A A A A A

شخصیت خوب: [اعتماد به نفس]

اول يوحنا ۴:۱۷
وقتی با مسيح زندگی می‌كنيم، محبتمان بيشتر و كاملتر می‌شود. پس در روز داوری شرمنده و سرافكنده نخواهيم شد، بلكه با اطمينان و شادی درحضور او خواهيم ايستاد، زيرا او ما را دوست دارد و ما نيز او را دوست داريم.

اول يوحنا ۵:۱۴
از اينرو، خاطرجمع هستيم كه هرگاه از خدا چيزی مطابق خواست او بطلبيم، دعای ما را خواهد شنيد؛

دوم تواريخ ۳۲:۸
پادشاه آشور سپاه بزرگی همراه خود دارد ولی آنها انسانهايی بيش نيستند، اما ما خداوند، خدای خود را همراه خود داريم كه به ما كمک می‌كند و برای ما می‌جنگد.» اين سخنان حزقيا به ايشان قوت قلب بخشيد.

افسسيان ۳:۱۲
اكنون می‌توانيم بدون ترس و واهمه به حضور خدا بياييم و اطمينان داشته باشيم كه چون مسيح همراه ماست و نيز بسبب ايمان به او، خدا ما را با آغوش باز می‌پذيرد.

عبرانيان ۴:۱۶
پس بياييد به حضور تخت پر فيض خدا برويم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نياز ياری فرمايد.

اشعيا ۳۲:۱۷
و ما از صلح و آرامش و اطمينان و امينت هميشگی برخوردار خواهيم شد.

ارمييا ۱۷:۷
«خوشابحال كسی كه بر خداوند توكل دارد و تمام اميد و اعتمادش بر اوست!

نحيميا ۶:۱۶
وقتی دشمنان ما كه در سرزمينهای مجاور ما بودند اين را ديدند، رسوا شدند و فهميدند كه اين كار با كمک خدای ما تمام شده است.

فيليپيان ۱:۶
اطمينان دارم خدا كه اين عمل نيكو را در شما آغاز نمود، شما را ياری خواهد داد تا در فيض او رشد كنيد تا به هنگام بازگشت عيسی مسيح، كار او در شما تكميل شده باشد.

فيليپيان ۴:۱۳
هر چه خدا از من بخواهد، با كمک مسيح می‌توانم انجام دهم، زيرا مسيح قدرت انجام آن را به من می‌بخشد.

امثال ۳:۲۶-۳۲
[۲۶] و خداوند تو را حفظ كرده، نخواهد گذاشت در دام بلا گرفتار شوی.[۲۷] اگر می‌توانی به داد كسی كه محتاج است برسی، كمک خود را از او دريغ مدار.[۲۸] هرگز به همسايه‌ات مگو: «برو فردا بيا»، اگر همان موقع می‌توانی به او كمک كنی.[۲۹] عليه همسايه‌ات كه با خيال راحت در جوار تو زندگی می‌كند توطئه نچين.[۳۰] با كسی كه به تو بدی نكرده است بی‌جهت دعوا نكن.[۳۱] به اشخاص ظالم حسادت نكن و از راه و روش آنها پيروی ننما،[۳۲] زيرا خداوند از اشخاص كجرو نفرت دارد، اما به درستكاران اعتماد می‌كند.

مزامير ۲۰:۷
برخی به عرابه‌های خود می‌بالند و برخی ديگر به اسبهای خويش، ولی ما به خداوند، خدای خود فخر می‌كنيم!

فيليپيان 3:3-5
[3] ما با قطع كردن قسمتی از بدن خود، فرزند خدا نمی‌شويم، بلكه با پرستش خدا بوسيلۀ روح او. ختنۀ واقعی همين است. ما مسيحيان به آن فداكاری كه عيسی مسيح در راه ما كرده است افتخار می‌كنيم و تصديق می‌نماييم كه با توانايی‌ها و امتيازات انسانی خود، قادر به نجات خود نيستيم.[4] خود من بيش از هركس ديگری، دليل داشتم كه می‌توانم خود را نجات دهم. اگر ديگران فكر می‌كنند كه با تكيه به اصل و نصب و امتيازات شخصی خود می‌توانند نجات يابند، من بيشتر حق دارم چنين فكری بكنم![5] زيرا من در يک خانوادۀ اصيل يهودی، از طايفۀ «بنيامين»، بدنيا آمده‌ام؛ و هشت روزه بودم كه ختنه شدم. بنابراين، يک يهودی كامل هستم. از اين گذشته، عضو فرقۀ «فريسيان» نيز بودم، كه در زمينۀ اجرای احكام دين يهود، از همه سختگيرترند.

دوم قرنتيان 3:1-4
[1] فكر نكنيد ما نيز كم‌كم مانند معلمان دروغين شما می‌شويم كه دوست دارند از خود تعريف كنند و با خود، سفارشنامه‌های عريض و طويل بياورند. تصور نمی‌كنم نيازی داشته باشيد كه كسی برای معرفی ما، به شما نامه‌ای بنويسد! اينطور نيست؟ ما هم نيازی نداريم كه از شما معرفی‌نامه بگيريم![2] تنها نامه‌ای كه ما لازم داريم، خود شما هستيد! چون همه با ديدن دگرگونی‌های عميقی كه در شما پديد آمده است، می‌توانند پی ببرند كه چه خدمت بزرگی به شما كرده‌ايم.[3] همه می‌توانند ببينند كه شما نامۀ مسيح هستيد، نامه‌ای كه ما نوشته‌ايم، نه با قلم و جوهر، بلكه بوسيلۀ روح خدای زنده؛ و نه روی لوحه‌ای سنگی، بلكه بر دل انسان.[4] اما اگر جرأت می‌كنيم كه چنين ادعاهايی دربارۀ خودمان بكنيم، علتش اينست كه بوسيلۀ مسيح به خدا اعتماد كامل داريم كه او ما را ياری می‌دهد تا بتوانيم به ادعاهايمان نيز عمل كنيم؛

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®