A A A A A

فرشته ها و شیاطین: [جادوگر / جادو]

مکاشفه ۲۱:۸
ولی ترسوها كه از پيروی من رو بر می‌گردانند و كسانی كه به من ايمان ندارند، فاسدان وقاتلان و زناكاران، جادوگران و دروغگويان، و كسانی كه به جای خدا، بت می‌پرستند، جای همه در درياچه‌ای است كه با آتش و گوگرد می‌سوزد. اين همان مرگ دوم است.»

مکاشفه ۱۸:۲۳
ديگر هيچ چراغی در آن روشن نخواهد شد و صدای شادی عروس و داماد در آن شنيده نخواهد شد. تاجرانش زمانی بزرگترين سرمايه‌داران دنيا بودند و اين شهر تمام قومها را با نيرنگ‌های خود فريب می‌داد.

مکاشفه ۹:۲۱
اينان نمی‌خواستند از آدم كشی، جادوگری، زنا و دزدی دست بكشند و بسوی خدا باز گردند.

مکاشفه ۲۲:۱۵
اما فاسدان، جادوگران، زناكاران، قاتلان، بت‌پرستان، دروغگويان و متقلبان، به شهر راه نخواهند يافت.

سفر خروج ۷:۱۱
اما فرعون حكيمان و جادوگران مصری را احضار كرد و آنها نيز به كمک افسونهای خود همين عمل را انجام دادند.

حزقيال ۱۳:۱۸-۲۱
[۱۸] خداوند فرمود كه به ايشان چنين بگويم: «وای بر شما كه قوم مرا گمراه می‌كنيد. به بازوهايشان طلسم و جادو می‌بنديد و دستار افسون به آنها می‌فروشيد تا بتوانند اختيار زندگی ديگران را بدست بگيرند. آيا می‌خواهيد اختيار مرگ و زندگی قوم مرا در دست داشته باشيد تا جيبتان را پر كنيد؟[۱۹] برای مشتی جو و چند لقمه نان، قومم را از من دور می‌سازيد. كسانی را كه بايد زنده بمانند، به كشتن می‌دهيد و آنانی را كه نبايد زنده بمانند، زنده نگه می‌داريد. به اين ترتيب به قوم من دروغ می‌گوييد و آنها نيز باور می‌كنند.[۲۰] «از اينرو من بضد سحر و جادوی شما هستم كه با آنها زندگی افراد قوم مرا طلسم كرده‌ايد و مانند پرنده‌ای به دام انداخته‌ايد. طلسم‌های شما را باطل كرده، دعاهايتان را بی‌اثر خواهم ساخت و قوم خود را از دام شما رهايی خواهم بخشيد.[۲۱] دستارهای افسون را خواهم دريد و قومم را از چنگ شما نجات خواهم بخشيد. ايشان ديگر در دام شما نخواهند بود تا بدانيد كه من خداوند هستم.

اشعيا ۴۷:۱۲
«ارواح ناپاک را كه طی اين سالها پرستش می‌كردی احضار كن. آنها را صدا كن تا بيايند و به تو كمک كنند تا شايد باز بتوانی در دل دشمنانت ترس و وحشت ايجاد كنی!

دانيال ۱:۲۰
پادشاه هر مسئله‌ای را كه مطرح می‌كرد، حكمت و دانايی اين چهار جوان را در پاسخ دادن به آن، ده مرتبه بيش از حكمت تمام جادوگران و منجمان آن ديار می‌يافت.

دانيال ۲:۲
پس همۀ منجمان، جادوگران، طالع‌بينان و رمالان خود را احضار كرد تا خوابش را تعبير كنند. وقتی همه در حضورش ايستادند

سفر خروج ۸:۱۸-۱۹
[۱۸] جادوگران مصر هم سعی كردند همين كار را بكنند، ولی اين بار موفق نشدند.[۱۹] پس به فرعون گفتند: «دست خدا در اين كار است.» ولی همانطور كه خداوند فرموده بود، دل فرعون باز نرم نشد و به موسی و هارون اعتنايی نكرد.

تثنييه ۱۸:۱۰
مثل آنها بچه‌های خود را روی آتش قربانگاه قربانی نكنيد. هيچ يک از شما نبايد به جادوگری بپردازد يا غيبگويی و رمالی و فالگيری كند و يا ارواح مردگان را احضار نمايد.

سفر خروج ۲۲:۱۸
«زنی كه جادوگری كند، بايد كشته شود.

لاويان ۱۹:۳۱
«به جادوگران و احضاركنندگان ارواح متوسل نشويد و با اين كار خود را نجس نكنيد، زيرا من خداوند، خدای شما هستم.

لاويان ۲۰:۲۷
احضاركنندۀ روح يا جادوگر، چه مرد باشد چه زن، بايد حتماً سنگسار شود. خون او به گردن خودش است.

اول پادشاهان ۲۱:۶
اخاب جواب داد: «امروز از نابوت خواستم تاكستانش را به من به نقره بفروشد، و يا آن را با تاكستان ديگری عوض كند، ولی او قبول نكرد.»

لاويان ۱۹:۲۶
«گوشتی را كه هنوز خون در آن است نخوريد. فالگيری و جادوگری نكنيد.

ميکاه ۵:۱۲
به جادوگری شما پايان خواهم داد و ديگر فالگيرانی نخواهند بود تا با آنها مشورت كنيد.

لاويان ۲۰:۶
اگر كسی به جادوگران و احضاركنندگان ارواح متوسل شده، با اين عمل به من خيانت ورزد من بر ضد او بر می‌خيزم و او را از ميان قوم خود طرد كرده، به سزای اعمالش می‌رسانم.

ملاکی ۳:۵
خداوند قادر متعال می‌فرمايد: «من برای داوری به ميان شما خواهم آمد و بضد بدكاران شهادت خواهم داد يعنی بضد جادوگران، زناكاران و دروغگويان، بضد تمام كسانی كه حق كارگران خود را نمی‌دهند، و كسانی كه به بيوه زنان، يتيمان و غريبان ظلم می‌كنند و از من نمی‌ترسند.»

تثنييه ۱۸:۱۰-۱۱
[۱۰] مثل آنها بچه‌های خود را روی آتش قربانگاه قربانی نكنيد. هيچ يک از شما نبايد به جادوگری بپردازد يا غيبگويی و رمالی و فالگيری كند و يا ارواح مردگان را احضار نمايد.[۱۱] ***

دوم پادشاهان ۲۳:۲۴
در ضمن، يوشيا احضار ارواح و جادوگری و هر نوع بت‌پرستی را در اورشليم و در سراسر آن سرزمين ريشه‌كن كرد، زيرا می‌خواست مطابق دستورات كتاب تورات كه حلقيا كاهن اعظم در خانۀ خداوند پيدا كرده بود، رفتار كند.

اشعيا ۲:۶
خداوند به اين علت قوم اسرائيل را ترک كرده است كه سرزمين ايشان از جادوگری شرقی‌ها و فلسطينی‌ها پر شده و مردم رسوم اجنبی‌ها را بجا می‌آورند.

غلاطيان ۵:۲۰
بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و دو بهم زنی؛ كينه‌توزی و خشم؛ خودخواهی و نفع‌طلبی، شكايت و انتقاد و بهانه‌جويی؛ در اشتباه دانستن ديگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه خود؛

اشعيا ۸:۱۹
وقتی مردم به شما می‌گويند كه با فالگيران و جادوگرانی كه زير لب ورد می‌خوانند مشورت كنيد، شما در جواب بگوييد: «آيا از مردگان دربارۀ زندگان مشورت بخواهيم؟ چرا از خدای خود مشورت نخواهيم؟»

ارمييا ۲۷:۹
«به سخنان انبيای دروغين و كسانی كه آينده را با فالگيری و خواب و رؤيا و احضار ارواح و جادوگری پيشگويی می كنند گوش ندهيد؛ آنها می‌گويند كه تسليم پادشاه بابل نشويد؛

اعداد ۲۳:۲۳
***

زکريا ۱۰:۲
بتها و فالگيران نمی‌توانند چنين درخواستی را اجابت كنند. رؤياهايی كه فالگيران می‌بينند و خوابهايی كه تعبير می‌كنند دروغ محض است و باعث گمراهی مردم می‌شود. تسلی‌ای كه آنها می‌دهند بی‌فايده است. يهودا و اسرائيل مثل گوسفندان گمشده، سرگردان و آواره شده‌اند زيرا رهبری ندارند كه آنها را هدايت كند.

اشعيا ۵۷:۳
و اما شما ای بدكاران، جلو بياييد! ای اولاد جادوگران و زناكاران، نزديک بياييد!

ناحوم ۳:۴
اينهمه بدان سبب است که نينوای زناکار و جادوگر، مانند يک زن افسونگر با زيبايی خود قوم‌ها را به دام می‌انداخت و آنگاه به آنها ياد می‌داد خدايان دروغينش را بپرستند.

اول سموئيل ۱۵:۲۳
نااطاعتی مثل گناه جادوگری است و خودسری مانند بت‌پرستی می‌باشد. چون به كلام خداوند توجه نكردی، او هم تو را از مقام پادشاهی بركنار خواهد كرد.»

مزامير ۵۸:۵
***

اشعيا ۴۷:۱۳
تو مشاوران زيادی داری طالع‌بينان و ستاره‌شناسانی كه می‌كوشند تو را از رويدادهای آينده آگاه سازند. آنها را فرا خوان تا به تو كمک كنند.

دوم پادشاهان 5:11
اما نعمان خشمگين شد و گفت: «خيال می‌كردم اين مرد نزد من بيرون می‌آيد و دست خود را روی محل جذامم تكان داده، نام خداوند، خدای خود را می‌خواند و مرا شفا می‌دهد.

سفر خروج ۱۵:۲۵
موسی نزد خداوند دعا كرد و خداوند درختی به او نشان داد و فرمود: «اين درخت را در آب ماره بينداز تا آب آن شيرين شود.» موسی چنين كرد و آب، شيرين شد. در ماره، خداوند دستوراتی به قوم اسرائيل داد تا اطاعت آنها را بيازمايد.

داوران ۶:۳۶
آنگاه جدعون به خدا چنين گفت: «اگر همانطور كه وعده فرمودی، واقعاً قوم اسرائيل را بوسيلهٔ من نجات خواهی داد،

پيدايش 44:5
***

اعمال رسولان 8:9-24
[9] درضمن در سامره مردی بود به نام شمعون كه سالهای سال جادوگری می‌كرد. او در اثر چشم‌بندی‌هايش بسيار با نفوذ و مغرور شده بود، تا جايی كه اهالی سامره اغلب از او بعنوان «مرد بزرگ» و «قدرت خدا» ياد می‌كردند.[10] ***[11] ***[12] اما وقتی مردم به پيغام فيليپ دربارۀ ملكوت خدا و عيسی مسيح ايمان آوردند، هم مردان و هم زنان غسل تعميد گرفتند.[13] سپس شمعون نيز ايمان آورده، غسل تعميد گرفت. او از فيليپ جدا نمی‌شد و از معجزات او مات و مبهوت می‌ماند.[14] وقتی رسولان در اورشليم شنيدند كه اهالی سامره پيغام خدا را قبول كرده‌اند، پطرس و يوحنا را به آنجا فرستادند.[15] وقتی ايشان به سامره رسيدند، برای نوايمانان دعا كردند تا روح‌القدس را بيابند،[16] زيرا ايشان فقط به نام عيسای خداوند تعميد گرفته بودند و هنوز روح‌القدس بر هيچيک از ايشان نازل نشده بود.[17] پس پطرس و يوحنا دستهای خود را بر سر اين نوايمانان گذاشتند و ايشان نيز روح‌القدس را يافتند.[18] وقتی شمعون ديد كه با قرار گرفتن دستهای رسولان بر سر مردم، روح‌القدس عطا می‌شود، مبلغی پول نزد پطرس و يوحنا آورد تا اين قدرت را بخرد.[19] او گفت: «به من نيز اين قدرت را بدهيد تا هر وقت دست بر سر كسی می‌گذارم، روح‌القدس ر ابيابد!»[20] اما پطرس جواب داد: «پولت با تو نابود باد! گمان می‌كنی هديۀ خدا را می‌توان با پول خريد![21] تو از اين نعمت بی‌نصيب هستی، چون دلت نزد خدا پاک نيست.[22] از اين شرارت دست بردار و دعا كن تا شايد خدا اين افكار ناپاكت را ببخشد.[23] زيرا می‌بينم كه حسادت و گناه، دلت را سياه كرده است!»[24] شمعون با التماس گفت: «برای من دعا كنيد تا بلايی بر سرم نيايد!»

تثنييه 18:9-14
[9] وقتی وارد سرزمين موعود شديد، مواظب باشيد كه از آداب و رسوم نفرت‌انگيز قوم‌هايی كه در آنجا زندگی می‌كنند پيروی نكنيد.[10] مثل آنها بچه‌های خود را روی آتش قربانگاه قربانی نكنيد. هيچ يک از شما نبايد به جادوگری بپردازد يا غيبگويی و رمالی و فالگيری كند و يا ارواح مردگان را احضار نمايد.[11] ***[12] خداوند از تمام كسانی كه دست به چنين كارها می‌زنند متنفر است. بخاطر انجام همين كارهاست كه خداوند، خدايتان اين قوم‌ها را ريشه‌كن می‌كند.[13] شما بايد در حضور خداوند، خدايتان پاک و بی‌عيب باشيد.[14] قوم‌هايی كه شما سرزمينشان را تصرف می‌كنيد به غيبگويان و فالگيران گوش می‌دهند، ولی خداوند، خدايتان به شما اجازه نمی‌دهد چنين كنيد.

داوران ۱۷:۲
روزی او به مادرش گفت: «آن هزار و صد مثقال نقره‌ای را كه فكر می‌كردی از تو دزديده‌اند و من شنيدم كه دزدش را نفرين می‌كردی، نزد من است، من آن را برداشته‌ام.» مادرش گفت: «چون تو اعتراف كردی، خداوند تو را بركت خواهد داد.»

اشعيا 44:25
من همان كسی هستم كه دروغ جادوگران را برملا می‌سازم و خلاف پيشگويی رمالان عمل می‌كنم؛ سخنان حكيمان را تكذيب كرده، حكمت آنان را به حماقت تبديل می‌كنم.

دوم تواريخ 33:6
منسی پسران خود را بعنوان قربانی در درهٔ هنوم سوزانيد. او جادوگری و فالگيری می‌كرد و با احضاركنندگان ارواح و جادوگران مشورت می‌نمود. او با اين كارهای شرارت‌آميز، خداوند را به خشم آورد.

ميکاه 3:7
صورت‌های خود را از خجالت خواهيد پوشاند، زيرا ديگر از جانب خدا جوابی برای شما نخواهد آمد.»

اشعيا 19:3
تدبيرهايی را كه مصريها انديشيده‌اند بی‌اثر خواهم كرد و آنان روحيۀ خود را خواهند باخت. ايشان برای دريافت كمک، به بتهايشان پناه خواهند برد و برای چاره‌جويی، به احضاركنندگان ارواح و افسونگران و جادوگران متوسل خواهند شد.»

اعمال رسولان 19:18-19
[18] درضمن، از كسانی كه به مسيح ايمان آوردند، آنان كه قبلاً با سحر و جادو سروكار داشتند، آمدند و به گناه خود اعتراف كردند و كتابها و طلسمهای خود را در مقابل همه سوزاندند. قيمت اين كتابها برابر پنجاه هزار سكه نقره بود.[19] ***

اعمال رسولان 8:9
درضمن در سامره مردی بود به نام شمعون كه سالهای سال جادوگری می‌كرد. او در اثر چشم‌بندی‌هايش بسيار با نفوذ و مغرور شده بود، تا جايی كه اهالی سامره اغلب از او بعنوان «مرد بزرگ» و «قدرت خدا» ياد می‌كردند.

تثنييه 18:10-12
[10] مثل آنها بچه‌های خود را روی آتش قربانگاه قربانی نكنيد. هيچ يک از شما نبايد به جادوگری بپردازد يا غيبگويی و رمالی و فالگيری كند و يا ارواح مردگان را احضار نمايد.[11] ***[12] خداوند از تمام كسانی كه دست به چنين كارها می‌زنند متنفر است. بخاطر انجام همين كارهاست كه خداوند، خدايتان اين قوم‌ها را ريشه‌كن می‌كند.

غلاطيان 5:19-21
[19] هنگامی كه از اميال و خواسته‌های نادرست خود پيروی می‌كنيد، اين گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی؛[20] بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و دو بهم زنی؛ كينه‌توزی و خشم؛ خودخواهی و نفع‌طلبی، شكايت و انتقاد و بهانه‌جويی؛ در اشتباه دانستن ديگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه خود؛[21] حسادت و آدم‌كشی؛ مستی و عياشی و چيزهايی از اين قبيل. همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم، باز تكرار می‌كنم هر كه اين چنين زندگی كند، هرگز در ملكوت خدا جايی نخواهد داشت.

اشعيا 3:18-20
[18] خداوند تمام زينت‌آلاتشان را از ايشان خواهد گرفت گوشواره‌ها، النگوها، روبندها،[19] ***[20] كلاه‌ها، زينت پاها، دعاهايی كه بر كمر و بازو می‌بندند، عطردانها،

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®