A A A A A

شخصیت خوب: [صادقانه]

دوم قرنتيان ۸:۲۱
البته خدا می‌داند كه ما درستكاريم؛ اما می‌خواهيم ديگران نيز اين را بدانند. از اينروست كه چنين ترتيبی داده‌ايم.

دوم تيموتيوس ۲:۱۵
در راه خدمت به خدا سخت بكوش تا او از تو راضی شود و هنگامی كه خدمتت را ارزيابی می‌كند، شرمنده نشوی. سعی كن مفهوم كلام خدا را خوب درک كنی و آن را خوب تعليم دهی.

کولوسيان ۳:۹
به يكديگر دروغ نگوييد، زيرا آن طبيعت كهنه و فاسد شما كه دروغ می‌گفت، ديگر مرده و از بين رفته است؛

افسسيان ۴:۲۵
ديگر به هم دروغ نگوييد، بلكه گفتارتان هميشه راست باشد، زيرا ما اعضای يكديگريم و اگر به يكديگر دروغ بگوييم، در واقع، به خودمان لطمه می‌زنيم.

يعقوب ۱:۲۶
هر كه خود را مسيحی می‌داند، اما نمی‌تواند بر زبان تند خود مسلط باشد، خود را گول می‌زند و مذهب او پشيزی ارزش ندارد.

يعقوب ۳:۱۷
اما خرد و حكمتی كه از آسمان می‌باشد، در وهلۀ اول پاک و نجيب است، و بعد صلح‌جو و مؤدب و ملايم؛ حاضر به گفتگو با ديگران و پذيرش نظرات ايشان است؛ لبريز از دلسوزی و اعمال نيک بوده، صميمی و بی‌ريا و بی‌پرده می‌باشد.

لوقا ۶:۳۱
با مردم آنگونه رفتار كن كه انتظار داری با تو رفتار كنند.

متی ۵:۸
«خوشابحال پاک‌دلان، زيرا خدا را خواهند ديد.

امثال ۱۰:۹
قدمهای آدم درستكار ثابت و استوار است، ولی شخص كجرو عاقبت می‌لغزد و می‌افتد.

امثال ۱۱:۳
صداقت مرد درستكار راهنمای اوست، اما نادرستی شخص بدكار، او را به نابودی می‌كشاند.

امثال ۱۲:۱۷-۲۲
[۱۷] وقتی كه حقيقت را می‌گويی عدالت اجرا می‌گردد، اما دروغ به بی‌عدالتی منجر می‌شود.[۱۸] هستند كسانی كه با حرفهای نسنجيدۀ خود زخم زبان می‌زنند، ولی سخنان مرد دانا تسكين دهنده و شفابخش است.[۱۹] عمر دروغ كوتاه است، اما حقيقت تا ابد پايدار می‌ماند.[۲۰] افكار توطئه‌گران پر از نيرنگ است، اما دلهای آنانی كه خيرانديش هستند آكنده از شادی می‌باشد.[۲۱] هيچ بدی به خداشناسان نمی‌رسد، اما بدكاران هميشه گرفتار بلا می‌شوند.[۲۲] خدا كسانی را كه به قول خود وفا می‌كنند دوست دارد، ولی از اشخاص بدقول بيزار است.

امثال ۱۴:۵
شاهد امين دروغ نمی‌گويد، ولی از دهان شاهد ناراست دروغ می‌بارد.

امثال ۲۱:۳
به جا آوردن عدالت و انصاف بيشتر از تقديم قربانی‌ها خداوند را خشنود می‌سازد.

امثال ۲۴:۲۶
جواب صادقانه مانند بوسۀ دوست دلچسب است.

امثال ۲۸:۱۸
هر كه در راه راست ثابت‌قدم باشد در امان خواهد ماند، اما كسی كه به راه‌های كج برود خواهد افتاد.

مزامير ۱۱۲:۵
خوشبخت است كسی كه دلسوز و قرض دهنده باشد و در كسب و كارش با انصاف باشد.

اول تواريخ ۲۹:۱۷
خدای من، می‌دانم كه تو از قلب انسانها آگاهی و كسی را كه به راستی عمل می‌كند، دوست داری. من تمام اين كارها را از صميم قلب انجام داده‌ام و شاهدم كه قوم تو با شادی و اشتياق هدايای خود را تقديم كرده‌اند.

يوحنا ۱:۳
هر چه هست، بوسيلۀ او آفريده شده و چيزی نيست كه آن را نيافريده باشد.

يوحنا ۳:۱۸
«كسانی كه به او ايمان بياورند، هيچ نوع محكوميت و هلاكتی در انتظارشان نيست؛ ولی كسانی كه به او ايمان نياورند، از هم اكنون محكوم‌اند، چون به يگانه فرزند خدا ايمان نياورده‌اند.

فيليپيان ۴:۸-۹
[۸] برادران عزيز، در خاتمه بگذاريد اين را نيز بگويم: فكرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است، ثابت نگاه داريد. در بارۀ چيزهايی فكر كنيد كه پاک و زيباست. در صفات خوب و پسنديدۀ ديگران تأمل كنيد. در بارۀ چيزهايی فكر كنيد كه می‌توانيد خدا را برای آنها شكر كنيد و به وجود آنها خوش باشيد.[۹] هر چه از من ديديد و آموختيد، در زندگی‌تان بكار گيريد تا خدای آرامش با شما باشد.

اول پترس ۳:۱۰-۱۲
[۱۰] اگر طالب يک زندگی خوب و خوش می‌باشيد، از سخنان بد و دروغ بپرهيزيد.[۱۱] از بدی دوری كنيد و به همه نيكی نماييد. بكوشيد تا با همۀ مردم در صلح و صفا زندگی كنيد.[۱۲] زيرا خداوند نسبت به نيكوكاران نظر لطف دارد و به دعای ايشان گوش می‌دهد، اما از بدكاران روگردان است.

امثال ۶:۱۶-۲۰
[۱۶] هفت چيز است كه خداوند از آنها نفرت دارد: نگاه متكبرانه، زبان دروغگو، دستهايی كه خون بی‌گناه را می‌ريزند، فكری كه نقشه‌های پليد می‌كشد، پاهايی كه برای بدی كردن می‌شتابند، شاهدی كه دروغ می‌گويد، شخصی كه در ميان دوستان تفرقه می‌اندازد.[۱۷] ***[۱۸] ***[۱۹] ***[۲۰] ای پسر من، اوامر پدر خود را به جا آور و تعاليم مادرت را فراموش نكن.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®