A A A A A

خداوند: [خواست خدا]

ارمييا ۲۹:۱۱
خواست و ارادۀ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و كسی بجز من از آن آگاه نيست. من می‌خواهم به شما اميد و آيندۀ خوبی ببخشم.

اول تيموتيوس ۲:۳-۴
[۳] دعا كردن برای ديگران، كاری است كه نجات‌دهندۀ ما خدا را خشنود می‌سازد،[۴] زيرا او مشتاق است كه همۀ مردم نجات يابند و به اين حقيقت پی ببرند

اول تسالونيکيان ۵:۱۸
برای هر پيش آمدی خدا را شكر نماييد، زيرا اينست خواست خدا برای شما كه از آن عيسی مسيح هستيد.

اول تسالونيکيان ۴:۳
زيرا اراده و خواست خدا اينست كه پاک باشيد و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه داريد.

عبرانيان ۱۳:۲۰-۲۱
[۲۰] و حال دعا می‌كنم به حضور خدايی كه منشاء آرامش است، به حضور خدايی كه خداوند ما عيسی را كه شبان اعظم گوسفندان است پس از مرگ زنده كرد و با خون او، پيمان ابدی را تأييد نمود؛[۲۱] و از او می‌خواهم كه شما را با تمام صفات نيكو مجهز سازد تا ارادۀ او را بجا آوريد، و نيز بقدرت عيسی مسيح آنچه را كه پسنديدۀ اوست، در ما عملی سازد. شكوه و جلال تا ابد از آن مسيح باد. آمين.

لوقا ۹:۲۳
سپس به همه فرمود: «هر كه می‌خواهد مرا پيروی كند، بايد از خواسته‌ها و آسايش خود چشم بپوشد و هر روز، زحمات و سختی‌ها را همچون صليب بر دوش بكشد و بدنبال من بيايد.

مزامير ۱۱۹:۱۰۵
كلام تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است كه راه را پيش پايم روشن می‌سازد!

يعقوب ۱:۵
اما اگر كسی از شما طالب حكمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، بايد دعا كند و آن را از خدا بخواهد؛ زيرا خدا خرد و حكمت را به هر كه از او درخواست كند، سخاوتمندانه عطا می‌فرمايد بدون اينكه او را سرزنش نمايد.

امثال ۳:۵-۶
[۵] با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما.[۶] در هر كاری كه انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام كارهايت تو را موفق خواهد ساخت.

اول پترس ۲:۱۵
خواست خدا اينست كه شما درستكار باشيد تا به اين ترتيب دهان اشخاص نادانی را كه از شما ايراد می‌گيرند ببنديد.

متی ۶:۱۰
«ملكوت تو برقرار گردد. «خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست، بر زمين نيز اجرا شود.

افسسيان ۵:۱۵-۲۰
[۱۵] پس مراقب اعمال و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری زندگی می‌كنيم. به همين جهت، جهالت و نادانی را از خود دور كرده، عاقل و خردانديش باشيد، و از هر فرصتی سود بجوييد تا اعمال نيک بجا آوريد.[۱۶] ***[۱۷] بدون تأمل دست به كاری نزنيد، بلكه سعی كنيد خواست و ارادۀ خدا را دريابيد و مطابق آن زندگی كنيد.[۱۸] از مستی بپرهيزيد زيرا مستی انسان را به راه‌های زشت می‌كشاند. در عوض از روح خدا پر شويد.[۱۹] با يكديگر دربارۀ خداوند گفتگو كنيد و سرودهای پرستشی و مزامير برای يكديگر بخوانيد. با هم سرودهای روحانی بخوانيد و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازيد و بسراييد،[۲۰] و همواره برای همه چيز، خدای پدر را به نام خداوند ما عيسی مسيح شكر كنيد.

دوم پترس ۳:۹
بنابراين، مسيح در وعدۀ بازگشت خود تأخيری بوجود نياورده است، گر چه گاهی اينگونه بنظر می‌رسد. در واقع، او صبر می‌كند و فرصت بيشتری می‌دهد تا گناهكاران توبه كنند، چون نمی‌خواهد كسی هلاک شود.

اول يوحنا ۱:۹
اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماييم، می‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. اين كار خدا كاملاً منصفانه و درست است، زيرا عيسی مسيح برای شستن و پاک كردن گناهان ما، جان خود را فدا كرده است.

اول تيموتيوس ۲:۴
زيرا او مشتاق است كه همۀ مردم نجات يابند و به اين حقيقت پی ببرند

ميکاه ۶:۸
خداوند به ما فرموده است كه از ما چه می‌خواهد. آنچه او از ما می‌خواهد اين است كه رحم و انصاف داشته باشيم و با كمال فروتنی احكامش را بجا آوريم.

امثال ۱۶:۴
خداوند هر چيزی را برای هدف و منظوری خلق كرده است. او حتی بدكاران را برای مجازات آفريده است.

عبرانيان ۱۰:۳۶
اگر می‌خواهيد كه خدا به وعدۀ خود وفا كند، لازم است كه شما نيز با كمال صبر و بردباری، خواست خدا را انجام دهيد.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®