A A A A A

Church: [Birth Of Jesus]


Matyu 1:18-23
[18] Stori bilong Jisas Krais i kamap, em i olsem. Mama bilong en, Maria, ol i makim em pinis bilong maritim Josep. Tasol taim tupela i no i stap wantaim yet, ol i lukim Maria i gat bel. Holi Spirit tasol i bin mekim na Maria i gat bel.[19] Man bilong en, Josep, em i stretpela man. Em i harim olsem Maria i gat bel, na em i laik lusim em. Tasol em i no laik givim sem long Maria long ai bilong ol manmeri. Olsem na em i laik lusim em isi tasol.[20] Josep i tingting yet long dispela, na long driman wanpela ensel bilong Bikpela i kamap long em. Ensel i tok olsem, “Josep, yu man bilong lain bilong Devit, yu no ken pret long kisim Maria olsem meri bilong yu. Harim. Dispela pikinini i stap long bel bilong en, em Holi Spirit i bin givim long em.[21] Bai em i karim pikinini man, na yu mas kolim nem bilong en Jisas, long wanem, em bai i lusim sin bilong ol manmeri bilong en na kisim bek ol.”[22] Dispela olgeta samting i kamap bilong inapim wanpela tok Bikpela i bin mekim long maus bilong profet. Profet i bin tok olsem,[23] “Harim. Wanpela meri i no bin slip wantaim man, em bai i gat bel na i karim wanpela pikinini man. Na bai ol i kolim nem bilong en Emanuel.” As bilong dispela nem i olsem, God i stap wantaim yumi.

Luk 2:7-21
[7] Na em i karim namba wan pikinini man bilong en. Na em i karamapim em long laplap, na i slipim em insait long bokis kaikai bilong ol bulmakau, long wanem, haus pasindia em i pulap pinis.[8] Long dispela hap sampela wasman bilong sipsip i stap ausait long taun, na ol i was long ol sipsip bilong ol long nait.[9] Na ensel bilong Bikpela i kam long ol, na Bikpela i mekim bikpela lait bilong en i kamap raun long ol, na ol i pret tru.[10] Tasol ensel i tokim ol olsem, “Yupela i no ken pret. Harim. Mi bringim gutnius i kam long yupela, em nius bilong mekim olgeta manmeri i amamas tru.[11] Long dispela de long taun bilong Devit, wanpela meri i karim pikinini. Na dispela pikinini bai i kisim bek yupela olgeta. Em i Bikpela, na em i man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.[12] Na yupela i ken luksave long em olsem. Yupela bai i lukim wanpela pikinini ol i pasim em long laplap, na em i slip i stap long bokis kaikai bilong bulmakau.”[13] Ensel i tok pinis, orait wantu planti ensel moa bilong ami bilong heven i kamap na i stap wantaim dispela ensel. Na ol i litimapim nem bilong God olsem,[14] “Litimapim nem bilong God i save stap antap tru. Na long graun ol manmeri i ken stap bel isi. God i belgut long ol.”[15] Ol ensel i lusim ol na i go bek pinis long heven, orait ol wasman bilong sipsip i tok olsem, “Goan, yumi go long Betlehem na yumi lukim dispela samting i kamap, em Bikpela i bin tokim yumi long en.”[16] Orait na ol i go hariap, na ol i lukim Maria tupela Josep i stap, na pikinini i slip i stap long bokis kaikai bilong bulmakau.[17] Ol i lukim pinis, na ol i autim tok long ol samting ensel i bin tokim ol long dispela pikinini.[18] Na olgeta man i harim dispela tok ol wasman bilong sipsip i mekim, ol i tingting planti long en.[19] Tasol Maria i putim dispela olgeta tok long bel bilong en, na em i tingim i stap.[20] Na ol wasman bilong sipsip i go bek na ol i wok long litimapim nem bilong God. Ol i amamas long God long olgeta samting ol i bin harim na lukim. Ol samting i bin kamap olsem ensel i bin tokim ol.[21] Wanpela wik bihain long mama i karim pikinini, ol i katim skin bilong en, na ol i kolim nem bilong en Jisas. Em i no kamap yet long bel bilong mama, na ensel i kolim pinis dispela nem.

Matyu 2:1-12
[1] Maria i karim Jisas long taun Betlehem long distrik Judia long taim Herot i stap king. Em i karim Jisas pinis, na bihain sampela saveman bilong hap sankamap i kam long Jerusalem na ol i askim nabaut olsem,[2] “Nupela pikinini em king bilong ol Juda, em i stap we? Mipela i lukim sta bilong en long hap sankamap, na mipela i kam bilong lotu long em.”[3] King Herot i harim dispela tok, na em i tingting planti. Na olgeta manmeri long Jerusalem ol tu i tingting planti.[4] Orait Herot i singautim olgeta bikpris wantaim ol saveman bilong lo bilong Israel. Ol i kam bung na em i askim ol olsem, “Dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em bai i kamap long wanem ples?”[5] Na ol i bekim tok olsem, “Em bai i kamap long taun Betlehem long Judia. Profet i bin raitim tok olsem,[6] ‘Yu Betlehem, long graun bilong Juda, yu no kam bihain tumas long ol taun i gat biknem long Juda. Nogat tru. Long wanem, wanpela man bilong yu bai i kamap hetman na em bai i stap wasman bilong lain bilong mi, Israel.’”[7] Herot i harim dispela tok na em i salim tok hait tasol i go long ol saveman bilong hap sankamap, long ol i mas kam lukim em. Ol i kam na em i askim ol gut, wanem taim dispela sta i bin kamap.[8] Na em i salim ol i go long Betlehem, na i tok, “Yupela go na wok strong long painim dispela pikinini. Na taim yupela i lukim em pinis, orait yupela bringim tok i kam bek long mi, na bai mi tu mi go lotu long em.”[9] Ol i harim pinis tok bilong king, orait ol i go Na ol i lukim gen dispela sta bipo ol i bin lukim long hap sankamap. Dispela sta i go paslain long ol na i go stap antap long haus pikinini i stap long en.[10] Taim ol i lukim sta, bel bilong ol i amamas moa moa yet.[11] Ol saveman i go insait long haus, na ol i lukim pikinini wantaim mama bilong en Maria. Na ol i brukim skru na putim pes i go daun long graun na lotu long pikinini. Na ol i opim paus bilong ol, na ol i givim ol presen long em. Ol i givim gol na gutpela sanda na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel.[12] Na long driman God i tokim ol olsem, ol i no ken i go bek long Herot. Olsem na ol i bihainim narapela rot na ol i go bek long ples bilong ol.

Galesia 4:4
Tasol long taim stret God i bin makim, em i salim Pikinini bilong en i kam. Meri i karim em, na em i kamap man i stap aninit long lo,

Luk 2:1-4
[1] Long dispela taim Sisar Ogastus i putim wanpela lo long ol i mas kisim nem bilong olgeta manmeri.[2] Dispela em i namba wan taim gavman i kisim nem bilong ol, na long dispela taim Kwirinius i stap namba wan gavman bilong provins Siria.[3] Olsem na olgeta manmeri i go long as ples bilong ol, bai gavman i ken kisim nem bilong ol.[4] Josep em i bilong lain famili bilong King Devit. Olsem na em i lusim taun Nasaret long Galili, na em i go long Judia long taun bilong Devit, ol i kolim Betlehem.

Revelation 12:1-5
[1] Orait wanpela narakain mak tru i kamap long skai. Dispela mak i olsem. Wanpela meri i stap, na em i pasim san olsem klos bilong en. Na mun i stap aninit long lek bilong en, na 12-pela sta i stap olsem hat long het bilong en.[2] Dispela meri i gat bel, na pen bilong karim pikinini em i kamap pinis long em. Em i laik karim pikinini, na em i pilim pen nogut tru, olsem na em i singaut strong.[3] Na narapela mak i kamap long skai. Dispela mak em i olsem. Wanpela traipela retpela snek i stap. Em i gat 7-pela het, na 10-pela kom i kamap long ol het bilong en. Na 7-pela hat olsem ol hat bilong king i stap long ol het bilong en.[4] Tel bilong en i brumim tru bikpela lain sta bilong skai na tromoi ol i go long graun. I olsem ol i tilim ol sta long tripela lain, na wanpela lain sta olgeta i pundaun. Orait dispela snek i sanap long pes bilong meri i laik karim pikinini, na em i wetim meri i karim pikinini pinis, bai em i ken kaikai dispela pikinini. [5] Na meri i karim pikinini man, em pikinini God i makim bilong holim stik ain na bosim strong olgeta lain manmeri. Meri i karim pikinini pinis, orait kwiktaim ol i kisim pikinini i go antap, na ol i bringim em i go long God na long sia king bilong em.

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea