A A A A A

اضافی: [هالووین]

اول يوحنا ۱:۵
اينست پيغامی كه خدا به ما داده است تا به شما اعلام نماييم: خدا نور است و ذره‌ای تاريكی در او وجود ندارد.

اول پترس ۵:۸
هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بيابد و آن را ببلعد.

دوم قرنتيان ۱۱:۱۴
اما جای تعجب نيست. چون اگر شيطان می‌تواند خود را بصورت فرشتۀ نور درآورد،

اشعيا ۸:۱۹-۲۰
[۱۹] وقتی مردم به شما می‌گويند كه با فالگيران و جادوگرانی كه زير لب ورد می‌خوانند مشورت كنيد، شما در جواب بگوييد: «آيا از مردگان دربارۀ زندگان مشورت بخواهيم؟ چرا از خدای خود مشورت نخواهيم؟»[۲۰] مردم موافق كلام و دستورات خدا سخن نمی‌گويند و كلامشان عاری از نور حقيقت است.

سوم يوحنا ۱:۱۱
برادر عزيز، نگذار رفتار بد او در تو اثر نمايد. تو فقط به نيكی كردن بپرداز، زيرا كسی كه نيكی می‌كند، نشان می‌دهد كه فرزند خداست، اما كسی كه همواره خواهان بدی باشد، نشان می‌دهد كه خدا را نمی‌شناسد.

اشعيا ۳۵:۴
به آنانی كه می‌ترسند، قوت قلب دهيد و بگوييد: «دلير باشيد و نترسيد، زيرا خدای شما می‌آيد تا از دشمنانتان انتقام بگيرد و آنها را به سزای اعمالشان برساند.»

روميان ۱۴:۹
مسيح نيز به همين منظور مرد و زنده شد تا بتواند هم در طول زندگی و هم در زمان مرگمان، خداوند و صاحب اختيار ما باشد.

يشوع ۱:۹
آری، قوی و شجاع باش و ترس و واهمه را از خود دور كن و به ياد داشته باش كه هر جا بروی من كه خداوند، خدای تو هستم، با تو خواهم بود.»

مزامير ۲۳:۴
حتی اگر از درۀ تاريک مرگ نيز عبور كنم، نخواهم ترسيد، زيرا تو، ای شبان من، با من هستی! عصا و چوبدستی تو به من قوت قلب می‌بخشد.

مزامير ۲۷:۱
خداوند نور و نجات من است، از كه بترسم؟ خداوند حافظ جان من است از كه هراسان شوم؟

مزامير ۱۱۸:۶
خداوند با من است، پس نخواهم ترسيد. انسان چه می‌تواند به من بكند؟

روميان ۱۲:۲
رفتار و كردار و شيوۀ زندگی مردم دنيا را تقليد نكنيد، بلكه بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانی جديد تبديل شويد. آنگاه قادر خواهيد شد ارادۀ خدا را درک كرده، آنچه را كه خوب و كامل و موردپسند اوست، كشف كنيد.

غلاطيان ۵:۱۹-۲۱
[۱۹] هنگامی كه از اميال و خواسته‌های نادرست خود پيروی می‌كنيد، اين گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی؛[۲۰] بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و دو بهم زنی؛ كينه‌توزی و خشم؛ خودخواهی و نفع‌طلبی، شكايت و انتقاد و بهانه‌جويی؛ در اشتباه دانستن ديگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه خود؛[۲۱] حسادت و آدم‌كشی؛ مستی و عياشی و چيزهايی از اين قبيل. همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم، باز تكرار می‌كنم هر كه اين چنين زندگی كند، هرگز در ملكوت خدا جايی نخواهد داشت.

روميان ۸:۳۸-۳۹
[۳۸] زيرا من يقين می‌دانم كه هيچ چيز نمی‌تواند محبت مسيح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هيچيک قدرت چنين كاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين محبت وارد كنند.[۳۹] در اوج آسمان و در عمق اقيانوسها، هيچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانۀ خداوند ما عيسی مسيح آشكار شده، محروم سازد.

تايتوس ۱:۱۵
كسی كه دلش پاک است، همه چيز را پاک و خوب می‌بيند؛ اما كسی كه دلی سياه دارد و بی‌ايمان است، همه چيز را ناپاک و بد می‌بيند، چون همه چيز را از دريچۀ افكار ناپاک و وجدان آلودۀ خود می‌بيند.

اول تسالونيکيان ۵:۲۲
خود را از هر نوع بدی دور نگاه داريد.

ميکاه ۵:۱۲
به جادوگری شما پايان خواهم داد و ديگر فالگيرانی نخواهند بود تا با آنها مشورت كنيد.

افسسيان ۶:۱۲
بدانيد كه جنگ ما با انسانها نيست، انسانهايی كه گوشت و خون دارند؛ بلكه ما با موجودات نامرئی می‌جنگيم كه بر دنيای نامرئی حكومت می‌كنند، يعنی بر موجودات شيطانی و فرمانروايان شرور تاريكی. بلی، جنگ ما با اينهاست، با لشكرهايی از ارواح شرور كه در دنيای ارواح زندگی می‌كنند.

تثنييه ۱۸:۱۴
قوم‌هايی كه شما سرزمينشان را تصرف می‌كنيد به غيبگويان و فالگيران گوش می‌دهند، ولی خداوند، خدايتان به شما اجازه نمی‌دهد چنين كنيد.

متی ۱۲:۴۳-۴۵
[۴۳] «اين قوم بدكار مانند كسی است كه دچار روح ناپاک شده باشد. زيرا وقتی روح ناپاک از وجود چنين شخصی خارج می‌شود، برای مدتی به بيابانها می‌رود تا جای راحتی پيدا كند. ولی جايی نمی‌يابد و دوباره به سراغ آن شخص می‌آيد و قلب او را پاک، ولی خالی می‌بيند. پس، هفت روح خبيث‌تر از خودش را يافته، با هم وارد وجود آن شخص می‌شوند و در آنجا می‌مانند. در نتيجه، وضع اين شخص بدتر از اولش می‌شود.»[۴۴] ***[۴۵] ***

افسسيان ۵:۱۵-۱۶
[۱۵] پس مراقب اعمال و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری زندگی می‌كنيم. به همين جهت، جهالت و نادانی را از خود دور كرده، عاقل و خردانديش باشيد، و از هر فرصتی سود بجوييد تا اعمال نيک بجا آوريد.[۱۶] ***

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®