A A A A A

Math Signs: [Number 7]


2 Kings 5:10
Na Elisa i salim wanpela man i go tokim Naman olsem, “Yu go waswas 7-pela taim long wara Jordan na bai sik bilong yu i pinis na skin bilong yu i kamap gutpela gen.”

Deuteronomy 5:12
“‘Yupela i mas mekim de Sabat i stap de tru bilong mi, God, Bikpela bilong yupela, olsem mi bin tokim yupela.

Exodus 22:30
Na Moses i autim tok bilong Bikpela olsem, “Sapos yupela i harim tok long wanpela samting i bin kamap, na dispela tok i no tru, orait yupela i no ken toktok nabaut long dispela samting. Na sapos man i asua pinis long wanpela rong, orait yupela i no ken tok giaman long kot bilong helpim em.

Jon 6:35
“Mi bin tokim yupela, yupela i lukim mi pinis, tasol yupela i no bilip.

Matyu 26:26
Ol i kaikai i stap, na Jisas i kisim wanpela bret, na i tenkyu long God na i brukim, na i givim long ol disaipel. Na em i tok, “Yupela kisim na kaikai. Dispela em i bodi bilong mi.”

Numbers 4:7
“Na ol i mas kisim blupela laplap na karamapim tebol bilong putim bret ol i givim long mi Bikpela. Na ol i mas kisim ol dis na plet bilong mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel, na ol plet bilong ol arapela ofa na ol botol, na putim olgeta dispela samting antap long dispela blupela laplap. Na oltaim bret i mas i stap long laplap.

Joshua 6:3-4
[3] Yu wantaim ol soldia bilong yu i mas wokabaut raunim dispela taun wanpela taim long olgeta de, i go inap 6-pela de i pinis.[4] 7-pela pris i mas wokabaut i go pas long Bokis Kontrak na ol i mas karim ol biugel ol man i wokim long kom bilong sipsip man. Na long de namba 7, yu wantaim ol soldia i mas wokabaut raunim taun 7-pela taim olgeta. Na ol pris i mas winim biugel.

Genesis 2:1-3
[1] Long dispela pasin tasol, God i wokim skai na graun na ol planti samting i stap long en.[2] Long de namba 7 God i lukim olgeta wok bilong en i pinis, na em i malolo long dispeal de.[3] Na God i tambuim de namba 7 na em i tok olsem de namba 7 bilong olgeta wik em i bikpela de bilong em yet, long wanem, em i wokim pinis olgeta samting na long dispela de em i malolo.

Genesis 9:12-16
[12] Na God i tok, “Mi putim renbo bilong mi long klaut olsem mak bilong dispela kontrak bilong oltaim mi mekim pinis wantaim yupela na olgeta animal. Dispela renbo bai i stap olsem mak bilong kontrak mi mekim wantaim olgeta samting bilong graun.[13] Taim mi mekim ol klaut i kamap antap long skai bai renbo tu i kamap.[14] Na bai mi tingim dispela promis mi mekim pinis wantaim yupela na ol animal, olsem na bai tait i no ken bagarapim gen olgeta samting i gat laip.[15] Taim mi lukim renbo i kamap long klaut, orait bai mi tingim dispela kontrak bilong oltaim, nau mi mekim wantaim olgeta samting i gat laip na i stap long dispela graun.”[16] Na God i tokim Noa olsem, “Dispela renbo em i mak bilong promis mi mekim wantaim olgeta samting i gat laip.”

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea