A A A A A

Good Character: [Acceptance]


1 Korin 5:11-13
[11] Tasol as bilong tok mi bin raitim em i olsem. Sapos wanpela man yupela i save kolim brata long Krais, em i mekim pasin pamuk o em i mangal long ol samting bilong ol arapela man o em i lotu long ol giaman god o em i tok bilas o em i spak o em i stilim samting bilong narapela man, orait yupela i no ken i stap wantaim em. Nogat. Na tu, yupela i no ken kaikai wantaim kain man olsem.[12] Olsem wanem? Ating mi gat wok bilong skelim pasin bilong ol man i stap ausait long sios, a? Nogat tru. Tasol wok bilong skelim pasin bilong ol man i stap insait long sios, em i wok bilong yupela stret.[13] Ol man bilong ausait, God yet bai i skelim pasin bilong ol. Tasol buk bilong God i tok olsem, “Yupela i mas rausim dispela man nogut i stap namel long yupela.”

1 Jon 1:9
Tasol sapos yumi autim sin bilong yumi, orait God bai i mekim olsem em i bin tok. Em bai i mekim stretpela pasin na lusim sin bilong yumi. Na em bai i rausim olgeta pasin nogut i stap long yumi na mekim yumi i kamap klin.

1 Pita 3:8-9
[8] Sapos ol man i mekim nogut long yupela, orait yupela i no ken bekim. Sapos ol i tok nogut long yupela, orait yupela i no ken bekim tok nogut bilong ol. Nogat. Yupela i mas bekim long dispela pasin. Yupela i mas beten long God i ken mekim gut long ol. God i bin singautim yupela long mekim olsem, bai yupela yet i ken kisim blesing bilong en.[9] Yumi save, “Sapos man i laik bai laip bilong en i kamap gutpela, na em i laik lukim gutpela taim, orait em i no ken mekim tok nogut na em i no ken mekim ol tok giaman.

Jon 3:16
“God i gat wanpela Pikinini tasol i stap. Tasol God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela wanpela Pikinini long ol. Em i mekim olsem bilong olgeta manmeri i bilip long em ol i no ken lus. Nogat. Bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim.

Proverbs 13:20
Sapos man i wokabaut wantaim man i gat gutpela tingting, orait em tu bai i kisim gutpela tingting. Tasol sapos man i poroman wantaim ol man i no gat gutpela tingting, orait trabel bai i painim em.

Rom 2:11
God i save skelim olgeta manmeri long wankain pasin tasol, maski ol i bilong wanem lain.

Rom 5:8
Tasol yumi stap yet olsem ol manmeri bilong mekim sin, na Krais i dai bilong helpim yumi. Long dispela pasin God i bin soim yumi olsem, em i laikim yumi moa yet.

Rom 8:31
Olsem na bai yumi tok wanem long dispela ol samting God i mekim? Sapos God i helpim yumi, orait husat bai i birua long yumi?

Rom 14:1-2
[1] Man i bilip, tasol bilip bilong en i no strong, em yupela i mas kisim i kam insait long sios. Tasol yupela i no ken pait long toktok wantaim em long ol kain kain samting yumi no klia tumas long en.[2] Wanpela man i strong long bilip, na em i save kaikai olgeta kain samting. Tasol bilip bilong narapela man em i no strong, olsem na em i no save kaikai mit.

Hibru 10:24-25
[24] Yumi wan wan i mas tingting tu long ol arapela manmeri bilong God, na painim rot bilong kirapim ol long laikim ol arapela na mekim ol gutpela pasin long ol.[25] Na yumi ol manmeri bilong God i no ken lusim pasin bilong bung wantaim, olsem sampela man i save mekim. Nogat. Yupela i save, De bilong Krais em i kam klostu. Olsem na yumi wan wan i mas wok strong moa long strongim bel bilong ol arapela.

Jon 6:35-37
[35] “Mi bin tokim yupela, yupela i lukim mi pinis, tasol yupela i no bilip.[36] Olgeta manmeri Papa i givim long mi, ol bai i kam long mi. Na man i kam long mi, mi no inap tru long rausim em.[37] Mi no lusim heven na kam daun bilong bihainim laik bilong mi yet. Nogat. Mi kam daun bilong bihainim laik bilong Papa, em i bin salim mi na mi kam.

Kolosi 3:12-14
[12] God em i makim yupela pinis, na yupela i stap ol lain manmeri bilong en, na em i save laikim yupela tru. Olsem na yupela i mas kisim olkain pasin olsem. Yupela i mas sori tru long ol arapela na mekim gut long ol. Yupela i mas daunim yupela yet na mekim pasin isi long ol man, na yupela i no ken belhat kwik long ol man i rongim yupela.[13] Sapos wanpela man namel long yupela em i gat tok long narapela brata i bin mekim rong long em, orait em i mas karim dispela hevi na lusim sin bilong dispela brata. Bikpela em i lusim pinis sin bilong yupela, na olsem tasol yupela tu i mas lusim sin bilong ol arapela.[14] Yupela i mas givim bel bilong yupela long ol arapela manmeri. Dispela pasin i winim tru olgeta arapela pasin, na em i save mekim ol arapela gutpela pasin i kamap strong na i wok bung wantaim.

Matyu 5:38-42
[38] Jisas i tok moa olsem, “Yupela i harim pinis bipo ol i bin tok olsem, ‘Sapos wanpela man i bagarapim ai bilong narapela man, orait yupela i mas bagarapim ai bilong en. Na sapos wanpela man i brukim tit bilong narapela man, orait yupela i mas brukim tit bilong en.’[39] Tasol mi tokim yupela olsem, yupela i no ken bekim rong long man i mekim nogut long yupela. Nogat. Sapos wanpela man i solapim wanpela wasket bilong yu, orait yu mas tanim narapela wasket tu i go long em.[40] Na sapos wanpela man i laik kotim yu na kisim siot bilong yu, orait yu mas givim longpela klos bilong yu tu long em.[41] Na sapos wanpela man i strong long yu mas karim kago bilong en i go inap wan kilomita, orait yu mas karim kago i go inap 2 kilomita.[42] Sapos wanpela man i askim yu long givim wanpela samting long em, orait yu mas givim. Na sapos man i laik dinau long yu, orait yu no ken givim baksait long em.”

Matyu 25:34-40
[34] Orait na king bai i tokim ol manmeri i stap long han sut bilong en olsem, ‘Yupela i gat blesing bilong Papa bilong mi. Em i laik mekim gut long yupela. Yupela kam kisim kingdom Papa i bin redim na makim bilong yupela pinis, long taim graun i kamap nupela yet.[35] Long wanem, bipo mi stap hangre, na yupela i bin givim kaikai long mi. Mi dai long wara, na yupela i givim wara long mi. Mi man bilong narapela ples na yupela i bringim mi i go long haus bilong yupela.[36] Mi no gat laplap, na yupela i givim laplap long mi. Mi gat sik na yupela i lukautim mi. Mi stap long kalabus, na yupela i kam lukim mi.’[37] “Na ol stretpela manmeri bai i bekim tok bilong en olsem, ‘Bikpela, long wanem taim mipela i lukim yu i stap hangre, na mipela i givim kaikai long yu? Na wanem taim yu dai long wara, na mipela i givim wara long yu?[38] Long wanem taim mipela i lukim yu i stap man bilong narapela ples, na mipela i bringim yu i go long haus bilong mipela? Na long wanem taim yu no gat laplap, na mipela i givim laplap long yu?[39] Long wanem taim mipela i lukim yu gat sik, o yu stap long kalabus, na mipela i go lukim yu?’[40] “Na king bai i bekim tok bilong ol olsem, ‘Mi tok tru long yupela, olgeta samting yupela i bin mekim long wanpela bilong ol dispela brata bilong mi i no gat nem liklik, ol dispela samting yupela i bin mekim long mi.’

Rom 15:1-7
[1] Yumi man i gat strongpela bilip, yumi gat wok bilong helpim ol man i no gat strongpela bilip na karim hevi bilong ol. Yumi no ken ting long helpim yumi yet tasol.[2] Yumi olgeta wan wan yumi mas wok long helpim ol brata, bai ol i ken kisim gutpela pasin na bilip bilong ol i ken kamap strong.[3] Yumi save, Krais tu i no bin ting long helpim em yet tasol. Pasin i kamap long em olsem buk bilong God i tok, “Ol man i bin tok nogut long yu, na dispela tok nogut bilong ol i pundaun antap long mi tu.”[4] Olgeta tok bipo ol i bin raitim long buk bilong God, em ol i bin raitim bilong skulim yumi. Dispela tok i bilong strongim bel bilong yumi na mekim yumi sanap strong na wetim God i kisim yumi.[5] Yumi save kisim strong long God wanpela tasol na em wanpela i save mekim yumi sanap strong long bilip. Orait God i ken helpim yupela long bihainim tru pasin bilong Krais Jisas na holim dispela wanpela tingting tasol. Olsem na bai yupela i stap wanbel,[6] na bai yupela olgeta wantaim i litimapim nem bilong God, em i God na Papa bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais.[7] Olsem na yupela olgeta i mas amamas long kisim ol arapela Kristen i kam i stap wantaim yupela, olsem Krais tu i bin amamas long yupela i ken i stap wantaim em. Na long dispela pasin bai yupela i kamapim biknem bilong God.

Rom 14:10-19
[10] Yu, bilong wanem yu skelim pasin bilong brata bilong yu na tok nogut long em? Na yu, bilong wanem yu tok bilas long brata bilong yu? Yupela i save, bai yumi olgeta i sanap long kot bilong God.[11] Em i olsem buk bilong God i tok, “Mi Bikpela, mi save stap oltaim, mi tok tru tumas, olgeta manmeri bilong graun bai i kam long mi na brukim skru long mi. Na olgeta bilong ol bai i tokaut olsem, mi God tru.”[12] Olsem na yumi save, yumi olgeta wan wan bai yumi mas tokim God long as bilong olgeta pasin yumi bin mekim.[13] Olsem na yumi mas lusim pasin bilong skelim pasin bilong ol arapela brata na tingting nogut long ol. Yumi mas bihainim narapela tingting, em long yumi no ken mekim wanpela samting bilong mekim brata i pundaun na mekim sin.[14] Bikpela Jisas i bin mekim tingting bilong mi i klia, na mi save gut olsem, i no gat wanpela samting em yet i doti long ai bilong God. Tasol sapos man i ting wanpela samting i doti, orait long laip bilong dispela man dispela samting i stap doti tru.[15] Olsem na sapos yu kaikai wanpela samting brata bilong yu i ting em i doti long ai bilong God, na long dispela pasin yu bagarapim tingting bilong dispela brata, orait yu ken save, long dispela pasin yu no givim bel bilong yu long brata. Krais i dai pinis bilong kisim bek dispela brata, na yu no ken larim kaikai bilong yu i bagarapim em.[16] Sapos yupela i ting wanpela samting em i gutpela, orait yupela i mas lukaut, nogut pasin bilong yupela yet i mekim na ol arapela man i tok dispela samting i nogut.[17] Kingdom bilong God i no pas long kaikai na dring. Nogat. Pasin tru bilong kingdom bilong God em i stretpela pasin na bel isi na pasin bilong amamas Holi Spirit i save kamapim.[18] Man i bihainim dispela pasin na i mekim wok bilong Krais, bai God i laikim pasin bilong em, na bai ol man i tok amamas long em.[19] Olsem na yumi mas bihainim olgeta pasin i save mekim yumi i stap wanbel, na olgeta pasin i save strongim bilip bilong ol arapela.

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea