A A A A A

Mysteries: [Aliens]


Kolosi 1:16
Em i het bilong sios, na sios em i bodi bilong em. Em yet i as bilong laip bilong sios. Em i namba wan man i bin kirap bek long matmat, olsem na em yet i ken i stap het bilong olgeta samting.

Deuteronomy 4:19
Long asua bilong yupela tasol, God, Bikpela bilong yumi, em i belhat long mi. Na em i tokaut strong olsem, bai mi no inap brukim wara Jordan na i go long dispela kantri i gat gutpela graun, nau em i laik givim long yupela.

Deuteronomy 17:3
Ating ol bai i brukim lo bilong God na lotu long ol giaman god, o long san o long mun o long ol sta, na bihainim ol dispela samting.

Efesus 2:19
Yupela i olsem haus God i wokim. Em i bin planim mipela aposel wantaim ol profet olsem pos bilong dispela haus. Na Krais Jisas em i namba wan pos tru.

Efesus 6:12
Tingim gut. Yumi no save pait long ol manmeri. Nogat. Yumi pait long ol strongpela spirit na ol gavman na ol kain kain samting i gat strong, ol i save bosim graun long dispela taim bilong tudak. Yumi pait long olgeta spirit nogut i stap antap.

Exodus 12:49
Orait ol Israel i mekim olsem Bikpela i bin tokim Moses na Aron.

Exodus 22:21
Sapos yupela i mekim nogut long ol na ol i krai long mi long helpim ol, bai mi harim singaut bilong ol.

Exodus 23:9
“Yupela i no ken mekim pasin nogut long man bilong narapela kantri i stap long ples bilong yupela, long wanem, bipo yupela yet i bin i stap long Isip na yupela i save gut long pasin bilong ol manmeri i no i stap long as ples.

Ezekiel 1:4-7
[4] Mi lukluk i go antap na mi lukim bikpela win na klaut i kam long hap bilong not. Dispela klaut i lait strong moa yet olsem paia, na lait bilong klaut i sut i go nabaut. Namel long dispela paia i gat wanpela samting i lait tumas olsem bras.[5] Namel long dispela bikpela win na klaut mi lukim 4-pela samting olsem man. Bodi bilong ol i olsem bodi bilong man,[6] tasol olgeta wan wan i gat 4-pela pes na 4-pela wing.[7] Lek bilong ol i stretpela, na ol i gat kapa bilong pinga bilong lek i wankain olsem kapa bilong lek bilong bulmakau. Na lek bilong ol i lait moa yet olsem hap bras ol i bin polisim.

Genesis 1:26
Orait God i wokim ol manmeri na ol i kamap olsem God yet. God i mekim ol i kamap man na meri.

Genesis 2:1
Long dispela pasin tasol, God i wokim skai na graun na ol planti samting i stap long en.

Hibru 11:13
Ol dispela manmeri ol i bilip long God i go inap long taim ol i dai. Taim ol i stap long graun, ol i no kisim ol dispela gutpela samting God i bin promis long givim ol. Nogat. I olsem ol i sanap na lukluk i go long ol dispela samting i stap longwe tru long ol, na ol i amamas long lukim ol. Na ol i no sem long tokaut olsem, “Mipela i stap long dispela graun olsem ol manmeri bilong narapela kantri. Mipela i kam i stap liklik taim tasol long dispela graun.”

Hibru 13:2
Na taim ol man bilong ol arapela ples i kam long hap bilong yupela, yupela i no ken lusim pasin bilong kisim ol i go long ol haus bilong yupela. Yupela i save, bipo sampela man i ting ol i bringim ol man i kam long haus bilong ol bilong lukautim ol. Tasol ol dispela man ol i kisim i kam, em ol ensel. Olsem na ol i ting ol i bin lukautim ol man, tasol tru tru ol i lukautim ol ensel.

Isaiah 13:5
Ol i kam long kantri i stap longwe tru, na ol i olsem banara na spia bilong Bikpela. Bikpela i belhat nogut tru na em i bungim ol na yusim ol bilong bagarapim na pinisim tru olgeta kantri bilong graun.

Isaiah 45:12
Mi tasol mi bin wokim graun, na wokim tu ol manmeri i stap long en. Long strong bilong mi yet mi bin putim skai i stap long ples bilong en. Na mi yet mi save bosim san na mun na ol sta.

Isaiah 60:8
“Wanem ol dispela waitpela samting i spit i kam olsem klaut win i bringim i kam antap long solwara, na olsem ol pisin i flai i kam bek long haus bilong ol?

Leviticus 24:22
Moses i autim ol dispela tok long ol manmeri bilong Israel pinis, na bihain ol i kisim dispela man i bin tok nogut long God na bringim em i go ausait long kem. Na ol i tromoi ston long em na kilim em i dai. Long dispela pasin ol Israel i bihainim dispela tok Bikpela i givim Moses.

Nehemiah 9:6
Yu wanpela tasol yu Bikpela. Yu bin wokim heven na ol sta na graun na solwara na olgeta samting i stap long ol. Na yu save givim laip long olgeta samting. Na olgeta ensel long heven i save brukim skru na lotu long yu.

Psalms 97:6
Skai antap i save autim tok long stretpela pasin bilong em, na olgeta lain manmeri i lukim lait bilong en.

1 Pita 2:11
Ol pren tru bilong mi, yupela i stap long dispela graun olsem ol man bilong narapela ples, na olsem ol tripman. Orait mi tokim yupela olsem, yupela i mas givim baksait long olgeta laik nogut bilong olpela bel, em ol dispela pasin i save pait long spirit bilong yupela.

Asá yerewí Uni 19:35
Bihain kuskus bilong taun Efesus i sarapim ol manmeri, na em i tokim ol olsem, “Yupela man bilong Efesus, harim. Wanem man i no save olsem Efesus em i taun bilong lukautim haus lotu bilong bikpela god meri Artemis, na bilong lukautim dispela ston tambu i bin pundaun long heven?

Revelation 12:12
Olsem na yu heven, na yupela olgeta lain i stap long heven, yupela i ken amamas. Tasol yu graun, na yu solwara, yupela lukaut. Bikpela hevi i laik kamap long yupela. Satan i go daun pinis long yupela, na em i belhat nogut tru. Em i save, em i gat sotpela taim tasol bilong i stap.”

Revelation 13:1
Na mi lukim wanpela wel animal i kamap long solwara. Em i gat 7-pela het na 10-pela kom i kamap long ol het bilong en. Na 10-pela hat olsem ol hat bilong king i stap long ol kom bilong en. Long ol het bilong en ol nem i stap, na as bilong ol dispela nem em ol kain kain pasin bilong tok bilas long God.

Amos 9:2-3
[2] Maski sapos sampela man i laik ranawe long mi na wokim hul i go daun long ples bilong ol man i dai pinis, bai mi holimpas ol. Na maski sapos ol i go antap long heven, bai mi pulim ol i kam daun.[3] Na sapos ol i go hait antap long maunten Karmel, bai mi painim ol na holimpas ol. Na sapos ol i go hait daunbilo tru long as bilong solwara, bai mi tokim traipela snek masalai bilong solwara long kaikaim ol.

Leviticus 19:33-34
[33] “Yupela i no ken mekim nogut long ol manmeri bilong narapela lain ol i stap long graun bilong yupela.[34] Yupela i mas mekim gutpela pasin long ol, olsem yupela i save mekim long ol wanlain bilong yupela, ol Israel. Na yupela i mas laikim ol tru, olsem yupela i save laikim yupela yet. Yupela i bin i stap long Isip bipo, olsem na yupela i save long pasin bilong man i lusim as ples na i stap long narapela kantri. Olsem na yupela i mas mekim gut long ol dispela arapela lain i stap wantaim yupela. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.

Revelation 9:7-11
[7] Mi lukim ol dispela grasopa ol i olsem ol hos i redi long pait. Long het bilong ol, ol samting olsem ol hat gol i stap. Na pes bilong ol i olsem pes bilong man.[8] Na gras bilong ol i longpela, olsem gras bilong ol meri. Na tit bilong ol i olsem tit bilong laion.[9] Ol samting olsem ol siot kapa i karamapim bros bilong ol, na ol wing bilong ol i pairap olsem pairap bilong planti karis ol hos i pulim na ol i ran i go long pait.[10] Ol dispela grasopa i gat tel olsem bilong ol skopion, na nil bilong sutim marasin nogut bilong givim pen, em i stap long tel bilong ol. Olsem na strong bilong ol bilong givim pen nogut tru long ol manmeri i go inap long 5-pela mun, em i stap long ol tel bilong ol.[11] Ol i gat wanpela king i stap hetman bilong ol. Dispela king em i ensel bilong dispela hul i go daun moa na i no gat as bilong en. Long tok Hibru ol i kolim nem bilong dispela ensel olsem, Abadon. Na long tok bilong yumi ol i kolim em Man Bilong Bagarapim Olgeta Samting.

Genesis 6:1-22
[1] Bihain planti manmeri i kamap pinis long graun, na ol i gat ol pikinini meri.[2] Ol pikinini man bilong God i lukim ol dispela meri i naispela tumas. Na ol i kisim ol meri long laik bilong ol yet na maritim ol.[3] Orait Bikpela i tok, “Mi bin putim spirit bilong mi long ol manmeri bilong givim laip long ol. Tasol ol i samting bilong graun tasol, olsem na mi no ken larim spirit bilong mi i stap long ol oltaim. Nau bai mi larim ol i stap laip inap 120 krismas tasol, na bai ol i dai.”[4] Long dispela taim na long taim bihain tu i bin i gat ol traipela man i stap long graun. Ol dispela man i pikinini bilong ol meri i bin slip wantaim ol pikinini man bilong God. Ol i strongpela man tru bilong mekim kain kain wok, na ol i gat biknem long dispela taim.[5] Bikpela i lukim pasin bilong ol manmeri long olgeta hap i nogut tru. Ol manmeri i tingting tasol long ol samting nogut. [6] Na Bikpela i ting i gutpela sapos em i no bin wokim ol manmeri. Na em i bel hevi tru.[7] Orait na em i tok, “Bai mi pinisim olgeta manmeri mi bin wokim, maski ol i stap long wanem hap. Na bai mi pinisim tu olgeta pisin na olgeta animal bilong ples na olgeta animal bilong bus. Mi yet mi bin wokim ol dispela samting, tasol mi ting i gutpela sapos mi no bin wokim ol.”[8] Tasol Bikpela i amamas long Noa.[9] Nem bilong ol lain pikinini bilong Noa i olsem. Em i gat tripela pikinini man, Siem na Ham na Jafet. Noa em i gutpela man, na wokabaut bilong en i stret long ai bilong God. Em i pren tru bilong God.[10] Tasol God i lukim pasin bilong ol arapela manmeri i nogut tru. Long olgeta hap bilong graun ol i wok long pait na bikhet tasol.[11] Em i lukim pasin nogut i kamap long olgeta hap bilong graun. Em i no lukim wanpela gutpela lain manmeri i stap. Nogat. Olgeta lain manmeri i wok long mekim ol pasin nogut tasol.[12] Orait God i tokim Noa olsem, “Olgeta manmeri i wok long pait na bikhet tasol, olsem na mi laik bagarapim ol. Bai mi pinisim tru olgeta lain manmeri.[13] Tasol yu mas kisim plang bilong gutpela diwai na wokim wanpela sip. Yu mas wokim sampela rum insait long en, na penim insait na ausait long kolta.[14] Yu mas wokim dispela sip olsem, longpela bilong en inap 130 mita na bikpela bilong en inap 22 mita na antap bilong en inap 13 mita.[15] Taim yu wokim rup bilong sip, yu no ken larim rup i pas olgeta long banis bilong sip. Nogat. Yu mas larim hap mita samting namel long rup na banis, bai lait i ken i go insait long sip. Yu mas wokim tripela plua o dek long dispela sip, wanpela daunbilo na wanpela namel na wanpela antap. Na yu mas wokim wanpela dua long banis.[16] “Bai mi mekim bikpela tait i kamap long graun, bilong bagarapim olgeta samting i gat laip. Na olgeta samting i stap long graun bai i dai.[17] Tasol bai mi mekim kontrak wantaim yu. Yu mas i go insait long dispela sip wantaim meri bilong yu na ol pikinini bilong yu wantaim ol meri bilong ol.[18] Na yu mas kisim tupela tupela bilong olgeta kain animal, wanpela man na wanpela meri. Na yu mas bringim ol i go insait long sip wantaim yupela, bai ol i no ken i dai.[19] Tupela tupela bilong olgeta kain pisin na olkain bikpela na liklik animal ol i mas i go insait long sip, olsem bai ol i no ken i dai.[20] Na yu mas kisim olgeta kain samting bilong kaikai na putim long sip. Bai yupela wantaim ol animal na pisin i ken kaikai long en.”[21] Orait Noa i mekim olgeta samting olsem God i tokim em.[22] Bihain Bikpela i tokim Noa olsem, “Mi lukim yu wanpela tasol yu stap stretpela man namel long olgeta manmeri bilong graun. Olsem na yu wantaim olgeta lain famili bilong yu i mas i go insait long sip.

Ezekiel 1:1-28
[1] Mi Esekiel, mi stap wantaim ol Juda, klostu long wara Kebar, long kantri Babilon. Ol Babilon i bin kalabusim mipela na kisim mipela i kam long dispela hap. Na long de namba 5 bilong namba 4 mun bilong namba 30 yia, heven i op na mi lukim God long ol samting olsem driman.[2] Dispela samting i kamap long namba 5 yia bihain long taim ol Babilon i bin i go long Juda na pait na kisim King Jehoiakin long Jerusalem na bringim em i kam long kantri bilong ol.[3] Mi Esekiel, mi pikinini bilong pris Busi, mi stap long kantri Babilon, klostu long wara Kebar, na mi harim God i toktok long mi na mi pilim strong bilong God i kam long mi.[4] Mi lukluk i go antap na mi lukim bikpela win na klaut i kam long hap bilong not. Dispela klaut i lait strong moa yet olsem paia, na lait bilong klaut i sut i go nabaut. Namel long dispela paia i gat wanpela samting i lait tumas olsem bras.[5] Namel long dispela bikpela win na klaut mi lukim 4-pela samting olsem man. Bodi bilong ol i olsem bodi bilong man,[6] tasol olgeta wan wan i gat 4-pela pes na 4-pela wing.[7] Lek bilong ol i stretpela, na ol i gat kapa bilong pinga bilong lek i wankain olsem kapa bilong lek bilong bulmakau. Na lek bilong ol i lait moa yet olsem hap bras ol i bin polisim.[8] Na aninit long olgeta wing wan wan i gat han olsem han bilong man i stap. Na wing bilong ol i stap olsem.[9] Olgeta wan wan i opim tupela wing na arere bilong wing bilong wanpela wanpela i pas long wing bilong narapela narapela na ol i kamap olsem 4-pela sait bilong wanpela bokis. Na taim ol i laik go long wanpela hap, ol i stap olsem tasol na i go. Ol i no save tanim bodi bilong ol.[10] Olgeta wan wan i gat 4-pela kain pes. Pes long hap i kam i olsem pes bilong man, na pes long han sut i olsem pes bilong laion. Na pes long han kais i olsem pes bilong bulmakau, na pes long baksait i olsem pes bilong bikpela tarangau.[11] Em pasin bilong pes bilong ol. Olgeta i opim tupela wing, na arere bilong wing bilong wanpela wanpela i pas long arere bilong wing bilong narapela narapela. Na long arapela tupela wing bilong ol, ol i karamapim bodi bilong ol.[12] Olgeta wan wan i gat 4-pela pes i lukluk i go long ol 4-pela hap. Olsem na sapos ol i laik i go long wanpela hap, ol i no inap tanim pes bilong ol. Ol i go tasol.[13] Em pasin bilong ol dispela samting. Mi lukim ol samting i lait olsem paia o bumbum na i go i kam namel long ol dispela 4-pela samting olsem man. Na paia i save kamap bikpela, na lait bilong klaut i save kamap long paia na i wok long sut i go nabaut. [14] Na ol dispela 4-pela samting olsem man i save go i kam hariap, olsem lait bilong klaut.[15] Mi wok long lukim ol dispela samting olsem man, na mi lukim olgeta wan wan i gat wanpela wil i sanap long graun klostu long lek bilong ol.[16] Olgeta dispela wil i wankain tasol na i lait moa yet olsem ol yelopela ston i dia tumas. Olgeta dispela wil wan wan i gat narapela wil i sanap i stap insait long ol na i lukluk i go long narapela hap.[17] Olsem bai ol wil i ken i go i kam long olgeta 4-pela hap.[18] Mi lukim ol dispela wil i traipela nogut tru na mi pret. Na ain long arere bilong olgeta wil wan wan i gat planti ai bilong lukluk i stap.[19] Taim ol dispela samting olsem man i go i kam, orait ol wil tu i save go i kam wantaim ol. Na sapos ol dispela samting i lusim graun na i go antap, orait ol wil tu i go antap.[20] Ol dispela samting i laik i go long wanem hap, orait ol i save go. Na ol wil tu i save go wantaim ol, long wanem, ol 4-pela samting i save bosim ol wil.[21] Sapos ol dispela samting i laik i go long wanpela hap, orait ol wil tu i go. Na sapos ol dispela samting i stap long wanpela hap, orait ol wil tu i sanap i stap. Na sapos ol dispela samting i kirap i go antap, orait bai ol wil tu i mekim olsem, long wanem, ol 4-pela samting i save bosim ol wil.[22] Na mi lukim wanpela samting olsem traipela dis ol i bin tanim na as bilong en i kam antap. Mi lukim dispela samting i lait tumas olsem gutpela glas na mi pret. Dispela samting i stap antap long ol dispela 4-pela samting olsem man.[23] Ol dispela 4-pela samting i stap aninit long dispela bikpela raunpela samting, na ol i opim tupela wing bilong ol. Na arere bilong wing bilong wanpela wanpela i pas long arere bilong wing bilong narapela narapela. Na ol i karamapim bodi bilong ol yet long arapela tupela wing bilong ol.[24] Long taim ol i flai mi harim wing bilong ol i pairap olsem pairap bilong biksi i bruk, na olsem nois bilong bikpela lain soldia i stap long kem. Na pairap bilong wing bilong ol i olsem singaut bilong God I Gat Olgeta Strong. Taim ol i sanap long wanpela hap ol i pasim wing bilong ol. Tasol nau i gat nois i kamap antap long dispela raunpela samting i stap antap long ol dispela 4-pela samting.[25] Antap long dispela raunpela samting i gat wanpela samting olsem sia king ol i wokim long blupela ston i dia tumas. Na wanpela samting olsem man i sindaun long dispela sia king.[26] Hap bodi antap bilong dispela man i lait olsem wanpela hap bras i stap insait long paia. Na hap bodi daunbilo i olsem paia i lait. Na bikpela lait i raunim em.[27] Na dispela lait i gat planti kala olsem renbo long skai. Dispela lait mi lukim, em i olsem bikpela lait i kam long God yet.[28] Mi lukim dispela na mi brukim skru na putim pes i go daun long graun. Na mi harim God i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu kirap. Mi laik toktok long yu.”

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea