A A A A A

Sins: [Apostasy]


2 Tesalonaika 2:3
Yupela i no ken larim wanpela man i giamanim yupela long tok bilong en o long pasin em i mekim. Harim. Dispela De i no inap kamap nating. Nogat. Pastaim planti man bai i bikhet na givim baksait long God. Na man bilong sakim lo bai i kamap ples klia, em dispela man bilong bagarap long hel.

Daniel 9:27
Dispela king bai i mekim strongpela kontrak wantaim planti manmeri long ol i mas bihainim tok bilong en. Na dispela kontrak bai i stap inap long 7-pela yia. Na bihain long 3 na hap yia i go pinis, em bai i pasim olgeta kain ofa ol manmeri i save givim long God. Na ol bai i putim wanpela samting nogut tru antap long het bilong haus bilong God, na man bilong bagarapim ol samting bai i stap long dispela hap inap long taim em i kisim dispela bagarap God i makim pinis bilong en.”

1 Timoti 4:1
Holi Spirit i tok klia olsem, long dispela taim i laik kamap bihain sampela man bai i lusim bilip bilong ol, long wanem, ol bai i putim yau long tok bilong ol spirit bilong giaman na ol spirit nogut na bihainim tok bilong ol.

Hibru 3:12
Ol brata, yupela i mas was gut. Nogut wanpela brata namel long yupela em i gat tingting nogut long bel bilong en na em i lusim bilip na i givim baksait long God i gat laip.

Luk 8:13
Na ol pikinini wit i pundaun long graun i gat ston, ol i olsem ol man i harim tok, na ol i kisim, na ol i amamas long en. Tasol ol i olsem pikinini wit i no gat rop i go daun insait long graun, olsem na ol i bilip long liklik taim tasol, na long taim bilong traim, ol i save surik na lusim God.

Hibru 6:4-6
[4] Planti taim ren i save kam daun, na graun i save kisim dispela ren. Na sapos dispela graun i karim gutpela kaikai bilong helpim ol manmeri i bin planim gaden long en, orait God bai i mekim gut long dispela graun.[5] Tasol sapos graun i karim ol rop i gat nil na ol gras nogut tasol, orait em i graun nogut. I no longtaim na bai God i tok long em i mas bagarap. Na paia bai i kukim em olgeta.[6] Ol pren tru, nau mipela i mekim dispela strongpela tok long yupela. Tasol mipela i save, yupela bai i no kisim dispela kain bagarap. Nogat. God bai i helpim yupela na kisim bek yupela.

2 Pita 2:20-22
[20] Tru, ol i bin kisim save long Jisas Krais, em i Bikpela bilong yumi na Man bilong kisim bek yumi. Na dispela save i bin helpim ol long abrusim olgeta pasin doti i stap long graun. Tasol sapos ol i pas gen long dispela kain pasin na em i kalabusim ol, orait ol bai i stap nogut tru. Pastaim ol i bin i stap nogut, tasol sapos ol dispela pasin doti i kalabusim ol gen, orait ol bai i stap nogut moa moa yet.[21] Mobeta ol i no bin kisim save long Rot bilong stretpela pasin. Long wanem, nau ol i save long dispela Rot, na ol i bin kisim lo bilong God yet, tasol ol i givim baksait pinis long en.[22] Dispela samting i kamap long ol, em i olsem wanpela trupela tok i tok olsem, “Dok i traut pinis na i go bek na kaikai traut bilong en.” Na narapela tok tu i olsem, “Pik i waswas pinis long wara, tasol em i go tantanim nabaut long graun malumalum.”

Hibru 10:26-29
[26] Harim. Sapos yumi kisim save pinis long tok tru bilong Krais, na bihain, long laik bilong yumi yet yumi wokabaut long pasin bilong sin, orait i no gat narapela ofa moa i stap bilong rausim dispela sin. Nogat.[27] Bai yumi pret nogut tru na wetim de bilong bikpela kot na dispela paia i hat tumas na i redi pinis long kukim ol birua bilong God.[28] Yumi save, sapos wanpela man i kalapim lo bilong Moses, na tupela o tripela man i lukim na ol i autim tok long rong em i mekim, orait ol i no ken sori long dispela man. Nogat. Ol i mas kilim em i dai.[29] Orait yupela i ting wanem long man i givim baksait long Pikinini Bilong God? Dispela man bai i kisim bikpela hevi moa yet. Blut bilong Krais i strongim nupela kontrak, em i bin mekim dispela man i kamap man bilong God stret na em i stap holi. Tasol nau dispela man i mekim olsem dispela blut em i samting nating. Na em i mekim pasin nogut tru long Spirit bilong marimari.

2 Timoti 4:3-4
[3] Harim. Bihain ol man bai i no laik harim moa ol stretpela tok. Nogat. Yau bilong ol bai i skrap long harim ol narakain narakain tok, na ol bai i kisim planti man bilong skulim ol long kain tok ol i save laik long harim.[4] Olsem na ol bai i givim baksait long tok tru na putim yau long ol kain kain stori nating.

Jon 15:6
Sapos wanpela man i no pas long mi, orait ol bai i rausim em olsem ol i save rausim han bilong diwai, na em bai i drai. Na ol i save bungim ol dispela han na tromoi long paia na kukim.

1 Timoti 4:1-2
[1] Holi Spirit i tok klia olsem, long dispela taim i laik kamap bihain sampela man bai i lusim bilip bilong ol, long wanem, ol bai i putim yau long tok bilong ol spirit bilong giaman na ol spirit nogut na bihainim tok bilong ol.[2] Ol man bilong giaman bai i autim dispela tok giaman long ol manmeri. Tingting bilong ol dispela man i paul tru, na ol i no pilim moa sin bilong ol.

2 Pita 2:1
Tru, sampela giaman profet i bin kirap namel long ol Israel. Olsem tasol sampela man bai i kirap namel long yupela tu na giaman long skulim ol manmeri long ol samting bilong God. Bai ol i hait na kamapim ol kain kain tok giaman namel long yupela, em ol tok bilong bagarapim bilip bilong yupela. Bikpela i bin baim bek ol, tasol ol bai i givim baksait long Bikpela tu. Ol bai i mekim olsem na kwiktaim ol yet bai i bagarap.

Matyu 24:10-12
[10] Na long dispela taim planti manmeri i bin bilip long mi bai ol i lusim bilip, na bai ol i birua long ol yet na putim ol yet long han bilong ol birua.[11] Na planti giaman profet bai i kirap na giamanim planti manmeri.[12] Pasin nogut bai i kamap bikpela, olsem na planti man bai i lusim pasin bilong laikim ol arapela.

2 Pita 3:17
Ol pren tru, yupela i save pinis long ol dispela samting bai i kamap bihain. Olsem na yupela i mas lukaut gut long yupela yet. Nogut giaman bilong ol man bilong sakim lo em bai i pulim yupela na yupela i no sanap strong moa long bilip.

Jon 6:66
Olsem na Jisas i askim 12-pela disaipel olsem, “Ating yupela tu i laik lusim mi na i go?”

2 Pita 2:17
Ol dispela man i olsem ol hul wara i drai pinis. Na ol i olsem ol klaut, bikpela win i save sakim ol i go nabaut. God i redim pinis ples tudak tru i blak nogut tru, na ol bai i go i stap long en.

1 Timoti 4:1-3
[1] Holi Spirit i tok klia olsem, long dispela taim i laik kamap bihain sampela man bai i lusim bilip bilong ol, long wanem, ol bai i putim yau long tok bilong ol spirit bilong giaman na ol spirit nogut na bihainim tok bilong ol.[2] Ol man bilong giaman bai i autim dispela tok giaman long ol manmeri. Tingting bilong ol dispela man i paul tru, na ol i no pilim moa sin bilong ol.[3] Ol dispela man bai i tambuim ol manmeri long ol i no ken marit na ol bai i tambuim ol long ol i no ken kaikai olkain kaikai God i bin wokim bilong yumi ol manmeri i bilip long em na i save long tok tru bilong em, yumi ken kisim na kaikai na tenkyu long God.

1 Korin 10:12
Olsem na sapos wanpela man i ting em i sanap strong, orait em i mas lukaut gut. Nogut em i pundaun.

Matyu 24:9-10
[9] “Long dispela taim bai ol i kisim yupela bilong givim pen na hevi long yupela, na bai ol i kilim yupela i dai. Na olgeta lain manmeri bai ol i bel nogut tru long yupela, long wanem, nem bilong mi em i stap long yupela.[10] Na long dispela taim planti manmeri i bin bilip long mi bai ol i lusim bilip, na bai ol i birua long ol yet na putim ol yet long han bilong ol birua.

Matyu 26:14-16
[14] Long dispela taim wanpela bilong ol 12-pela disaipel, nem bilong en Judas Iskariot, em i go long ol bikpris.[15] Na em i askim ol olsem, “Sapos mi givim Jisas long han bilong yupela, yupela bai i givim wanem samting long mi?” Orait ol i givim 30 mani silva long em.[16] Na Judas i stat long painim rot bilong givim Jisas long han bilong ol.

1 Timoti 1:19-20
[19] Long dispela pait yu mas bilip tru long Jisas na yu mas save olsem yu no gat asua long ai bilong God. Sampela man i save olsem ol i mekim rong, tasol ol i no laik larim God i stretim pasin bilong ol, na bihain bilip bilong ol i bagarap olgeta olsem sip i bruk long rip.[20] Himeneus na Aleksander i mekim olsem, na mi bin putim tupela long han bilong Satan, bai tupela i ken kisim gutpela save olsem, tupela i no ken tok nogut moa long God.

1 Jon 2:19
Pastaim ol dispela man i bin i stap wantaim yumi, na ol i lusim yumi na i go. Tasol ol i no bin i stap lain bilong yumi tru. Sapos ol i bilong yumi tru, orait ol bai i stap yet wantaim yumi. Tasol ol i lusim yumi pinis, olsem na yumi save gut, dispela olgeta man ol i no bilong yumi tru.

Hibru 10:25-31
[25] Na yumi ol manmeri bilong God i no ken lusim pasin bilong bung wantaim, olsem sampela man i save mekim. Nogat. Yupela i save, De bilong Krais em i kam klostu. Olsem na yumi wan wan i mas wok strong moa long strongim bel bilong ol arapela.[26] Harim. Sapos yumi kisim save pinis long tok tru bilong Krais, na bihain, long laik bilong yumi yet yumi wokabaut long pasin bilong sin, orait i no gat narapela ofa moa i stap bilong rausim dispela sin. Nogat.[27] Bai yumi pret nogut tru na wetim de bilong bikpela kot na dispela paia i hat tumas na i redi pinis long kukim ol birua bilong God.[28] Yumi save, sapos wanpela man i kalapim lo bilong Moses, na tupela o tripela man i lukim na ol i autim tok long rong em i mekim, orait ol i no ken sori long dispela man. Nogat. Ol i mas kilim em i dai.[29] Orait yupela i ting wanem long man i givim baksait long Pikinini Bilong God? Dispela man bai i kisim bikpela hevi moa yet. Blut bilong Krais i strongim nupela kontrak, em i bin mekim dispela man i kamap man bilong God stret na em i stap holi. Tasol nau dispela man i mekim olsem dispela blut em i samting nating. Na em i mekim pasin nogut tru long Spirit bilong marimari.[30] Yumi save, God i bin tok olsem, “Bekim rong, em i wok bilong mi. Mi yet bai mi bekim rong bilong ol na mekim save long ol.” Na em i tok moa olsem, “Bikpela yet bai i skelim pasin bilong ol manmeri bilong en long kot.”[31] Sapos God bilong i stap oltaim em i laik mekim save long wanpela man na em i holimpas em, orait dispela man i ken pret nogut tru.

Jeremiah 17:5-6
[5] Bikpela i tok olsem, “Sapos man i givim baksait long mi na i ting, ol man tasol i gat strong na ol inap helpim em long stap gut, orait dispela man bai i bagarap.[6] Em i olsem liklik diwai i kamap long ples drai. Dispela ples i no gat wara na graun i sol tumas. Kain man olsem i no inap kisim gutpela sindaun.

Ezekiel 3:20
“Na sapos mi larim wanpela traim i kamap long wanpela gutpela man, na em i lusim stretpela pasin na i mekim pasin nogut, orait long dispela taim yu mas tokim em long lusim ol dispela pasin nogut. Sapos yu no tokim em, orait bai em i bagarap na i dai. Mi no ken tingim ol gutpela pasin em i bin mekim bipo. Nogat. Bai mi lukim dispela pasin nogut nau em i mekim na bai mi larim em i bagarap na i dai. Tasol long ai bilong mi em i asua bilong yu tasol na em i dai.

Ezekiel 18:24
“Tasol sapos wanpela stretpela man i lusim stretpela pasin na i mekim olkain pasin nogut mi no save laikim, olsem ol man nogut i save mekim, ating bai em i stap gut, a? Nogat tru. Bai mi no inap tingim moa wanpela gutpela pasin em i bin mekim. Em i givim baksait long mi na mekim sin, olsem na em i mas i dai.

Matyu 13:20-21
[20] Na ol pikinini wit i pundaun long graun i gat ston, em i olsem man i harim tok na i kisim kwiktaim na i amamas long en.[21] Tasol em i no gat rop bilong en, na em i save stap liklik taim tasol. Taim ol man i laik daunim tok bilong God ol i givim hevi long dispela man na mekim nogut long em, orait bilip bilong en i save bagarap kwiktaim.

1 Korin 9:27
Nogat. Mi save paitim tru bodi bilong mi na mekim em i bihainim laik bilong mi. Nogut mi autim gutnius long ol arapela man na bihain mi yet mi no kisim prais.

Hibru 6:4-8
[4] Planti taim ren i save kam daun, na graun i save kisim dispela ren. Na sapos dispela graun i karim gutpela kaikai bilong helpim ol manmeri i bin planim gaden long en, orait God bai i mekim gut long dispela graun.[5] Tasol sapos graun i karim ol rop i gat nil na ol gras nogut tasol, orait em i graun nogut. I no longtaim na bai God i tok long em i mas bagarap. Na paia bai i kukim em olgeta.[6] Ol pren tru, nau mipela i mekim dispela strongpela tok long yupela. Tasol mipela i save, yupela bai i no kisim dispela kain bagarap. Nogat. God bai i helpim yupela na kisim bek yupela.[7] God em i no man nogut, na bai em i lusim tingting long ol gutpela wok yupela i bin mekim. Nogat. Yupela i bin givim bel bilong yupela long God, na dispela i bin kirapim yupela long helpim ol manmeri bilong em. Na yupela i save mekim olsem yet.[8] Na mipela i laikim tumas bai yupela olgeta i mas wok strong olsem tasol, na holimpas bilip bilong yupela, na wetim dispela taim God i makim bilong mekim gut long yumi.

Asá yerewí Uni 21:21
Tasol sampela man i bin tokim ol long yu, olsem, ‘Pol i save tokim ol Juda i stap namel long ol arapela lain long ol i mas lusim lo bilong Moses. Em i save tok, “Yupela i no ken katim skin bilong ol pikinini bilong yupela. Na yupela i no ken bihainim moa ol pasin bilong bipo.” ’

Galesia 5:4
Sapos yupela i laik bihainim lo, na long dispela rot yupela i laik bai God i kolim yupela stretpela man, orait yupela i lusim Krais pinis. Yupela i lusim pinis marimari bilong God.

1 Korin 6:9
Ol man i save mekim pasin nogut, ol bai i no inap i go insait long kingdom bilong God. Ating yupela i no save long dispela, a? Nogut yupela i giamanim bel bilong yupela yet. Ol man i save mekim pasin pamuk, na ol man i save lotu long ol giaman god, na ol man i trabel long ol maritmeri, na ol man i save mekim ol kain kain pasin i gat sem wantaim ol arapela man,

Hibru 10:26
Harim. Sapos yumi kisim save pinis long tok tru bilong Krais, na bihain, long laik bilong yumi yet yumi wokabaut long pasin bilong sin, orait i no gat narapela ofa moa i stap bilong rausim dispela sin. Nogat.

Matyu 13:41
Pikinini Bilong Man bai i salim ol ensel bilong en, na ol bai i rausim long kingdom bilong heven olgeta samting i save bagarapim bilip bilong man, wantaim olgeta man i save mekim pasin nogut.

2 Timoti 4:3
Harim. Bihain ol man bai i no laik harim moa ol stretpela tok. Nogat. Yau bilong ol bai i skrap long harim ol narakain narakain tok, na ol bai i kisim planti man bilong skulim ol long kain tok ol i save laik long harim.

2 Tesalonaika 2:3-4
[3] Yupela i no ken larim wanpela man i giamanim yupela long tok bilong en o long pasin em i mekim. Harim. Dispela De i no inap kamap nating. Nogat. Pastaim planti man bai i bikhet na givim baksait long God. Na man bilong sakim lo bai i kamap ples klia, em dispela man bilong bagarap long hel.[4] Em bai i birua long olgeta samting ol man i save lotu long en na kolim olsem god bilong ol. Na em bai i hambak na litimapim nem bilong em yet na daunim dispela olgeta samting. Olsem na em bai i sindaun insait long haus bilong God, na em bai i autim tok olsem, “Mi yet mi God.”

Jon 1:14
Tok em i bin kamap man, na em i kam i stap namel long mipela. Mipela i lukim pinis bikpela namba na strong bilong em. Em i namba bilong dispela wanpela Pikinini tasol, Papa i salim em i kam. Marimari na pasin i tru i pulap long em.

Deuteronomy 13:13
Sapos yupela i harim kain tok win olsem, orait yupela i mas painimaut gut as bilong tok. Sapos i tru ol i bin mekim dispela kain samting nogut,

1 Timoti 4:10
God bilong i stap oltaim, em i man bilong kisim bek olgeta manmeri, na em i kisim bek tru yumi manmeri i bilip long em. Yumi bilip tru long em na yumi wetim em i mekim gut tru long yumi, olsem na olgeta taim yumi save mekim hatwok tru.

1 Pita 3:17
Yupela tingim Krais tu. Em i stretpela man, tasol em i kisim ples bilong ol manmeri nogut, na em i dai bilong rausim sin bilong ol manmeri, na bilong bringim yupela i kam long God. Em i dai wanpela taim tasol, na em i no inap i dai moa. Long graun em i stap man, na ol i kilim em i dai, tasol em i kirap bek na em i stap spirit long heven.

1 Tesalonaika 2:3
Na taim mipela i singautim yupela long bilip long Jisas, mipela i no bin mekim tok kranki, na mipela i no mekim pasin doti o pasin giaman. Nogat.

Deuteronomy 32:15
“Ol manmeri bilong Bikpela i kisim planti samting, tasol ol i bikhet long em. Ol i kaikai planti oltaim na ol i pat nogut tru. God i bin kamapim ol, na long strong bilong em yet em i kisim bek ol, tasol ol i givim baksait long em na i lusim em.

Ezekiel 18:26
Sapos stretpela man i lusim stretpela pasin na i mekim pasin nogut, orait em i gat asua na em bai i dai.

1 Timoti 4:2
Ol man bilong giaman bai i autim dispela tok giaman long ol manmeri. Tingting bilong ol dispela man i paul tru, na ol i no pilim moa sin bilong ol.

Mak 10:11
Na em i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man i lusim meri bilong en na i maritim narapela meri, dispela man i rongim meri bilong en na i mekim pasin pamuk.

Luk 22:3-6
[3] Na Satan i go insait long bel bilong Judas, em ol i kolim Iskariot, em wanpela bilong ol 12-pela disaipel.[4] Na em i go toktok wantaim ol bikpris na ol kepten bilong tempel. Em i laik painim rot bilong givim Jisas long han bilong ol.[5] Ol dispela man i amamas long lukim em, na ol i tokim Judas olsem ol bai i givim sampela mani long em.[6] Na Judas i orait long tok bilong ol, na em i wok long painim wanpela rot bilong putim Jisas long han bilong ol. Em i wetim wanpela taim ol bikpela lain manmeri i no i stap wantaim Jisas.

Matyu 12:31-32
[31] “Olsem na mi tokim yupela, God bai i lusim olgeta sin na olgeta tok nogut ol manmeri i mekim. Tasol man i mekim tok nogut long Holi Spirit, God bai i no inap lusim sin bilong dispela man.[32] Man i mekim tok nogut long Pikinini Bilong Man, God bai i lusim dispela sin bilong em. Tasol man i mekim tok nogut long Holi Spirit, God bai i no lusim dispela sin bilong em nau na long taim bihain tu.”

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea