A A A A A

Sins: [Addiction]


1 Korin 10:13-14
[13] Ol traim i bin kamap long yupela, ol i no ol narakain traim. Nogat. Ol i wankain olsem ol traim i save kamap long olgeta man. Na God i save bihainim tok bilong en, na em bai i no inap larim wanpela bilong ol traim i kamap long yupela, em i winim strong bilong yupela. Nogat. Sapos traim i kamap long yupela, orait God bai i wokim rot bilong helpim yupela. Dispela rot i olsem. Em bai i mekim yupela i sanap strong, na dispela traim bai i no inap daunim yupela.[14] Olsem na, ol pren tru bilong mi, yupela i mas i stap longwe long pasin bilong lotu long ol giaman god.

1 Jon 2:16
Yumi save, olgeta pasin bilong ol man bilong graun, em pasin bilong bel kirap na aigris na bikhet, ol dispela pasin i no kam long Papa. Nogat. Ol i pasin bilong graun tasol.

1 Korin 15:33
Yupela i no ken larim ol arapela man i giamanim yupela. Yupela i save long dispela tok, “Sapos yumi poroman wantaim ol man nogut, bai ol i bagarapim gutpela pasin bilong yumi.”

Jems 4:7
Olsem na yupela i mas daunim yupela yet na i stap aninit long God. Yupela i mas sakim Satan, na em bai i lusim yupela na ranawe.

1 Korin 6:12
Sampela man i save tok, “Olgeta samting i orait long mi mekim.” Dispela tok em i tru, tasol i no olgeta samting i save helpim yu long i stap gut. Olgeta samting i orait long mi mekim, tasol mi no ken larim wanpela samting i bosim mi.

1 Pita 5:10
God em i as bilong olgeta marimari. Em i bin singautim yupela long Krais Jisas, bai yupela i ken i stap wantaim em long gutpela lait bilong en i save stap oltaim. Olsem na bai yupela i karim pen sotpela taim tasol, na bihain bai em yet i mekim yupela i orait gen, na strongim bilip bilong yupela na mekim yupela i sanap strong oltaim.

Psalms 50:15
Yupela i mekim olsem, na taim hevi i kamap, yupela i ken singaut long mi, na bai mi helpim yupela tru, na yupela i ken litimapim nem bilong mi.”

Rom 5:3-5
[3] Na yumi no amamas long dispela tasol. Nogat. Yumi ken amamas long ol hevi i kamap long yumi tu, long wanem, yumi save, ol dispela hevi i save strongim bel bilong yumi.[4] Na sapos bel bilong yumi i stap strong, orait yumi inap sakim ol traim i kamap long yumi. Na sapos yumi sakim ol traim, orait yumi save bilip long God na wetim em i helpim yumi na kisim bek yumi.[5] Na sapos yumi wetim God i helpim yumi, orait yumi no save wet nating. Nogat. God i givim pinis Holi Spirit long yumi, na pasin bilong God bilong laikim tru ol man, em Holi Spirit i bin kapsaitim long bel bilong yumi.

1 Korin 6:9-11
[9] Ol man i save mekim pasin nogut, ol bai i no inap i go insait long kingdom bilong God. Ating yupela i no save long dispela, a? Nogut yupela i giamanim bel bilong yupela yet. Ol man i save mekim pasin pamuk, na ol man i save lotu long ol giaman god, na ol man i trabel long ol maritmeri, na ol man i save mekim ol kain kain pasin i gat sem wantaim ol arapela man,[10] na ol stilman, na ol man i save mangal long ol samting bilong ol arapela man, na ol man i save spak, na ol man i save tok bilas long ol arapela man, na ol man i save pulim samting bilong ol arapela man, olgeta dispela kain man bai i no inap i go insait long kingdom bilong God.[11] Na bipo sampela bilong yupela i stap kain man olsem. Tasol God i wasim yupela pinis na mekim yupela i kamap lain manmeri bilong em stret. Yupela i kisim nem stretpela man pinis. Na long nem bilong Bikpela Jisas Krais na long strong bilong Spirit bilong God yet, God i mekim yupela i kamap stretpela manmeri long ai bilong en.

Taitus 2:12
Dispela marimari bilong God em i save skulim yumi long lusim pasin bilong givim baksait long God na long lusim olgeta laik nogut bilong dispela graun, na em i skulim yumi long tingting gut na wokabaut stret. Tru, yumi stap namel long ol manmeri bilong dispela graun, tasol marimari bilong God i skulim yumi long bihainim pasin bilong God

Jems 1:2-3
[2] Ol brata bilong mi, sapos ol kain kain traim i kamap long yupela, orait yupela i ken ting olsem, em i samting bilong amamas tasol.[3] Yupela i save, samting i kamap na i traim bilip bilong yupela, em i save kamapim pasin bilong sanap strong na karim hevi.

Hibru 4:15-16
[15] Yumi yet i no gat strong bilong daunim sin. Tasol yumi no ken ting, dispela hetpris bilong yumi em i no inap sori long yumi. Nogat. Olgeta traim i save kamap long yumi, dispela olgeta i bin kamap pinis long em bilong traim em tu. Tasol em i no mekim sin.[16] Olsem na yumi ken i go klostu long God, na yumi no ken pret. Em i man bilong marimari. Yumi go long em, na bai yumi lukim em i sori long yumi. Na sapos yumi gat hevi, orait marimari bilong em bai i helpim yumi.

Jon 3:16-17
[16] “God i gat wanpela Pikinini tasol i stap. Tasol God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela wanpela Pikinini long ol. Em i mekim olsem bilong olgeta manmeri i bilip long em ol i no ken lus. Nogat. Bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim.[17] God i no salim Pikinini bilong en i kam long graun bilong skelim pasin bilong ol manmeri bilong graun olsem jas. Nogat. Em i salim em i kam bilong kisim bek ol.

Filipal 4:13
Krais i save strongim mi, na long strong bilong em mi inap mekim olgeta samting.

Psalms 95:8
Bikpela i tok, “Yupela i no ken pasim strong bel bilong yupela, olsem bipo ol tumbuna bilong yupela i mekim long Meriba na long Masa long ples drai.

Matyu 6:13
Na yu no ken larim ol traim i kamap long mipela, tasol yu ken kisim bek mipela long ol samting nogut.’

Matyu 26:41
Yupela i mas was na prea i stap. Nogut traim i kamap long yupela na yupela i pundaun. Tru, bel em i gat laik bilong mekim samting, tasol bodi em i no gat strong.”

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea