A A A A A

خداوند: [نام خدا]

سفر خروج ۳:۱۴-۱۵
[۱۴] خدا فرمود: «هستم آنكه هستم! به ايشان بگو «هستم» مرا نزد شما فرستاده است.[۱۵] بلی، به ايشان بگو: خداوند يعنی خدای اجداد شما، خدای ابراهيم، اسحاق و يعقوب مرا پيش شما فرستاده است. اين نام جاودانۀ من است و تمام نسلها مرا به اين نام خواهند شناخت.»

سفر خروج ۲۰:۷
«از نام من كه خداوند، خدای تو هستم سوءاستفاده نكن. اگر نام مرا با بی‌احترامی به زبان بياوری يا به آن قسم دروغ بخوری، تو را مجازات می‌كنم.

سفر خروج ۳۴:۱۴
نبايد خدايی را جز من عبادت نماييد، زيرا من خدای غيوری هستم و پرستش خدای غير را تحمل نمی‌كنم.

پيدايش ۱:۱
در آغاز، هنگامی كه خدا آسمانها و زمين را آفريد،

پيدايش ۱۷:۱
وقتی ابرام نود و نه ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: «من خدای قادر مطلق هستم. از من اطاعت كن و آنچه راست است بجا آور.

اشعيا 7:14
حال كه چنين است خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت اين است كه باكره‌ای حامله شده، پسری بدنيا خواهد آورد و نامش را عمانوئيل خواهد گذاشت.

اشعيا 42:8
«من خداوند هستم و نام من همين است. جلال خود را به كسی نمی‌دهم و بتها را شريک ستايش خود نمی‌سازم.

اشعيا 45:5
من خداوند هستم و غير از من خدايی نيست. زمانی كه مرا نمی‌شناختی، من به تو توانايی بخشيدم،

اشعيا 55:6
خداوند را مادامی كه يافت می‌شود بطلبيد، و مادامی كه نزديک است او را بخوانيد.

ارمييا 16:21
خداوند می‌گويد: «قدرت و توانايی خود را به آنها نشان خواهم داد و سرانجام به ايشان خواهم فهماند كه تنها من خداوند هستم.»

يوحنا 1:1
در ازل، پيش از آنكه چيزی پديد آيد، «كلمه» وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده، و خود او خداست.

يوحنا ۱۴:۶
عيسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچ كس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسيله‌‌ء من.

داوران ۱۳:۱۸
فرشته گفت: «نام مرا نپرس، زيرا نام عجيبی است!»

لاويان ۱۹:۱۲
به نام من قسم دروغ نخوريد و به اين طريق نام مرا بی‌حرمت نكنيد، زيرا من خداوند، خدای شما هستم.

متی ۶:۹
«پس شما اينگونه دعا كنيد: «ای پدر ما كه در آسمانی، «نام مقدس تو گرامی باد.

متی ۲۸:۱۹
پس برويد و تمام قومها را شاگرد من سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعميد دهيد؛

اعمال رسولان ۴:۱۲
غير از عيسی مسيح كسی نيست كه بتواند ما را رستگار سازد! چون در زير اين آسمان، نام ديگری وجود ندارد كه مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات يابند.»

امثال ۱۸:۱۰
اسم خداوند قلعه‌ای است محكم كه شخص درستكار به آن پناه می‌برد و در امان می‌ماند؛

امثال ۳۰:۴
آن كيست كه آسمان و زمين را زير پا می‌گذارد؟ آن كيست كه باد را در دست خود نگه می‌دارد و آبها را در ردای خود می‌پيچد؟ آن كيست كه حدود زمين را برقرار كرده است؟ نامش چيست و پسرش چه نام دارد؟ اگر می‌دانی بگو!

مزامير ۶۱:۸
پس هميشه تو را ستايش خواهم كرد و هر روز به قولهايی كه به تو داده‌ام وفا خواهم نمود.

مکاشفه ۱:۸
خدا می‌فرمايد: «من الف و يا هستم. من ابتدا و انتها هستم.» اين را خداوندی می‌فرمايد كه صاحب تمام قدرتهاست، و هست و بود و باز خواهد آمد.

روميان 8:15
پس همچون برده‌ها، رفتارمان آميخته با ترس و لرز نباشد، بلكه مانند فرزندان خدا رفتار نماييم، فرزندانی كه به عضويت خانوادۀ خدا پذيرفته شده‌اند و خدا را پدر خود می‌خوانند.

مزامير 20:7-8
[7] برخی به عرابه‌های خود می‌بالند و برخی ديگر به اسبهای خويش، ولی ما به خداوند، خدای خود فخر می‌كنيم![8] آنان به زانو درمی‌آيند و می‌افتند، اما ما برمی‌خيزيم و پابرجا می‌مانيم.

فيليپيان ۲:۱۰-۱۱
[۱۰] تا به نام «عيسی»، هر آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است، به زانو درآيد،[۱۱] و برای جلال خدای پدر، همه به زبان خود اعتراف كنند كه عيسی مسيح، خداوند است.

سفر خروج ۳:۱۳-۱۵
[۱۳] موسی عرض كرد: «اگر پيش بنی‌اسرائيل بروم و به ايشان بگويم كه خدای اجدادشان، مرا برای نجات ايشان فرستاده است، و آنها از من بپرسند: «نام او چيست؟» به آنها چه جواب دهم؟»[۱۴] خدا فرمود: «هستم آنكه هستم! به ايشان بگو «هستم» مرا نزد شما فرستاده است.[۱۵] بلی، به ايشان بگو: خداوند يعنی خدای اجداد شما، خدای ابراهيم، اسحاق و يعقوب مرا پيش شما فرستاده است. اين نام جاودانۀ من است و تمام نسلها مرا به اين نام خواهند شناخت.»

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®