A A A A A

اضافی: [عمل شنیع]

دانيال ۱۱:۳۱
***

دانيال ۱۲:۱۱
«از وقتی كه تقديم قربانی‌های روزانه منع شود و آن بت در خانۀ خدا برپا گردد، يک دورۀ هزار و دويست و نود روزه سپری خواهد شد.

تثنييه ۲۲:۵
زن نبايد لباس مردانه بپوشد و مرد نبايد لباس زنانه به تن كند. اين كار در نظر خداوند، خدايتان نفرت‌انگيز است.

تثنييه ۲۳:۱۸
هيچگونه هديه‌ای را كه از درآمد يک فاحشه يا يک لواط تهيه شده باشد به خانۀ خداوند نياوريد، چون هر دو در نظر خداوند نفرت‌انگيز هستند.

تثنييه ۲۴:۴
آنگاه شوهر اولش نمی‌تواند دوباره با او ازدواج كند، زيرا آن زن نجس شده است. خداوند از چنين ازدواجی متنفر است و اين عمل باعث می‌شود زمينی كه خداوند، خدايتان به شما داده است به گناه آلوده شود.

اشعيا ۱:۱۳
ديگر اين هدايای باطل را نياوريد. من از بخوری كه می‌سوزانيد نفرت دارم و از اجتماعات مذهبی و مراسمی كه در اول ماه و در روز سَبَت بجا می‌آوريد بيزارم. نمی‌توانم اين اجتماعات گناه‌آلود را تحمل كنم.

لاويان ۷:۱۸
***

لاويان ۱۸:۲۲
«هيچ مردی نبايد با مرد ديگری نزديكی كند، چون اين عمل، بسيار قبيح است.

امثال ۱۱:۱
خداوند از تقلب و كلاه‌برداری متنفر است، ولی درستكاری و صداقت را دوست دارد.

امثال ۱۱:۲۰
خداوند از افراد بدطينت متنفر است، ولی از درستكاران خشنود می‌باشد.

امثال ۱۲:۲۲
خدا كسانی را كه به قول خود وفا می‌كنند دوست دارد، ولی از اشخاص بدقول بيزار است.

امثال ۱۵:۸
خداوند از قربانی‌های بدكاران نفرت دارد، اما از دعای درستكاران خشنود است.

امثال ۱۵:۲۶
خداوند از نقشه‌های پليد متنفر است، ولی افكار پاک مورد پسند او می‌باشند.

امثال ۱۶:۵
خداوند از اشخاص متكبر نفرت دارد و هرگز اجازه نخواهد داد آنها از مجازات فرار كنند.

امثال ۱۷:۱۵
خداوند از كسانی كه بی‌گناه را محكوم و گناهكار را تبرئه می‌كنند متنفر است.

امثال 20:10
خداوند از اشخاصی كه در داد و ستد از وزنه‌ها و پيمانه‌های نادرست استفاده می‌كنند متنفر است.

امثال 20:23
خداوند از اشخاصی كه در داد و ستد از ترازو و سنگهای نادرست استفاده می‌كنند متنفر است.

امثال 28:9
خدا از دعای كسانی كه احكام او را اطاعت نمی‌كنند، كراهت دارد.

مکاشفه 21:27
هيچ بدی يا شخص نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد. اين شهر فقط جای كسانی است كه نامشان در كتاب حيات «برّه» نوشته شده باشد.

مرقس 13:14
«هرگاه ديديد كه آن چيز هولناک در خانۀ خدا برقرار است (خواننده خوب توجه كند تا معنی اين را بداند)، آنگاه در يهوديه هستيد به تپه‌های اطراف بگريزيد.

متی 24:15
«پس وقتی آن چيز وحشتناک را كه دانيال نبی درباره‌اش نوشته است، ببينيد كه در جای مقدس برپا شده است (خواننده خوب توجه كند تا معنی اين را بداند)،

روميان 1:26-27
[26] به همين دليل است كه خدا مردم را به حال خود رها كرده است تا خويشتن را به گناهان زشت آلوده سازند، بطوری كه حتی زنها بجای روابط جنسی طبيعی، با زنان ديگر مرتكب اعمال قبيح می‌گردند،[27] و مردها نيز بجای اينكه با زنان خود روابط طبيعی زناشويی داشته باشند، با مردهای ديگر مرتكب گناهان شرم‌آور می‌شوند. بنابراين، سزای كارهای كثيف خود را در روح و بدن خود می‌بينند.

لاويان ۲۰:۱۲-۱۳
[۱۲] اگر مردی با عروس خود همبستر شود، هر دو بايد كشته بشوند، زيرا زنا كرده‌اند؛ و خونشان به گردن خودشان می‌باشد.[۱۳] اگر دو مرد با هم نزديكی كنند، عمل قبيحی انجام داده‌اند و بايد كشته شوند؛ و خونشان به گردن خودشان می‌باشد.

امثال 6:16-20
[16] هفت چيز است كه خداوند از آنها نفرت دارد: نگاه متكبرانه، زبان دروغگو، دستهايی كه خون بی‌گناه را می‌ريزند، فكری كه نقشه‌های پليد می‌كشد، پاهايی كه برای بدی كردن می‌شتابند، شاهدی كه دروغ می‌گويد، شخصی كه در ميان دوستان تفرقه می‌اندازد.[17] ***[18] ***[19] ***[20] ای پسر من، اوامر پدر خود را به جا آور و تعاليم مادرت را فراموش نكن.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®