A A A A A

God: [Come As You Are]


Matyu 11:27-30
[27] Na Jisas i tok moa olsem, “Papa bilong mi em i putim pinis olgeta samting long han bilong mi. Na i no gat wanpela man i save long Pikinini. Papa wanpela tasol em i save. Na i no gat wanpela man i save long Papa. Pikinini tasol wantaim ol man Pikinini yet i soim Papa long ol, ol tasol i save long Papa.[28] “Yupela ol man i save hatwok tru na i karim ol bikpela hevi, yupela olgeta kam long mi na bai mi givim malolo long yupela.[29] Yupela kisim save long mi na aninit long tok bilong mi, olsem yupela i kisim plang ol i save putim long nek bilong ol bulmakau bilong ol i ken pulim ol samting. Yupela kisim save long mi, long wanem, mi save mekim pasin isi long ol man na mi save daunim mi yet. Na bai ol samting i no ken givim hevi long yupela na bai yupela i kisim malolo.[30] Dispela plang mi putim long nek bilong yupela, em i isi long karim, na samting mi givim yupela bilong karim, em i no hevi.”

Jon 6:63-65
[63] Tasol sampela man namel long yupela ol i no bilip.” Bipo yet Jisas i save pinis long ol man i no bilip. Na em i save long dispela man bai i givim em long han bilong ol birua.[64] Olsem na em i tok, “Ol i no bilip, na long dispela as tasol mi bin tokim yupela, ‘Sapos Papa i no givim strong long wanpela man, orait dispela man bai i no inap i kam long mi.’”[65] Jisas i autim dispela tok pinis, na planti disaipel bilong en i lusim em, na ol i go bek, na ol i no wokabaut moa wantaim em.

Matyu 11:28
“Yupela ol man i save hatwok tru na i karim ol bikpela hevi, yupela olgeta kam long mi na bai mi givim malolo long yupela.

Isaiah 1:18
“Harim. Bai yumi mas bung na stretim tok. Maski yupela i gat planti sin, na yupela i stap olsem waitpela laplap em retpela pen i bagarapim pinis, mi Bikpela, mi tok, bai yupela inap kamap waitpela gen olsem ais, na olsem waitpela gras bilong sipsip.

Isaiah 55:1-3
[1] Bikpela i tok olsem, “Yupela ol manmeri i dai long dring wara, yupela kam long mi. Yupela kam na dring. Na yupela ol lain i no gat mani, yupela kam long mi, na yupela kisim kaikai. Kam na kisim wain na susu, i no gat pe bilong en.[2] Bilong wanem bai yupela i pinisim nating ol mani bilong yupela long ol samting i no inap helpim yupela, na yupela i stap hangre yet? Putim gut yau long tok bilong mi, na mekim olsem mi tok, na bai yupela i pulap tru long ol kain kain gutpela kaikai mi givim yupela.[3] “Yupela ol manmeri bilong mi, harim. Yupela kam long mi na bai yupela i stap gut. Bai mi mekim kontrak wantaim yupela, na dispela kontrak bai i stap oltaim. Na oltaim bai mi laikim yupela tumas na mekim gut long yupela, olsem bipo mi bin promis long King Devit.

Matyu 15:7-9
[7] “Yupela i man bilong giaman. Profet Aisaia i bin makim tru pasin bilong yupela taim em i tok olsem,[8] ‘Ol dispela lain manmeri ol i save litimapim nem bilong mi long maus bilong ol, tasol bel na tingting bilong ol i stap longwe tru long mi.[9] Ol i save autim lo bilong ol man tasol na tok, “Dispela em i tok bilong God.” Olsem na ol i lotu nating long mi.’”

Mak 10:13-16
[13] Ol manmeri i bringim ol liklik pikinini i kam long Jisas. Ol i laik bai em i putim han long ol. Tasol ol disaipel i lukim, na ol i krosim ol dispela manmeri.[14] Jisas i lukim dispela, na em i bel nogut. Em i tokim ol disaipel olsem, “Yupela larim ol pikinini i kam long mi. Yupela i no ken pasim ol. Nogat. Kingdom bilong God em i bilong kain man olsem ol dispela pikinini.[15] Mi tok tru long yupela, sapos wanpela man i no kisim kingdom bilong God olsem ol liklik pikinini i save kisim, em i no inap i go insait long en. Nogat tru.”[16] Na em i holim ol pikinini long han bilong en, na i putim han antap long ol, na em i askim God long mekim gut long ol.

Jems 4:6-8
[6] Tasol God i save marimari moa yet long yumi. Olsem na buk bilong God i tok, “God i save daunim ol man bilong litimapim nem bilong ol yet, tasol em i save marimari na mekim gut long ol man i daunim ol yet.”[7] Olsem na yupela i mas daunim yupela yet na i stap aninit long God. Yupela i mas sakim Satan, na em bai i lusim yupela na ranawe.[8] Yupela i mas i go klostu tru long God, na em bai i kam klostu tru long yupela. Yupela man bilong sin, bel bilong yupela i mas kamap klin, olsem man i wasim han bilong en na i kamap klin. Yupela man i gat tupela tingting, yupela i mas rausim dispela tingting nogut long bel bilong yupela.

2 Korin 5:17
Olsem na sapos wanpela man i pas wantaim Krais, orait God i mekim em i kamap nupela man tru. Harim gut. Nau olpela pasin i pinis olgeta, na nupela pasin i kamap pinis.

Jon 5:24
“Tru tumas mi tokim yupela, taim i laik kamap, na nau i kamap pinis, na ol manmeri i dai pinis bai i harim maus bilong Pikinini Bilong God. Na ol manmeri i harim, ol bai i kisim laip.

Rom 12:1-2
[1] Ol brata, mi tingting long bikpela marimari bilong God na mi tokaut strong long yupela olsem. Yupela i mas givim bodi bilong yupela long God olsem ofa. Na taim yupela i stap laip bai yupela i stap ol manmeri bilong God stret na bai yupela i mekim ol pasin God i laikim. Yupela i mekim olsem na yupela i ken lotu tru long God.[2] Na yupela i no ken wokabaut wankain olsem ol man bilong dispela graun. Nogat. Yupela i mas larim God i mekim tingting bilong yupela i kamap nupela na bai pasin bilong yupela i kamap nupela tu. Olsem na bai yupela inap long save tru long laik bilong God. Bai yupela i save long ol pasin i gutpela na long ol pasin God i laikim tumas na long ol pasin i inap tru na i stret olgeta.

Hibru 12:1
Ol dispela manmeri bilong bipo ol i sanap na raunim yumi i stap olsem bikpela klaut, na ol i soim yumi pasin bilong bilip. Olsem na yumi mas lusim olgeta kain samting i mekim yumi i no inap ran strong, na olgeta sin i save pas long yumi. Na yumi mas strongim bel na ran strong long dispela resis God i bin makim bilong yumi ran long en.

Leviticus 25:44
Na taim yupela i dai, ol pikinini man bilong yupela i ken kisim ol dispela wokboi nating, na ol i mas mekim wok bilong ol pikinini bilong yupela oltaim. Tasol sapos ol wantok bilong yupela yet i kamap wokboi nating bilong yupela, orait yupela i no ken hatim ol nogut. Yupela i mas isi long ol.

Psalms 32:8-10
[8] Bikpela i tok olsem, “Mi laik skulim yu gut, na soim yu long rot yu mas wokabaut long en. Bai mi skulim yu na lainim yu.[9] Yu no ken kamap olsem hos na donki. Tupela i no gat save. Yu mas putim ain i gat longpela baklain long maus bilong tupela, na pulim baklain bilong stiaim tupela. Sapos yu no mekim olsem, bai tupela i no inap bihainim laik bilong yu.”[10] Planti hevi i mas kamap long ol man nogut. Tasol Bikpela i save marimari long ol manmeri i bilip tru long em, na lukautim ol gut.

Isaiah 29:13
Bikpela i tok olsem, “Ol dispela lain manmeri ol i save litimapim nem bilong mi long maus bilong ol, tasol bel na tingting bilong ol i stap longwe tru long mi. Ol i no save lotu tru long mi. Ol i bihainim tasol ol lo ol man i bin kamapim na ol i skulim ol long en.

Jon 5:40
Tasol mi save long yupela. Long bel bilong yupela, yupela i no gat laik long God.

Jon 6:44-45
[44] Tok i stap long buk bilong ol profet olsem, ‘God bai i skulim olgeta manmeri.’ Orait olgeta manmeri i harim tok bilong Papa na i kisim save long em, ol i save kam long mi.[45] “I no gat wanpela man i bin lukim Papa. Nogat. Dispela man i bin i stap wantaim God na i kam, em tasol i bin lukim Papa.

Jon 7:37-39
[37] Las de bilong ol dispela bikpela de bilong lotu, em i olsem bikpela de tru. Na long dispela de Jisas i sanap na i singaut olsem, “Sapos wanpela man i dai long wara, orait em i ken i kam long mi na dring.[38] Em i olsem tok i stap long buk bilong God, sapos man i bilip long mi, orait planti wara i gat laip bai i kamap long bel bilong en na i ran i go.”[39] Jisas i tok long Holi Spirit ol man i bilip long em ol bai i kisim. Long dispela taim Jisas i no kisim biknem yet, olsem na Holi Spirit i no kam yet.

Hibru 4:14-16
[14] Orait yumi gat bikpela hetpris i stap, na em i go insait tru long heven. Em Jisas, Pikinini Bilong God. Olsem na yumi mas holimpas dispela bilip yumi save tokaut long en.[15] Yumi yet i no gat strong bilong daunim sin. Tasol yumi no ken ting, dispela hetpris bilong yumi em i no inap sori long yumi. Nogat. Olgeta traim i save kamap long yumi, dispela olgeta i bin kamap pinis long em bilong traim em tu. Tasol em i no mekim sin.[16] Olsem na yumi ken i go klostu long God, na yumi no ken pret. Em i man bilong marimari. Yumi go long em, na bai yumi lukim em i sori long yumi. Na sapos yumi gat hevi, orait marimari bilong em bai i helpim yumi.

Revelation 22:16-17
[16] Mi Jisas, mi bin salim ensel bilong mi i kam long yupela, na em i autim dispela tok long yupela ol manmeri bilong ol sios. Mi tasol mi dispela Kru i kamap long ol lain tumbuna bilong King Devit, na mi Pikinini Bilong Devit. Na mi dispela sta i save lait tumas long moningtaim tru.”[17] Holi Spirit wantaim meri bilong Pikinini Sipsip tupela i tok, “Yu kam.” Na olgeta man i harim dispela tok, ol tu i mas tok, “Yu kam.” Na wanem man nek bilong en i drai, em i mas kam. Man i laik dring, em i mas kam na kisim wara bilong givim laip, em i olsem presen bilong God.

Jon 6:37
Mi no lusim heven na kam daun bilong bihainim laik bilong mi yet. Nogat. Mi kam daun bilong bihainim laik bilong Papa, em i bin salim mi na mi kam.

Revelation 22:17
Holi Spirit wantaim meri bilong Pikinini Sipsip tupela i tok, “Yu kam.” Na olgeta man i harim dispela tok, ol tu i mas tok, “Yu kam.” Na wanem man nek bilong en i drai, em i mas kam. Man i laik dring, em i mas kam na kisim wara bilong givim laip, em i olsem presen bilong God.

Isaiah 13:6-8
[6] Yupela krai strong, long wanem, taim Bikpela i makim bilong olgeta manmeri i sanap long kot bilong en, em i kam klostu pinis. Long dispela taim, God I Gat Olgeta Strong bai i salim bikpela bagarap i kam.[7] Olsem na bun bilong olgeta manmeri bai i slek, na strong bilong ol bai i pinis olgeta.[8] Olgeta bai i pret nogut tru, na ol bai i pilim bikpela pen, olsem meri i save pilim long taim em i laik karim pikinini. Pes bilong olgeta bai i soim olsem ol i gat bikpela pen, na taim ol i lukluk long pes bilong ol arapela, bai ol i pret nogut tru.

Revelation 12:9
na ol ensel bilong God i tromoi dispela snek i go daun. Em dispela snek bilong bipo yet, na ol i kolim em Satan na “Man I Save Kotim Olgeta Manmeri.” Em i man bilong giamanim olgeta manmeri bilong graun. Ol i tromoi em i go daun long graun, na ol i tromoi ol ensel bilong en i go daun wantaim em.

Filipal 1:6
Na mi save pinis olsem, God yet i bin statim gutpela wok long yupela, na em bai i wok i go i go na i pinisim dispela wok long De bilong Krais Jisas.

Revelation 21:4
Em bai i mekim drai wara i stap long ai bilong olgeta bilong ol. Na ol manmeri bai i no i dai moa, na ol bai i no bel hevi moa na krai moa, na ol bai i no inap kisim pen gen. Ol dispela samting bilong bipo ol i pinis olgeta.”

Hibru 10:19-22
[19] Ol brata, blut bilong Jisas i lusim sin bilong yumi pinis, olsem na yumi inap i go insait long Rum Tambu Tru bilong haus bilong God na yumi no ken pret.[20] Yumi ken i go insait long dispela rum long dispela nupela rot i gat laip. Dispela rot Jisas yet i bin opim, em i go insait long dispela bikpela laplap i hangamap i stap olsem dua bilong dispela rum. Dispela laplap em i olsem bodi bilong em yet.[21] Yumi gat bikpela hetpris, na em i save lukautim olgeta lain manmeri bilong God.[22] Em i bin tromoi blut bilong en long bel bilong yumi, bilong pinisim asua bilong ol pasin nogut yumi bin mekim na bilong mekim yumi i save olsem yumi stap klin tru long ai bilong God. Na em i bin wasim bodi bilong yumi long wara i klin tru. Olsem na yumi mas rausim olgeta pasin giaman i stap long bel bilong yumi, na yumi mas bilip tru long God na yumi mas i go klostu long em.

Joel 2:32
Na long dispela taim olgeta manmeri i askim mi long helpim ol, bai mi kisim bek ol. Mi Bikpela, mi tok pinis olsem, sampela manmeri i stap long Jerusalem bai i no ken lus. Ol dispela manmeri mi makim bilong mi yet, ol bai i stap gut.”

Psalms 104:9
Yu putim mak pinis na solwara i no ken kalapim dispela mak. Olsem na solwara i no inap karamapim olgeta graun gen.

Genesis 6:12
Orait God i tokim Noa olsem, “Olgeta manmeri i wok long pait na bikhet tasol, olsem na mi laik bagarapim ol. Bai mi pinisim tru olgeta lain manmeri.

Genesis 8:9
Tasol wara i karamapim graun yet na balus i no painim wanpela ples bilong sindaun na malolo long en. Olsem na balus i kam bek, na Noa i putim han i go ausait na i kisim em i kam insait gen.

Genesis 9:11
Mi mekim kontrak wantaim yupela long dispela tok. Mi promis bai mi no ken salim gen bikpela tait i kam na bagarapim olgeta samting i gat laip. Na tait bai i no ken karamapim gen olgeta hap bilong dispela graun.”

Genesis 7:20
Na olgeta samting i gat laip long graun, ol i dai, em ol pisin na ol animal bilong ples na ol bikpela na liklik animal bilong bus na olgeta manmeri.

Genesis 8:5
Wara i go daun yet na long de namba wan bilong namba 10 mun ol het bilong maunten i kamap.

Proverbs 31:30
Wanpela meri inap givim switpela tok long yumi, tasol pasin bilong en i narakain. Na maski meri i luk nais tru, em i no inap i stap olsem oltaim. Mobeta yumi litimapim nem bilong meri i save aninit long Bikpela.

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea