A A A A A

Life: [Adoption]


1 Samuel 1:27
Mi bin askim Bikpela long givim mi wanpela pikinini man, na em i harim beten bilong mi na givim mi dispela pikinini.

2 Korin 6:18
na bai mi stap Papa bilong yupela, na yupela bai i stap pikinini bilong mi.’ Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem.”

Deuteronomy 10:18
Em i save mekim stretpela pasin long ol meri, man bilong ol i dai pinis, na tu long ol pikinini, papa i dai pinis. Em i save laikim ol man bilong narapela kantri ol i stap namel long yumi na em i save givim kaikai na klos long ol.

Hosea 14:3
Ol Asiria i no inap kisim bek mipela, na ol hos bilong pait i no inap helpim mipela. Mipela i bin wokim ol giaman god, na bai mipela i no inap tok gen long ol olsem, ‘Yupela i god bilong mipela.’ Bikpela, yu save marimari long mipela, long wanem, mipela i olsem ol pikinini i no gat papamama i stap bilong helpim ol.”

Isaiah 40:31
Tasol ol manmeri i bilip long Bikpela na i wetim em i helpim ol, ol bai i stap strong oltaim. Na bai ol i flai olsem ol tarangau. Bai ol i ran na ol i no inap sotwin, na bai ol i wokabaut na ol i no inap les.

Jems 1:27
Pasin bilong Kristen i stap stret olgeta na i no gat asua long ai bilong God Papa bilong yumi, em i olsem. Yumi mas tingting long ol pikinini, papamama bilong ol i dai pinis, na long ol meri, man bilong ol i dai pinis, na yumi mas helpim ol long karim ol hevi bilong ol. Narapela samting tu, yumi mas lukautim gut wokabaut bilong yumi yet, bai pasin bilong dispela graun i no ken mekim yumi i kamap doti long ai bilong God.

Jeremiah 29:11
Mi Bikpela, mi tingim pinis ol samting mi laik mekim bilong helpim yupela. Mi laik mekim gut long yupela. Mi no laik mekim nogut long yupela. Yupela i ken tingim ol dispela samting mi laik mekim, na yupela i ken wetim dispela taim i kamap.

Matyu 25:40
“Na king bai i bekim tok bilong ol olsem, ‘Mi tok tru long yupela, olgeta samting yupela i bin mekim long wanpela bilong ol dispela brata bilong mi i no gat nem liklik, ol dispela samting yupela i bin mekim long mi.’

Proverbs 13:12
Sapos man i ting long kisim wanpela samting na i wet nating longpela taim, bai em i bel hevi moa yet. Tasol sapos em i kisim dispela samting, orait em bai i ting laip bilong en i gutpela tru na em i amamas moa yet.

Psalms 82:3
Yupela i mas helpim ol rabisman na ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis. Na ol man i karim hevi na i no i stap gut, yupela i mas mekim gut long ol.

Psalms 146:9
Em i save lukautim ol man bilong narapela ples i stap long graun bilong yumi. Na em i save helpim ol meri, man bilong ol i dai pinis, na ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis. Tasol em i save paulim ol samting ol man nogut i laik mekim.

Psalms 68:5-6
[5] God i save stap long ples bilong em yet, na em i save lukautim ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis. Na em i save helpim ol meri, man bilong ol i dai pinis.[6] Em i save givim haus long ol man na meri i stap wanpis na bai ol i sindaun gut long en. Na em i save pinisim kalabus bilong ol kalabusman na ol i stap gut long ples. Tasol ol bikhetman bai i go i stap long ples nogut tru.

Proverbs 31:8-9
[8] Yu mas sambai long ol man i no inap tokaut long hevi bilong ol, na yu mas helpim ol long toktok. Na yu mas strong long ol kot i mas mekim stretpela pasin long ol rabisman.[9] Na taim yu yet yu harim kot, yu mas mekim stretpela pasin. Na yu mas helpim ol tarangu rabisman.

Jon 1:12-13
[12] Tasol sampela manmeri i kisim em, em ol lain i bilip long nem bilong em. Na em i givim namba long ol bai ol i ken kamap pikinini bilong God.[13] Ol i no kamap pikinini bilong God long blut bilong papamama, o long laik bilong bodi, o long laik bilong man. Nogat. God yet i mekim ol i kamap pikinini bilong em.

Galesia 4:4-5
[4] Tasol long taim stret God i bin makim, em i salim Pikinini bilong en i kam. Meri i karim em, na em i kamap man i stap aninit long lo,[5] bilong baim bek yumi ol manmeri i stap aninit long lo, na bilong mekim yumi i kamap pikinini bilong God.

Rom 8:14-17
[14] Olgeta manmeri i larim Spirit bilong God i stiaim wokabaut bilong ol, dispela ol manmeri i stap pikinini bilong God.[15] Dispela Spirit God i bin givim long yupela i no save mekim yupela i kamap olsem ol wokboi nating, bai yupela i pret gen. Nogat tru. Spirit bilong God i save mekim yupela i kamap pikinini bilong God. Na long strong bilong Holi Spirit yumi save singaut long God olsem, “Aba, Papa.”[16] Holi Spirit yet i save helpim spirit bilong yumi na yumi save tokaut ples klia olsem yumi stap pikinini bilong God.[17] Orait yumi stap pikinini bilong God, na bihain bai yumi kisim ol gutpela samting God Papa i bin promis long givim yumi, em ol samting Krais, brata bilong yumi, i kisim pinis. Sapos nau yumi karim pen olsem em i bin karim, orait bihain bai yumi kisim biknem na gutpela sindaun tru wantaim em.

Psalms 10:14-18
[14] Tasol yu save lukim pasin bilong ol man nogut. Yu save long pen na hevi ol i givim long ol arapela manmeri, na yu redi long helpim ol dispela lain i gat hevi. Oltaim yu save helpim ol rabisman, na man i no gat strong i save putim em yet long han bilong yu.[15] Yu mas pinisim strong bilong ol man nogut na bai yu no inap lukim moa dispela rabis pasin ol i save mekim.[16] Bikpela i stap king inap oltaim oltaim. Em bai i rausim ol haiden long graun bilong em na bai ol i lus olgeta.[17] Bikpela, bai yu harim beten bilong ol manmeri i aninit long yu, na bai yu strongim bel bilong ol. Bai yu harim krai[18] bilong ol pikinini i no gat papa na bilong ol man i bel hevi. Bai yu helpim ol na ol i winim kot. Olsem bai ol man bilong graun i no inap mekim nogut long ol gen.

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea