A A A A A

God: [Commandments]


Mak 10:19
Yu save pinis long ol tok bilong lo. ‘Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri. Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri. Yupela i no ken paulim na pulim ol samting bilong ol arapela man. Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol.’”

Luk 18:20
Yu save pinis long ol tok bilong lo, ‘Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk. Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri. Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol.’”

Matyu 22:34-40
[34] Taim ol Farisi i harim tok olsem Jisas i bin pasim maus bilong ol Sadyusi, orait ol i kam long em.[35] Namel long ol i gat wanpela saveman bilong lo. Em i laik traim Jisas na i askim em olsem,[36] “Tisa, wanem lo i namba wan na i winim olgeta arapela lo?”[37] Na Jisas i tokim em olsem, “‘Yupela i mas laikim God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas laikim em tru long bel bilong yupela na long spirit bilong yupela na long tingting bilong yupela.’[38] Dispela lo em i bikpela, na em i namba wan tru.[39] Na namba 2 lo em i wankain olsem dispela. Em i olsem, ‘Yu mas laikim ol wantok olsem yu laikim yu yet.’[40] Dispela tupela lo i as bilong olgeta tok bilong lo na bilong ol profet.”

Rom 13:9
Yumi save, lo i tok olsem, “Yupela i no ken kilim manmeri i dai. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken mangalim samting bilong narapela man. Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk.” Ol dispela lo, na olgeta arapela lo i stap, em olgeta i stap insait long dispela wanpela tok, “Yu mas laikim tru ol arapela man olsem yu laikim yu yet.”

Matyu 19:16-19
[16] Orait wanpela man i kam long Jisas na i tok, “Tisa, mi mas mekim wanem gutpela pasin na bai mi kisim laip i stap gut oltaim oltaim?”[17] Na Jisas i tokim em olsem, “Bilong wanem yu askim mi long ol gutpela pasin? Wanpela tasol em i gutpela. Tasol sapos yu laik kisim laip i stap gut oltaim, orait yu mas bihainim ol lo bilong God.”[18] Na dispela man i askim Jisas olsem, “Yu tok long wanem ol lo?” Na Jisas i tok, “Ol dispela lo i gat tok olsem, ‘Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri. Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri.[19] Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol. Na yu mas laikim tru ol wantok olsem yu laikim yu yet.’”

Matyu 22:36-40
[36] “Tisa, wanem lo i namba wan na i winim olgeta arapela lo?”[37] Na Jisas i tokim em olsem, “‘Yupela i mas laikim God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas laikim em tru long bel bilong yupela na long spirit bilong yupela na long tingting bilong yupela.’[38] Dispela lo em i bikpela, na em i namba wan tru.[39] Na namba 2 lo em i wankain olsem dispela. Em i olsem, ‘Yu mas laikim ol wantok olsem yu laikim yu yet.’[40] Dispela tupela lo i as bilong olgeta tok bilong lo na bilong ol profet.”

Matyu 10:17-22
[17] Yupela lukaut long ol man. Ol bai i kotim yupela long ol kaunsil bilong ol, na ol bai i wipim yupela insait long ol haus lotu bilong ol. [18] Ol bai i ting long daunim mi, na pulim yupela i go long ol gavman na ol king. Olsem na bai yupela i ken autim gutnius long ol dispela bikman, na long ol arapela haiden tu.[19] Taim ol i bringim yupela i go long kot, yupela i no ken pret na ting, ‘Mipela bai i mekim wanem kain tok? Na mipela bai i bekim wanem tok?’ Nogat. Long dispela taim stret God bai i soim yupela long tok yupela i mas autim.[20] Long wanem, i no yupela yet bai i autim tok. Nogat. Spirit bilong Papa bilong yupela, em bai i autim tok long maus bilong yupela.[21] “Man bai i kotim brata bilong en, na tokim ol long kilim dispela brata i dai. Na ol papa bai i mekim wankain pasin long ol pikinini bilong ol. Na ol pikinini bai i birua long papamama bilong ol na tokim ol man long kilim ol i dai.[22] Na olgeta man bai i bel nogut tru long yupela, long wanem, nem bilong mi em i stap long yupela. Tasol ol manmeri i stap strong inap long las de, God bai i kisim bek ol.

Rom 13:8-14
[8] Yupela i no ken larim wanpela dinau bilong yupela i stap. Dispela wanpela dinau tasol i save stap oltaim, em dinau bilong givim bel bilong yumi long ol arapela, long wanem, man i givim bel bilong em long narapela man em i bihainim tru lo.[9] Yumi save, lo i tok olsem, “Yupela i no ken kilim manmeri i dai. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken mangalim samting bilong narapela man. Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk.” Ol dispela lo, na olgeta arapela lo i stap, em olgeta i stap insait long dispela wanpela tok, “Yu mas laikim tru ol arapela man olsem yu laikim yu yet.”[10] Man i save givim bel bilong em long arapela man, em i no save mekim pasin nogut long em. Olsem na man i save givim bel bilong em long ol arapela, em i save bihainim tru lo.[11] Mi tokim yupela long mekim ol dispela pasin, long wanem, yupela i save pinis long dispela taim nau yumi stap long en. Nau em i taim bilong yupela i lusim slip na kirap. Yupela i save, long taim yumi kamap manmeri bilong bilip long Krais, orait taim bilong God i laik kisim bek yumi, em i bin i stap longwe yet. Tasol nau dispela taim em i kamap klostu liklik.[12] Nait i laik pinis, na klostu tulait i laik kamap. Olsem na mobeta yumi lusim olgeta pasin bilong tudak, na kisim ol samting bilong lait olsem man i pasim ol klos samting bilong pait.[13] Yumi mas wokabaut stret, olsem man i wokabaut long san. Yumi no ken hambak nabaut na spak. Yumi no ken mekim pasin pamuk na pilai nabaut long pasin doti. Yumi no ken kros nabaut na bel nogut long ol arapela man.[14] Yupela i mas kisim Bikpela Jisas Krais na pasim em olsem klos pait bilong yupela. Na yupela i no ken tingting long bihainim laik nogut bilong bodi.

Mak 12:28-34
[28] Wanpela saveman bilong lo i kam, na em i harim ol Sadyusi i pait long toktok wantaim Jisas. Na em i harim Jisas i bekim tok bilong ol gutpela tru. Olsem na em i askim Jisas, “Wanem lo em i winim olgeta lo na i namba wan?”[29] Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Namba wan lo em i dispela, ‘Yupela Israel, harim gut. Bikpela em wanpela tasol em i God bilong yumi.[30] Yupela i mas laikim God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas laikim em tru long bel bilong yupela na long spirit bilong yupela na long tingting bilong yupela na long strong bilong yupela.’[31] Na namba 2 lo em i dispela, ‘Yu mas laikim ol wantok olsem yu laikim yu yet.’ I no gat narapela lo i bikpela na i winim dispela tupela lo.”[32] Orait dispela saveman bilong lo i tokim Jisas olsem, “Tisa, tok bilong yu i gutpela. I tru, Bikpela wanpela tasol em i God, na i no gat narapela God i stap.[33] Yumi mas laikim em tru long bel bilong yumi na long save bilong yumi na long strong bilong yumi. Na yumi mas laikim ol wantok olsem yumi save laikim yumi yet. Sapos yumi bihainim dispela tupela lo, orait dispela pasin em i winim olgeta ofa ol i save kukim olgeta long paia, na i winim olgeta kain ofa.”[34] Jisas i harim dispela man i bekim tok olsem man i gat gutpela save, na Jisas i tokim em olsem, “Yu no i stap longwe long kingdom bilong God.” Na olgeta man i pret long askim Jisas long wanpela samting moa.

Exodus 34:28
Moses i stap wantaim Bikpela long maunten inap 40 de olgeta. Na em i no kaikai wanpela samting na i no dring wara. Nogat tru. Na Bikpela i raitim tok bilong kontrak long dispela tupela hap ston Moses i bin bringim. Dispela tok em ol Tenpela Lo bilong God.

Deuteronomy 4:13
Long dispela taim em i bin givim yupela ol Tenpela Lo na em i raitim long tupela hap ston. Dispela lo i olsem kontrak em i bin mekim wantaim yupela. Na em i tokim yupela long bihainim dispela kontrak.

Deuteronomy 10:4
Na Bikpela i raitim wankain tok long dispela tupela ston olsem em i bin raitim namba wan taim. Em i raitim ol Tenpela Lo em i bin tokim yupela taim em i stap long paia na yupela i bung long as bilong maunten. Em i raitim pinis na em i givim mi dispela tupela hap ston.

Deuteronomy 5:7-22
[7] “‘Yupela i no ken lotu long narapela god. Yupela i mas lotuim mi wanpela tasol.[8] “‘Yupela i no ken wokim olkain piksa bilong wanpela samting i stap long heven o long graun o long wara i stap aninit long graun.[9] Yupela i no ken brukim skru na lotu long dispela kain piksa bilong giaman god, long wanem, mi Bikpela, mi God bilong yupela, na mi no ken larim yupela i lotu long wanpela giaman god. Pasin bilong mi i olsem, mi mekim save long ol man i no laikim mi. Na bai mi mekim save tu long ol tumbuna pikinini bilong ol inap long namba 3 na long namba 4 lain i kamap bihain.[10] Tasol ol manmeri i laikim mi tumas na i bihainim ol lo bilong mi, bai mi laikim ol tru na ol 1,000 lain tumbuna bilong ol i kamap bihain.[11] “‘Yupela i no ken kolim nating nem bilong mi God, Bikpela bilong yupela. Long wanem, mi bai mekim save long ol man i kolim nating nem bilong mi.[12] “‘Yupela i mas mekim de Sabat i stap de tru bilong mi, God, Bikpela bilong yupela, olsem mi bin tokim yupela.[13] Yupela i mas mekim wok inap long 6-pela de tasol.[14] Na de namba 7 em i Sabat o de bilong malolo. Em i de bilong mi. Long dispela de yupela wantaim ol pikinini bilong yupela na ol wokboi na wokmeri bilong yupela na ol animal bilong yupela na ol man bilong narapela kantri i stap wantaim yupela, yupela olgeta i mas tambu long wok. Ol wokboi na wokmeri bilong yupela i mas malolo olsem yupela yet.[15] Yupela i mas tingim dispela taim yupela i bin stap wokboi nating long Isip, na long bikpela strong bilong mi, mi God, Bikpela bilong yupela, mi bin kisim yupela i kam. Long dispela as tasol nau mi tok yupela i mas bihainim gut dispela lo bilong de bilong malolo.[16] “‘Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol, olsem mi God, Bikpela bilong yupela, mi tokim yupela. Sapos yupela i mekim olsem, orait bai olgeta wok samting yupela i mekim i ken kamap gut, na bai yupela inap i stap longpela taim long dispela graun nau mi givim long yupela.[17] “‘Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri.[18] “‘Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk.[19] “‘Yupela i no ken stil.[20] “‘Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri.[21] “‘Yupela i no ken aigris long meri bilong narapela man. Na yupela i no ken mangalim haus bilong em na graun bilong em na ol wokboi na wokmeri bilong em na bulmakau bilong em na donki bilong em na ol olgeta arapela samting bilong em tu.’”[22] Na Moses i tok, “Taim yupela i bung long maunten, Bikpela i stap insait long paia na long bikpela blakpela klaut. Em i tokaut strong na i givim olgeta dispela lo long yupela. Na em i no givim yupela ol arapela moa. Bihain em i raitim dispela ol lo long tupela hap ston na i givim long mi.”

Deuteronomy 6:21
Orait yupela i mas tokim ol olsem, ‘Mipela i bin i stap wokboi nating bilong king bilong Isip, na Bikpela i kisim bek mipela long strong bilong em yet.

Deuteronomy 10:1-5
[1] Moses i tok moa olsem, “Orait na Bikpela i tokim mi, ‘Katim tupela hap ston wankain olsem tupela ston mi bin givim yu bipo, na sapim ol plang na wokim wanpela bokis. Na yu bringim dispela tupela ston i kam long mi antap long maunten.[2] Na bai mi raitim gen long dispela tupela ston, ol dispela toktok mi bin raitim bipo long tupela ston yu brukim pinis. Mi raitim pinis, orait yu ken putim tupela i go insait long bokis.’[3] “Orait mi wokim wanpela bokis long diwai akas na mi katim tupela hap ston wankain olsem bipo, na mi kisim tupela i go antap long maunten.[4] Na Bikpela i raitim wankain tok long dispela tupela ston olsem em i bin raitim namba wan taim. Em i raitim ol Tenpela Lo em i bin tokim yupela taim em i stap long paia na yupela i bung long as bilong maunten. Em i raitim pinis na em i givim mi dispela tupela hap ston.[5] Na mi tanim na mi wokabaut i kam daun long maunten. Orait mi putim tupela ston long dispela Bokis mi bin wokim olsem Bikpela i bin tokim mi pinis. Na dispela tupela ston i stap yet long Bokis.”

Exodus 20:1-17
[1] God i tok olsem,[2] “Mi yet mi Bikpela, mi God bilong yupela. Mi bin kisim yupela long Isip, dispela ples bilong wok kalabus, na mi bringim yupela i kam.[3] “Yupela i mas bihainim mi wanpela tasol. Yupela i no ken bihainim ol giaman god.[4] “Yupela i no ken wokim wanpela giaman god, na yupela i no ken wokim piksa bilong wanpela samting i stap long heven o i stap long graun o insait long wara i stap aninit long graun.[5] Yupela i no ken brukim skru long wanpela giaman god o piksa na lotuim em, long wanem, mi Bikpela, mi God bilong yupela, na mi no inap larim wanpela giaman god i senisim mi. Nogat tru. Na ol manmeri i no laik tru long mi, ol i gat asua long dispela samting na mi bai mekim save long ol na long 3-pela na 4-pela lain tumbuna bilong ol i kamap bihain.[6] Tasol ol manmeri i laikim mi tumas na i save bihainim olgeta lo bilong mi, orait bai mi laikim ol tru na mi laikim ol 1,000 lain tumbuna bilong ol i kamap bihain.[7] “Yupela i no ken kolim nating nem bilong mi God, Bikpela bilong yupela. Long wanem, bai mi mekim save long ol manmeri i kolim nating nem bilong mi.[8] “Yupela i mas tingim gut de Sabat na makim olsem de bilong mi yet.[9] Yupela i gat 6-pela de bilong mekim wok insait long wanpela wik.[10] Tasol de namba 7, em i bilong mi God, Bikpela bilong yupela. Em i de bilong malolo na long de Sabat yupela i no ken mekim wok. Yupela wantaim ol pikinini bilong yupela na ol wokboi na wokmeri na ol animal na ol man bilong narapela kantri i kam i stap long ples bilong yupela, yupela olgeta i no ken mekim wok.[11] Yupela i mas mekim olsem, long wanem, long 6-pela de tasol mi Bikpela, mi bin wokim graun na skai na solwara na olgeta samting i stap long en. Tasol long de namba 7 mi bin malolo. Olsem na mi Bikpela, mi mekim de Sabat i narakain de tru. Na mi makim em i de bilong mi stret.[12] “Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol. Sapos yupela i mekim olsem, bai yupela i no inap i dai kwik. Nogat. Bai yupela i ken i stap longtaim long dispela graun mi God, Bikpela bilong yupela mi laik givim yupela.[13] “Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri.[14] “Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk.[15] “Yupela i no ken stil.[16] “Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri.[17] “Yupela i no ken mangalim haus bilong narapela man. Na yupela i no ken aigris long meri bilong narapela man. Na yupela i no ken mangalim wokboi o wokmeri bilong en o bulmakau o donki o olgeta arapela samting bilong en tu.”

Exodus 24:12
Bihain Bikpela i tokim Moses, “Yu kam antap long maunten na sanap klostu long mi. Mi bin raitim sampela lo long tupela hap ston. Bai mi givim dispela tupela ston long yu na yu ken skulim ol manmeri long dispela lo.”

Exodus 34:10-29
[10] Na Bikpela i tokim Moses, “Nau mi laik mekim kontrak wantaim yupela Israel. Long ai bilong ol dispela manmeri bilong yu bai mi wokim ol bikpela mirakel mi no bin wokim long olgeta arapela lain manmeri bipo. Olgeta arapela pipel bai i lukim ol kain kain samting mi Bikpela, bai mi mekim bilong helpim yupela, na ol bai i tingting planti na guria.[11] Olsem na yupela i mas bihainim olgeta lo mi laik givim yupela nau. Mi bai i go paslain long yupela na rausim ol Amor na ol Kenan na ol Hit na ol Peres na ol Hivi na ol Jebus.[12] Na lukaut gut, yupela i no ken mekim kontrak wantaim ol manmeri bilong dispela kantri nau yupela i laik i go long en. Nogut ol i pulim yupela na yupela i pundaun na bagarap olgeta.[13] Nogat. Yupela i mas bagarapim ol samting bilong lotu bilong ol. Brukbrukim ol alta na ol pos ston na katim ol hap diwai i gat piksa bilong god meri Asera.[14] “Mi Bikpela, na yupela i mas lotu long mi wanpela tasol. Yupela i no ken lotu long ol giaman god. Long wanem, mi no inap larim wanpela giaman god i senisim mi.[15] Yupela i no ken mekim kontrak wantaim ol manmeri bilong dispela kantri. Ol i save lotuim ol giaman god. Na sapos yupela i mekim kontrak wantaim ol bai ol i askim yupela long bung wantaim ol na bai yupela i kaikai ol abus ol i ofaim long ol giaman god.[16] Na nogut ol yangpela man bilong yupela Israel i maritim ol yangpela meri bilong ol dispela arapela lain. Sapos yupela i mekim olsem, bai ol dispela meri i pulim man bilong ol na ol man i lusim mi na i lotu long ol giaman god. Long ai bilong mi dispela pasin i olsem pasin bilong pamuk nabaut.[17] “Yupela i no ken wokim ol giaman god long ain samting, na lotuim ol. I tambu tru.[18] “Yupela i no ken lusim tingting long Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis. Yupela i bin lusim Isip long mun Abip, olsem na long olgeta yia yupela i mas kaikai bret i no gat yis inap long 7-pela de long dispela mun, olsem mi bin tokim yupela.[19] “Olgeta namba wan pikinini man bilong yupela na bilong ol bulmakau sipsip samting bilong yupela i bilong mi tasol.[20] Tasol sapos yupela i laik baim bek ol namba wan pikinini bilong donki, orait yupela i mas ofaim wanpela pikinini sipsip. Na sapos yupela i no baim bek, orait yupela i mas brukim nek bilong donki. Na tu yupela i mas baim bek olgeta namba wan pikinini man bilong yupela yet. “Sapos yupela i laik kam lotu long mi, yupela i mas bringim wanpela ofa na i kam. [21] “Long olgeta wik yupela i gat 6-pela de tasol bilong mekim wok, tasol i tambu long mekim wok long de namba 7. Maski sapos i taim bilong brukim graun long gaden o taim bilong bungim kaikai i mau, yupela i no ken wok long dispela de.[22] “Yupela i mas tingim Bikpela De Bilong Amamas Long Kisim Kaikai Long Gaden, em dispela de bilong kisim namba wan hap wit i redi pinis long kisim. Na tu long mun yupela i save kisim ol pikinini bilong diwai i mau, yupela i mas tingim Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win.[23] “Olsem na tripela taim long wanpela yia, olgeta man bilong yupela i mas i kam lotu long mi God, Bikpela bilong yupela Israel.[24] Bihain bai mi rausim ol lain manmeri i stap nau long graun bilong yupela na mekim mak bilong graun i go bikpela. Olsem na taim yupela i kam lotu long mi long dispela tripela taim long olgeta yia, bai i no gat birua i laik kisim graun bilong yupela.[25] “Yupela i no ken ofaim bret i gat yis taim yupela i ofaim wanpela abus long mi. Na sapos yupela i no kaikai olgeta hap abus bilong ofa yupela i bin kilim bilong dispela kaikai Bilong Tingim De mi God, mi Bin Larim yupela Israel I Stap Gut, orait yupela i no ken larim wanpela hap i stap inap long moningtaim.[26] “Long olgeta yia yupela i mas kisim ol kaikai i mau paslain long gaden na bringim i kam long haus bilong mi Bikpela. “Yupela i no ken pulimapim susu bilong meme long sospen na kukim pikinini bilong dispela meme long en.” [27] Na Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu mas raitim ol dispela tok long wanpela buk, long wanem, olgeta dispela tok i as bilong dispela kontrak mi mekim wantaim yu na ol Israel.”[28] Moses i stap wantaim Bikpela long maunten inap 40 de olgeta. Na em i no kaikai wanpela samting na i no dring wara. Nogat tru. Na Bikpela i raitim tok bilong kontrak long dispela tupela hap ston Moses i bin bringim. Dispela tok em ol Tenpela Lo bilong God.[29] Taim Moses i lusim maunten em i karim tupela hap ston i gat Tenpela Lo long en. Em i bin toktok wantaim Bikpela, olsem na pes bilong Moses i lait moa yet. Tasol em yet i no save long dispela samting.

Deuteronomy 6:4-9
[4] “Yupela Israel, harim gut. Bikpela, em wanpela tasol em i God bilong yumi.[5] Yupela i mas laikim tumas God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas laikim em tru long bel bilong yupela na long tingting bilong yupela na long strong bilong yupela.[6] Oltaim yupela i mas tingim ol dispela lo nau mi givim long yupela.[7] Na yupela i mas lainim ol pikinini bilong yupela long ol dispela lo. Na tokim ol long taim yupela i stap long haus na long taim yupela i wokabaut long rot, na long taim yupela i malolo na long taim yupela i wok.[8] Na yupela i mas raitim ol long pepa na pasim ol long han bilong yupela na long pes bilong yupela, olsem na bai yupela i no ken lusim tingting long ol.[9] Na raitim ol long pos bilong ol dua bilong haus bilong yupela na long ol dua bilong banis bilong yupela.”

Exodus 20:2-17
[2] “Mi yet mi Bikpela, mi God bilong yupela. Mi bin kisim yupela long Isip, dispela ples bilong wok kalabus, na mi bringim yupela i kam.[3] “Yupela i mas bihainim mi wanpela tasol. Yupela i no ken bihainim ol giaman god.[4] “Yupela i no ken wokim wanpela giaman god, na yupela i no ken wokim piksa bilong wanpela samting i stap long heven o i stap long graun o insait long wara i stap aninit long graun.[5] Yupela i no ken brukim skru long wanpela giaman god o piksa na lotuim em, long wanem, mi Bikpela, mi God bilong yupela, na mi no inap larim wanpela giaman god i senisim mi. Nogat tru. Na ol manmeri i no laik tru long mi, ol i gat asua long dispela samting na mi bai mekim save long ol na long 3-pela na 4-pela lain tumbuna bilong ol i kamap bihain.[6] Tasol ol manmeri i laikim mi tumas na i save bihainim olgeta lo bilong mi, orait bai mi laikim ol tru na mi laikim ol 1,000 lain tumbuna bilong ol i kamap bihain.[7] “Yupela i no ken kolim nating nem bilong mi God, Bikpela bilong yupela. Long wanem, bai mi mekim save long ol manmeri i kolim nating nem bilong mi.[8] “Yupela i mas tingim gut de Sabat na makim olsem de bilong mi yet.[9] Yupela i gat 6-pela de bilong mekim wok insait long wanpela wik.[10] Tasol de namba 7, em i bilong mi God, Bikpela bilong yupela. Em i de bilong malolo na long de Sabat yupela i no ken mekim wok. Yupela wantaim ol pikinini bilong yupela na ol wokboi na wokmeri na ol animal na ol man bilong narapela kantri i kam i stap long ples bilong yupela, yupela olgeta i no ken mekim wok.[11] Yupela i mas mekim olsem, long wanem, long 6-pela de tasol mi Bikpela, mi bin wokim graun na skai na solwara na olgeta samting i stap long en. Tasol long de namba 7 mi bin malolo. Olsem na mi Bikpela, mi mekim de Sabat i narakain de tru. Na mi makim em i de bilong mi stret.[12] “Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol. Sapos yupela i mekim olsem, bai yupela i no inap i dai kwik. Nogat. Bai yupela i ken i stap longtaim long dispela graun mi God, Bikpela bilong yupela mi laik givim yupela.[13] “Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri.[14] “Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk.[15] “Yupela i no ken stil.[16] “Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri.[17] “Yupela i no ken mangalim haus bilong narapela man. Na yupela i no ken aigris long meri bilong narapela man. Na yupela i no ken mangalim wokboi o wokmeri bilong en o bulmakau o donki o olgeta arapela samting bilong en tu.”

