A A A A A

کلیسا: [عبادت]

دوم تواريخ 16:23-31
[23] آنها نسخه‌های كتاب تورات را به تمام شهرهای يهودا بردند و آن را به مردم تعليم دادند.[24] ترس خداوند تمام قومهای همسايه را فرا گرفت، بطوريكه هيچكدام جرأت نمی‌كردند با يهوشافاط، پادشاه يهودا وارد جنگ شوند،[25] حتی بعضی از فلسطينی‌ها هدايا و باج و خراج برايش آوردند و عربها ‎‪7‎٬700‬ قوچ و ‎‪7‎٬700‬ بز نر به او هديه كردند.[26] به اين ترتيب، يهوشافاط بسيار قدرتمند شد و در سراسر مملكت يهودا قلعه‌ها و شهرها برای ذخيرۀ آذوقه و مهمات بنا كرد[27] و آذوقۀ بسيار در آن شهرها اندوخت. او در اورشليم، پايتخت خود، سپاه نيرومندی بوجود آورد.[28] فرماندهان اين سپاه بزرگ و تعداد افرادی كه آنها تحت فرمان خود داشتند عبارت بودند از: ادنه (فرماندۀ سپاه يهودا)، با ‎‪300‎٬000‬ سرباز؛ پس از او، يهوحانان با ‎‪280‎٬000‬ سرباز؛ عمسيا (پسر زكری كه خود را برای خدمت خداوند نذر كرده بود)، با ‎‪200‎٬000‬ سرباز؛ الياداع (فرماندۀ شجاع سپاه بنيامين) با ‎‪200‎٬000‬ سرباز مجهز به كمان و سپر و پس از او، يهوزاباد با ‎‪180‎٬000‬ سرباز تعليم ديده.[29] ***[30] ***[31] ***

دانيال ۲:۲۰
گفت: «بر نام خدا تا ابد سپاس باد! زيرا حكمت و توانايی از آن اوست،

تثنييه ۱۰:۲۱
او فخر شما و خدای شماست، خدايی كه معجزات عظيمی برای شما انجام داد و خود شاهد آنها بوده‌ايد.

ارمييا ۲۰:۱۳
برای خداوند سرود شكرگزاری خواهم خواند و او را تمجيد خواهم كرد، زيرا او مظلومان را از دست ظالمان رهايی می‌دهد.

مزامير ۷۵:۱
تو را سپاس می‌گويم ای خدا، تو را سپاس می‌گويم! تو به ما نزديک هستی و ما معجزات تو را اعلام می‌كنيم.

سفر خروج ۲۰:۲-۶
[۲] «من خداوند، خدای تو هستم، همان خدايی كه تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد كرد.[۳] «تو را خدايان ديگر غير از من نباشد.[۴] «هيچگونه بتی به شكل حيوان يا پرنده يا ماهی برای خود درست نكن.[۵] در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نكن، زيرا من كه خداوند، خدای تو می‌باشم، خدای غيوری هستم و كسانی را كه با من دشمنی كنند، مجازات می‌كنم. اين مجازات، شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نيز می‌گردد.[۶] اما بر كسانی كه مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پيروی كنند، تا هزار پشت رحمت می‌كنم.

يوحنا ۴:۲۱-۲۴
[۲۱] عيسی جواب داد: «ای زن حرفم را باور كن. زمانی می‌رسد كه برای پرستش «پدر»، نه به اين كوه رو خواهيم آورد و نه به اورشليم.[۲۲] شما سامری‌ها دربارۀ كسی كه می‌پرستيد چيزی نمی‌دانيد اما ما يهودی‌ها او را می‌شناسيم، زيرا نجات بوسيله‌‌ء يهود به اين دنيا می‌رسد.[۲۳] اما زمانی می‌آيد، و در واقع همين الان است، كه پرستندگان واقعی، «پدر» را به روح و راستی پرستش خواهند كرد. «پدر» طالب چنين پرستندگانی هست.[۲۴] زيرا خدا روح است، و هركه بخواهد او را بپرستد، بايد به روح و راستی بپرستد.

مزامير ۹۹:۱-۹
[۱] ای قوم‌ها بترسيد، زيرا خداوند سلطنت می‌كند! ای تمام زمين بلرزيد، زيرا خداوند بر تخت خود كه بر بالای سرفرشتگان قرار دارد نشسته است![۲] خداوند در اورشليم جلوس فرموده و بر تمام قومها مسلط است.[۳] همۀ مردم نام بزرگ او را گرامی بدارند، زيرا او مقدس است.[۴] ای خدا، ای «پادشاه» مقدر (توانا)، تو انصاف را دوست داری. تو در اسرائيل عدالت و برابری را بنياد نهاده‌ای.[۵] خداوند، خدای ما را ستايش كنيد و در پيشگاه او به خاک بيفتيد زيرا او مقدس است.[۶] وقتی موسی و هارون و سموئيل، مردان خدا، از خداوند كمک خواستند، او درخواست ايشان را مستجاب فرمود.[۷] او از ميان ستون ابر با آنان سخن گفت و آنان احكام و دستورات او را اطاعت كردند.[۸] ای خداوند، خدای ما، تو دعای قوم خود را مستجاب نمودی و به آنها نشان دادی كه خدايی بخشنده هستی؛ اما در عين حال آنها را بخاطر گناهانشان تنبيه نمودی.[۹] خداوند، خدای ما را حمد گوييد و او را نزد كوه مقدسش در اورشليم عبادت كنيد، زيرا او مقدس است.

تثنييه ۲۹:۱۸
امروز در ميان شما مرد يا زن، خاندان يا قبيله‌ای نباشد كه از خداوند، خدايمان برگردد و بخواهد اين خدايان را بپرستد و با اين كار، بتدريج قوم را مسموم كند.

روميان ۱۲:۱-۲
[۱] ای ايمانداران عزيز، در مقابل اين لطف و رحمت خدا، التماس می‌كنم كه بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقديم كنيد، زيرا اين است قربانی كه مورد پسند اوست. شايسته است او را اين چنين عبادت و خدمت كنيد.[۲] رفتار و كردار و شيوۀ زندگی مردم دنيا را تقليد نكنيد، بلكه بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانی جديد تبديل شويد. آنگاه قادر خواهيد شد ارادۀ خدا را درک كرده، آنچه را كه خوب و كامل و موردپسند اوست، كشف كنيد.

اول سموئيل ۱۵:۲۲
سموئيل در جواب گفت: «آيا خداوند به قربانی‌ها خشنود است يا به اطاعت از كلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می‌كردی، خشنودتر می‌شد تا اينكه برايش گوسفندهای فربه قربانی كنی.

مکاشفه ۴:۸-۱۱
[۸] هر يک از اين موجودات زنده، شش بال داشت، و ميان بالهايش پر از چشم بود. ايشان شبانه روز، بدون وقفه نام خدا را ذكر نموده، می‌گفتند: «قدوس، قدوس، قدوس است خداوند خدای قادر مطلق كه بود و هست و می‌آيد!»[۹] هنگامی كه اين موجودات زنده به آنكس كه بر تخت نشسته بود و تا ابد زنده است، جلال و حرمت و سپاس فرستادند،[۱۰] آن بيست و چهار رهبر نزد او سجده نمودند و او را كه تا ابد زنده است، پرستش كردند، و تاجهای خود را پيش تخت او انداخته،[۱۱] اين سرود را خواندند: «خداوندا، جلال و حرمت و قدرت، برازندۀ توست؛ زيرا تو آفرينندۀ تمام موجودات هستی و همه چيز به ارادۀ تو بوجود آمد.»

اشعيا ۲۹:۱۳
خداوند می‌فرمايد: «اين قوم با زبان خود مرا می‌پرستند، ولی دلشان از من دور است. پرستش ايشان مراسمی است توخالی و انسانی.

مزامير ۲۹:۱-۱۱
[۱] ای فرشتگان، خداوند را ستايش كنيد! شكوه و عظمت او را بستاييد![۲] خداوند را آنچنانكه سزاوار است بپرستيد! در لباس تقوی و تقدس او را سجده كنيد![۳] صدای خداوند از ورای درياها شنيده می‌شود؛ او همچون رعد می‌غرد! صدای او بر اقيانوسها طنين افكن است![۴] صدای خداوند پرقدرت و باشكوه است.[۵] صدای خداوند درختان سرو را می‌شكند. آری درختان سرو لبنان را می‌شكند[۶] و كوه‌های لبنان را می‌لرزاند و كوه حرمون را مانند گوساله به جست و خيز وامی‌دارد.[۷] صدای خداوند رعد و برق ايجاد می‌كند،[۸] دشتها را به لرزه در می‌آورد و صحرای قادش را تكان می‌دهد.[۹] صدای خداوند درخت بلوط را می‌لرزاند و برگهای درختان جنگل را به زمين می‌ريزد. در خانۀ خداوند، همه جلال و عظمت او را می‌ستايند.[۱۰] خداوند بر آبهای عميق فرمان می‌راند و تا به ابد سلطنت می‌نمايد.[۱۱] خداوند به قوم برگزيدۀ خود قدرت می‌بخشد و صلح و سلامتی نصيب ايشان می‌كند.

عبرانيان ۱۲:۲۸-۲۹
[۲۸] پس حال كه ملكوتی تزلزل ناپذير نصيب ما خواهد شد، بياييد خدا را از صميم قلب سپاس گوييم و او را چنانكه سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماييم.[۲۹] زيرا خدای ما آتشی سوزاننده است.

نحيميا ۹:۵-۶
[۵] آنگاه يشوع، قدمی‌ئيل، بانی، حشبنيا، شربيا، هوديا، شبنيا و فتحياكه همگی از لاويان بودند با اين كلمات قوم را در دعا هدايت كردند: «برخيزيد و خداوند، خدای خود را كه از ازل تا ابد باقی است، ستايش كنيد! «سپاس بر نام پرجلال تو كه بالاتر از تمام تمجيدهای ماست![۶] تو تنها خداوند هستی. آسمانها و ستارگان را تو آفريدی؛ زمين و دريا و موجودات آنها را تو به وجود آوردی؛ تو به همۀ اينها حيات بخشيدی. تمام فرشتگان آسمان، تو را سجده می‌كنند.

مزامير ۸۶:۹-۱۰
[۹] همۀ قومهايی كه آفريده‌ای خواهند آمد و تو را پرستش نموده، نام تو را خواهند ستود.[۱۰] تو بزرگ و قادر هستی و معجزه می‌نمايی؛ تنها تو خدا هستی!

دوم پادشاهان ۱۷:۳۸-۳۹
[۳۸] زيرا خداوند فرموده بود: «عهدی را كه با شما بستم هرگز فراموش نكنيد و بتها را نپرستيد.[۳۹] فقط مرا عبادت كنيد و من شما را از چنگ دشمنانتان نجات خواهم داد.»

مزامير 100:1-5
[1] ای ساكنان روی زمين، در حضور خداوند فرياد شادمانی سر دهيد![2] خداوند را با شادی عبادت كنيد و سرودخوانان به حضور او بياييد.[3] بدانيد كه او خداست. او خالق ماست و ما قوم او هستيم و گوسفندان چراگاه او.[4] با شكرگزاری از دروازه‌های خانه او داخل شويد؛ سرود خوانان به صحنهای او بياييد. او را پرستش كنيد و نام مقدسش را گرامی بداريد.[5] خداوند نيكوست و رحمت و امانتش را انتهايی نيست.

دانيال ۳:۱۶-۱۸
[۱۶] شدرک، ميشک و عبدنغو جواب دادند: «ای نبوكدنصر، ما را باكی نيست كه چه بر سرمان خواهد آمد.[۱۷] اگر به داخل كورۀ آتش انداخته شويم، خدای ما كه او را می‌پرستيم قادر است ما را نجات دهد. پس ای پادشاه، او ما را از دست تو خواهد رهانيد.[۱۸] ولی حتی اگر نرهاند، بدان كه خدايان و مجسمۀ طلای تو را سجده نخواهيم كرد.»

مکاشفه 14:7
فرشته با صدای بلند می‌گفت: «خدا را احترام و تمجيد كنيد، زيرا وقت آن رسيده است كه مردم را داوری كند. او را بپرستيد كه آسمان و زمين و دريا و چشمه‌ها را آفريده است.»

English Standard Version (ESV)
The Holy Bible, English Standard Version. ESV® Permanent Text Edition® (2016). Copyright © 2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers.