A A A A A

Sins: [Cursing]


Kolosi 3:8
Tasol nau yupela i mas rausim olgeta kain pasin nogut, em pasin bilong kros na belhat na bel nogut, na pasin bilong tok nogut long ol arapela na pasin bilong mekim toktok i doti.

Kolosi 4:6
Oltaim yupela i mas mekim gutpela tok tasol, em olkain tok ol man i save laik long harim. Yupela i mas tingting gut na traim long bekim gut tok bilong olgeta man.

Efesus 4:29
Yupela i no ken givim bel hevi long Holi Spirit bilong God. God i givim Holi Spirit long yupela olsem mak bilong yupela i stap ol manmeri bilong em stret, na bilong soim yupela olsem em i makim taim bilong kisim bek yupela na mekim yupela i kamap fri tru.

Efesus 5:4
Yupela i no ken mekim tok doti na tok kranki na tok pilai nogut. Dispela kain pasin em i no inap long yumi mekim. Nogat. Mobeta yupela i tok tenkyu long God.

Exodus 20:7
“Yupela i no ken kolim nating nem bilong mi God, Bikpela bilong yupela. Long wanem, bai mi mekim save long ol manmeri i kolim nating nem bilong mi.

Jems 1:26
Sapos wanpela man i ting olsem, “Mi gutpela Kristen na mi save lotu tru long God,” tasol em i no bosim gut maus bilong en, orait em i save giamanim em yet. Olsem na bilip bilong en na lotu bilong en em i samting nating tasol.

Jems 3:10
Tok bilong litimapim nem bilong God na tok nogut tu, tupela kain tok i save kamap long wanpela maus tasol. Ol brata bilong mi, dispela kain pasin em i no gutpela pasin.

Jems 3:5-12
[5] Olsem tasol, maus em i liklik hap tasol bilong bodi, tasol em i save hambak moa yet na litimapim nem bilong em yet. Yumi save, liklik paia tasol em inap kirapim bikpela paia moa long bus na kukim olgeta diwai. [6] Na maus em i olsem paia. Em i wanpela hap tasol bilong olgeta hap bilong bodi bilong yumi, tasol em i save kamapim ol kain kain pasin nogut. Em i save mekim bodi olgeta i kamap doti, na em i mekim ol kain kain pasin nogut i kamap long laip bilong yumi olsem hatpela paia. Dispela paia em i paia bilong Hel yet.[7] Ol man i bin kisim olgeta kain wel abus, na ol pisin na snek, na olgeta samting i save stap long solwara. Na ol i save bosim ol dispela samting na mekim ol i stap aninit long ol.[8] Tasol i no gat wanpela man inap long bosim maus bilong em yet. Nogat. Oltaim maus i save kirap nabaut na mekim tok nogut. I olsem marasin nogut bilong kilim man i dai i pulap long maus bilong yumi.[9] Long maus yumi save mekim tok bilong litimapim nem bilong Bikpela, em Papa bilong yumi. God i bin mekim yumi olgeta manmeri i kamap olsem em yet, tasol long maus yumi save mekim tok nogut bilong bagarapim ol arapela manmeri.[10] Tok bilong litimapim nem bilong God na tok nogut tu, tupela kain tok i save kamap long wanpela maus tasol. Ol brata bilong mi, dispela kain pasin em i no gutpela pasin.[11] I no gat wanpela hul wara i save kamapim gutpela wara na solwara wantaim.[12] Ol brata bilong mi, ating ol diwai fik ol inap long karim ol pikinini oliv, a? Ating ol diwai wain ol inap long karim ol pikinini fik? Olsem tasol solwara i no inap long kamap gutpela wara.

Leviticus 20:9
“Sapos wanpela man o meri i tok nogut long papa o long mama olsem, ‘God i ken bagarapim yu,’ orait yupela i mas kilim dispela man o dispela meri i dai. Man o meri i mekim dispela kain tok, em i gat asua na em i mas i dai.

Luk 6:28
Na sapos sampela man i tok long God i ken bagarapim yupela, yupela i mas askim God long mekim gut long ol. Na yupela i mas beten bai God i marimari long ol man i mekim nogut long yupela.

Matyu 5:22
Tasol mi tokim yupela olsem, man i kros nogut long brata bilong en, em i mas kamap long kot. Na man i tok nogut long brata bilong en, em i mas kamap long namba wan kaunsil. Na man i tokim narapela man olsem, ‘Yu longlong man tru,’ em i mas i go long paia bilong hel.

1 Pita 3:10
Em i mas givim baksait long pasin nogut, na bihainim gutpela pasin tasol. Em i mas wok long kamap wanbel wantaim ol arapela manmeri, na em i mas strong long bihainim dispela pasin.

Matyu 15:11
Samting i go insait long maus bilong wanpela man, em i no save mekim man i kamap doti. Nogat. Tasol samting maus i autim, em tasol i mekim man i doti.”

Proverbs 18:21
Toktok bilong yu em inap mekim man i stap gut na em inap long bagarapim man. Olsem na sapos yu laikim pasin bilong mekim gutpela toktok, bai yu stap gut.

Psalms 109:17
Bipo em i laik mekim tok nogut long ol arapela man i ken bagarap, orait nau em yet i mas bagarap. Em i no laik askim God long mekim gut long ol arapela man, orait em tu i no ken kisim blesing bilong God.

Rom 12:14
Sapos ol man i mekim nogut long yupela, orait yupela i mas prea long God i ken mekim gut long ol. Yes, yupela i mas prea long em i mekim gut long ol. Yupela i no ken prea long em i bagarapim ol.

2 Kings 2:23-24
[23] Bihain Elisa i lusim Jeriko na i wokabaut i go long Betel. Na planti mangi bilong taun i stap ausait long taun na ol i lukim em, na ol i tok bilas long Elisa olsem, “E, yu hetkela, yu raus. Yu klia long dispela hap.”[24] Elisa i tanim na i lukluk strong long ol na em i tok, “Mi tok tru, Bikpela i ken bagarapim yupela.” Na kwiktaim tupela bea i lusim bus na i kam kilim i dai 42 bilong ol dispela mangi na i brukim nabaut ol bodi bilong ol.

Matyu 15:10-11
[10] Orait Jisas i singautim ol manmeri i kam long em, na em i tokim ol olsem, “Yupela harim na tingim gut.[11] Samting i go insait long maus bilong wanpela man, em i no save mekim man i kamap doti. Nogat. Tasol samting maus i autim, em tasol i mekim man i doti.”

Jems 3:8-10
[8] Tasol i no gat wanpela man inap long bosim maus bilong em yet. Nogat. Oltaim maus i save kirap nabaut na mekim tok nogut. I olsem marasin nogut bilong kilim man i dai i pulap long maus bilong yumi.[9] Long maus yumi save mekim tok bilong litimapim nem bilong Bikpela, em Papa bilong yumi. God i bin mekim yumi olgeta manmeri i kamap olsem em yet, tasol long maus yumi save mekim tok nogut bilong bagarapim ol arapela manmeri.[10] Tok bilong litimapim nem bilong God na tok nogut tu, tupela kain tok i save kamap long wanpela maus tasol. Ol brata bilong mi, dispela kain pasin em i no gutpela pasin.

Matyu 15:18-20
[18] Tasol samting maus i autim, dispela i save kamap long tingting. Na dispela samting i save mekim man i doti.[19] Mi tok long olkain samting i save kamap long tingting bilong man, em ol samting olsem, ol tingting nogut na pasin bilong kilim man i dai na olkain pasin pamuk na pasin bilong bagarapim marit na pasin bilong stil na pasin bilong tok giaman long kot na pasin bilong tok nogut long ol arapela.[20] Ol dispela pasin i save mekim man i doti long ai bilong God. Tasol man i kaikai na i no wasim han pastaim, dispela pasin i no mekim em i doti.”

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea