A A A A A

شخصیت بد: [احمقانه]

متی ۵:۲۲
اما من می‌گويم كه حتی اگر نسبت به برادر خود خشمگين شوی و براو فرياد بزنی، بايد تو را محاكمه كرد؛ و اگر برادر خود را «ابله» خطاب كنی، بايد تو را به دادگاه برد؛ و اگر به دوستت ناسزا گويی، سزايت آتش جهنم می‌باشد.

امثال ۱:۷
نخستين قدم برای كسب دانش، خداترسی است. كسی كه حكمت و ادب را خوار می‌شمارد، احمق است.

امثال ۳:۳۵
دانايان از عزت و احترام برخوردار خواهند گرديد، ولی نادانان رسوا خواهند شد.

امثال ۱۰:۸
شخص عاقل پند و اندرز را می‌پذيرد، اما نادان ياوه‌گو هلاک می‌شود.

امثال ۱۰:۲۳
آدم نادان از عمل بد لذت می‌برد و شخص دانا از حكمت.

امثال ۱۲:۱۶
آدم نادان در مقابل توهين ديگران زود عصبانی می‌شود، ولی شخص دانا خونسردی خود را حفظ می‌كند.

امثال ۱۳:۲۰
با اشخاص دانا معاشرت كن و دانا خواهی شد، با احمقان بنشين و زيان خواهی ديد.

امثال ۱۷:۲۸
آدم احمق نيز اگر سكوت كند و حرف نزند او را دانا و فهيم می‌شمارند.

امثال ۱۸:۲-۷
[۲] آدم احمق برای حكمت ارزش قايل نيست و فقط دوست دارد خود را دانا نشان دهد.[۳] گناه ننگ و رسوايی به بار می‌آورد.[۴] سخنان شخص دانا مانند اقيانوس عميق است و مثل چشمه گوارا.[۵] طرفداری از مجرم كه باعث می‌شود حق بی‌گناه پايمال شود كار نادرستی است.[۶] حرفهای آدم احمق، منجر به نزاع و كتک خوردنش می‌شود.[۷] سخنان احمق چون دامی است كه او را به هلاكت می‌كشاند.

امثال ۲۰:۳
اجتناب از نزاع برای شخص، عزت می‌آورد. فقط آدمهای احمق هستند كه نزاع به پا می‌كنند.

امثال ۲۳:۹
آدم احمق را نصيحت نكن، چون او سخنان حكيمانه تو را خوار خواهد شمرد.

امثال ۲۶:۱۹
***

امثال ۲۸:۲۶
هر كه بر نقشه‌های خود تكيه می‌كند احمق است، ولی آنانی كه از تعاليم خدا پيروی می‌نمايند، در امان می‌باشند.

امثال ۲۹:۹
بحث كردن با آدم نادان سودی ندارد، زيرا او يا عصبانی می‌شود يا مسخره می‌كند.

امثال ۲۹:۱۱
آدم نادان خشم خود را فوری بروز می‌دهد، اما شخص دانا جلو خشم خود را می‌گيرد.

مزامير ۱۴:۱
كسی كه فكر می‌كند خدا نيست، احمق است. چنين شخصی فاسد است و دست به كارهای پليد می‌زند و هيچ نيكی در او نيست.

امثال ۱۴:۱۶
شخص دانا محتاط است و از خطر دوری می‌كند، ولی آدم نادان از روی غرور، خود را به خطر می‌اندازد.

امثال ۱۵:۱۸
آدم تندخو نزاع به پا می‌كند، ولی شخص صبور دعوا را فرو می‌نشاند.

امثال ۱۵:۲۰-۲۱
[۲۰] فرزند دانا پدرش را خوشحال می‌كند، اما فرزند احمق مادرش را تحقير می‌نمايد.[۲۱] آدم احمق از كارهای ابلهانه لذت می‌برد، اما شخص فهميده از راه راست منحرف نمی‌شود.

امثال ۱۴:۷-۹
[۷] از احمقان دوری كن زيرا چيزی ندارند به تو ياد دهند.[۸] حكمت شخص عاقل راهنمای اوست، اما حماقت احمقان باعث گمراهی آنان می‌شود.[۹] آدمهای احمق با گناه بازی می‌كنند، اما درستكاران رضايت خدا را می‌طلبند.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®