A A A A A

شخصیت خوب: [ممنون]

کولوسيان ۴:۲
در دعا، جديت و پشتكار را فراموش نكنيد. هميشه در حال دعا و راز و نياز با خدا باشيد. منتظر جواب دعاهايتان بمانيد و فراموش نكنيد كه وقتی دعايتان مستجاب شد، از خدا تشكر كنيد.

دوم قرنتيان ۲:۱۴-۱۵
[۱۴] اما خدا را شكر! چون همواره ما را در پيروزی مسيح سهيم می‌سازد، و هر جا می‌رويم، ما را بكار می‌برد تا مسيح را به مردم معرفی كنيم، و پيغام انجيل را همچون عطری خوشبو در همه جا بيفشانيم.[۱۵] و از آنجا كه مسيح در زندگی ما حضور دارد، ما برای خدا عطری خوشبو هستيم، عطری كه بوی آن به مشام همه می‌رسد، چه گناهكار و چه نجات يافته.

يونس ۲:۹
ولی من با سرودهای تشكر برای تو قربانی خواهم كرد و نذر خود را به تو ادا خواهم نمود. نجات فقط از جانب خداوند است.»

اول تسالونيکيان ۵:۱۸
برای هر پيش آمدی خدا را شكر نماييد، زيرا اينست خواست خدا برای شما كه از آن عيسی مسيح هستيد.

کولوسيان ۳:۱۵-۱۷
[۱۵] بگذاريد آرامشی كه مسيح عطا می‌كند، همواره بر دلهای شما مسلط باشد، چون همۀ ما بايد مانند اعضای يک بدن، در هماهنگی و صفا زندگی كنيم. در ضمن، هميشه شكرگزار باشيد.[۱۶] كلام و تعاليم مسيح را به ياد آوريد و بگذاريد سخنان او زندگی‌تان را بارور سازد و شما را حكمت آموزد. كلام او را به يكديگر تعليم دهيد. مزامير و سرودهای روحانی بسراييد و با قلبی مملو از شكرگزاری آنها را برای خداوند بخوانيد.[۱۷] گفتار و كردار شما، شايستۀ نام عيسای خداوند باشد؛ و توسط او به حضور خدای پدر بياييد تا تشكرات خود را به او تقديم كنيد.

اول قرنتيان ۱۵:۵۷
خدا را شكر برای تمام اينها! اوست كه ما را بوسيلۀ خداوندمان عيسی مسيح پيروز می‌گرداند.

مزامير ۱۰۰:۴
با شكرگزاری از دروازه‌های خانه او داخل شويد؛ سرود خوانان به صحنهای او بياييد. او را پرستش كنيد و نام مقدسش را گرامی بداريد.

اول تواريخ ۱۶:۳۴
خداوند را سپاس گوييد، زيرا او نيكوست و محبتش ابدی.

روميان ۱:۲۱
بلی، درست است كه مردم اين حقايق را می‌دانند، اما هيچگاه حاضر نيستند به آن اعتراف كنند و خدا را عبادت نمايند و يا حتی برای بركاتی كه هر روز عطا می‌كند، او را شكر گويند. در عوض دربارۀ وجود خدا و ارادۀ او، عقايد احمقانه‌ای ابداع می‌كنند. به همين علت ذهن نادانشان، تاريک و مغشوش شده است.

فيليپيان ۴:۶
برای هيچ چيز غصه نخوريد؛ درعوض برای همه چيز دعا كنيد و هر چه لازم داريد به خداوند بگوييد و فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد.

مزامير ۶۹:۳۰
با سرود نام خدا را ستايش خواهم نمود و با دعای شكرگزاری عظمت او را خواهم ستود.

دوم قرنتيان ۹:۱۵
خدا را شكر برای هديه‌اش عيسی مسيح، هديه‌ای عالی كه با كلمات قابل وصف نيست!

اول تسالونيکيان ۵:۱۶-۱۸
[۱۶] هميشه شاد باشيد![۱۷] پيوسته دعا كنيد![۱۸] برای هر پيش آمدی خدا را شكر نماييد، زيرا اينست خواست خدا برای شما كه از آن عيسی مسيح هستيد.

فيليپيان ۴:۶-۷
[۶] برای هيچ چيز غصه نخوريد؛ درعوض برای همه چيز دعا كنيد و هر چه لازم داريد به خداوند بگوييد و فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد.[۷] اگر چنين كنيد، از آرامش خدا بهره‌مند خواهيد شد، آرامشی كه فكر انسان قادر به درک آن نيست. اين آرامش الهی به فكر و دل شما كه به عيسی مسيح ايمان آورده‌ايد، راحتی و آسايش خواهد بخشيد.

کولوسيان ۱:۱۲
و همواره پدر آسمانی را سپاس گوييد كه ما را شايستۀ آن ساخت تا در بركات و امتيازات آنانی كه در عالم نور زندگی می‌كنند، شريک شويم.

يعقوب ۱:۱۷
از جانب خدا فقط مواهب نيكو و كامل به ما می‌رسد، زيرا او آفرينندۀ همۀ روشنايی‌هاست و خدايی است تغييرناپذير.

افسسيان ۵:۴
گفتار كثيف، سخنان زشت و شوخی‌های خلاف ادب، شايستۀ شما نيست. بجای اينها، با يكديگر دربارۀ نيكويی‌های خدا گفتگو كنيد و شكرگزار باشيد.

لاويان ۲۲:۲۹
وقتی كه قربانی شكرگزاری به من كه خداوند هستم تقديم می‌كنيد، بايد طبق مقررات عمل كنيد تا مورد قبول من واقع شويد. در همان روز تمام گوشت حيوان قربانی شده را بخوريد و چيزی از آن را برای روز بعد باقی نگذاريد.

مزامير ۱۰۳:۲
ای جان من، خداوند را ستايش كن و تمام مهربانيهای او را فراموش مكن!

دانيال ۶:۱۰
وقتی دانيال از صدور فرمان پادشاه آگاهی يافت رهسپار خانه‌اش شد. هنگامی كه به خانه رسيد به بالاخانه رفت و پنجره‌ها را كه رو به اورشليم بود، باز كرد و زانو زده دعا نمود. او مطابق معمول روزی سه بار نزد خدای خود دعا می‌كرد و او را پرستش می‌نمود.

مزامير ۱۰۷:۱
خداوند را حمد گوييد، زيرا او مهربان است و رحمتش تا ابد باقی است.

افسسيان ۵:۲۰
و همواره برای همه چيز، خدای پدر را به نام خداوند ما عيسی مسيح شكر كنيد.

مزامير ۹:۱
ای خداوند، با تمام وجود تو را می‌ستايم و از كارهای شگفت‌انگيز تو سخن می‌رانم.

يوحنا ۳:۱۶
زيرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.

کولوسيان ۳:۲
همواره به آنچه در آسمان است بينديشيد، و برای امور اين دنيای زودگذر غصه نخوريد.

کولوسيان ۳:۱۶
كلام و تعاليم مسيح را به ياد آوريد و بگذاريد سخنان او زندگی‌تان را بارور سازد و شما را حكمت آموزد. كلام او را به يكديگر تعليم دهيد. مزامير و سرودهای روحانی بسراييد و با قلبی مملو از شكرگزاری آنها را برای خداوند بخوانيد.

مزامير ۱۰۷:۸
پس بايد از خداوند، بسبب رحمتش و كارهای بزرگی كه در حق ايشان انجام داده است، تشكر كنند.

مزامير ۱۱۹:۶۲
در نيمه‌های شب برمی‌خيزم تا تو را بسبب داوری عادلانه‌ات ستايش كنم.

مکاشفه ۱۱:۱۷
و گفتند: «ای خداوند، خدای توانا و بی‌همتا كه هستی و بودی، تو را سپاس می‌گوييم كه قدرت عظيم خود را به دست گرفته و سلطنت را شروع كرده‌ای.

کولوسيان ۳:۱۵-۱۷
[۱۵] بگذاريد آرامشی كه مسيح عطا می‌كند، همواره بر دلهای شما مسلط باشد، چون همۀ ما بايد مانند اعضای يک بدن، در هماهنگی و صفا زندگی كنيم. در ضمن، هميشه شكرگزار باشيد.[۱۶] كلام و تعاليم مسيح را به ياد آوريد و بگذاريد سخنان او زندگی‌تان را بارور سازد و شما را حكمت آموزد. كلام او را به يكديگر تعليم دهيد. مزامير و سرودهای روحانی بسراييد و با قلبی مملو از شكرگزاری آنها را برای خداوند بخوانيد.[۱۷] گفتار و كردار شما، شايستۀ نام عيسای خداوند باشد؛ و توسط او به حضور خدای پدر بياييد تا تشكرات خود را به او تقديم كنيد.

مزامير ۱۰۶:۱
خداوند را حمد و سپاس گوييد، زيرا كه او مهربان است و رحمتش جاودانی!

عبرانيان ۱۲:۲۸
پس حال كه ملكوتی تزلزل ناپذير نصيب ما خواهد شد، بياييد خدا را از صميم قلب سپاس گوييم و او را چنانكه سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماييم.

مزامير ۱۰۷:۱-۲
[۱] خداوند را حمد گوييد، زيرا او مهربان است و رحمتش تا ابد باقی است.[۲] كسانی كه توسط خداوند نجات يافته‌اند به همه اعلام كنند كه خداوند آنها را از دست دشمنانشان نجات داده است

دوم سموئيل ۲۲:۴۹
و مرا از چنگ دشمنان می‌رهاند. خداوندا، تو مرا بر دشمنانم پيروز گردانيدی و از دست ظالمان رهايی دادی.

اول تسالونيکيان ۱:۲
ما هميشه خدا را برای وجود شما شكر می‌كنيم و دائماً برای شما دعا می‌كنيم،

اول تيموتيوس 2:1-2
[1] چند نكتۀ مهم را نيز مورد تأكيد قرار می‌دهم: برای همۀ مردم دعا كن؛ از خدا درخواست كن كه بر آنان رحم كند؛ و بسبب آنچه كه برای ايشان انجام خواهد داد، او را شكر كن.[2] همچنين، برای رهبران و مقامات مملكت به پيشگاه خداوند دعا كن تا بتوانيم در صلح و آرامش بسر بريم و زندگی خداپسندانه و پاک و شايسته‌ای داشته باشيم.

يوحنا ۱۱:۴۱
پس سنگ را كنار زدند. آنگاه عيسی به آسمان نگاه كرد و فرمود: «پدر، شكر می‌كنم كه دعای مرا شنيده‌ای.

مزامير ۱۱۸:۱-۱۸
[۱] خداوند را ستايش كنيد، زيرا او نيكوست و رحمتش بی‌پايان.[۲] مردم اسرائيل بگويند: «رحمت خداوند بی‌پايان است.»[۳] كاهنان خدا بگويند: «رحمت خداوند بی‌پايان است.»[۴] مردم خداترس بگويند: «رحمت خداوند بی‌پايان است.»[۵] در زحمت بودم؛ از خداوند كمک خواستم؛ او به دادم رسيد و مرا رهانيد.[۶] خداوند با من است، پس نخواهم ترسيد. انسان چه می‌تواند به من بكند؟[۷] خداوند مددكار من است و من شكست دشمنانم را با چشمان خود خواهم ديد![۸] به خداوند پناه بردن بهتر است از اميد بستن به انسان.[۹] آری، به خداوند پناه بردن حتی بهتر است از اميد بستن به اميران.[۱۰] اگر همۀ دشمنان مانند زنبور بر سر من بريزند و دور مرا بگيرند، به ياری خداوند تمام آنها را نابود خواهم كرد. آنها مثل خارها كه دوامی ندارند خواهند سوخت و فوری خاموش خواهند شد.[۱۱] ***[۱۲] ***[۱۳] دشمن بر من هجوم آورد تا نابودم كند، ولی خداوند مرا كمک نمود.[۱۴] خداوند قوت و سرود من است؛ او باعث نجات من شده است.[۱۵] فرياد پيروزی قوم خدا از خيمه‌هايشان شنيده می‌شود كه می‌گويند: «دست توانای خداوند متعال اين پيروزی را نصيب ما ساخته است![۱۶] آری، دست توانای خداوند متعال، ما را در جنگ پيروز ساخته است!»[۱۷] من نخواهم مرد، بلكه زنده خواهم ماند و كارهای خداوند را برای همه تعريف خواهم كرد.[۱۸] خداوند مرا بسختی تنبيه نموده، ولی نگذاشته است كه بميرم.

مزامير ۲۰:۴
آرزوی دلت را برآورَد و تو را در همۀ كارهايت موفق سازد.

مزامير ۳۰:۱۲
بنابراين سكوت نخواهم كرد و با تمام وجود در وصف تو سرود خواهم خواند. ای خداوند، ای خدای من، تا به ابد تو را سپاس خواهم گفت!

مزامير ۹۵:۲
با شكرگزاری به حضور او بياييم و با سرودهای شاد او را بپرستيم!

دوم قرنتيان ۹:۱۱
بلی، خدا به فراوانی به شما عطا خواهد كرد تا شما نيز با سخاوت به ديگران كمک كنيد. و آنگاه كه هدايای شما را به آنانی كه نيازمندند برسانيم، بخاطر نيكوكاری شما، خدا را سپاس خواهند گفت.

دوم قرنتيان ۲:۱۴
اما خدا را شكر! چون همواره ما را در پيروزی مسيح سهيم می‌سازد، و هر جا می‌رويم، ما را بكار می‌برد تا مسيح را به مردم معرفی كنيم، و پيغام انجيل را همچون عطری خوشبو در همه جا بيفشانيم.

فيليپيان 4:19
خدا نيز به سبب جانبازی عيسی مسيح، تمام احتياجات شما را با ثروت شكوهمند خود، رفع خواهد نمود.

روميان ۱۱:۳۶
هر چه هست از خداست؛ وجود همه چيز به قدرت او وابسته است و همه چيز برای شكوه و جلال اوست. ستايش بی‌پايان بر او باد! آمين.

مزامير ۱۰۵:۱
خداوند را بسبب كارهای شگفت‌انگيزش سپاس گوييد. كارهای او را برای ساير قوم‌ها تعريف كنيد.

اعمال رسولان ۱۶:۴۰
پولس و سيلاس پيش از اينكه شهر را ترک كنند، به خانه ليديه بازگشتند تا يكبار ديگر مسيحيان را ببينند و برای ايشان كلام خدا را موعظه كنند.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®