Exodus 31:18
Moses i stap longpela taim long maunten na em i no kam daun kwik. Olsem na ol manmeri i go bung long Aron na tokim em olsem, “Mipela i no save wanem samting i bin kamap long Moses, dispela man i bin kisim yumi long Isip na bringim yumi i kam. Olsem na yu mas wokim wanpela god bai i go paslain long mipela na bringim mipela long rot.”

Jon 14:15
Jisas i tok moa olsem, “Sapos yupela i laikim mi tru, orait yupela bai i bihainim gut ol tok bilong mi.

Matyu 19:18
Na dispela man i askim Jisas olsem, “Yu tok long wanem ol lo?” Na Jisas i tok, “Ol dispela lo i gat tok olsem, ‘Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri. Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri.

Jon 15:10
Sapos yupela i bihainim gut ol lo na tok bilong mi, orait yupela bai i stap insait long laikim bilong mi, olsem mi bin bihainim gut ol lo na tok bilong Papa bilong mi, na mi stap insait long laikim bilong em.

Matyu 5:17
Jisas i tok moa olsem, “Yupela i no ken ting mi kam bilong rausim tok bilong lo na tok bilong ol profet. Nogat. Mi no kam bilong rausim, mi kam bilong inapim tru.

Exodus 32:15
Orait Moses i kisim dispela tupela hap ston God i bin raitim lo long en na i lusim maunten na i go daun. God i raitim lo long tupela sait bilong dispela tupela ston.

Jon 15:12-17
[12] Lo bilong mi em i olsem. Yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela, long wankain pasin olsem mi bin laikim yupela.[13] Sapos wanpela man i laikim tumas ol pren bilong en na i lusim laip bilong em yet bilong helpim ol, orait dispela pasin bilong laikim ol arapela i winim tru ol arapela pasin bilong laikim ol arapela manmeri.[14] Na sapos yupela i mekim olsem mi bin tokim yupela, orait yupela i stap pren bilong mi.[15] Wokboi i no save long ol samting bikman bilong en i save mekim. Olsem na mi no kolim yupela ‘wokboi’ moa. Nogat. Olgeta tok mi harim long Papa bilong mi, em mi tokim yupela pinis. Olsem na mi kolim yupela ‘pren.’[16] “Yupela i no bin makim mi bilong i stap wantaim yupela. Nogat. Mi makim yupela bilong i stap ol lain bilong mi. Na mi givim wok long yupela, bai yupela i ken i go na karim kaikai, na bai kaikai bilong yupela i ken i stap gut. Olsem na sapos yupela i beten long Papa long nem bilong mi na askim em long givim wanpela samting long yupela, em bai i givim long yupela.[17] Mi givim lo long yupela olsem. Yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela.”

Exodus 32:16
God yet i bin wokim dispela tupela ston na katim ol tok bilong lo long tupela.

Exodus 34:27
Na Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu mas raitim ol dispela tok long wanpela buk, long wanem, olgeta dispela tok i as bilong dispela kontrak mi mekim wantaim yu na ol Israel.”

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea