A A A A A

ښه لوښه: [ویاړ]


اول پطروس 2:17
دَ ټولو عزت کوئ، دَ ايماندارانو سره مينه لرئ، دَ خُدائے نه ويريږئ اَؤ دَ بادشاه عزت کوئ.

روميان 12:10
اَؤ لکه دَ ورُوڼو دَ يو بل سره محبت کوئ اَؤ دَ عزت له رُويه يو بل ته ښۀ ګورئ.

اول تيموتيوس 5:17
کُوم مشران چه دَ جماعت ښۀ اِنتظام کوى، خاص هغوئ چه په کلام آؤرولو اَؤ په تعليم ورکولو کښے خوارى کوى، هغوئ دِ يو په دوه دَ عزت لائق وګڼلے شى.

يوحنا 5:23
اَؤ دا دَ هغۀ مرضى ده چه ټول دِ دَ زوئے هم په هغه شان عزت کوى لکه چه دَ پلار ئے کوى. څوک چه دَ زوئے عزت نۀ کوى هغه دَ پلار عزت نۀ کوى چه هغه ئے را استولے دے.

يوحنا 4:44
ځکه چه عيسىٰ په خپله دا وئيلى وُو چه يو نبى په خپل وطن کښے بے عزته وى.

اول تيموتيوس 1:17
اوس دَ ازلى بادشاه، يعنے غير فانى ناليدلى واحد خُدائے عزت اَؤ جلال دِ تل تر تله وى! آمين.

روميان 13:1-7
[1] هر څوک دِ دَ اِختيار دَ خاوندانو تابعدار وى، ځکه چه داسے دَ اِختيار خاوند نِشته کُوم چه دَ خُدائے دَ طرفه نۀ وى اَؤ کُوم اِختيار لرُونکى چه موجُود دى، هغه دَ خُدائے دَ طرفه دى.[2] نو هر څوک چه دَ اِختيار دَ خاوند سره مُقابله کوى، هغه دَ خُدائے دَ اِنتظام مُخالفت کوى اَؤ څوک چه مُخالف وى، هغه به سزا مُومى.[3] ځکه چه نيکو خلقو ته دَ حاکمانو نه هيڅ خطره نۀ وى خو بدکارو ته ضرور وى. نو که تۀ چرے دَ حاکِم په وړاندے زړه ور اوسيدل غواړے نو نيکى کوه اَؤ هغه به ستا صفت کوى[4] ځکه چه هغه ستا دَ ښيګړے دَ پاره دَ خُدائے خادم دے، خو که چرے تۀ بدى کوے نو ويريږه ځکه چه هغۀ په لاس کښے تُوره بے فائدے نۀ ده آخستے. هغه دَ خُدائے خادم دے اَؤ دَ هغۀ دَ غضب مُوافق بدکارو له سزا ورکوى.[5] نو ځکه تابعدار اوسه، دا نۀ يواځے دَ غضب دَ ويرے له کبله لازمه ده بلکه په دے هم چه زړۀ هم دا ګواهى ورکوى.[6] تۀ دَ دے دَ پاره ټيکس هم ورکوے چه دا ګڼے چه هغوئ دَ خُدائے خادمان دى اَؤ په دے خاص کار کښے هميشه مشغُول دى.[7] دَ ټولو حق پُوره کوه، چا ته چه ټيکس ورکول وى، هغوئ ته ټيکس ورکوه، څوک چه دَ محصُول حقدار دى هغوئ ته محصُول ورکوه، دَ چا چه ادب کول په کار دى، دَ هغوئ اَدب کوه، دَ چا چه عزت کول په کار دى، دَ هغوئ عزت کوه.

روميان 2:7
څوک چه په صبر سره ښۀ کوى اَؤ جلال اَؤ عزت اَؤ بقا لټوى، هغوئ ته به دَ تل ژوندُون ورکړى.

عبرانيان 13:4
وادۀ دِ په تاسو ټولو کښے دَ عزت خبره وګڼلے شى، ښځه اَؤ خاوند دِ دَ يو بل سره وفادار پاتے شى ځکه چه خُدائے به په خپله دَ حرامکارو زِناکارو عدالت کوى.

يوحنا 12:26
که څوک زما خدمت کوى هغه دِ ماپسے راځى اَؤ چرته چه زَۀ يم هلته به زما خادم هم وى. هر څوک چه زما خدمت کوى هغۀ ته به زما پلار عزت ورکړى.

اِفِسيان 6:1-3
[1] اَئے بچو! ايماندارانو ته په کار دى چه دَ خپل مور اَؤ پلار حُکم منى ځکه چه دا ښه کار دے.[2] ”دَ خپل پلار اَؤ دَ خپلے مور عزت کوئ،“ دا اول حُکم دے چه دا لوظ هم ورسره دے[3] چه ”ستا په کښے خير دے اَؤ په مزکه به دِ عُمر ډير شى.“

اِفِسيان 6:2
”دَ خپل پلار اَؤ دَ خپلے مور عزت کوئ،“ دا اول حُکم دے چه دا لوظ هم ورسره دے

يوحنا 5:22-23
[22] بيا دا چه پلار دَ يو کس هم عدالت نۀ کوى بلکه دا اِختيار ئے هم زوئے ته سپارلے دے.[23] اَؤ دا دَ هغۀ مرضى ده چه ټول دِ دَ زوئے هم په هغه شان عزت کوى لکه چه دَ پلار ئے کوى. څوک چه دَ زوئے عزت نۀ کوى هغه دَ پلار عزت نۀ کوى چه هغه ئے را استولے دے.

متى 15:4
ځکه چه خُدائے وئيلى دى چه :  ”دَ خپل پلار اَؤ مور عزت کوئ،“ اَؤ ”هغه څوک چه خپل پلار اَؤ مور ته بد رد وائی هغه دِ قتل شی.“

اول تِسالونيکيان 4:4
اَؤ په تاسو کښے دِ هر يو خپل وجُود په پاکوالى اَؤ عزت سره په قابُو کښے ساتل زده کړى،

دوېم پطروس 1:17
چه هغۀ دَ خُدائے پلار نه هغه وخت عزت اَؤ جلال ومُوندو کله چه هغۀ ته دَ هغه غوره جلال نه آواز راغے چه ”دا زما محبُوب زوئے دے چه زَۀ ترے راضى يم.“

رويا 5:12-13
[12] اَؤ هغوئ په زوره چغے وهلے چه :  ”هغه ګډُورے چه حلال کړے شو، دَ دے لائق دے چه ټول قُدرت، دولت، حِکمت، لوئى، عزت، شان اَؤ تعريف ومُومى!“[13] اَؤ بيا ما واؤريدل چه ټول مخلُوقات چه په آسمان کښے، په مزکه باندے، دَ مزکے دَ لاندے يا په سمندر کښے دى، هغوئ ټولو چغے وهلے چه :  ”دَ هغه چا څوک چه په تخت ناست دے اؤ ګډُورى ته شکر، عزت، شان اَؤ قُدرت دِ تل تر تله وى!“

رويا 7:12
چه چغے ئے وهلے چه ”آمين! برکت، لوئى، حِکمت، شکر ګذارى، عزت، قُدرت اَؤ زور دِ تل تر تله زمُونږ دَ خُدائے وى! آمين.“

اول کورنتيان 6:20
ځکه چه خُدائے تاسو په بيعه آخستى يئ، نو بيا دَ خپل بدن نه دَ خُدائے جلال ښکاره کړئ.

اِفِسيان 6:2-3
[2] ”دَ خپل پلار اَؤ دَ خپلے مور عزت کوئ،“ دا اول حُکم دے چه دا لوظ هم ورسره دے[3] چه ”ستا په کښے خير دے اَؤ په مزکه به دِ عُمر ډير شى.“

رويا 4:9-11
[9] اَؤ هر کله چه حيوانان دَ هغۀ چه په تخت ناست دے اَؤ تل تر تله ژوندے دے، لوئى، عزت اَؤ شکر ګذارى وکړى،[10] نو هغه څليريشت مشران هم چه په تخت ناست دى، هغۀ ته په سجده پريوزى اَؤ عبادت ئے کوى چه تل تر تله ژوندے دے، اَؤ هغوئ خپل تاجُونه دَ تخت دَ وړاندے کيږدى اَؤ په چغو شى : [11] ”اَئے زمُونږ مالِکه خُدايه! تۀ دَ عزت، لوئى اَؤ قُدرت مالِک يئے ځکه چه تا هر څۀ پيدا کړل اَؤ دا ستا په مرضئ پيدا شول اَؤ په وجُود کښے راغلل.“

مرقوس 7:1-13
[1] فريسيان اَؤ ځنے دَ شرعے عالمان دَ بيتُ المُقدس نه عيسىٰ له راغلل اَؤ جرګه ئے وکړله.[2] نو هغوئ وليدل چه دَ هغۀ مُريدان په سخا ناوينځلو لاسُونو ډوډئ خورى.[3] ځکه چه فريسيان اَؤ ټول يهوديان دَ خپلو رواياتو په مُطابق هيڅ کله هم په ناوينځلو لاسُونو ډوډئ نۀ خورى، تر څو چه ئے تر څنګلو پورے لاسُونه وينځلى نۀ وى.[4] کله چه هغوئ بازار نه راشى اَؤ لامبلى ئے نۀ وى هيڅ نۀ خورى، اَؤ ډيرے نورے خبرے داسے دى چه هغوئ دَ روياتو پابندى کوى، لکه دَ رکابو اَؤ دَ تانبے دَ لوښو وينځل.[5] ځکه دوئ فريسيانو اَؤ دَ شرعے عالمانو دَ هغۀ نه تپوس وکړو چه ”ستا مُريدان دَ مشرانو دَ رواياتو پابندى ولے نۀ کوى چه په ناوينځلو لاسُونو ډوډئ خورى؟“[6] هغۀ جواب ورکړو چه ”ستاسو په شان دَ مُنافقانو په حقله يشعياه نبى په رښتيا دا پيشن ګوئى کړے وه :  ”دا خلق تش په خُلۀ زما عزت کوى خو زړُونه ئے رانه ډير لرے دى.[7] خو دوئ بے فائدے زما عبادت کوى ځکه چه دوئ دَ اِنسانى حُکمُونو تعليم ورکوى.“[8] تاسو دَ خُدائے حُکم خو شاته غورزوئ اَؤ دَ بنى آدمو دَ رواياتو پابندى کوئ.“[9] عيسىٰ هغوئ ته دا هم ووئيل چه ”تاسو به دَ خُدائے حُکم څرنګ شا ته وغورزوئ، تش دَ دے دَ پاره چه دَ رواياتو پابندى وکړئ.[10] ځکه چه مُوسىٰ ووئيل، ”دَ خپل پلار اَؤ مور عزت کوئ“ اَؤ ”کُوم سړے چه خپل پلار اَؤ مور ته بد رد وائى هغه دِ ضرور قتل کړے شى.“[11] خو تاسو دا وايئ چه که چرے يو سړے خپل مور يا پلار ته دا ووائى چه زما هر هغه څيز چه ستا پکاريدے شى ما قُربان کړو، مطلب دا چه ما دَ خُدائے په نامه ورکړو،[12] نو هغه دَ مور اَؤ پلار دَ حق نه بيخى بے غمه شو.[13] نو دغه شان تاسو دَ خپلو رواياتو په وجه دَ خُدائے حُکمُونه منسُوخ کوئ اَؤ دغه شان نور هم ډير کارُونه تاسو په دے شان کوئ.“

متى 15:1-9
[1] بيا دَ فريسيانو اَؤ شرعے دَ عالمانو يوه ډله دَ بيتُ المُقدس نه عيسىٰ ته راغله اَؤ دا سوال ئے راؤړو چه[2] ”ستا مُريدان ولے پخوانى رسمُونه ماتوى اَؤ دوئ دَ ډوډئ نه وړاندے خپل لاسُونه څنګه چه وينځل په کار دى نۀ وينځى؟“[3] هغۀ ورته په جواب کښے ووئيل چه ”دا تاسو څۀ کوئ چه دَ خپلو رواياتو دَ خاطره دَ خُدائے حُکم ماتوئ؟[4] ځکه چه خُدائے وئيلى دى چه :  ”دَ خپل پلار اَؤ مور عزت کوئ،“ اَؤ ”هغه څوک چه خپل پلار اَؤ مور ته بد رد وائی هغه دِ قتل شی.“[5] خو تاسو وايئ چه که څوک پلار یا مور ته ووائى چه دَ کُوم څيز په وجه له ما نه تاسو ته فائده رسيده هغه دَ خُدائے شکرانه شوه،[6] نو پس دَ هغے نه هغه دَ خپل مور اَؤ پلار په عزت پړ نۀ دے. دغه شان تاسو دَ خُدائے قانُون دَ خپلو رواياتو په خاطر منسُوخ کړو.[7] تاسو څومره مُنافقان يئ! يشعياه چه ستاسو په حقله دا پيشن ګوئى کوله، نو هغه رښتُونے وو : [8] دا خلق تش په خُلۀ زما عزت کوى خو زړۀ ئے رانه ډير لرے دے.[9] دوئ بے فائدے زما عبادت کوى، ځکه چه دوئ خلقو ته دَ بنى آدمو حکمُونه دَ تعليم په ډول ورکوى.“

لوقا 14:7-8
[7] کله چې عیسی ولیدل چې ځینو میلمنو کوښښ کاوه د ځانونو دپاره تر ټولو ښه ځایونه ونیسي، نو هغوی ته یې دا مثال راوړ:[8] «کله چې څوک تاسو ته د واده د میلمستیا دپاره بلنه درکړي نو د مجلس په سر کې مه کښینئ. ځکه کېدای شي چې ستاسو څخه کوم بل ډېر مهم سړی رابلل شوی وي،

دوېم کورنتيان 6:8
په عزت اَؤ بے عزتئ، دَ بدنامئ اَؤ نيکنامئ په وسيله، اګر که ګُمراه کوُونکى معلُوميږُو خو بيا هم رښتينى يُو،

رويا 5:13
اَؤ بيا ما واؤريدل چه ټول مخلُوقات چه په آسمان کښے، په مزکه باندے، دَ مزکے دَ لاندے يا په سمندر کښے دى، هغوئ ټولو چغے وهلے چه :  ”دَ هغه چا څوک چه په تخت ناست دے اؤ ګډُورى ته شکر، عزت، شان اَؤ قُدرت دِ تل تر تله وى!“

رويا 4:11
”اَئے زمُونږ مالِکه خُدايه! تۀ دَ عزت، لوئى اَؤ قُدرت مالِک يئے ځکه چه تا هر څۀ پيدا کړل اَؤ دا ستا په مرضئ پيدا شول اَؤ په وجُود کښے راغلل.“

اول تيموتيوس 6:16
هغه يواځے هغه دے چه هيڅ کله نۀ مرى اَؤ هغه په هغه نُور کښے اوسيږى چه څوک ورته رسيدلے نۀ شى، نۀ هغه هيچا اِنسان ليدلے دے اَؤ نۀ ئے ليدلے شى. دَ هغۀ عزت اَؤ بادشاهى دِ تل تر تله وى، آمين.

عبرانيان 5:4
اَؤ هيڅوک په خپله دا عزت نۀ شى مُوندلے تر څو چه دَ هارُون په شان دَ خُدائے له طرفه ونۀ بللے شى.

متى 15:8
دا خلق تش په خُلۀ زما عزت کوى خو زړۀ ئے رانه ډير لرے دے.

متى 19:19
دَ مور پلار عزت کوه اَؤ دَ خپل ګاونډى سره دَ ځان په شان مينه کوه.“

لوقا 18:20
ته په حکمونو باندې پوهېږې: زنا مه کوه، قتل مه کوه، غلا مه کوه، د دروغو شاهدي مه ورکوه او د خپل مور او پلار درناوی کوه.»

متى 13:57
دغه شان هغوئ دَ دَۀ برخلاف شول. اَؤ هغه په دے وينا مجبور شو چه ”نبى تل دَ خپل ښار اَؤ خپلے کورنئ نه بل هيڅ چيرته بے عزته شوے نۀ دے.“

مرقوس 6:4
عيسىٰ هغوئ ته ووئيل چه ”نبى به هميشه هر چرته عزت مُومى خو په خپل کلى اولس اَؤ خپلو خپلوانو کښے نه.“

يوحنا 12:23-26
[23] بيا عيسىٰ جواب ورکړو، ”هغه وخت راغلے دے چه اِبن آدم به لوئى مُومى.[24] رښتيا رښتيا زَۀ تاسو ته وايم چه دَ غنمو يوه دانه تر هغے يکه يوه دانه وى تر څو چه هغه په خاؤرو کښے پرے نۀ وزى اَؤ خاؤرے نۀ شى، خو که هغه خاورے شى نو دَ هغے نه ډيرے دانے راوټُوکيږى.[25] هغه سړے چه دَ ځان سره مينه لرى ورک دے، خو هغه څوک چه په دے دُنيا کښے دَ ځان نه نفرت کوى، هغه به دَ تل ژوندُون دَ پاره امانت وساتى.[26] که څوک زما خدمت کوى هغه دِ ماپسے راځى اَؤ چرته چه زَۀ يم هلته به زما خادم هم وى. هر څوک چه زما خدمت کوى هغۀ ته به زما پلار عزت ورکړى.

عبرانيان 2:9
البته عيسىٰ ګورُو کُوم چه له فرښتو څۀ لږ کم کړے شو، چه دَ مرګ دَ تکليف دَ زغملو په سبب ورته دَ جلال اَؤ عزت تاج په سر کړے شو چه دَ خُدائے په فضل سره مسيح دَ هر يو سړى دَ پاره مړ شى.

اول تيموتيوس 5:3
دَ هغه کونډو چه په دُنيا کښے بل څوک نۀ لرى، دَ هغوئ عزت کوه.

اول تيموتيوس 6:1
هغوئ ټول چه غُلامان دى، هغوئ دِ خپل مالِکان پُوره دَ عزت لائق وګڼى چه دَ خُدائے نُوم اَؤ زمُونږ تعليم بدنام نۀ شى.

Pashto Bible
No Data