A A A A A

خداوند: [ترینیتی]

اول قرنتيان ۸:۶
اما ما می‌دانيم كه فقط يک خدا وجود دارد، يعنی پدر آسمانی ما كه تمام چيزها را آفريده و ما را نيز بوجود آورده تا از آن او باشيم. همچنين می‌دانيم كه فقط يک سرور و خداوند وجود دارد، يعنی عيسی مسيح، كه همه چيز بوسيلۀ او آفريده شده و حيات ما از اوست.

دوم قرنتيان ۳:۱۷
خداوند روح حيات‌بخش است، و هر جا كه روح خداست، در آنجا آزادی است، آزادی از تلاش و تقلا برای رسيدن به رستگاری از راه انجام تشريفات مذهبی.

دوم قرنتيان ۱۳:۱۴
فيض خداوند ما عيسی مسيح با همۀ شما باشد! محبت خدا و رفاقت روح‌القدس نصيب شما گردد.

کولوسيان ۲:۹
در مسيح طبيعت و ذات الهی، بطور كامل، در يک بدن انسانی ظاهر شده است.

اشعيا ۹:۶
زيرا فرزندی برای ما بدنيا آمده! پسری بما بخشيده شده! او بر ما سلطنت خواهد كرد. نام او «عجيب»، «مشير»، «خدای قدير»، «پدر جاودانی» و «سرور سلامتی» خواهد بود.

اشعيا ۴۴:۶
خداوند قادر متعال كه پادشاه و حامی اسرائيل است چنين می‌فرمايد: «من ابتدا و انتها هستم و غير از من خدايی نيست.

يوحنا ۱:۱۴
«كلمه‌‌ء خدا» انسان شد و بر روی اين زمين و در بين ما زندگی كرد. او لبريز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شكوه او را به چشم خود ديديم، بزرگی و شكوه فرزند بی‌نظير پدر آسمانی ما، خدا.

يوحنا ۱۰:۳۰
من و پدرم خدا يک هستيم.»

لوقا ۱:۳۵
فرشته جواب داد: «روح‌القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سايه خواهد افكند. از اين رو آن نوزاد مقدس بوده، فرزند خدا خوانده خواهد شد.

متی ۱:۲۳
«بنگريد! دختری باكره آبستن خواهد شد و پسری بدنيا خواهد آورد، و او را عمانوئيل خواهند ناميد.» (عمانوئيل بزبان عبری به معنی «خدا با ما» است.)

متی ۲۸:۱۹
پس برويد و تمام قومها را شاگرد من سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعميد دهيد؛

متی ۳:۱۶-۱۷
[۱۶] پس از تعميد، در همان لحظه كه عيسی از آب بيرون می‌آمد، آسمان باز شد و يحيی روح خدا را ديد كه به شكل كبوتری پايين آمد و بر عيسی قرار گرفت.[۱۷] آنگاه ندايی از آسمان در رسيد كه «اين فرزند عزيز من است كه از او خشنودم.»

روميان ۱۴:۱۷-۱۸
[۱۷] چون ملكوت خدا كه هدف زندگی ما مسيحيان است، خوردن و نوشيدن نيست بلكه بهره‌مند شدن از نيكی و آرامش و شادی است كه روح‌القدس عطا می‌فرمايد.[۱۸] اگر در خدمت به مسيح، اين اصول را رعايت كنيد، گذشته از اينكه خدا را خشنود می‌سازيد، باعث آزردگی كسی نيز نمی‌شويد.

لوقا ۳:۲۱-۲۲
[۲۱] يک روز، پس از آنكه همه تعميد گرفته بودند، عيسی نيز نزد يحيی آمد و تعميد گرفت و مشغول دعا گرديد. در آن حال، آسمان گشوده شد،[۲۲] و روح‌القدس به شكل كبوتری نازل شد و بر او قرار گرفت؛ و ندايی نيز از آسمان در رسيد كه: «تو فرزند عزيز من هستی! از تو بسيار خشنودم!»

پيدايش ۱:۱-۲
[۱] در آغاز، هنگامی كه خدا آسمانها و زمين را آفريد،[۲] زمين، خالی و بی شكل بود، و روح خدا روی توده‌های تاريکِ بخار حركت می‌كرد.

يوحنا ۵:۷-۸
[۷] بيمار جواب داد: «ديگر رمقی در بدنم نمانده است. كسی را نيز ندارم كه وقتی آب تكان می‌خورد، مرا در استخر بيندازد. تا می‌آيم بخود حركتی بدهم، می‌بينم كه قبل از من، ديگری داخل آب شده است.»[۸] عيسی به او فرمود: «برخيز، بسترت را جمع كن و به خانه برو!»

اول پترس ۱:۱-۲
[۱] از طرف پطرس، رسول و فرستادۀ عيسی مسيح، به مسيحيانی كه خارج از اورشليم در سراسر ايالات پونتوس، غلاطيه، كپدوكيه، آسيا و بيطينيا پراكنده‌اند و در اين جهان غريب هستند.[۲] از درگاه الهی، طالب رحمت و آرامش برای شما می‌باشم. ای عزيزان، خدای پدر از مدتها پيش شما را برگزيد، زيرا او از پيش می‌دانست كه شما به او ايمان خواهيد آورد. روح خدا نيز شما را با خون عيسی مسيح پاک ساخته تا بتوانيد طبق خواست مسيح زندگی كنيد.

