A A A A A

Good Character: [Accountability]


Rom 14:12
Olsem na yumi save, yumi olgeta wan wan bai yumi mas tokim God long as bilong olgeta pasin yumi bin mekim.

Rom 1:20
Stat long taim God i mekim kamap olgeta samting na i kam inap nau, ol man i lukim ol samting em i bin wokim. Long dispela rot ol man inap save long sampela pasin bilong God i stap hait. Ol inap save long as bilong pasin bilong God, na ol inap save long bikpela strong bilong en i stap oltaim oltaim. Olsem na i no gat man inap long tok olsem, “Mi no gat asua, long wanem, mi no bin save long God.”

Proverbs 27:17
Ol i save wokim samting long ain bilong sapim ain. Olsem tasol, wanpela man i save helpim tingting bilong narapela man i kamap gutpela.

Jems 5:16
Olsem na yupela wan wan i mas autim sin bilong yupela long ol arapela manmeri bilong God. Na yupela wan wan i mas prea long God i helpim ol arapela, na bai God i mekim yupela i kamap orait gen. Sapos stretpela man i prea, orait prea bilong en i gat bikpela strong, na em inap tru long helpim ol arapela.

Rom 2:12
I olsem. Olgeta man i no gat lo na ol i mekim sin, ol bai i lus yet, maski ol i no gat lo. Na olgeta man i gat lo na i mekim sin, God bai i bihainim tok i stap long lo na skelim pasin bilong ol.

Luk 12:47-48
[47] “Wokboi i save pinis long laik bilong bikman bilong en, tasol em i no redim samting na i no bihainim laik bilong bikman, em bikman bai i paitim strong tumas.[48] Tasol wokboi i no save long laik bilong bikman na i mekim pasin inap long kisim kanda, em bikman bai i paitim liklik. Ol man i kisim planti samting, ol i mas bekim planti samting gen. Sapos ol manmeri i putim planti samting long han bilong wanpela man, orait ol bai i tokim em long bekim planti samting moa.”

1 Tesalonaika 5:11
Olsem na yupela wan wan i mas givim gutpela tok long ol arapela manmeri bilong God na strongim bel bilong ol, olsem nau yupela i save mekim.

Jems 4:17
Tingim gut. Sapos yu save pinis long wanpela gutpela pasin yu mas mekim, tasol yu no mekim, orait yu mekim sin.

Rom 4:15
Yumi save, taim i gat lo i stap, ol man i save brukim lo, na dispela i mekim God i belhat long ol. Tasol sapos i no gat lo, orait yumi no ken tok long man i brukim lo.

1 Timoti 1:10
Na em i bilong kotim ol manmeri bilong mekim pasin pamuk na ol man i save mekim kain pasin bilong ol man bilong Sodom, na em i bilong kotim ol man i save stilim ol man na mekim ol i kamap wokboi nating, na em i bilong kotim ol man bilong giaman na ol man i save giaman long taim ol i mekim tok tru antap na ol manmeri i mekim ol arapela kain pasin nogut i birua long tok tru bilong God.

Matyu 12:36
“Tasol mi tokim yupela, long de God i makim bilong kotim ol manmeri, em bai i tingting long olgeta toktok nabaut ol manmeri i bin mekim na em bai i skelim ol.

Luk 12:48
Tasol wokboi i no save long laik bilong bikman na i mekim pasin inap long kisim kanda, em bikman bai i paitim liklik. Ol man i kisim planti samting, ol i mas bekim planti samting gen. Sapos ol manmeri i putim planti samting long han bilong wanpela man, orait ol bai i tokim em long bekim planti samting moa.”

Ezekiel 18:20
Man i mekim sin, em tasol bai i dai. Sapos papa i mekim sin, orait pikinini i no gat asua, na em i no ken karim hevi bilong dispela sin. Na sapos pikinini i mekim sin, orait papa i no gat asua na em i no inap karim hevi bilong dispela sin. Stretpela man bai i kisim gutpela pe bilong stretpela pasin em i bin mekim, na man nogut bai i karim hevi bilong pasin nogut em i bin mekim.

Efesus 5:21
Yupela i mas ting long Krais em i Bikpela bilong yupela, na yupela wan wan i mas i stap aninit long ol arapela manmeri bilong God.

Hibru 10:25
Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Ezekiel 33:8
Kui ma ütlen õelale: Õel, sa pead surema!, sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma tema teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, kuid tema verd ma küsin sinu käest.

Matyu 12:36-37
[36] Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud,[37] sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi.'

Galesia 6:1-2
[1] Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.[2] Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.

Hibru 10:24
Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.

Psalms 51:5
Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees.

1 Jon 2:2
ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.

2 Korin 5:10
sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba.

2 Korin 4:17-18
[17] Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au,[18] meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.

Efesus 4:25
Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed.

Galesia 6:2
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.

Asá yerewí Uni 14:17
ja ometi ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.'

2 Korin 2:6
Niisugusele piisab noomimisest, mida ta enamiku käest on saanud,

1 Samuel 16:7
Aga Issand ütles Saamuelile: 'Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.'

1 Korin 1:10
Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus.

2 Kings 12:4-5
[4] Aga ohvrikünkad ei kadunud, vaid rahvas ohverdas ja suitsutas veelgi ohvriküngastel.[5] Ja Joas ütles preestritele: 'Kõik pühitsetud andide raha, mis tuuakse Issanda kotta, käibel olev raha, hingeraha, mille järgi igaühte on hinnatud, kõik raha, mida keegi südame sunnil toob Issanda kotta,

Psalms 82:1
Aasafi laul. Jumal seisab jumalikus koguduses, ta mõistab kohut jumalate seas.

Psalms 82:6
Mina küll ütlesin: Teie olete jumalad ja olete kõik Kõigekõrgema lapsed.

Job 1:6-12
[6] Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda ees, tuli ka saatan nende sekka.[7] Ja Issand küsis saatanalt: 'Kust sa tuled?' Ja saatan vastas Issandale ning ütles: 'Maad mööda hulkumast ja rändamast.'[8] Siis Issand ütles saatanale: 'Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast.'[9] Saatan vastas Issandale ning ütles: 'Kas Iiob asjata Jumalat kardab?[10] Eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta kojale ning kõigele, mis tal on? Sa oled õnnistanud tema kätetööd ja ta kari on siginenud maal.[11] Aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on! Kas ta siis õnnistab su palet?'[12] Siis Issand ütles saatanale: 'Vaata, kõik, mis tal on, olgu sinu käes! Ära ainult pista kätt tema enese külge!' Ja saatan läks Issanda juurest ära.

Job 2:1-7
[1] Ja ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda ees, tuli ka saatan nende sekka ja seisis Issanda ees.[2] Ja Issand küsis saatanalt: 'Kust sa tuled?' Ja saatan vastas Issandale: 'Maad mööda hulkumast ja rändamast.'[3] Siis Issand ütles saatanale: 'Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: ta on vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Ikka veel peab ta kinni oma vagadusest, kuigi sa kihutasid mind tema vastu teda ilma põhjuseta hävitama.'[4] Aga saatan vastas Issandale ning ütles: 'Nahk naha vastu, ja mees annab kõik, mis tal on, oma hinge eest.[5] Aga siruta ometi oma käsi ning puuduta tema luud ja liha! Kas ta siis õnnistab su palet?'[6] Ja Issand ütles saatanale: 'Vaata, ta on su käes! Säästa ainult tema hing!'[7] Siis saatan läks Issanda juurest ära ja lõi Iiobit kurjade paisetega jalatallast pealaeni.

1 Chronicles 28:8
Ja nüüd, kogu Iisraeli, Issanda koguduse silma ees ja meie Jumala kuuldes ma ütlen: Pange tähele ja täitke kõiki Issanda, oma Jumala käske, et võiksite omaks pidada seda head maad ja jätta see pärandiks igaveseks ajaks oma lastele pärast teid!

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739