A A A A A

شخصیت خوب: [اعتماد]

اشعيا ۱۲:۲
براستی خدا نجات دهندۀ من است؛ بر او توكل خواهم كرد و نخواهم ترسيد. خداوند قوت و سرود من است؛ اونجات من است.

اشعيا ۲۶:۳-۴
[۳] ای خداوند، تو كسانی را كه به تو توكل دارند و در عزم خود راسخند در آرامش كامل نگاه خواهی داشت.[۴] هميشه بر خداوند توكل كنيد؛ او جانپناه جاودانی ماست!

اشعيا ۴۱:۱۰
نترس، چون من با تو هستم؛ نگران نشو، زيرا من خدای تو هستم. من تو را تقويت خواهم كرد و ياری خواهم داد و تو را حمايت كرده، نجات خواهم بخشيد.

ارمييا ۲۹:۱۱
خواست و ارادۀ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و كسی بجز من از آن آگاه نيست. من می‌خواهم به شما اميد و آيندۀ خوبی ببخشم.

يوحنا ۱۰:۱۰
كار دزد اينست كه بدزدد، بكشد و نابود كند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حيات واقعی را به فراوانی عطا نمايم.

يوحنا ۱۴:۱
«خاطرتان آسوده باشد. شما كه به خدا ايمان داريد، به من نيز ايمان داشته باشيد.

يشوع ۱:۹
آری، قوی و شجاع باش و ترس و واهمه را از خود دور كن و به ياد داشته باش كه هر جا بروی من كه خداوند، خدای تو هستم، با تو خواهم بود.»

فيليپيان ۴:۱۹
خدا نيز به سبب جانبازی عيسی مسيح، تمام احتياجات شما را با ثروت شكوهمند خود، رفع خواهد نمود.

امثال 29:25
كسی كه از انسان می‌ترسد گرفتار می‌شود، اما شخصی كه به خداوند توكل می‌كند در امان می‌ماند.

مزامير ۹:۱۰
خداوندا، كسانی كه تو را می‌شناسند، به تو پناه می‌آورند زيرا تو هرگز طالبان خود را ترک نكرده‌ای.

مزامير ۲۰:۷
برخی به عرابه‌های خود می‌بالند و برخی ديگر به اسبهای خويش، ولی ما به خداوند، خدای خود فخر می‌كنيم!

مزامير ۲۸:۷
خداوند قوت و سپر من است. از صميم قلب بر او توكل كردم و او مرا ياری كرد. از اين رو، دلم شاد است و با سرود از او تشكر می‌نمايم.

مزامير ۳۲:۱۰
غم و غصۀ اشخاص شرور پايان ندارد؛ اما هر كه به خداوند توكل كند از رحمت او برخوردار خواهد شد.

مزامير ۳۷:۵
خودت را به خداوند بسپار و بر او تكيه كن و او تو را ياری خواهد داد؛

مزامير ۴۶:۱۰
«آرام باشيد و بدانيد كه من خدا هستم و در ميان قومهای جهان مورد عزت و احترام خواهم بود.»

مزامير ۱۱۸:۸
به خداوند پناه بردن بهتر است از اميد بستن به انسان.

مزامير ۱۴۳:۸
هر روز صبح رحمت خود را به من بنمايان، زيرا بر تو توكل دارم. راهی را كه بايد بپيمايم به من نشان ده، زيرا از صميم قلب به حضور تو دعا می‌كنم.

روميان ۸:۲۸
و ما می‌دانيم كه خدا همه چيزها را برای خيريت كسانی بكار می‌برد كه او را دوست دارند و فراخوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند.

روميان ۱۵:۱۳
بنابراين، من برای شما قومهای غيريهودی دعا می‌كنم تا خدايی كه سرچشمۀ همۀ اميدهاست، به شما برای ايمانی كه به او داريد، آرامش و شادی عطا كند تا به ياری روح‌القدس، اميدتان روزبروز افزون شود.

مزامير ۵۶:۳-۴
[۳] هنگامی كه بترسم، ای خداوند، بر تو توكل خواهم كرد.[۴] وعده‌های خداوند را می‌ستايم و بر او توكل دارم، پس نخواهم ترسيد، انسان فانی به من چه می‌تواند كرد؟

مزامير ۶۲:۷-۸
[۷] نجات و عزت من از جانب خداست؛ قوت و پناهگاه من خداست.[۸] ای مردم، همه وقت بر او توكل نماييد؛ دلهای خود را بحضور او بريزيد، زيرا خدا پناهگاه ماست.

مزامير ۹۱:۱-۲
[۱] آنكه به خدای قادر مطلق پناه می‌برد، زير سايۀ او در امان خواهد بود.[۲] او به خداوند خواهد گفت «تو پناهگاه و خدای من هستی. من بر تو توكل دارم.»

مزامير ۱۱۲:۶-۷
[۶] او در زندگی پيوسته ثابت قدم و پايدار خواهد بود و نام نيكش هميشه در يادها باقی خواهد ماند.[۷] او از شنيدن خبر بد نمی‌ترسد، زيرا ايمان او قوی است و بر خداوند توكل دارد.

اول يوحنا ۵:۱۴-۱۵
[۱۴] از اينرو، خاطرجمع هستيم كه هرگاه از خدا چيزی مطابق خواست او بطلبيم، دعای ما را خواهد شنيد؛[۱۵] و اگر يقين داريم كه دعای ما را می‌شنود، می‌توانيم به اين هم اطمينان داشته باشيم كه آنچه از او بخواهيم، به ما عطا خواهد كرد.

مزامير ۴۶:۱-۲
[۱] خدا پناهگاه و قوت ماست! او مددكاری است كه در سختيها فوراً به كمک ما می‌شتابد.[۲] بنابراين، ما نخواهيم ترسيد اگرچه زمين از جای بجنبد و كوه‌ها به قعر دريا فرو ريزند،

امثال ۳:۵-۶
[۵] با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما.[۶] در هر كاری كه انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام كارهايت تو را موفق خواهد ساخت.

متی ۶:۲۵-۲۶
[۲۵] «پس نصيحت من اين است كه برای خوراک و پوشاک غصه نخوريد. برای همين زندگی و بدنی كه داريد شاد باشيد. آيا ارزش زندگی و بدن، بيشتر از خوراک و پوشاک نيست؟[۲۶] به پرندگان نگاه كنيد. غصه ندارند كه چه بخورند. نه می‌كارند، نه درو می‌كنند، و نه در انبارها ذخيره می‌كنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم می‌سازد. آيا شما برای خدا خيلی بيشتر از اين پرندگان ارزش نداريد؟

ارمييا ۱۷:۷-۸
[۷] «خوشابحال كسی كه بر خداوند توكل دارد و تمام اميد و اعتمادش بر اوست![۸] او مانند درختی خواهد بود كه در كنار رودخانه است و ريشه‌هايش از هر طرف به آب می‌رسد درختی كه نه از گرما می‌ترسد و نه از خشكسالی! برگش شاداب می‌ماند و از ميوه آوردن باز نمی‌ايستد!

يشوع ۱:۵-۹
[۵] همانطور كه با موسی بودم با تو نيز خواهم بود تا در تمام عمرت كسی نتواند دربرابر تو مقاومت كند. تو را هرگز ترک نمی‌كنم و تنها نمی‌گذارم.[۶] پس قوی و شجاع باش، چون تو اين قوم را رهبری خواهی كرد تا سرزمينی را كه به پدران ايشان وعده داده‌ام تصاحب نمايند.[۷] فقط قوی و شجاع باش و از قوانينی كه خدمتگزارم موسی به تو داده است اطاعت نما، زيرا اگر از آنها بدقت اطاعت كنی، هر جا روی موفق خواهی شد.[۸] اين كتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را بخوان و در گفته‌های آن تفكر كن تا متوجه تمام دستورات آن شده، بتوانی به آنها عمل كنی. آنگاه پيروز و كامياب خواهی شد.[۹] آری، قوی و شجاع باش و ترس و واهمه را از خود دور كن و به ياد داشته باش كه هر جا بروی من كه خداوند، خدای تو هستم، با تو خواهم بود.»

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®