A A A A A

شخصیت خوب: [فروتنی]

اول قرنتيان ۱۲:۲۳
ما همچنين آن اعضايی را كه زشت و بی‌ارزش به نظر می‌آيند، مورد مراقبت بيشتر قرار می‌دهيم و آنها را بدقت می‌پوشانيم.

اول تيموتيوس ۲:۸-۱۰
[۸] بنابراين، می‌خواهم كه مردان در هر جا، آزاد از گناه و خشم و نفرت، دستهای پاک خود را بلند كرده، به درگاه خدا دعا كنند.[۹] زنان نيز بايد در طرز پوشاک و آرايش خود باوقار باشند. زنان مسيحی بايد برای نيكوكاری و اخلاق خوب خود مورد توجه قرار گيرند، نه برای آرايش مو و يا آراستن خود به زيور آلات و لباس‌های پرزرق و برق.[۱۰] ***

اول پترس ۳:۳-۴
[۳] برای زيبايی، به آرايش ظاهری نظير جواهرات و لباس‌های زيبا و آرايش گيسوان، توسل نجوييد،[۴] بلكه بگذاريد باطن و سيرت شما زيبا باشد. باطن خود را با زيبايی پايدار يعنی با روحيۀ آرام و ملايم زينت دهيد كه مورد پسند خداست.

روميان ۱۲:۲
رفتار و كردار و شيوۀ زندگی مردم دنيا را تقليد نكنيد، بلكه بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانی جديد تبديل شويد. آنگاه قادر خواهيد شد ارادۀ خدا را درک كرده، آنچه را كه خوب و كامل و موردپسند اوست، كشف كنيد.

متی ۵:۲۸
ولی من می‌گويم كه اگر حتی با نظر شهوت‌آلود به زنی نگاه كنی، همان لحظه در دل خود با او زنا كرده‌ای.

تثنييه ۲۲:۵
زن نبايد لباس مردانه بپوشد و مرد نبايد لباس زنانه به تن كند. اين كار در نظر خداوند، خدايتان نفرت‌انگيز است.

اول پترس ۳:۳
برای زيبايی، به آرايش ظاهری نظير جواهرات و لباس‌های زيبا و آرايش گيسوان، توسل نجوييد،

اول سموئيل ۱۶:۷
اما خداوند به سموئيل فرمود: «به چهرۀ او و بلندی قدش نگاه نكن، زيرا او آن كسی نيست كه من در نظر گرفته‌ام. من مثل انسان قضاوت نمی‌كنم. انسان به ظاهر نگاه می‌كند، اما من به دل.»

اول قرنتيان ۶:۱۹-۲۰
[۱۹] آيا هنوز نمی‌دانيد كه بدن شما، مسكن روح‌القدس می‌باشد كه او را خدا به شما عطا كرده است؟ آيا نمی‌دانيد كه روح‌القدس در وجود شما زندگی می‌كند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نيست![۲۰] خدا شما را به بهايی گران خريده است، پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا بكار ببريد، چون او صاحب بدن شماست.

اول قرنتيان ۱۰:۳۱
جواب سؤال شما اينست: كارهای شما، حتی خوردن و نوشيدنتان، همه بايد برای جلال و بزرگی خدا باشد.

امثال ۷:۱۰
آن زن در حاليكه لباس وسوسه‌انگيزی بر تن داشت و نقشه‌های پليدی در سر می‌پروراند، بسويش آمد.

امثال ۳۱:۳۰
زيبايی فريبنده و ناپايدار است، اما زنی كه خداترس باشد قابل ستايش است.

اول تيموتيوس ۳:۲
اما كشيش بايد شخص نيک و درستی باشد تا كسی نتواند عيبی در او بيابد. او بايد شوهر وفادار يک زن باشد؛ خويشتندار بوده، عاقلانه فكر كند؛ منظم و خوش رفتار باشد؛ درِ خانه‌اش بايد به روی مهمان باز باشد و مشتاق تعليم كلام خدا باشد.

لوقا ۱۷:۱
روزی عيسی به شاگردان خود فرمود: «وسوسۀ گناه هميشه وجود خواهد داشت، اما وای بحال آن كس كه ديگران را بسوی اين وسوسه‌ها بكشاند.

امثال ۱۱:۲۲
زيبايی در زن نادان مانند حلقۀ طلا در پوزۀ گراز است.

افسسيان ۲:۱۰
اين خداست كه ما را از نو آفريده و اين زندگی جديد را از فيض وجود عيسی مسيح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشۀ خدا اين بوده كه ما اين زندگی جديد را صرف خدمت به ديگران نماييم.

روميان ۱۴:۱۳
پس بهتر است از يكديگر ايراد نگيريد. درعوض بكوشيد رفتارتان بگونه‌ای باشد كه برادر مسيحی‌تان آن را گناه بحساب نياورد، در غيراينصورت ممكن است ايمانش سست گردد.

اول پترس ۳:۳-۵
[۳] برای زيبايی، به آرايش ظاهری نظير جواهرات و لباس‌های زيبا و آرايش گيسوان، توسل نجوييد،[۴] بلكه بگذاريد باطن و سيرت شما زيبا باشد. باطن خود را با زيبايی پايدار يعنی با روحيۀ آرام و ملايم زينت دهيد كه مورد پسند خداست.[۵] اينگونه خصايل، در گذشته در زنان مقدس ديده می‌شد. ايشان به خدا ايمان داشتند و مطيع شوهران خود بودند.

اول پترس ۱:۱۴
از خدا اطاعت نماييد، چون فرزندان او می‌باشيد. پس بار ديگر بسوی گناهانی كه در گذشته اسير آنها بوديد، نرويد، زيرا آن زمان نمی‌دانستيد چه می‌كنيد.

اول سموئيل ۹:۲۱
شائول گفت: «ولی من از قبيلۀ بنيامين هستم كه كوچكترين قبيلۀ اسرائيل است و خاندان من هم كوچكترين خاندان قبيلۀ بنيامين است. چرا اين سخنان را به من می‌گويی.»

استر ۱:۱۱-۱۲
[۱۱] او به آنان دستور داد ملكه وشتی را كه بسيار زيبا بود با تاج ملوكانه به حضورش بياورند تا زيبايی او را به مقامات و مهمانانش نشان دهد.[۱۲] اما وقتی خواجه‌سراها فرمان پادشاه را به ملكه وشتی رساندند، او از آمدن سرباز زد. پادشاه از اين موضوع بسيار خشمناک شد؛

ايوب ۳۲:۴-۷
[۴] اليهو صبر كرده و هيچ حرفی نزده بود چون سايرين از او بزرگتر بودند.[۵] اما وقتی كه ديد آنها ديگر جوابی ندارند، برآشفت.[۶] اليهو به سخن آمده چنين گفت: من جوانم و شما پير. به همين علت لب فرو بستم و جرأت نكردم عقيده‌ام را برای شما بيان كنم،[۷] زيرا گفته‌اند كه پيران داناترند.

اول پترس ۳:۱-۴
[۱] و اما شما ای زنان، مطيع شوهران خود باشيد تا چنانچه بعضی از ايشان نيز به انجيل ايمان نياورده باشند، با ديدن رفتار شما ايمان بياورند؛ زيرا رفتار خوب و توأم با احترام يک زن، بهتر از سخنان او دربارۀ مسيح، در دل شوهر اثر می‌گذارد.[۲] ***[۳] برای زيبايی، به آرايش ظاهری نظير جواهرات و لباس‌های زيبا و آرايش گيسوان، توسل نجوييد،[۴] بلكه بگذاريد باطن و سيرت شما زيبا باشد. باطن خود را با زيبايی پايدار يعنی با روحيۀ آرام و ملايم زينت دهيد كه مورد پسند خداست.

اول يوحنا ۲:۱۶
زيرا وابستگی‌های اين دنيا و خواسته‌های ناپاک، ميل به داشتن و تصاحب هر آنچه كه بنظر جالب می‌آيد، و غرور ناشی از ثروت و مقام، هيچيک از خدا نيست؛ بلكه از اين دنيای گناه‌آلود می‌باشد.

روميان ۱۲:۱
ای ايمانداران عزيز، در مقابل اين لطف و رحمت خدا، التماس می‌كنم كه بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقديم كنيد، زيرا اين است قربانی كه مورد پسند اوست. شايسته است او را اين چنين عبادت و خدمت كنيد.

امثال ۳۱:۲۵
او زنی است قوی و با وقار و از آينده نمی‌ترسد.

اول تيموتيوس ۴:۸
تمرين و ورزش بدنی مفيد است، اما ورزش روحانی بسيار مفيدتر از آن است و تو را برای هر كاری آماده می‌سازد. پس به تمرينات روحانی بپرداز تا مسيحی بهتری باشی، چون اين تمرينات نه فقط برای اين دنيا مفيد است، بلكه برای عالم آينده نيز.

فيليپيان ۲:۵
شما بايد همان طرز فكری را در پيش گيريد كه مسيح داشت.

اول پترس ۳:۴
بلكه بگذاريد باطن و سيرت شما زيبا باشد. باطن خود را با زيبايی پايدار يعنی با روحيۀ آرام و ملايم زينت دهيد كه مورد پسند خداست.

اول تيموتيوس ۲:۱۰
***

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®