A A A A A

فرشته ها و شیاطین: [فرشتگان]

پيدايش ۲:۱
به اين ترتيب آسمانها و زمين و هر چه در آنها بود، تكميل گرديد.

کولوسيان ۱:۱۶
در واقع، تمام هستی بوسيلۀ عيسی مسيح بوجود آمد، يعنی هر آنچه در آسمان و بر زمين است، ديدنی و ناديدنی؛ عالم روحانی با فرمانروايان و تاج و تخت ايشان، و فرماندهان و بزرگانشان، همه بوسيلۀ مسيح و برای جلال او آفريده شدند.

ايوب ۳۸:۱-۷
[۱] آنگاه خداوند از درون گردباد به ايوب چنين پاسخ داد:[۲] اين كيست كه با حرفهای پوچ و بی‌معنی حكمت مرا رد می‌كند؟[۳] حال، مثل يک مرد بايست و به پرسش من پاسخ بده.[۴] وقتی زمين را بنياد نهادم تو كجا بودی؟ اگر می‌دانی به من بگو.[۵] آيا می‌دانی اندازه‌های زمين چگونه تعيين شد و چه كسی آن را با شاقول اندازه گرفت؟[۶] آيا می‌دانی وقتی در ميان غريو شادی ستارگان صبح و فرشتگان آسمان، زمين بنياد نهاده می‌شد، پايه‌های آن بر چه چيز قرار گرفت و سنگ زاويهٔ آن را چه كسی كار گذاشت؟[۷] ***

لوقا ۲۰:۳۵-۳۶
[۳۵] اما كسانی كه شايسته شمرده شوند كه پس از مرگ زنده گردند، وقتی به آن عالم بروند، نه ازدواج می‌كنند و نه می‌ميرند؛ و از اين لحاظ مانند فرشتگان و فرزندان خدا می‌شوند؛ زيرا از مرگ به يک زندگی تازه منتقل شده‌اند.[۳۶] ***

مکاشفه ۴:۸
هر يک از اين موجودات زنده، شش بال داشت، و ميان بالهايش پر از چشم بود. ايشان شبانه روز، بدون وقفه نام خدا را ذكر نموده، می‌گفتند: «قدوس، قدوس، قدوس است خداوند خدای قادر مطلق كه بود و هست و می‌آيد!»

متی ۲۲:۳۰
زيرا در روز قيامت، انسانها ديگر ازدواج نمی‌كنند بلكه مثل فرشتگان آسمان خواهند بود.

دوم سموئيل ۱۴:۱۷
با خود گفتم كه قول پادشاه، ما را آسوده خاطر خواهد كرد. شما مثل فرشتۀ خدا هستيد و خوب را از بد تشخيص می‌دهيد. خداوند، خدايتان همراه شما باشد.»

لوقا ۱۵:۱۰
به همين‌سان، فرشتگان خدا شادی می‌كنند از اينكه يک گناهكار توبه كند و بسوی خدا باز گردد.»

مکاشفه ۱۴:۶
در اين هنگام، فرشتۀ ديگری را ديدم كه در وسط آسمان پرواز می‌كرد و پيغام شاد انجيل جاودانی را برای اهالی زمين می‌برد تا به گوش هر قوم و قبيله، از هر زبان و نژاد برساند.

ايوب ۴:۱۵-۱۸
[۱۵] روحی از برابر من گذشت و موی بر تنم راست شد![۱۶] حضور روح را احساس می‌كردم، ولی نمی‌توانستم او را ببينم. سپس در آن سكوت وحشتناک اين ندا به گوشم رسيد:[۱۷] «آيا انسان خاكی می‌تواند در نظر خدای خالق، پاک و بی‌گناه باشد؟[۱۸] حتی فرشتگان آسمان نيز در نظر خدا پاک نيستند،

اشعيا ۱۴:۱۲-۱۴
[۱۲] ای ستارۀ درخشان صبح، چگونه از آسمان افتادی! ای كه بر قوم‌های جهان مسلط بودی، چگونه بر زمين افكنده شدی![۱۳] در دل خود می‌گفتی: «تا به آسمان بالا خواهم رفت، تخت سلطنتم را بالای ستارگان خدا خواهم نهاد و بر قلۀ كوهی در شمال كه خدايان بر آن اجتماع می‌كنند جلوس خواهم كرد.[۱۴] به بالای ابرها خواهم رفت و مانند خدای متعال خواهم شد.»

يهودا ۱:۶
همچنين يادآوری می‌كنم كه خدا فرشتگانی را كه زمانی پاک و مقدس بودند، ولی خود را به گناه آلوده ساختند، در تاريكی مطلق محبوس فرموده تا روز داوری فرا برسد.

اول پترس ۳:۲۱-۲۲
[۲۱] اكنون اين طوفان، غسل تعميد را در نظر ما مجسم می‌كند. وقتی تعميد می‌گيريم، نشان می‌دهيم كه بوسيلۀ زنده شدن مسيح، از مرگ و هلاكت نجات يافته‌ايم. هدف از غسل تعميد، نظافت و شستشوی بدن نيست، بلكه با تعميد يافتن در واقع بسوی خدا باز می‌گرديم و از او می‌خواهيم كه دلهايمان را از گناه پاک سازد.[۲۲] اكنون مسيح در آسمان است و در مقامی رفيع، در دست راست خدا نشسته است و تمام فرشتگان و قدرتهای آسمان در برابر او تعظيم می‌كنند و تحت فرمان او می‌باشند.

اول پترس ۱:۱۲
تا اينكه خدا به ايشان الهام كرد كه اين وقايع، در طول حيات ايشان روی نخواهد داد، بلكه ساليان دراز پس از مرگشان واقع خواهد شد. و سرانجام دورانی كه اكنون ما در آن زندگی می‌كنيم فرا رسيد و اين پيغام نجات‌بخش، يعنی پيغام انجيل، بطور آشكار و واضح به همه اعلام شد. آنان كه اين پيغام را به شما رساندند، با قدرت روح‌القدس آن را بيان كردند، همان روح‌القدس آسمانی كه با انبياء سخن می‌گفت. اين پيغام چنان عظيم و عالی است كه حتی فرشتگان آسمان نيز مشتاقند دربارۀ آن بيشتر آگاهی يابند.

عبرانيان ۱۲:۲۲
اما سروكار شما با اين امور نيست؛ شما به چنين كوهی نزديک نشده‌ايد، بلكه مستقيماً به كوه صهيون و به شهر خدای زنده يعنی اورشليم آسمانی آمده‌ايد. شما وارد محفل شاد گروه بيشماری از فرشتگان شده‌ايد.

مکاشفه ۵:۱۱-۱۲
[۱۱] سپس در رؤيا، ميليونها فرشته را ديدم كه گرداگرد تخت و موجودات زنده و رهبران روحانی جمع شده،[۱۲] با صدای بلند اين سرود را می‌خوانند: «برّۀ خدا كه جانش را در راه نجات مردم قربانی كرد، لياقت دارد كه صاحب قدرت و دولت، حكمت و قوت، حرمت و جلال و بركت باشد!»

مزامير ۷۸:۲۵-۴۹
[۲۵] بلی، آنها خوراک فرشتگان را خوردند و تا آنجا كه می‌توانستند بخورند خدا به ايشان عطا فرمود.[۲۶] سپس با قدرت الهی خود، بادهای شرقی و جنوبی را فرستاد[۲۷] تا پرندگان بی‌شماری همچون شنهای ساحل دريا برای قوم او بياورند.[۲۸] پرندگان در اردوی اسرائيل، اطراف خيمه‌ها فرود آمدند.[۲۹] پس خوردند و سير شدند؛ آنچه را كه خواستند خدا به ايشان داد.[۳۰] اما هنوز غذا در دهانشان بود كه غضب خدا بر ايشان افروخته شد و شجاعان و جوانان اسرائيل را كشت، زيرا از حرص خود دست نكشيدند.[۳۱] ***[۳۲] با وجود اين همه معجزات، بنی‌اسرائيل باز نسبت به خدا گناه كردند و به كارهای شگفت‌انگيز او ايمان نياوردند.[۳۳] بنابراين خدا نيز كاری كرد كه آنها روزهايشان را در بيابان تلف كنند و عمرشان را با ترس و لرز بگذرانند.[۳۴] هنگامی كه خدا عده‌ای از آنان را كشت بقيه توبه كرده، بسوی او بازگشت نمودند[۳۵] و بياد آوردند كه خدای متعال پناهگاه و پشتيبان ايشان است.[۳۶] اما توبۀ آنها از صميم قلب نبود؛ آنها به خدا دروغ گفتند.[۳۷] دل بنی‌اسرائيل از خدا دور بود و آنها نسبت به عهد او وفادار نماندند.[۳۸] اما خدا باز بر آنها ترحم فرموده، گناه ايشان را بخشيد و آنها را از بين نبرد. بارها غضب خود را از بنی‌اسرائيل برگردانيد،[۳۹] زيرا می‌دانست كه ايشان بشر فانی هستند و عمرشان دمی بيش نيست.[۴۰] بنی‌اسرائيل در بيابان چندين مرتبه سر از فرمان خداوند پيچيدند و او را رنجاندند.[۴۱] بارها خدای مقدس اسرائيل را امتحان كردند و به او بی‌حرمتی نمودند.[۴۲] قدرت عظيم او را فراموش كردند و روزی را كه او ايشان را از دست دشمن رهانيده بود بياد نياوردند.[۴۳] بلاهايی را كه او در منطقۀ صوعن بر مصريها نازل كرده بود، فراموش كردند.[۴۴] در آن زمان خدا آبهای مصر را به خون تبديل نمود تا مصريها نتوانند از آن بنوشند.[۴۵] انواع پشه‌ها را به ميان مصريها فرستاد تا آنها را بگزند. خانه‌های آنها را پر از قورباغه كرد.[۴۶] محصولات و مزارع ايشان را بوسيلۀ كرم و ملخ از بين برد.[۴۷] تاكستانها و درختان انجيرشان را با تگرگهای درشت خراب كرد.[۴۸] رمه‌ها و گله‌هايشان را با رعد و برق و تگرگ تلف كرد.[۴۹] او آتش خشم خود را همچون اجل معلق به جان ايشان فرستاد.

مزامير ۹۱:۱۱
او به فرشتگان خود دستور می‌دهد تا به هر راهی كه بروی، از تو حمايت و محافظت كنند.

مزامير ۱۰۳:۲۰
ای همۀ فرشتگان توانا كه گوش به فرمان خداوند هستيد تا دستوراتش را اجرا نماييد، او را ستايش كنيد!

متی ۴:۶-۱۱
[۶] و به او گفت: «خود را از اينجا بينداز و ثابت كن كه فرزند خدا هستی؛ چون كتاب آسمانی می‌فرمايد: خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا تو را از خطر حفظ كنند… آنها نخواهند گذاشت كه حتی پايت به سنگ بخورد.»[۷] عيسی جواب داد: «بلی، ولی همان كتاب نيز می‌فرمايد كه خداوند را بی‌جهت آزمايش مكن.»[۸] سپس شيطان او را به قلۀ كوه بسيار بلندی برد و تمام ممالک جهان، و شكوه و جلال آنها را به او نشان داد،[۹] و گفت: «اگر زانو بزنی و مرا سجده كنی، همۀ اينها را به تو می‌بخشم.»[۱۰] عيسی به او گفت: «دور شو ای شيطان! كتاب‌مقدس می‌فرمايد: فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت كن.»[۱۱] آنگاه شيطان دور شد و فرشتگان آمدند و عيسی را خدمت كردند.

متی ۱۶:۲۷
زيرا من با فرشتگان خود در شكوه و جلال پدرم خواهم آمد و هر كس را از روی اعمالش داوری خواهم كرد.

متی ۱۸:۱۰
«هيچگاه اين بچه‌های كوچک را تحقير نكنيد، چون آنها در آسمان فرشتگانی دارند كه هميشه در پيشگاه پدر آسمانی من حاضر می‌شوند.

متی ۲۴:۳۱-۳۵
[۳۱] و من فرشتگان خود را با صدای بلند شيپور خواهم فرستاد تا برگزيدگان مرا از گوشه و كنار زمين و آسمان گرد آورند.[۳۲] «حال از درخت انجير درس بگيريد. هر وقت شاخه‌های آن جوانه می‌زند و برگ می‌آورد، می‌فهميد كه تابستان بزودی فرا می‌رسد.[۳۳] همين طور نيز وقتی تمام اين نشانه‌ها را ببينيد، بدانيد كه پايان كار بسيار نزديک شده است.[۳۴] «مطمئن باشيد اين نسل خواهد ماند و همۀ اينها را به چشم خود خواهد ديد.[۳۵] «آسمان و زمين از بين خواهد رفت، اما كلام من تا ابد باقی خواهد ماند.

لوقا ۴:۱۰
چون در كتاب آسمانی آمده كه خدا فرشته‌های خود را خواهد فرستاد تا تو را محافظت كنند و در دستهای خود نگاه دارند كه پايت به سنگی نخورد!»

يوحنا ۲۰:۱۱-۱۲
[۱۱] ولی مريم مجدليه به سر قبر برگشته بود و حيران ايستاده، گريه می‌كرد. همچنانكه اشک می‌ريخت، خم شد و داخل قبر را نگاه كرد.[۱۲] در همان هنگام، دو فرشته را ديد با لباس سفيد، كه در جايی نشسته بودند كه جسد عيسی گذاشته شده بود، يكی نزديک سر و ديگری نزديک پاها.

کولوسيان ۲:۱۸
هرگز تحت‌تأثير سخنان اشخاصی قرار نگيريد كه به قول خودشان، رؤياهای آسمانی می‌بينند و ظاهراً خيلی فروتن هستند و فرشتگان را می‌پرستند. اينان كه می‌خواهند خود را مقدس‌تر از شما جلوه دهند، چنان سرمست افكار انسانی خود شده‌اند

عبرانيان 1:14
زيرا فرشته‌ها فقط روح‌هايی خدمتگزار هستند، و برای كمک و مراقبت از كسانی فرستاده می‌شوند كه مايلند نجات الهی را دريافت نمايند.

عبرانيان 2:6-13
[6] زيرا داود پيغمبر در كتاب زبور به خدا می‌گويد: «انسان چيست كه تا اين اندازه او را مورد توجه قرار می‌دهی؟ اين پسر انسان كيست كه تا اين حد او را سرافراز می‌گردانی؟[7] زيرا هر چند برای مدتی كوتاه او را پايين‌تر از فرشتگان قرار دادی، اما اكنون تاج جلال و افتخار را بر سر او گذارده‌ای،[8] و همه چيز را تحت فرمان او درآورده‌ای.» ما تابحال نديده‌ايم كه همه چيز تحت فرمان انسان درآمده باشد؛[9] اما عيسی را می‌بينيم كه اندک زمانی پايين‌تر از فرشتگان قرار گرفت و اكنون در اثر فدا كردن جان خود در راه ما، خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته است. بلی، به سبب رحمت عظيم خدا، عيسی بجای تمام مردم جهان، طعم مرگ را چشيد.[10] و اين درست و بجا بود كه خدا، همان خدايی كه همه چيز را برای جلال خود آفريد، اجازه دهد كه عيسی عذاب ببيند، زيرا با اين كار، بسياری از فرزندان خدا را به سوی جلال آسمان هدايت می‌نمايد. در واقع، عذابی كه عيسی كشيد، باعث شد او پيشوايی كامل گردد، پيشوايی كه می‌تواند ايشان را بسوی نجات رهبری نمايد.[11] حال كه ما بوسيلۀ عيسی، مقدس شده‌ايم، پدر او، پدر ما نيز محسوب می‌شود. به همين علت، عيسی عار ندارد كه ما را برادران خود بخواند؛[12] چنانكه در كتاب زبور نيز فرموده است: «دربارۀ پدرم خدا، با برادرانم سخن خواهم گفت، و همگی با هم او را حمد و سپاس خواهيم گفت».[13] در جای ديگر نيز فرموده است: «من با برادران خود، بر خدا توكل خواهم نمود.» همچنين در جای ديگر گفته است: «ببينيد، اين من و اين هم فرزندانی كه خدا به ما عطا فرموده است.»

عبرانيان 13:2
فراموش نكنيد كه با غريبه‌ها مهربان باشيد و از ايشان پذيرايی كنيد، زيرا بعضی با اين كار، بی‌آنكه خودشان متوجه باشند، از فرشته‌ها پذيرايی كرده‌اند.

دوم پترس 2:4
خدا حتی از سر تقصير فرشتگانی كه گناه كردند نگذشت، بلكه ايشان را در ظلمت جهنم محبوس فرمود تا زمان داوری فرا رسد.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®