A A A A A

اضافی: [قلب شکسته]

اول قرنتيان ۱۳:۷
كسی كه محبت دارد در هر وضعی وفادار می‌ماند، هميشه اعتماد دارد، هرگز اميدش را از دست نمی دهد و در هر شرايطی تحمل می كند.

اول پترس ۵:۷
بگذاريد خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانيهای شما را به دوش گيرد، زيرا او در تمام اوقات به فكر شما می‌باشد.

اول سموئيل ۱۶:۷
اما خداوند به سموئيل فرمود: «به چهرۀ او و بلندی قدش نگاه نكن، زيرا او آن كسی نيست كه من در نظر گرفته‌ام. من مثل انسان قضاوت نمی‌كنم. انسان به ظاهر نگاه می‌كند، اما من به دل.»

دوم قرنتيان ۵:۷
ما اين امور را نه با ديدن بلكه با ايمان باور می‌كنيم.

دوم قرنتيان ۱۲:۹
اما او هر بار خواهش مرا رد كرد و فرمود: «من با تو هستم و همين تو را كافی است، زيرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمايان می‌شود!» پس حال با شادی به ضعفهای خود می‌بالم. شادم از اينكه زندگی‌ام قدرت مسيح را نمايان می‌سازد، و نه توانايی‌ها و استعدادهای خودم را.

عبرانيان ۱۳:۵
از پول دوستی بپرهيزيد و به آنچه داريد قانع باشيد، زيرا خدا فرموده است: «شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم كرد.»

اشعيا ۶:۱
در سالی كه عزيای پادشاه درگذشت، خداوند را ديدم كه بر تختی بلند و باشكوه نشسته بود و خانۀ خدا از جلال او پر شده بود.

اشعيا ۴۱:۱۰
نترس، چون من با تو هستم؛ نگران نشو، زيرا من خدای تو هستم. من تو را تقويت خواهم كرد و ياری خواهم داد و تو را حمايت كرده، نجات خواهم بخشيد.

اشعيا ۵۷:۱۵
خدای متعال و مقدس كه تا ابد زنده است، چنين می‌گويد: «من در مكان‌های بلند و مقدس ساكنم و نيز در وجود كسی كه روحی متواضع و توبه‌كار دارد، تا دل او را زنده سازم و نيروی تازه به او بخشم.

ارمييا ۲۹:۱۱
خواست و ارادۀ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و كسی بجز من از آن آگاه نيست. من می‌خواهم به شما اميد و آيندۀ خوبی ببخشم.

يوحنا ۳:۱۶
زيرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.

يوحنا ۱۲:۴۰
«خدا چشمانشان را كور و دلهايشان را سخت كرده است، تا نبينند و نفهمند و بسوی خدا بازنگردند تا شفا يابند.»

يوحنا ۱۴:۱
«خاطرتان آسوده باشد. شما كه به خدا ايمان داريد، به من نيز ايمان داشته باشيد.

يوحنا ۱۴:۲۷
«من هديه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. اين هديه، آرامش فكر و دل است. آرامشی كه من به شما می‌دهم، مانند آرامش‌های دنيا بی‌دوام و زودگذر نيست. پس آسوده خاطر باشيد! نترسيد!

يوحنا ۱۶:۳۳
اين چيزها را گفتم تا خيالتان آسوده باشد. در اين دنيا با مشكلات و زحمات فراوان روبرو خواهيد شد؛ با اينحال شجاع باشيد، چون من بر دنيا پيروز شده‌ام.»

لوقا ۲۴:۳۸
عيسی فرمود: «چرا وحشت كرده‌ايد؟ چرا شک داريد و نمی‌خواهيد باور كنيد كه خودم هستم!

مرقس ۱۱:۲۳
***

متی ۵:۸
«خوشابحال پاک‌دلان، زيرا خدا را خواهند ديد.

متی ۱۱:۲۸
ای تمام كسانی كه زير يوغ سنگين زحمت می‌كشيد، نزد من آييد و من به شما آرامش خواهم داد.

امثال ۳:۵
با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما.

مزامير ۳۴:۱۸
خداوند نزديک دل‌شكستگان است؛ او آنانی را كه اميد خود را از دست داده‌اند، نجات می‌بخشد.

مزامير ۵۱:۱۷
قربانی من اين قلب شكسته و اين روح توبه‌كار من است كه به تو تقديم می‌كنم؛ ای خداوند، می‌دانم كه اين هديۀ مرا خوار نخواهی شمرد.

مزامير ۵۵:۲۲
مشكلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد كرد. خداوند هرگز نخواهد گذاشت كه شخص نيكوكار بلغزد و بيفتد.

مزامير ۱۴۷:۳
او دلشكستگان را شفا می‌بخشد و زخمهای ايشان را می‌بندد.

مکاشفه ۲۱:۴
خدا تمام اشكها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. ديگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله‌ای و نه دردی، زيرا تمام اينها متعلق به دنيای پيشين بود كه از بين رفت.»

روميان ۸:۲۸
و ما می‌دانيم كه خدا همه چيزها را برای خيريت كسانی بكار می‌برد كه او را دوست دارند و فراخوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند.

روميان ۱۲:۲
رفتار و كردار و شيوۀ زندگی مردم دنيا را تقليد نكنيد، بلكه بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانی جديد تبديل شويد. آنگاه قادر خواهيد شد ارادۀ خدا را درک كرده، آنچه را كه خوب و كامل و موردپسند اوست، كشف كنيد.

امثال ۴:۲۳
مواظب افكارت باش، زيرا زندگی انسان از افكارش شكل می‌گيرد.

امثال ۳:۵-۶
[۵] با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما.[۶] در هر كاری كه انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام كارهايت تو را موفق خواهد ساخت.

اول قرنتيان ۶:۱۹-۲۰
[۱۹] آيا هنوز نمی‌دانيد كه بدن شما، مسكن روح‌القدس می‌باشد كه او را خدا به شما عطا كرده است؟ آيا نمی‌دانيد كه روح‌القدس در وجود شما زندگی می‌كند؟ پس بدن شما، از آن خودتان نيست![۲۰] خدا شما را به بهايی گران خريده است، پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا بكار ببريد، چون او صاحب بدن شماست.

فيليپيان ۴:۶-۷
[۶] برای هيچ چيز غصه نخوريد؛ درعوض برای همه چيز دعا كنيد و هر چه لازم داريد به خداوند بگوييد و فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد.[۷] اگر چنين كنيد، از آرامش خدا بهره‌مند خواهيد شد، آرامشی كه فكر انسان قادر به درک آن نيست. اين آرامش الهی به فكر و دل شما كه به عيسی مسيح ايمان آورده‌ايد، راحتی و آسايش خواهد بخشيد.

متی ۱۱:۲۸-۳۰
[۲۸] ای تمام كسانی كه زير يوغ سنگين زحمت می‌كشيد، نزد من آييد و من به شما آرامش خواهم داد.[۲۹] يوغ مرا به دوش بكشيد و بگذاريد من شما را تعليم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم، و به جانهای شما راحتی خواهم بخشيد. زيرا باری كه من بر دوش شما می‌گذارم، سبک است.»[۳۰] در يكی از آن روزها، عيسی با شاگردان خود از ميان مزرعه‌های گندم می‌گذشت. آن روز، شنبه بود و شنبه روز مقدس و تعطيل مذهبی يهوديان بود. شاگردان عيسی كه گرسنه بودند، شروع كردند به‌چيدن خوشه‌های‌گندم وخوردن دانه‌های آن.

مزامير ۳۴:۱-۲۲
[۱] در هر زمانی خداوند را ستايش خواهم كرد؛ شكر و سپاس او پيوسته بر زبانم جاری خواهد بود.[۲] جان من به وجود خداوند فخر می‌كند؛ اشخاص فروتن و افتاده اين را خواهند شنيد و خوشحال خواهند شد.[۳] بياييد با من عظمت خداوند را اعلام كنيد؛ بياييد با هم نام او را ستايش كنيم![۴] خداوند را به كمک طلبيدم و او مرا اجابت فرمود و مرا از همۀ ترسهايم رها ساخت.[۵] مظلومان بسوی او نظر كردند و خوشحال شدند؛ آنها هرگز سرافكنده نخواهند شد.[۶] اين حقير فرياد برآورد و خداوند صدای او را شنيد و او را از همۀ مشكلاتش رهانيد.[۷] فرشتۀ خداوند دور آنانی كه از خداوند می‌ترسند و او را گرامی می‌دارند حلقه می‌زند و ايشان را از خطر می‌رهاند.[۸] بياييد امتحان كنيد و ببينيد كه خداوند نيكوست! خوشابحال كسانی كه به او پناه می‌برند![۹] ای همۀ عزيزان خداوند، او را گرامی بداريد؛ زيرا كسانی كه ترس و احترام او را در دل دارند هرگز محتاج و درمانده نخواهند شد.[۱۰] شيرها نيز گرسنگی می‌كشند، اما طالبان خداوند از هيچ نعمتی بی‌بهره نيستند.[۱۱] ای جوانان، بياييد تا به شما درس خداترسی ياد بدهم. به من گوش كنيد![۱۲] آيا می‌خواهيد زندگی خوب و عمر طولانی داشته باشيد؟[۱۳] پس، زبانتان را از بدی و دروغ حفظ كنيد.[۱۴] بلی، از بدی دوری كنيد و نيكويی و آرامش را پيشهٔ خود سازيد.[۱۵] خداوند از نيكوكاران مراقبت می‌كند و به فرياد ايشان گوش می‌دهد.[۱۶] اما او برضد بدكاران است و سرانجام، اثر آنها را از روی زمين محو خواهد ساخت.[۱۷] نيكان فرياد برآوردند و خداوند صدای ايشان را شنيد و آنها را از تمام سختيهايشان رهانيد.[۱۸] خداوند نزديک دل‌شكستگان است؛ او آنانی را كه اميد خود را از دست داده‌اند، نجات می‌بخشد.[۱۹] مشكلات انسانِ خوب زياد است، اما خداوند او را از همۀ مشكلاتش می‌رهاند.[۲۰] خداوند تمام استخوانهای او را حفظ می‌كند و نمی‌گذارد حتی يكی از آنها شكسته شود.[۲۱] شرارت آدم شرور او را خواهد كشت؛ كسانی كه از نيكان نفرت دارند، محكوم و مجازات خواهند شد.[۲۲] خداوند جان خدمتگزاران خود را نجات می‌دهد؛ كسانی كه به او پناه می‌برند، محكوم و مجازات نخواهند شد.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®