A A A A A

خدایه: [تثليث]


اول کورنتيان 8:6
خو زمُونږ خو يو خُدائے دے، يعنے خُدائے پلار، چه دَ چا له طرف نه ټول څيزُونه دى اَؤ مُونږ دَ هغۀ دَ پاره ژوندى يُو، اَؤ يو مالِک دے، يعنے عيسىٰ مسيح دَ چا په وسيله چه دا ټول څيزُونه پيدا شول اَؤ مُونږ هم دَ هغۀ په وسيله ژوندى يُو.

دوېم کورنتيان 3:17
اَؤ مالِک رُوح دے اَؤ چرته چه دَ مالِک رُوح دے، هلته آزادى ده.

دوېم کورنتيان 13:14
دَ مالِک عيسىٰ مسيح فضل اَؤ دَ خُدائے مينه اَؤ دَ رُوحُ القُدس شراکت دِ تاسو ټولو سره وى.

کولوسيان 2:9
ځکه هر څۀ چه خُدائے دے، هم هغه شان مسيح په خپل اِنسانى حالت کښے په کامل طور هم هغه دے.

يوحنا 1:14
نو کلام جُسه شو اَؤ هغه زمُونږ سره اوسيدو اَؤ مُونږ دَ هغۀ لوئى وليده، داسے لوئى لکه چه دَ پلار دَ يو زوئے چه په فضل اَؤ حقيقت معمُور وى.

يوحنا 10:30
زَۀ اَؤ زما پلار يو يُو.“

لوقا 1:35
فرښتې ځواب ورکړ: «په تا به روح القدس نازل شي او د خدای تعالی قدرت به په تا باندې سیوری وکړي او له دې امله به هغه سپیڅلی ماشوم د خدای د زوی په نوم یاد شي.

متى 1:23
”ګورئ، يوه پيغله به اُميدواره شى اَؤ زوئے به ئے وشى اَؤ دَ هغۀ نُوم به عمانوايل کيږ دى“ چه معنىٰ ده، خدائے زمونږ مل دے.

متى 28:19
ځکه تاسو په مزکه خوارۀ شئ اَؤ ټول قومُونه زما مُريدان کړئ اَؤ دَ پلار، دَ زوئے اَؤ دَ رُوحُ القُدس په نامه ورته بپتسمه ورکړئ.

متى 3:16-17
[16] دَ بپتسمے نه پس عيسىٰ دَ اوبو نه سمدستى راوختو اَؤ په هغه وخت آسمان ورته خلاص شو اَؤ دَ خدائے رُوح ئے وليدو چه دَ کونترے په شان په هغۀ راکُوزيدو.[17] اَؤ ګورئ، دَ آسمان نه دا آواز راغے چه ”دا زما خوږ زوئے دے چه په ما ګران دے اَؤ زۀ ترے رضا يم.“

روميان 14:17-18
[17] ځکه چه دَ خُدائے بادشاهى په خوراک څښاک نۀ ده بلکه په صداقت، په صُلح اَؤ په هغه خوشحالئ ده چه دَ رُوحُ القُدس دَ طرفه وى.[18] اَؤ څوک چه په دے شان دَ مسيح خدمت کوى، هغه دَ خُدائے نازولے اَؤ په خلقو کښے مقبُول دے.

لوقا 3:21-22
[21] کله چې ټولو خلکو ته د تعمید غسل ورکړل شو، نو عیسی ته هم د تعمید غسل ورکړل شو. کله چې هغه دعا کوله نو د آسمان دروازه پرانیستل شوه[22] او روح القدس په هغه باندې د کوترې په شکل نازل شو او د آسمان څخه یو آواز راغی: «ته زما ګران زوی یې. زه ستا نه خوشحاله یم.»

يوحنا 5:7-8
[7] هغۀ جواب ورکړو چه ”صاحبه! زما هيڅوک نِشته چه هر کله چه اوبۀ وخوځولے شى چه ما دے تالاؤ ته ورکُوز کړى اَؤ کله چه زَۀ وروخوځم نو بل زما نه مخکښے وردانګلى وى.“[8] عيسىٰ جواب ورکړو، ”په خپلو پښو ودريږه، خپله بستره واخله اَؤ ځه!“

اول پطروس 1:1-2
[1] دَ پطروس له طرفه چه دَ عيسىٰ مسيح رسُول دے، دَ خُدائے دَ هغو غوره شوؤ مُهاجرينو په نُوم چه دَ پونطوس، ګلتيه، کپدوکيه، ايشيا اَؤ بيتونيه په صوبو کښے خوارۀ وارۀ دى،[2] اَؤ دَ خُدائے پلار دَ ازلى اِرادے په مُطابق تاسو دَ رُوحُ القُدس په پاکولو سره دَ عيسىٰ مسيح فرمانبردار شوئ اَؤ دَ عيسىٰ مسيح وينه ستاسو دَ پاره تويه شوه چه تاسو پاک شئ. دَ فضل اَؤ دَ سلامتئ زياتوالے دِ تاسو سره وى.

دوېم کورنتيان 1:21-22
[21] اَؤ په حقيقت کښے خُدائے چه ئے تاسو اَؤ مُونږ په مسيح کښے مظبُوط کړى يُو، هغۀ مُونږ غوره کړى يُو،[22] اَؤ خپل مُهر ئے په مُونږ لګولے دے چه مُونږ دَ هغۀ يُو اَؤ زمُونږ په زړُونو کښے ئے خپل رُوح اچولے دے چه دَ راتلُونکو برکتُونو ضمانت دے.

اول کورنتيان 12:4-6
[4] نعمتُونه خو قِسما قِسم دى خو رُوح يو دے.[5] اَؤ خدمتُونه هم قِسما قِسم دى خو مالِک يو دے.[6] اَؤ تاثيرُونه هم قِسما قِسم دى خو خُدائے يو دے چه په ټولو کښے دَ هر قِسم اَثر پيدا کوى.

اِفِسيان 4:4-6
[4] بدن يو دے اَؤ رُوحُ القُدس هم يو، نو تاسو چه رابللے شوى وئ نو دَ خپلو رابللو اُميد مو هم يو دے،[5] يو مالِک دے، يو ايمان، يوه بپتسمه،[6] اَؤ دَ ټولو خُدائے اَؤ پلار هم يو دے څوک چه دَ ټولو دَ پاسه، دَ ټولو په مينځ کښے اَؤ په ټولو کښے دے.

کولوسيان 1:15-17
[15] مسيح دَ ناليدلى خُدائے په عکس اَؤ دَ ټول مخلُوق نه اُوچت دے.[16] ځکه چه دَ هغۀ په وسيله ټول څيزُونه پيدا کړے شول چه په آسمان کښے وى يا په مزکه، ليدُونکى وى يا ناليدُونکى، تختُونه وى يا رياستُونه يا حُکومتُونه يا اِختيارات، هر څۀ دَ مسيح په وسيله اَؤ دَ هغۀ دَ پاره پيدا شو.[17] اَؤ دغسے مسيح دَ ټولو څيزُونو نه اول دے اَؤ ټول څيزُونه په هغۀ کښے قائم دى.

يوحنا 14:9-11
[9] عيسىٰ جواب ورکړو چه ”فيليپوسه! تاسو سره زَۀ دَ دومره مُودے نه يم اَؤ بيا مے هم نۀ پيژنے څۀ؟ هر چا چه زَۀ ليدلے يم پلار ئے هم ليدلے دے، نو بيا تۀ څنګه وائے چه مُونږ ته پلار وښايه؟[10] آيا په دے ستاسو باور نِشته چه زَۀ په پلار کښے يم اَؤ پلار په ما کښے دے؟ زَۀ چه څۀ خبرے تاسو ته کوم هغه دَ ځان نه نۀ کوم، دا هغه دے چه په ما کښے اوسى اَؤ خپل کار کوى.[11] چه زَۀ دا وايم چه پلار په ما کښے دے اَؤ زَۀ په پلار کښے نو په دے باور وکړئ اَؤ يا دَ دے کارُونو په سبب باور وکړئ.

فيليپيان 2:5-8
[5] هم هغه شان خُوئ لرئ لکه څنګه چه دَ مسيح عيسىٰ وو.[6] هغه اګر که دَ خُدائے په صُورت وو دَ خُدائے سره برابريدل ئے په قبضه کښے دَ ساتلو څيز ونۀ ګڼلو.[7] بلکه خپل ځان ئے دَ هغه ټولو اِختيارُونو نه خالى کړو اَؤ دَ غُلام شکل ئے اِختيار کړو، اَؤ دَ اِنسان په شان شو.[8] اَؤ په اِنسانى جُسه کښے ښکاره شو، خپل ځان ئے عاجز کړو اَؤ دومره تابعدار شو چه مرګ، بلکه دَ سولئ مرګ ئے وزغملو.

يوحنا 10:30-36
[30] زَۀ اَؤ زما پلار يو يُو.“[31] يهوديانو يو ځل بيا په عيسىٰ پسے کاڼى راوخستل چه پرے وئے ولى.[32] په دے هغۀ هغوئ ته ووئيل چه ”ما ستاسو په وړاندے ډير ښۀ کارُونه دَ خپل پلار له طرف نه وکړل. تاسو به په دے کښے ما دَ کُوم کار له کبله سنګساروئ؟“[33] يهوديانو ورته جواب ورکړو چه ”مُونږ تا دَ څۀ ښۀ کار په وجه نۀ سنګساروُو خو دَ کُفر په سبب، ځکه چه تۀ خو تش اِنسان ئے اَؤ دَ خُدائى دعوىٰ کوے.“[34] عيسىٰ جواب ورکړو چه ”آيا ستاسو په کتابِ مُقدس کښے ئے دا نۀ دى ليکلى چه ”ما ووئيل چه تاسو خُدايان يئ؟“[35] هغه څوک خُدايان بللى شوى دى چه چا ته چه دَ خُدائے کلام ورکړے شوے وى اَؤ کتابِ مُقدس منسُوخ کيدے نۀ شى.[36] نو بيا تاسو په ما دَ کُفر وئيلو اِلزام ولے لګوئ؟ تش په دے وجه چه زَۀ خُدائے مُقدس کړے يم اَؤ دُنيا ته ئے راليږلے يم اَؤ دا مے ووئيل چه زَۀ دَ خُدائے زوئے يم؟

Pashto Bible
No Data