ماند، زيرا او موجودی است فانی و نفسانی. پس صد و بيست سال به او فرصت می‌دهم تا خود را اصلاح كند.»

پيدايش ۲۵:۸
***

اشعيا ۴۰:۲۹
او به خستگان نيرو می‌بخشد و به ضعيفان قدرت عطا می‌كند.

اشعيا ۴۶:۴
من خدای شما هستم و تا وقتی پير شويد و موهايتان سفيد شود از شما مراقبت خواهم كرد. من شما را آفريده‌ام و از شما نگه‌داری خواهم نمود. شما را با خود خواهم برد و نجات دهندۀ شما خواهم بود.»

ايوب ۵:۲۶
و تو همچون خوشۀ گندم كه تا وقتش نرسد درو نمی‌شود، در كمال پيری، كامياب از دنيا خواهی رفت.

ايوب ۱۲:۱۲-۲۰
[۱۲] شما می‌گوييد: «اشخاص پير حكيم هستند و همه چيز را درک می‌كنند.»[۱۳] اما حكمت و قدرت واقعی از آن خداست. فقط او می‌داند كه چه بايد كرد.[۱۴] قدرت خدا چقدر عظيم است! آنچه را كه او خراب كند دوباره نمی‌توان بنا كرد. وقتی كه او عرصه را بر انسان تنگ نمايد، راه گريزی نخواهد بود.[۱۵] او جلو باران را می‌گيرد و زمين خشک می‌شود. طوفانها می‌فرستد و زمين را غرق آب می‌كند.[۱۶] آری، قدرت و حكمت از آن اوست. فريب‌دهندگان و فريب‌خوردگان هر دو در دست او هستند.[۱۷] او حكمت مشاوران و رهبران را از آنها می‌گيرد و آنها را احمق می‌سازد.[۱۸] پادشاهان را برده و اسير می‌كند.[۱۹] كاهنان را پست می‌سازد و زورمندان را سرنگون می‌نمايد.[۲۰] صدای سخنوران و بصيرت ريش‌سفيدان را از ايشان می‌گيرد.

ايوب ۳۲:۷
زيرا گفته‌اند كه پيران داناترند.

يوئيل ۲:۲۸
«پس از آن، روح خود را بر همۀ مردم خواهم ريخت! پسران و دختران شما نبوت خواهند كرد. پيران شما خوابها و جوانان شما رؤياها خواهند ديد.

لاويان ۱۹:۳۲
«جلو پای ريش سفيدان بلند شويد، به پيرمردان احترام بگذاريد و از من بترسيد، زيرا من خداوند، خدای شما هستم.

فيلمان ۱:۹
***

مزامير ۷۱:۹
اكنون كه پير و ناتوان شده‌ام مرا دور مينداز و ترک مكن.

مزامير ۷۱:۱۸
پس اكنون كه پير و سفيد مو شده‌ام مرا ترک مكن. كمكم كن تا بتوانم به نسل‌های آينده از قدرت و معجزات تو خبر دهم.

مزامير ۷۳:۲۶
اگر چه فكر و بدنم ناتوان شوند، اما تو ای خدا، قوت و تكيه‌گاه هميشگی من هستی!

مزامير ۹۰:۱۰-۱۲
[۱۰] عمر ما هفتاد سال است و اگر قوی باشيم، شايد به هشتاد سال برسد. ولی در طول اين مدت چيزی جز درد و رنج نصيب ما نمی‌شود. هر آن ممكن است عمرمان بسرآيد و به عالم ديگر پرواز كنيم.[۱۱] خداوندا، كيست كه بداند شدت خشم تو چقدر است؟ كدام يک از ما چنان كه بايد و شايد از تو می‌ترسد؟[۱۲] به ما ياد بده كه بدانيم عمر ما چه زودگذر است تا در اين عمر كوتاه با خردمندی زندگی كنيم.

مزامير ۹۱:۱۶
به آنها عمر دراز خواهم بخشيد و نجاتشان خواهم داد.»

امثال ۱۷:۶
تاج افتخار پيران نوه‌های ايشان می‌باشند و تاج افتخار فرزندان، پدران ايشان.

امثال ۲۰:۲۹
شكوه جوانان، قوت ايشان است و عزت پيران، تجربه ايشان.

امثال ۲۳:۲۲
نصيحت پدرت را كه تو را به وجود آورده گوش بگير و مادر پيرت را خوار مشمار.

مزامير ۳۷:۳۵
شخص بدكار و ظالمی را ديدم كه همچون درختی سبز به هر سو شاخ و برگ گسترده بود.

اول تواريخ ۲۹:۲۸
او در كمال پيری، زمانی كه در اوج ثروت و افتخار بود، از دنيا رفت و سليمان بجای او پادشاه شد.

اول پادشاهان ۳:۱۴
اگر مثل پدرت داود از من اطاعت كنی و دستورات مرا پيروی نمايی آنگاه عمر طولانی نيز به تو خواهم بخشيد!»

مزامير ۱۰۳:۵
جان مرا با نعمت‌های خوب سير می‌كند تا همچون عقاب، جوان و قوی بمانم.

تايتوس ۲:۳
به زنان سالخورده نيز بياموز كه در زندگی و رفتار خود موقر و سنگين باشند، غيبت نكنند، اسير شراب نشوند، و در اعمال نيک نمونه باشند،

اول تيموتيوس ۵:۱-۲
[۱] مرد سالخورده را هرگز با خشونت سرزنش نكن، بلكه او را همچون پدر خود با احترام نصيحت نما. با جوانان مثل برادران خود، با محبت سخن بگو.[۲] با زنان پير مانند مادر خود و با دختران جوان همچون خواهران خود رفتار كن و افكارت درباره ايشان هميشه پاک باشد.

مزامير ۷۱:۸-۹
[۸] خدايا، تمام روز تو را شكر می‌گويم و بزرگيت را می‌ستايم.[۹] اكنون كه پير و ناتوان شده‌ام مرا دور مينداز و ترک مكن.

فيليپيان ۳:۲۰-۲۱
[۲۰] اما سر منزل اصلی ما آسمان است، كه نجات‌دهندۀ ما، عيسی مسيح خداوند نيز در آنجاست؛ و ما چشم به راه او هستيم تا از آنجا بازگردد.[۲۱] او به هنگام بازگشت خود، اين بدنهای فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شكل بدن پرجلال خود در خواهد آورد. او با همان قدرتی كه همۀ چيزها را تحت سلطۀ خود در خواهد آورد، ما را نيز دگرگون خواهد ساخت.

اشعيا ۴۶:۳-۴
[۳] «ای بازماندگان بنی‌اسرائيل، به من گوش دهيد. من شما را آفريده‌ام و از بدو تولد تاكنون از شما نگه‌داری كرده‌ام.[۴] من خدای شما هستم و تا وقتی پير شويد و موهايتان سفيد شود از شما مراقبت خواهم كرد. من شما را آفريده‌ام و از شما نگه‌داری خواهم نمود. شما را با خود خواهم برد و نجات دهندۀ شما خواهم بود.»

مزامير ۹۲:۱۲-۱۵
[۱۲] خداشناسان، همچون درخت خرما ثمر می‌دهند و مانند درخت سرو لبنان، رشد می‌كنند.[۱۳] آنان همچون درختانی هستند كه در خانۀ خداوند نشانده شده‌اند و شكوفه می‌دهند.[۱۴] حتی در ايام پيری نيز، قوی و پرنشاط خواهند بود و ثمر خواهند داد،[۱۵] و اعلام خواهند كرد: «خدا عادل است؛ او تكيه‌گاه من است و در او هيچ بدی وجود ندارد.»

جامعه ۱۲:۱-۷
[۱] آفرينندۀ خود را در روزهای جوانيت به ياد آور، قبل از اينكه روزهای سخت زندگی فرا رسد روزهايی كه ديگر نتوانی از آنها لذت ببری. آفرينندۀ خود را به ياد آور قبل از اينكه ابرهای تيره آسمان زندگی تو را فرا گيرند، و ديگر خورشيد و ماه و ستارگان در آن ندرخشند؛[۲] ***[۳] دستهای تو كه از تو محافظت می‌كنند، بلرزند و پاهای قوی تو ضعيف گردند؛ دندانهايت كم شوند و ديگر نتوانند غذا را بجوند و چشمانت كم سو گردند و نتوانند چيزی را ببينند؛[۴] گوشهايت سنگين شوند و نتوانند سر و صدای كوچه و صدای آسياب و نغمۀ موسيقی و آواز پرندگان را بشنوند؛[۵] به سختی راه روی و از هر بلندی بترسی؛ موهايت سفيد شوند، قوت تو از بين برود و اشتهايت كور شود؛ به خانۀ جاودانی بروی و مردم در كوچه‌ها برای تو سوگواری كنند.[۶] بلی، آفرينندۀ خويش را به ياد آور، قبل از آنكه رشتۀ نقره‌ای عمرت پاره شود و جام طلا بشكند، كوزه كنار چشمه خرد شود و چرخ بر سر چاه آب متلاشی گردد،[۷] بدن به خاک زمين كه از آن سرشته شده برگردد و روح بسوی خداوند كه آن را عطا كرده، پرواز كند.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®