دوم قرنتيان ۱:۲۱-۲۲
[۲۱] چنين خدايی است كه من و شما را تبديل به مسيحيان وفادار كرده و ما را مأمور نموده تا پيغام انجيل او را به همگان برسانيم؛[۲۲] و مهر مالكيت خود را بر ما زده، و روح‌القدس را بعنوان بيعانۀ بركات آينده در دلهای ما نهاده است.

اول قرنتيان ۱۲:۴-۶
[۴] گر چه عطايايی كه خدا به ما می‌بخشد گوناگون است، اما اصل و منشاء تمام آنها، روح‌القدس است.[۵] با اينكه می‌توان خدا را از راه‌های مختلف خدمت كرد، اما همه همان خداوند را خدمت می‌كنيم.[۶] خدا يكی است، اما به صورت‌های مختلف در زندگی ما عمل می‌كند. او همان خداست كه در همۀ ما و بوسيلۀ ما كه از آن او هستيم، كار می‌كند.

افسسيان ۴:۴-۶
[۴] ما همه، اعضای يک بدنيم و در همگی ما يک «روح» ساكن است، يعنی روح‌القدس؛ و همۀ ما برای رسيدن به يک اميد دعوت شده‌ايم، يعنی به آن جلالی كه خدا برای ما تدارک ديده است.[۵] برای ما فقط يک خداوند، يک ايمان و يک تعميد وجود دارد.[۶] همۀ ما يک خدا داريم كه پدر همۀ ما و بالاتر از همۀ ما و در همۀ ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می‌كند.

کولوسيان ۱:۱۵-۱۷
[۱۵] مسيح چهرۀ ديدنی خدای ناديده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد.[۱۶] در واقع، تمام هستی بوسيلۀ عيسی مسيح بوجود آمد، يعنی هر آنچه در آسمان و بر زمين است، ديدنی و ناديدنی؛ عالم روحانی با فرمانروايان و تاج و تخت ايشان، و فرماندهان و بزرگانشان، همه بوسيلۀ مسيح و برای جلال او آفريده شدند.[۱۷] پيش از آنكه چيزی بوجود آيد، او وجود داشت، و قدرت اوست كه عالم هستی را حفظ می‌كند.

يوحنا ۱۴:۹-۱۱
[۹] عيسی جواب داد: «فيليپ، آيا بعد از تمام اين مدتی كه با شما بوده‌ام، هنوز هم نمی‌دانی من كيستم؟ هر كه مرا ببيند، خدای پدر را ديده است. پس ديگر چرا می‌خواهی او را ببينی؟[۱۰] آيا ايمان نداری كه من در خدای پدر هستم و او در من است؟ سخنانی كه می‌گويم، از خودم نيست بلكه از پدر من خداست كه در من ساكن است؛ و اوست كه اين كارها را می‌كند.[۱۱] فقط ايمان داشته باش كه من در خدای پدر هستم و او در من است؛ و گرنه بخاطر اين معجزات بزرگ كه از من ديده‌ای، به من ايمان آور.

فيليپيان ۲:۵-۸
[۵] شما بايد همان طرز فكری را در پيش گيريد كه مسيح داشت.[۶] او با اينكه ماهيت خدايی داشت، اما نخواست از اختيار و حق خدايی خود استفاده كند؛[۷] بلكه قدرت و جلال خود را كنار گذاشت و به شكل يک بنده درآمد، و شبيه انسانها شد؛[۸] و حتی بيش از اين نيز خود را فروتن ساخت، تا جايی كه حاضر شد مانند يک تبهكار، بر روی صليب اعدام شود.

يوحنا ۱۰:۳۰-۳۶
[۳۰] من و پدرم خدا يک هستيم.»[۳۱] باز سران قوم سنگها برداشتند تا او را بكشند.[۳۲] عيسی فرمود: «به امر خدا برای كمک به مردم، معجزه‌های بسيار كرده‌ام. برای كدام يک از آن معجزه‌ها می‌خواهيد مرا بكشيد؟»[۳۳] جواب دادند: «ما بخاطر كفری كه می‌گويی می‌خواهيم تو را بكشيم، نه برای كارهای خوبت. چون تو يک انسانی ولی ادعای خدايی می‌كنی.»[۳۴] عيسی جواب داد: «مگر در تورات شما نوشته نشده «شما خدايان هستيد»؟ حال، اگر كتاب آسمانی كه غير ممكن است مطالب نادرستی در آن باشد، به كسانی كه پيغام خدا به ايشان رسيده است، می‌گويد كه خدايان هستند، آيا كفر است كسی كه خدا او را تقديس كرد و به جهان فرستاد، بگويد من فرزند خدا هستم؟[۳۵] ***[۳۶] ***

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®