A A A A A

Life: [Animals]


Genesis 1:21
Na God i mekim gutpela tok bilong givim strong long ol. Em i tokim ol olsem, “Yupela ol kain kain samting bilong solwara, yupela i mas kamap planti na pulapim olgeta hap bilong solwara. Na yupela ol pisin, yupela i mas kamap planti long graun.”

Genesis 1:30
God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas tru. Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 6.

Jems 3:7
Ol man i bin kisim olgeta kain wel abus, na ol pisin na snek, na olgeta samting i save stap long solwara. Na ol i save bosim ol dispela samting na mekim ol i stap aninit long ol.

Jeremiah 8:7
Olkain bikpela na liklik pisin i save long taim bilong kam i stap long wanpela hap na long taim bilong lusim dispela hap gen. Tasol ol manmeri bilong mi i no save tingting long ol lo bilong mi, Bikpela.

Job 35:11
Na em i save skulim yumi na yumi kisim planti save. Na save bilong yumi i winim tru save bilong ol wel animal na ol pisin.’

Luk 3:6
Na olgeta manmeri bilong graun bai i lukim wok God i mekim bilong kisim bek yumi.’”

Luk 12:24
Yupela tingim ol kotkot. Ol i no save planim kaikai na ol i no save bungim kaikai. Ol i no gat haus kaikai o haus bilong putim samting long en. Tasol God i save givim kaikai long ol. Na yupela manmeri i winim tru ol pisin.

Matyu 6:26
Yupela lukim ol pisin. Ol i no save planim kaikai, na ol i no save bungim na putim long haus kaikai. Tasol Papa bilong yupela i stap long heven em i save givim kaikai long ol. Ating yupela i no winim tru ol pisin, a?

Proverbs 12:10
Ol stretpela man i save marimari long ol animal bilong ol, na lukautim ol gut. Tasol ol man nogut i save mekim nogut tru long ol animal bilong ol.

Psalms 104:21
Ol yangpela laion i save painim abus na ol i save singaut strong moa. Ol i wok long painim abus yu laik givim ol.

Genesis 2:19-20
[19] Orait God, Bikpela i mekim man i slip i dai tru. Na taim man i slip yet, God i kisim wanpela bun long banis bilong man na i pasim gen skin bilong dispela hap.[20] Orait God i wokim wanpela meri long dispela bun em i bin kisim long man, na bihain em i bringim meri i go long man.

Genesis 9:2-3
[2] Olgeta animal bilong graun na ol pisin na ol pis, bai ol i pret long yupela, na yupela bai i bosim ol.[3] Yupela i ken kaikai olgeta abus na ol samting i save wokabaut long graun na ol kain kain sayor. Mi givim olgeta olsem kaikai bilong yupela.

Genesis 1:24-28
[24] God i kamapim ol kain kain animal bilong ples na ol bikpela na liklik animal bilong bus. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas.[25] Bihain God i tok olsem, “Nau yumi wokim ol manmeri bai ol i kamap olsem yumi yet. Bai yumi putim ol i stap bos bilong ol pis na ol pisin na bilong olgeta kain animal na bilong olgeta samting bilong graun.”[26] Orait God i wokim ol manmeri na ol i kamap olsem God yet. God i mekim ol i kamap man na meri. [27] Na God i mekim gutpela tok bilong givim strong long ol. Em i tokim ol olsem, “Yupela i mas kamap planti na i go sindaun long olgeta hap bilong graun na bosim olgeta samting i stap long en. Mi putim ol pis na ol pisin na olkain animal bilong graun aninit long yupela.”[28] Na God i tok olsem, “Mi givim yupela ol kain kain diwai na gras i karim pikinini bilong kaikai. Na yupela i ken kisim kaikai long ol dispela samting.

Proverbs 6:6-8
[6] Yupela ol lesman, mi gat tok long yupela olsem. Yupela go lukim gut pasin bilong ol anis na bai yupela i kamap saveman.[7] Ol anis i no gat hetman o bikman o ofisa bilong bosim ol.[8] Tasol taim i gat planti kaikai i stap, ol anis i save bungim kaikai na putim i stap bilong taim kaikai i sot.

Psalms 8:6-9
[6] Yu bin makim mipela bilong bosim olgeta samting yu bin wokim. Yu putim olgeta samting i stap aninit long mipela man.[7] Yes, olgeta sipsip na bulmakau na olgeta abus i stap long bus,[8] na olgeta pisin i flai antap, na olgeta pis bilong solwara, na olgeta samting i save raun insait long solwara, olgeta i stap aninit long mipela.[9] God, yu Bikpela bilong mipela. Long olgeta hap bilong graun nem bilong yu i nambawan tru.

Job 12:7-10
[7] “Yupela go askim ol abus na pisin na pis na bai ol i skulim yupela. O sapos yupela i laik, yupela i ken i go askim graun tu, na em i ken lainim yupela long pasin bilong God.[8] Olgeta i save pinis long dispela ol samting Bikpela i save mekim.[9] Laip bilong ol manmeri na bilong olgeta arapela samting em i bin wokim, i stap long han bilong em yet.[10] “Maus bilong yumi i save traim kaikai bilong painimaut kaikai i gutpela o i nogut. Olsem tasol yau bilong yumi i save harim ol toktok na yumi save skelim gut dispela tok.

Isaiah 11:6-9
[6] Ol wel dok na ol pikinini sipsip bai i stap gut wantaim, na ol lepat bai i slip wantaim ol pikinini meme. Ol pikinini bulmakau wantaim ol yangpela laion bai i raun na kaikai wantaim, na ol liklik mangi bai i was long ol.[7] Ol bulmakau na ol bea bai i kaikai wantaim, na ol pikinini bilong ol bai i slip wantaim. Na ol laion bai i kaikai gras olsem ol bulmakau.[8] Ol liklik pikinini i dring susu yet, ol bai i pilai klostu long ol hul bilong ol snek nogut.[9] Long olgeta ples antap long maunten bilong Bikpela, olgeta samting bai i stap gut wantaim. Bai i no gat wanpela i mekim nogut long narapela, long wanem, olgeta samting long graun bai i save tru long Bikpela. Dispela save bai inapim olgeta hap graun olsem solwara i inapim mak bilong en olgeta.

Ecclesiastes 3:18-21
[18] Na tu mi tingting olsem, God i traim yumi bilong soim yumi olsem, yumi man i wankain olsem ol abus tasol.[19] Long wanem, pinis bilong yumi man i wankain olsem ol abus. Ol abus i save dai, na yumi man tu i save dai. Man na abus i save pulim win, na dispela i as bilong laip bilong tupela wantaim. Olsem na laip bilong man i no winim laip bilong abus. Nogat. Laip bilong tupela wantaim i olsem samting nating.[20] God i bin kisim graun na wokim tupela, olsem na taim tupela i dai bai tupela i kamap olsem graun gen.[21] Sampela man i ting spirit bilong man i go antap na spirit bilong ol abus i go daun long graun. Tasol husat inap save tru long dispela samting?

Psalms 148:7-12
[7] Yupela ol traipela pis na ol samting i stap long as bilong solwara i daun moa,[8] na lait i kamap long klaut na ren ais na ol klaut nabaut na strongpela win i save bihainim tok bilong Bikpela, yupela litimapim nem bilong en.[9] Yupela ol bikpela maunten na ol liklik maunten, na ol diwai i save karim kaikai na ol diwai bilong bus,[10] na olgeta abus ol man i save bosim na ol wel abus, na ol pukpuk na ol pisin, yupela litimapim nem bilong Bikpela![11] Yupela ol king na olgeta lain manmeri, na ol gavman na olgeta arapela hetman,[12] na ol yangpela man na ol yangpela meri, na ol lapun na ol pikinini, yupela olgeta litimapim nem bilong Bikpela!

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea