A A A A A

فرشته ها و شیاطین: [فرشته ها]

يهودا ۱:۹
در حاليكه «ميكائيل»، رئيس فرشتگان، وقتی با شيطان برسر جسد موسی بحث می‌كرد، به خود اجازه نداد به او تهمت بزند و اهانت كند؛ بلكه فقط گفت: «خداوند تو را توبيخ فرمايد!»

دانيال ۱۰:۱۳-۲۱
[۱۳] اما فرشته‌ای كه بر مملكت پارس حكمرانی می‌كند بيست و يک روز با من مقاومت كرد و مانع آمدن من شد. سرانجام ميكائيل كه يكی از فرشتگان اعظم است، به ياری من آمد[۱۴] و من توانستم به اينجا بيايم تا به تو بگويم كه در آينده برای قومت چه روی خواهد داد؛ زيرا اين رؤيا مربوط به آينده است.»[۱۵] تمام اين مدت سرم را به زير انداخته بودم و نمی‌توانستم كلمه‌ای حرف بزنم.[۱۶] آنگاه آن فرستاده كه شبيه انسان بود لبهايم را لمس كرد تا توانستم باز سخن بگويم. من به او گفتم: «ای سرورم، اين رؤيا بقدری مرا به وحشت انداخته كه ديگر قوتی در من نمانده است؛[۱۷] پس چگونه می‌توانم با شما حرف بزنم؟ توانم رفته است و بسختی نفس می‌كشم.»[۱۸] او باز مرا لمس كرد و من قوت گرفتم.[۱۹] او گفت: «ای مرد محبوب خدا، نترس! سلامتی بر تو باد! دلير و قوی باش!» وقتی اين را گفت قوت گرفتم. سپس گفتم: «ای سرورم، حال، سخن بگوييد، زيرا به من قوت داديد.»[۲۰] او گفت: «می‌دانی چرا نزد تو آمده‌ام؟ آمده‌ام تا بگويم در «كتاب حق» چه نوشته شده است. وقتی از نزد تو بازگردم، به جنگ فرشته‌ای كه بر پارس حكمرانی می‌كند خواهم رفت و پس از او با فرشته‌ای كه بر يونان حكمرانی می‌كند خواهم جنگيد. در اين جنگها فقط ميكائيل، نگهبان قوم اسرائيل، مرا ياری خواهد كرد.»[۲۱] سپس آن فرستادۀ آسمانی گفت: «من همان كسی هستم كه فرستاده شدم تا داريوش مادی را در سال اول سلطنتش تقويت و حمايت كنم.

دانيال ۱۲:۱
آن فرستادۀ آسمانی كه لباس كتان برتن داشت، در ادامۀ سخنانش گفت: «در آن زمان، فرشتۀ اعظم، ميكائيل، به حمايت از قوم تو برخواهد خاست. سپس چنان دوران سختی پيش خواهد آمد كه در تاريخ بشر بی‌سابقه بوده است، اما هر كه از قوم تو نامش در كتاب خدا نوشته شده باشد، رستگار خواهد شد.

اول تسالونيکيان 4:16
زيرا صدای فرمان الهی و آوای تكان دهندۀ رئيس فرشتگان و نوای شيپور خدا شنيده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمين خواهد آمد. آنگاه پيش از همه، مسيحيانی كه مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات كنند.

دانيال 9:21
جبرئيل كه او را در خواب قبلی ديده بودم، با سرعت پرواز كرد و هنگام قربانی عصر نزد من رسيد

دانيال 8:11-16
[11] او حتی برضد «فرماندۀ قوای آسمانی» قيام كرده، مانع تقديم قربانی‌های روزانه به او شد و خانۀ مقدس او را ويران ساخت.[12] بخاطر گناه قوم به او اجازه داده شد قوی شود و مانع تقديم قربانی‌های روزانه گردد. آن شاخ هر چه خواست انجام داد و حقيقت و عدالت را پايمال كرد.[13] سپس شنيدم كه دو فرشتۀ مقدس با هم گفتگو می‌كردند. يكی از آنها از ديگری پرسيد: «تا چه مدت قربانی‌های روزانه تقديم نخواهد شد؟ تا به كی شرارت باعث نابودی خواهد بود؟ تا به كی قوای آسمانی و خانۀ خدا پايمال خواهد شد؟»[14] شنيدم كه فرشتۀ ديگر جواب داد: «هزار و صد و پنجاه روز طول خواهد كشيد و در اين مدت قربانی‌های روزانۀ صبح و عصر تقديم نخواهد شد. سپس خانۀ خدا دوباره احياء خواهد گرديد.»[15] وقتی سعی می‌كردم معنی اين خواب را بفهمم، ناگهان وجودی شبيه انسان برابر من ايستاد،[16] و صدايی از آنسوی رودخانۀ اولای شنيدم كه گفت: «ای جبرئيل، معنی اين خواب را به دانيال بگو.»

مکاشفه 12:7-9
[7] سپس در آسمان جنگی روی داد. ميكائيل و فرشتگان زير فرمان او با اژدها و فرشتگان خبيث او جنگيدند.[8] اژدها شكست خورد و همراه فرشتگانش از آسمان رانده شد.[9] بله، اين اژدهای بزرگ، يعنی آن مار قديمی كه اسمش ابليس يا شيطان است و همان كسی است كه تمام مردم دنيا را فريب می‌دهد، با تمام دار و دسته‌اش بر زمين افكنده شد.

لوقا ۱:۲۶
در ششمين ماه بارداری اليزابت، خدا فرشته خود جبرائيل را به ناصره، يكی از شهرهای استان جليل فرستاد،

عبرانيان ۱:۱۴
زيرا فرشته‌ها فقط روح‌هايی خدمتگزار هستند، و برای كمک و مراقبت از كسانی فرستاده می‌شوند كه مايلند نجات الهی را دريافت نمايند.

يشوع ۵:۱۳-۱۵
[۱۳] روزی يوشع كه به شهر اريحا نزديک شده بود، چشمش به مردی شمشير به دست افتاد. يوشع بسوی او رفت و پرسيد: «دوست هستی يا دشمن؟»[۱۴] آن مرد به يوشع گفت: «من فرماندۀ لشكر خداوند هستم.» يوشع روی بر زمين نهاد و سجده كرده، گفت: «هر امری داری به بنده‌ات بفرما.»[۱۵] او به يوشع گفت: «كفشهايت را در آور، زيرا جايی كه ايستاده‌ای مقدس است.» يوشع اطاعت كرد.

متی ۱۸:۱۰
«هيچگاه اين بچه‌های كوچک را تحقير نكنيد، چون آنها در آسمان فرشتگانی دارند كه هميشه در پيشگاه پدر آسمانی من حاضر می‌شوند.

سفر خروج ۳:۲
ناگهان فرشتهٔ خداوند چون شعلهٔ آتش از ميان بوته‌ای بر او ظاهر شد. موسی ديد كه بوته شعله‌ور است، ولی نمی‌سوزد.

مکاشفه ۱:۴
از طرف يوحنا، به هفت كليسا در ايالت آسيا. فيض و آرامش بر شما باد، از جانب پروردگاری كه هست و بود و خواهد آمد، و از جانب روح هفتگانۀ خدا كه در پيشگاه تخت الهی است،

متی ۲۲:۳۰
زيرا در روز قيامت، انسانها ديگر ازدواج نمی‌كنند بلكه مثل فرشتگان آسمان خواهند بود.

ايوب ۱:۶
يک روز كه فرشتگان در حضور خداوند حاضر شده بودند، شيطان نيز همراه ايشان بود.

لوقا ۲۰:۳۶
***

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®