A A A A A

اضافی: [فراوانی]

اول تيموتيوس ۵:۸
اما اگر كسی به احتياجات خويشان و بخصوص اعضای خانوادۀ خود بی‌توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسيحی بخواند؛ چنين شخص از يک كافر هم پست‌تر است.

دوم قرنتيان ۹:۸
اما خدا قادر است هر نعمتی را بيش از نيازتان به شما عطا فرمايد، تا نه فقط احتياجات خودتان برآورده شود، بلكه از مازاد آن بتوانيد برای خدمات نيكوكارانه و كمک به ديگران استفاده كنيد.

تثنييه ۲۹:۱۲
اينجا ايستاده‌ايد تا به عهدی كه خداوند، خدايتان امروز با شما می‌بندد وارد شويد.

افسسيان ۳:۲۰
حال، خدا را جلال باد كه قادر است بوسيلۀ آن قدرت عظيمی كه در ما كار می‌كند، برای ما كارهايی بسيار فراتر از خواست و اميد و فكر ما انجام دهد.

سفر خروج ۳۴:۶
***

يعقوب ۱:۱۷
از جانب خدا فقط مواهب نيكو و كامل به ما می‌رسد، زيرا او آفرينندۀ همۀ روشنايی‌هاست و خدايی است تغييرناپذير.

يوحنا ۱۰:۱۰
كار دزد اينست كه بدزدد، بكشد و نابود كند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حيات واقعی را به فراوانی عطا نمايم.

لوقا ۶:۳۸
بدهيد تا خدا هم به شما بدهد. هديه‌ای كه می‌دهيد، به خودتان برخواهد گشت، آن هم با پيمانه‌ای پُر، لبريز، فشرده و تكان داده شده! با هر دستی كه بدهيد با همان دست دريافت خواهيد كرد. اگر با دست پُر بدهيد، با دست پُر دريافت می‌كنيد و اگر با دست خالی بدهيد، با دست خالی دريافت خواهيد كرد.»

لوقا ۶:۴۵
شخص نيک، چون خوش قلب است، اعمالش نيز نيک است. شخص بد، چون بد باطن است، اعمالش نيز بد است. آنچه در دل شخص باشد، از سخنانش آشكار می‌گردد!

متی ۶:۳۳
اگر شما قبل از هرچيز، به ملكوت و عدالت خدا دل ببنديد، او همۀ اين نيازهای شما را برآورده خواهد ساخت.

فيليپيان ۴:۱۹
خدا نيز به سبب جانبازی عيسی مسيح، تمام احتياجات شما را با ثروت شكوهمند خود، رفع خواهد نمود.

امثال ۳:۵-۱۰
[۵] با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما.[۶] در هر كاری كه انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام كارهايت تو را موفق خواهد ساخت.[۷] به حكمت خود تكيه نكن بلكه از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری كن،[۸] و اين مرهمی برای زخمهايت بوده، به تو سلامتی خواهد بخشيد.[۹] از دارايی خود برای خداوند هديه بياور، نوبر محصولت را به او تقديم نما و به اين وسيله او را احترام كن.[۱۰] آنگاه انبارهای تو پر از وفور نعمت خواهد شد و خمره‌هايت از شراب تازه لبريز خواهد گرديد.

مزامير ۲۳:۵
در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می‌گسترانی، از من همچون مهمانی عزيز پذيرايی می‌كنی و جامم را لبريز می‌سازی.

مزامير ۳۶:۸
آنها از بركت خانۀ تو سير می‌شوند و تو از چشمۀ نيكويی خود به آنها می‌نوشانی.

مزامير ۳۷:۱۱
اما اشخاص فروتن از بركات خود برخوردار خواهند شد و زندگی‌شان با صلح و صفا توام خواهد بود.

مزامير ۶۵:۱۱
با بركات خود زمين را می‌آرايی؛ جهان از نعمت‌های تو لبريز است.

مزامير ۷۲:۱۶
سرزمين او پر از غله شود و كوهستانها مانند كوه‌های لبنان حاصلخيز گردد. شهرها همچون مزرعه‌های پرعلف، سرشار از جمعيت شود.

روميان ۱۵:۱۳
بنابراين، من برای شما قومهای غيريهودی دعا می‌كنم تا خدايی كه سرچشمۀ همۀ اميدهاست، به شما برای ايمانی كه به او داريد، آرامش و شادی عطا كند تا به ياری روح‌القدس، اميدتان روزبروز افزون شود.

مزامير ۶۶:۸-۱۲
[۸] ای قومها، خدای ما را ستايش كنيد! بگذاريد آواز ستايش شما شنيده شود.[۹] او زندگی ما را از خطر می‌رهاند و نمی‌گذارد پاهايمان بلغزد.[۱۰] ای خدا، تو ما را امتحان كرده‌ای؛ مانند نقره‌ای كه در كوره می‌گذارند تا پاک شود، ما را پاک نموده‌ای.[۱۱] ما را در دام گرفتار ساختی و بارهای سنگين بر دوش ما نهادی.[۱۲] دشمنان ما را بر ما مسلط گرداندی و گذاشتی از آب و آتش عبور كنيم، اما سرانجام ما را به مكانی آوردی كه در آن وفور نعمت است.

Persian Bible (FACB) 2005
Persian Contemporary Bible Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.®