A A A A A

شخصیت خوب: [تعهد]

اول يوحنا ۴:۲۰
اگر كسی ادعا می‌كند كه خدا را دوست دارد، اما از همنوع خود متنفر است، دروغ می‌گويد؛ چون اگر كسی نتواند همنوعی را كه می‌بيند، دوست داشته باشد، چگونه می‌تواند خدايی را كه نديده است، دوست بدارد؟

اول پادشاهان ۸:۶۱
ای قوم من، با تمام دل از خداوند، خدايمان پيروی كنيد و مانند امروز، از احكام و دستورات او اطاعت نماييد.»

دوم تيموتيوس ۱:۱۲
به همين دليل است كه در اين زندان متحمل زحمات هستم، اما شرمگين نيستم زيرا می‌دانم به چه كسی ايمان آورده‌ام و يقين دارم كه او می‌تواند امانتی را كه به او سپرده‌ام، تا روز بازگشت خود محفوظ نگاه دارد.

دوم تيموتيوس ۲:۱۵
در راه خدمت به خدا سخت بكوش تا او از تو راضی شود و هنگامی كه خدمتت را ارزيابی می‌كند، شرمنده نشوی. سعی كن مفهوم كلام خدا را خوب درک كنی و آن را خوب تعليم دهی.

دوم تيموتيوس ۴:۷
من برای خداوندم با دل و جان مبارزه كرده‌ام و نسبت به او وفادار مانده‌ام. اكنون ديگر مسابقه به پايان رسيده و وقت آنست كه استراحت كنم.

اعمال رسولان ۲:۴۲
و در تعليمی كه رسولان می‌دادند و در آئين شام خداوند و دعا، با ساير ايمانداران مرتب شركت می‌كردند.

کولوسيان ۱:۲۹
كار من همين است و در اين راه زحمت می‌كشم، و با تمام نيرويی كه مسيح عطا می‌كند، در اين زمينه تلاش و كوشش می‌كنم.

تثنييه ۲۷:۱۰
بنابراين بايد از خداوند، خدای خود پيروی نمايی و قوانين او را كه امروز به تو می دهم اطاعت كنی.»

تثنييه ۶:۵
شما بايد او را با تمامی دل و جان و توانايی خود دوست بداريد.

غلاطيان ۱:۴
زيرا مسيح، به خواست پدر ما خدا، جان خود را فدا كرد و مُرد تا گناهان ما بخشيده شود و از اين دنيای آلوده به گناه نجات يابيم.

غلاطيان ۶:۹
پس ای برادران، از انجام كار نيک خسته نشويم، زيرا بزودی پاداش خود را درو خواهيم كرد، بشرطی كه دست از كار نكشيم.

يوحنا ۸:۱۲
عيسی در يكی از تعاليم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر كه مرا پيروی كند، در تاريكی نخواهد ماند، زيرا نور حيات‌بخش راهش را روشن می‌كند.»

يوحنا ۹:۶۲
ديگران گفتند: «بنظر ديوانه نمی‌آيد. مگر ديوانه می‌تواند چشمان كور را باز كند؟»

متی ۴:۱۹
عيسی ايشان را خوانده، گفت: «بدنبال من بياييد و من به شما نشان می‌دهم كه چگونه مردم را برای خدا صيد كنيد.»

فيليپيان ۳:۱۳
بلی برادران عزيز، من هنوز آن كه بايد باشم نيستم، اما تمام نيروی خود را صرف يک كار می‌كنم، و آن اينكه گذشته را فراموش كنم و با انتظار و اميد به آنچه در پيش است چشم دوزم،

امثال ۱۶:۳
نقشه‌های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در كارهايت موفق خواهی شد.

امثال ۱۸:۱
آدم خودخواه خود را از ديگران كنار می‌كشد و با عقايد درستشان مخالفت می‌ورزد.

مزامير ۳۷:۵
خودت را به خداوند بسپار و بر او تكيه كن و او تو را ياری خواهد داد؛

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®