A A A A A

کلیسا: [دیوها]

اول تيموتيوس ۳:۱-۱۳
[۱] اين گفته صحيح است كه اگر كسی مشتاق است كشيش شود، در آرزوی كار خوبی است.[۲] اما كشيش بايد شخص نيک و درستی باشد تا كسی نتواند عيبی در او بيابد. او بايد شوهر وفادار يک زن باشد؛ خويشتندار بوده، عاقلانه فكر كند؛ منظم و خوش رفتار باشد؛ درِ خانه‌اش بايد به روی مهمان باز باشد و مشتاق تعليم كلام خدا باشد.[۳] او نبايد مشروبخوار و تندخو و اهل دعوا باشد بلكه ملايم و مهربان؛ پول دوست نيز نباشد.[۴] بايد سرپرست خوبی برای خانواده‌اش باشد و فرزندانش را طوری تربيت كند كه در كمال احترام از او اطاعت نمايند،[۵] زيرا اگر كسی نتواند خانوادۀ خود را اداره كند، چگونه خواهد توانست كليسا را اداره و خدمت نمايد؟[۶] كشيش نبايد تازه ايمان باشد، زيرا ممكن است از اينكه اينقدر زود به اين مقام گمارده شده، دچار غرور گردد؛ غرور نيز نخستين گام بسوی سقوط است، همانطور كه شيطان نيز از همين راه سقوط كرد.[۷] كشيش در خارج كليسا، در ميان مردم غيرمسيحی نيز بايد شهرت خوب داشته باشد، تا شيطان نتواند او را بوسيلۀ اتهامات گوناگون به دام بيندازد، و دست و پای او را برای خدمت به اعضای كليسا ببندد.[۸] شماسان كه دستياران كشيش كليسا هستند، بايد مانند او اشخاصی محترم باشند. ايشان نبايد دورو، مشروبخوار و يا پول دوست باشند؛[۹] بلكه بايد با تمام وجود، مسيح را كه منبع مخفی ايمانشان است، پيروی كنند.[۱۰] اما پيش از آنكه كسی را به مقام شماسی بگماری، اول وظايف ديگری در كليسا به او محول كن، تا خصوصيات و توانايی‌های او را بيازمايی. اگر از عهدۀ وظايفش بخوبی برآمد، آنگاه او را به شماسی منصوب كن.[۱۱] همسران شماسان نيز بايد محترم و باوقار باشند و دربارۀ ديگران بدگويی نكنند، بلكه خويشتندار و قابل اعتماد باشند.[۱۲] شماس بايد فقط يک زن داشته باشد و نسبت به او وفادار بوده، سرپرست خوبی برای خانوادۀ خود باشد.[۱۳] شماسانی كه خوب خدمت كنند، اجر خوبی بدست خواهند آورد، زيرا هم مورد احترام مردم خواهند بود و هم ايمان و اعتمادشان به مسيح نيرومندتر خواهد گرديد.

فيليپيان ۱:۱
ازطرف پولس و تيموتائوس، خدمتگزاران عيسی مسيح، به كشيشان و خدمتگزاران كليسا، و تمام مسيحيان راستين در شهر فيليپی.

اعمال رسولان ۶:۱-۷
[۱] با افزايش تعداد ايمانداران، گِله و شكايتهايی در ميان ايشان بوجود آمد. كسانی كه يونانی زبان بودند، گله داشتند كه ميان بيوه‌زنان ايشان و بيوه زنان عبری زبان، تبعيض قائل می‌شوند و به اينان به اندازۀ آنان خوراک نمی‌دهند.[۲] پس، آن دوازده رسول تمام ايمانداران را جمع كردند و گفتند: «ما بايد وقت خود را صرف رساندن پيام خدا به مردم كنيم، نه صرف رساندن خوراک به اين و آن.[۳] پس برادران عزيز، از ميان خود هفت نفر را انتخاب كنيد كه پر از حكمت و روح‌القدس و مورد اعتماد همه باشند تا آنان را مسئول اين كار كنيم.[۴] ما نيز وقت خود را صرف دعا، موعظه و تعليم خواهيم نمود.»[۵] اين پيشنهاد را همه پسنديدند و اين اشخاص را انتخاب كردند: استيفان (مردی با ايمانی قوی و پر از روح‌القدس)، فيليپ، پروخروس، نيكانور، تيمون، پرميناس و نيكلائوس اهل انطاكيه. نيكلائوس يک غيريهودی بود كه اول يهودی و بعد مسيحی شده بود.[۶] اين هفت نفر را به رسولان معرفی كردند و رسولان نيز برای ايشان دعا كرده، دست بر سرشان گذاشتند و بركت دادند.[۷] به تدريج پيام خدا در همه جا اعلام می‌شد و تعداد ايمانداران در شهر اورشليم افزايش می‌يافت. حتی بسياری از كاهنان يهودی نيز پيرو عيسی شدند.

روميان ۱۶:۱
يک بانوی مسيحی به نام «فيبی» از شهر «كنخريا» بزودی به ديدن شما خواهد آمد. او از خادمان جدی و بسيار فعال كليسای كنخريا است. او را با احترامی كه شايستۀ مقدسين است، در خداوند بپذيريد و به هر وسيله‌ای كه می‌توانيد به او كمک كنيد، زيرا او به بسياری، از جمله خود من، در زمان نياز كمک كرده است.

تايتوس 1:7
كشيش بايد بی‌عيب باشد چون مسئول كار خداست؛ او نبايد بی‌ادب و تندخو، مشروبخوار و اهل نزاع باشد. برای مال دنيا نيز نبايد حرص و طمع داشته باشد،

اعمال رسولان 6:3
پس برادران عزيز، از ميان خود هفت نفر را انتخاب كنيد كه پر از حكمت و روح‌القدس و مورد اعتماد همه باشند تا آنان را مسئول اين كار كنيم.

يوحنا 8:32
حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد ساخت.»

افسسيان 4:11
به اين ترتيب، او عطايا و استعدادهای خاصی به ما بخشيد: به بعضی از ما، عطای خاص يک رسول را داده است؛ به عده‌ای اين عطا را داده است كه از خدا پيغام دريافت كنند و آن را به ديگران اعلان نمايند، به برخی استعداد فوق‌العاده داده است كه مردم را بسوی خدا هدايت كنند و به برخی ديگر اين توانايی را داده است كه مانند يک شبان، از قوم خدا مراقبت كنند و ايشان را رهبری نمايند و تعليم دهند.

اعمال رسولان 20:28
«پس مواظب خودتان باشيد و از گلۀ خدا يعنی ايماندارانی كه مسيح به قيمت خون خود خريده است نگهداری كنيد و كلام خدا را به ايشان تعليم دهيد؛ زيرا روح‌القدس شما را ناظر و مسئول مقرر فرمود.

يوحنا 6:54
ولی كسی كه بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاويد دارد، و من در روز قيامت او را زنده خواهم ساخت.

مرقس 6:3
او كه همان نجّار است و مادرش مريم و برادرانش هم يعقوب و يوشا و يهودا و شمعون هستند؛ خواهرانش نيز در ميان ما زندگی می‌كنند.» و بدين ترتيب غرورشان اجازه نداد با احترام به سخنان او گوش فرا دهند.

اول قرنتيان 12:28
بعضی از اعضاء كه خدا در كليسا يعنی در بدن مسيح قرار داده است، اينها هستند: رسولان، يعنی فرستادگان مسيح. انبياء، يعنی كسانی كه با الهام از خدا، پيغامی می‌آورند. معلمان، يعنی كسانی كه كلام خدا را به ديگران تعليم می‌دهند. كسانی كه معجزه می‌كنند. كسانی كه بيماران را شفا می‌دهند. كسانی كه عطای كمک به ديگران را دارند. كسانی كه عطای رهبری و هدايت مردم را دارند. كسانی كه عطای سخن گفتن به زبانهايی را دارند كه قبلاً نياموخته‌اند.

غلاطيان 1:19
اما از ساير رسولان، فقط يعقوب، برادر خداوند ما عيسی مسيح را ديدم.

ملاکی ۱:۱۱
«نام من در سراسر جهان بوسيلۀ مردم غيريهود مورد احترام قرار خواهد گرفت و آنها به احترام نام من بخور خوشبو خواهند سوزانيد و قربانی‌های پاک تقديم خواهند كرد. آری آنها نام مرا با احترام فراوان ياد خواهند كرد.

عبرانيان ۱۳:۱۷
از رهبران روحانی خود اطاعت كنيد، و هر آنچه می‌گويند با كمال ميل انجام دهيد، زيرا كار ايشان، مراقبت از جانهای شماست و از اين لحاظ در برابر خدا پاسخگو می‌باشند. پس، به گونه‌ای رفتار كنيد كه ايشان از خدمت خود لذت ببرند، نه اينكه با درد و رنج آن را انجام دهند، زيرا در اينصورت شما نيز رنج خواهيد برد.

يوحنا ۳:۳-۵
[۳] عيسی جواب داد: «اگر تولد تازه پيدا نكنی، هرگز نمی‌توانی ملكوت خدا را ببينی. اين كه می‌گويم عين حقيقت است.»[۴] نيقوديموس با تعجب گفت: «منظورتان از تولد تازه چيست؟ چگونه امكان دارد پيرمردی مثل من، به شكم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟»[۵] عيسی جواب داد: «آنچه می‌گويم عين حقيقت است. تا كسی از آب و روح تولد نيابد، نمی‌تواند وارد ملكوت خدا شود.

عبرانيان ۱۲:۱۴
بكوشيد تا با همۀ مردم در صلح و صفا بسر بريد، و دلی پاک و زندگی مقدسی داشته باشيد، زيرا تا پاک و مقدس نباشيد، خداوند را نخواهيد ديد.

اعمال رسولان ۶:۴
ما نيز وقت خود را صرف دعا، موعظه و تعليم خواهيم نمود.»

اول تيموتيوس ۳:۱-۷
[۱] اين گفته صحيح است كه اگر كسی مشتاق است كشيش شود، در آرزوی كار خوبی است.[۲] اما كشيش بايد شخص نيک و درستی باشد تا كسی نتواند عيبی در او بيابد. او بايد شوهر وفادار يک زن باشد؛ خويشتندار بوده، عاقلانه فكر كند؛ منظم و خوش رفتار باشد؛ درِ خانه‌اش بايد به روی مهمان باز باشد و مشتاق تعليم كلام خدا باشد.[۳] او نبايد مشروبخوار و تندخو و اهل دعوا باشد بلكه ملايم و مهربان؛ پول دوست نيز نباشد.[۴] بايد سرپرست خوبی برای خانواده‌اش باشد و فرزندانش را طوری تربيت كند كه در كمال احترام از او اطاعت نمايند،[۵] زيرا اگر كسی نتواند خانوادۀ خود را اداره كند، چگونه خواهد توانست كليسا را اداره و خدمت نمايد؟[۶] كشيش نبايد تازه ايمان باشد، زيرا ممكن است از اينكه اينقدر زود به اين مقام گمارده شده، دچار غرور گردد؛ غرور نيز نخستين گام بسوی سقوط است، همانطور كه شيطان نيز از همين راه سقوط كرد.[۷] كشيش در خارج كليسا، در ميان مردم غيرمسيحی نيز بايد شهرت خوب داشته باشد، تا شيطان نتواند او را بوسيلۀ اتهامات گوناگون به دام بيندازد، و دست و پای او را برای خدمت به اعضای كليسا ببندد.

اول تيموتيوس ۲:۱۲
اجازه نمی‌دهم زنان به مردان چيزی ياد دهند و يا بر آنان مسلط شوند. زنان بايد در جلسات كليسايی ساكت باشند.

اعمال رسولان ۱۴:۲۳
سپس در هر كليسا، مسيحيان باتجربه را بعنوان كشيش تعيين كردند. آنگاه روزه گرفته، برای ايشان دعا كردند و آنان را بدست خداوندی كه به او ايمان داشتند سپردند.

اول تيموتيوس ۵:۱۷
كشيشانی كه امور كليسا را خوب اداره می‌كنند، بايد هم حقوق خوبی دريافت كنند و هم مورد تشويق قرار گيرند، بخصوص آنانی كه در كار موعظه و تعليم كلام خدا، زحمت می‌كشند.

عبرانيان ۱۳:۷
معلمين خود را كه كلام خدا را به شما تعليم داده‌اند و شما را در خصوص امور روحانی راهنمايی كرده‌اند، به ياد داشته باشيد. در بارۀ عاقبت كار و زندگی ايشان فكر كنيد و بكوشيد مانند آنان، ايمانی راسخ داشته باشيد.

تايتوس ۱:۸
بلكه بايد مهمان‌نواز و دوستدار اعمال خير باشد. او بايد شخصی روشن‌بين، منصف، پاک و خويشتن‌دار باشد.

اول پترس 5:2
خواهش من اينست كه گله‌ای را كه خدا به شما سپرده است، خوراک دهيد. با ميل و رغبت از ايشان مراقبت نماييد، نه از روی اجبار و نه بخاطر چشم داشت، بلكه بخاطر اينكه می‌خواهيد خداوند را خدمت كرده باشيد.

تايتوس ۱:۶
اما فراموش نكن شخصی كه بعنوان كشيش تعيين می‌كنی، بايد مورد احترام همه باشد. او بايد شوهری وفادار برای يگانه همسر خود باشد و فرزندانش نيز با ايمان باشند تا كسی نتواند ايشان را به چشم ولگرد و ياغی نگاه كند.

اول تيموتيوس ۵:۲۲
در انتصاب كشيش عجله بخرج نده، چون ممكن است او گناهی كرده باشد، و تو با اين كارت گناه او را تأييد كنی. مواظب باش كه خود را پاک و مقدس نگاه داری.

تايتوس ۱:۵
تو را به اين منظور در جزيرۀ «كريت» گذاشتم تا هر چه لازم باشد برای تقويت كليساهای آنجا انجام دهی؛ همچنين، از تو خواستم كه در هر شهر كشيشانی تعيين كنی تا دستوراتی را كه به تو داده‌ام، اجرا كنند.

غلاطيان ۴:۱۹
ای فرزندان من، بار ديگر در وجود خود برای شما احساس درد می‌كنم، مانند مادری كه درد زايمان او را فرا گرفته، تا شكل مسيح را به خود بگيريد!

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®