A A A A A

Good Character: [Abstinence]


2 Korin 12:21
Nau mi laik i kam long yupela namba 3 taim, na buk bilong God i tok olsem, “Sapos tupela o tripela man samting i tok long ol i bin lukim man i mekim rong, orait yumi inap long stretim tok.”

2 Timoti 2:22
Olsem na oltaim yu mas givim baksait long olgeta kain laik nogut i save kamap long bel bilong ol yangpela man. Na yu mas wok long kisim stretpela pasin na pasin bilong bilip tru long God na pasin bilong laikim tru ol arapela na pasin bilong bel isi. Na yupela olgeta i mas mekim ol dispela pasin, yu wantaim ol man i stap klin tru long ai bilong God na i save lotu na prea long nem bilong Bikpela.

Asá yerewí Uni 15:20
Yumi save, long bipo yet na i kam inap long nau, long olgeta taun bilong ol arapela lain i gat ol man i save autim tok bilong Moses. Na long olgeta de Sabat ol i save ritim tok bilong em insait long ol haus lotu.”

Kolosi 3:5
Olsem na yupela i mas kilim i dai olgeta pasin bilong dispela graun i stap long bel bilong yupela. Mi tok long olkain pasin olsem, pasin pamuk na pasin doti, na pasin bilong bel i kirap long mekim ol pasin nogut, na pasin bilong mangal long ol samting bilong narapela man. Dispela pasin bilong mangal em i wankain olsem pasin bilong lotu long giaman god.

Efesus 5:3
Yupela i no ken mekim pasin pamuk na olgeta kain pasin doti, na yupela i no ken mangalim ol samting bilong ol arapela. Tok bilong ol dispela pasin tu i no ken kamap liklik namel long yupela. I no inap yumi manmeri bilong God i toktok long ol dispela kain pasin.

Galesia 5:19
Yupela i save pinis long pasin bilong olpela bel. Em olkain pasin olsem, pasin pamuk na pasin doti na pasin bilong bel i kirap long mekim ol pasin nogut,

1 Korin 6:18-19
[18] Oltaim yupela i mas i stap longwe long pasin pamuk. Olgeta arapela sin ol man i save mekim, ol i kamap ausait long bodi. Tasol man i mekim pasin pamuk, em i mekim nogut long bodi bilong em yet.[19] Ating yupela i no save olsem, bodi bilong yupela em i haus bilong Holi Spirit. God i givim Spirit pinis long yupela, na em i stap insait long yupela. Yupela i no bilong yupela yet.

1 Korin 7:2
Tasol pasin pamuk i wok long kamap bikpela, olsem na mobeta olgeta man wan wan i gat meri bilong ol yet, na olgeta meri wan wan i gat man bilong ol yet.

1 Korin 10:13
Ol traim i bin kamap long yupela, ol i no ol narakain traim. Nogat. Ol i wankain olsem ol traim i save kamap long olgeta man. Na God i save bihainim tok bilong en, na em bai i no inap larim wanpela bilong ol traim i kamap long yupela, em i winim strong bilong yupela. Nogat. Sapos traim i kamap long yupela, orait God bai i wokim rot bilong helpim yupela. Dispela rot i olsem. Em bai i mekim yupela i sanap strong, na dispela traim bai i no inap daunim yupela.

1 Pita 2:11
Ol pren tru bilong mi, yupela i stap long dispela graun olsem ol man bilong narapela ples, na olsem ol tripman. Orait mi tokim yupela olsem, yupela i mas givim baksait long olgeta laik nogut bilong olpela bel, em ol dispela pasin i save pait long spirit bilong yupela.

Hibru 13:4
Marit em i gutpela samting tru, na yupela ol marit i mas lukautim gut marit bilong yupela, bai em i stap klin tru long ai bilong God. Yupela i save, God bai i bekim pe nogut long ol manmeri i mekim ol kain kain pasin pamuk.

Jut 1:7
Bipo ol man bilong Sodom wantaim Gomora na ol taun i stap klostu long ol, ol i bin mekim pasin wankain olsem ol dispela ensel. Ol i bihainim ol pasin nogut na ol i mekim ol narakain pasin pamuk i nogut tru. Olsem na God i mekim save long ol long paia i stap oltaim. Ol dispela samting i bin kamap bipo, yumi ken tingim ol na yumi no ken bihainim pasin nogut bilong ol dispela lain.

Matyu 5:8
“Ol manmeri bel bilong ol i klin, em ol i ken amamas. Bai ol i lukim God.

Proverbs 31:30
Wanpela meri inap givim switpela tok long yumi, tasol pasin bilong en i narakain. Na maski meri i luk nais tru, em i no inap i stap olsem oltaim. Mobeta yumi litimapim nem bilong meri i save aninit long Bikpela.

Rom 12:1
Ol brata, mi tingting long bikpela marimari bilong God na mi tokaut strong long yupela olsem. Yupela i mas givim bodi bilong yupela long God olsem ofa. Na taim yupela i stap laip bai yupela i stap ol manmeri bilong God stret na bai yupela i mekim ol pasin God i laikim. Yupela i mekim olsem na yupela i ken lotu tru long God.

Rom 13:13
Yumi mas wokabaut stret, olsem man i wokabaut long san. Yumi no ken hambak nabaut na spak. Yumi no ken mekim pasin pamuk na pilai nabaut long pasin doti. Yumi no ken kros nabaut na bel nogut long ol arapela man.

1 Tesalonaika 4:3-4
[3] Laik bilong God em i olsem. Yupela i mas givim laip bilong yupela olgeta long em na kamap holi. Olsem na yupela i mas abrusim olgeta kain pasin pamuk.[4] Yupela i mas bosim ol laik na tingting nogut i save kamap long bel bilong yupela, bai yupela i bihainim ol gutpela pasin na ol pasin God i laikim.

Galesia 5:19-21
[19] Yupela i save pinis long pasin bilong olpela bel. Em olkain pasin olsem, pasin pamuk na pasin doti na pasin bilong bel i kirap long mekim ol pasin nogut,[20] na pasin bilong lotu long ol giaman god na pasin bilong mekim olkain posin na pasin birua na belhat na kros na bel nogut na mangal na pasin bilong ting long yu yet tasol na tok pait na brukim lain,[21] na pasin bilong bel kaskas long ol man i stap gut na pasin bilong spak na hambak na singaut bikmaus nabaut, na ol kain kain pasin olsem. Bipo mi tokim yupela pinis, na nau mi mekim wankain tok gen. Olgeta man i mekim ol dispela kain pasin, ol bai i no inap i go insait long kingdom bilong God.

Genesis 39:7-10
[7] Olsem na i no longtaim na meri bilong Potifar i aigris long Josep na i tokim em olsem, “Yu kam slip wantaim mi.”[8] Tasol Josep i no laik na i tokim em olsem, “Bos bilong mi i makim mi long bosim olgeta samting long dispela haus, olsem na em i no save wari long wanpela samting.[9] Mi gat wankain namba long dispela haus olsem em yet. Em i no tambuim wanpela samting long mi. Nogat. Tasol em i no tokim mi long slip wantaim yu, long wanem, yu meri bilong en. Olsem wanem bai mi mekim dispela pasin nogut tru? Sapos mi mekim olsem bai mi mekim sin long ai bilong God.”[10] Na long olgeta de meri i wok long askim Josep long slip wantaim em. Tasol Josep i no harim tok gris bilong em, na em i no slip wantaim em, na em i no i go klostu long em.

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea