A A A A A

Angels and Demons: [Beelzebub]


Matyu 12:24
Tasol ol Farisi i harim dispela tok, na ol i tok olsem, “Dispela man i save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul tasol, em hetman bilong ol spirit nogut.”

Mak 3:22
Sampela saveman bilong lo i stap long Jerusalem ol i kam daun, na ol i tok olsem, “Belsebul i stap long em. Em i save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul tasol, em hetman bilong ol spirit nogut.”

Matyu 10:25
Sapos sumatin i kamap wankain olsem tisa bilong en, em inap. Na sapos wokboi i kamap wankain olsem bikman bilong en, em tu inap. Ol i bin givim nem Belsebul long papa bilong haus, olsem na yumi save, ol bai i givim ol nem i nogut moa yet long ol lain bilong en.”

Matyu 12:27
Na sapos em i tru Belsebul i save helpim mi na mi rausim ol spirit nogut, orait husat i save helpim ol lain bilong yupela, na ol i rausim ol spirit nogut? Ol lain bilong yupela yet bai i soim yupela olsem dispela tok bilong yupela em i no stret.

Luk 11:15-19
[15] Tasol sampela man i tok, “Em i save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul, em hetman bilong ol spirit nogut.”[16] Na sampela man i laik traim Jisas na ol i askim em long wokim wanpela mirakel olsem mak bilong soim ol olsem em i mekim wok bilong God.[17] Tasol Jisas i save long tingting bilong ol, na em i tokim ol olsem, “Sapos ol man bilong wanpela kantri i bruk tupela lain na ol i pait, orait dispela kantri bai i bagarap. Na sapos ol man bilong wanpela famili i birua na pait namel long ol yet, orait famili bai i bagarap.[18] Na sapos ol lain bilong Satan i bruk tupela lain na ol i birua long ol yet, orait olsem wanem bai em i gat strong bilong bosim ol samting? Yupela i tok, mi save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul.[19] Tasol sapos em i tru Belsebul i save helpim mi na mi rausim ol spirit nogut, orait husat i save helpim ol lain bilong yupela, na ol i rausim ol spirit nogut? Ol lain bilong yupela yet bai i soim yupela olsem dispela tok bilong yupela em i no stret.

2 Kings 1:1-3
[1] Bihain long King Ahap bilong Israel i dai, ol Moap i no laik long ol Israel i bosim ol moa. Olsem na ol i pait na rausim ol Israel.[2] Wanpela de King Ahasia bilong Israel i stap long wanpela veranda antap long haus bilong en. Banis bilong dispela veranda i bruk na em i pundaun i kam daun long graun na em i kisim bagarap nogut tru. Olsem na em i salim sampela man i go long taun Ekron long kantri Filistia bilong askim Balsebup, dispela giaman god bilong ol Ekron, bai em i kamap orait gen o nogat.[3] Tasol ensel bilong Bikpela i tokim profet Elaija bilong taun Tisbe olsem, “Yu kirap i go na bungim ol dispela man king bilong Samaria i bin salim ol i go long Ekron. Na yu tokim ol olsem, ‘Bilong wanem yupela i laik i go askim Balsebup, dispela god bilong ol Ekron? Ating i no gat God i stap long Israel, na yupela i laik i go, a?

Luk 11:18
Na sapos ol lain bilong Satan i bruk tupela lain na ol i birua long ol yet, orait olsem wanem bai em i gat strong bilong bosim ol samting? Yupela i tok, mi save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul.

Mak 3:20-30
[20] Jisas i go long haus. Na ol bikpela lain manmeri i kam bung gen, olsem na Jisas wantaim ol disaipel ol i no gat taim bilong kaikai.[21] Ol wanblut bilong Jisas i harim tok long ol samting Jisas i mekim, na ol i kam bilong kisim em. Ol i tok olsem, “Em i longlong pinis.”[22] Sampela saveman bilong lo i stap long Jerusalem ol i kam daun, na ol i tok olsem, “Belsebul i stap long em. Em i save rausim ol spirit nogut long strong bilong Belsebul tasol, em hetman bilong ol spirit nogut.”[23] Na Jisas i singautim ol i kam klostu long em, na em i mekim sampela tok piksa long ol. Em i tok olsem, “Olsem wanem na Satan inap rausim Satan?[24] Sapos ol man bilong wanpela kantri i bruk tupela lain na ol i pait, dispela kantri bai i no inap i stap strong.[25] Na sapos ol man bilong wanpela haus ol i bruk tupela lain na ol i pait, dispela haus i no inap i stap strong.[26] Na sapos Satan i birua long em yet na lain bilong en i bruk, orait em i no inap i stap strong. Nogat. Em bai i pinis olgeta.[27] “I no gat man inap i go insait long haus bilong wanpela strongpela man na kisim nating ol samting bilong en. Nogat. Em i mas pasim dispela strongpela man long baklain pastaim. Sapos em i mekim olsem, orait nau bai em inap kisim ol samting i stap long haus bilong dispela man.[28] “Mi tok tru long yupela olsem, God bai i lusim olgeta sin na olgeta tok nogut ol manmeri i mekim.[29] Tasol sapos man i mekim tok nogut long Holi Spirit, God bai i no inap lusim dispela sin bilong en, nau na bihain tu. Nogat. Asua bilong dispela sin bai i stap long em oltaim oltaim.” Jisas i tok olsem,[30] long wanem, ol i bin tok, “Em i gat spirit nogut i stap long em.”

2 Kings 1:16
Elaija i go kamap na i autim dispela tok long king, “Bikpela i tok olsem. Yu ting i no gat God i stap long Israel, na yu bin salim ol man i go askim Balsebup, dispela god bilong ol Ekron? Olsem na yu i no inap kamap orait gen. Nogat tru. Bai yu slip i stap olsem tasol na bai yu dai.”

Genesis 1:1
Bipo bipo tru God i mekim kamap skai na graun na olgeta samting i stap long en.

Matyu 9:34
Tasol ol Farisi i tok, “Em i save rausim ol spirit nogut long strong bilong hetman bilong ol spirit nogut.”

Revelation 21:20
Na namba 5 em ston sadonikis, em i ret na wait wantaim. Na namba 6 em retpela ston konilian. Na namba 7 em yelopela ston krisolait. Namba 8 em narapela kain grinpela ston beril. Namba 9 em narapela kain yelopela ston topas. Na namba 10 em ston krisopres. Namba 11 em ston haiasin. Na namba 12 em narapela kain retpela ston ametis.

Job 2:11
Taim ol tripela pren bilong Jop i harim tok long dispela samting nogut i bin kamap long em, ol i pasim tok bilong i go lukim em. Na ol i kirap lusim ples bilong ol na ol i go lukim em, bilong sori long em na bilong strongim bel bilong en. Nem bilong ol i olsem, Elifas bilong taun Teman na Bildat bilong kantri Suha na Sofar bilong kantri Nama.

2 Kings 1:6
Na ol i bekim tok olsem, “Wanpela man i bungim mipela long rot. Na em i tokim mipela long kam bek na givim tok bilong Bikpela long yu. Dispela tok i olsem, ‘Bilong wanem yu salim ol man i go bilong askim Balsebup, dispela god bilong ol Ekron. Ating i no gat God i stap long Israel na yu mekim olsem, a? Tru tumas, bai yu no inap kamap orait gen. Nogat tru. Bai yu slip i stap olsem tasol na bai yu dai.’”

Jon 1:1
Bipo bipo tru, taim olgeta samting i no kamap yet, Tok i stap. Tok i stap wantaim God na Tok em yet i God.

Luk 11:19
Tasol sapos em i tru Belsebul i save helpim mi na mi rausim ol spirit nogut, orait husat i save helpim ol lain bilong yupela, na ol i rausim ol spirit nogut? Ol lain bilong yupela yet bai i soim yupela olsem dispela tok bilong yupela em i no stret.

Exodus 6:23
Aron i maritim Eliseba. Em i pikinini bilong Aminadap na susa bilong Nason. Na Eliseba i karim Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar.

Luk 3:1
Long namba 15 yia bilong Sisar Taiberius i stap king bilong Rom, Pontius Pailat em i stap namba wan gavman bilong distrik Judia. Long dispela taim Herot i bosim distrik Galili. Na brata bilong en Filip i bosim distrik Ituria na Trakonitis, na Lisanias i bosim distrik Abilene.

Genesis 10:10
Dispela kantri Nimrot i bosim i gat tripela bikpela taun, Babel na Erek na Akat. Dispela tripela taun i stap long graun bilong Babilonia.

Genesis 14:1
Bera em i king bilong taun Sodom, na Birsa em i king bilong taun Gomora, na Sinap em i king bilong taun Atma, na Semeber em i king bilong taun Seboim, na Kedorlaomer em i king bilong kantri Elam. Kedorlaomer i bosim ol dispela arapela king na i bosim king bilong taun Bela, narapela nem bilong en Soar. Em i bosim ol inap 12-pela yia, na long namba 13 yia ol i sakim tok bilong Kedorlaomer. Orait long namba 14 yia Kedorlaomer i singautim tripela pren bilong em, Amrafel, king bilong kantri Babilonia, wantaim Ariok, king bilong kantri Elasar, na Tidal, king bilong ol lain Goim. Dispela 4-pela king i go wantaim ami bilong ol na ol i pait long ol lain Refaim long taun Asterot Karnaim na ol i winim pait. Ol i winim ol lain Sus long taun Ham, na ol i winim ol lain Em long ples stret klostu long taun Kiriataim. Na ol i winim ol lain Hor long maunten Seir na ranim ol i go inap long ples Elparan long arere bilong graun i no gat man. Bihain ol i tanim i go bek long taun Kades. Olpela nem bilong Kades em Enmispat. Na ol i winim pait long olgeta hap graun bilong ol Amalek. Na ol i pait long ol lain bilong Amor long taun Hasason Tamar na ol i winim pait. Ol i winim dispela pait pinis, orait Kedorlaomer wantaim ol pren bilong em ol i go pait long 5-pela king bilong taun Sodom na Gomora na Atma na Seboim na Bela. Dispela 5-pela king wantaim ol ami bilong ol, ol i bung wantaim long ples daun bilong Sidim. Na ol i redi long pait long Kedorlaomer na tripela pren bilong en. Na ol ami bilong 5-pela king ol i pait long ol ami bilong 4-pela arapela king.

Deuteronomy 14:5
na dia na wel sipsip na wel meme, na ol arapela wel abus bilong maunten,

Ruth 1:2
Nem bilong dispela man, em Elimelek, na nem bilong meri bilong en, em Naomi, na nem bilong tupela pikinini bilong en, em Malon na Kilion. Ol i bilong lain Efrata, na ol i kam long taun Betlehem long hap bilong lain Juda. Ol i go sindaun long Moap,

Nehemiah 1:1
Dispela stori Nehemia, pikinini man bilong Hakalia, i raitim. Long namba 20 yia bilong Artaserksis i stap king na long mun Kislev, mi Nehemia, mi stap long Susa, namba wan taun bilong gavman.

Esther 1:1
Taim Serksis i stap king bilong kantri Persia, em i save sindaun long sia king bilong en long Susa, em namba wan biktaun bilong Persia, na em i bosim ol 127 provins, stat long India na i go inap long Itiopia.

1 Kings 1:2
Olsem na ol ofisa bilong en i tokim em olsem, “King, mipela i ting long painim wanpela yangpela meri bilong i stap wantaim yu na lukautim yu. Em bai i slip wantaim yu na hatim skin bilong yu.”

Revelation 16:16
Orait ol spirit nogut i bringim ol king i kam bung long dispela hap, long tok Hibru ol i kolim Armagedon.

Isaiah 34:14
Na ol wel animal bilong ples wesan nating bai i kam bung long dispela hap. Na ol wel meme tu bai i kam i stap na singaut nabaut, na dispela masalai meri i save raun long nait, em bai i kam na painim ples bilong slip long dispela hap.

Matyu 22:37
Na Jisas i tokim em olsem, “‘Yupela i mas laikim God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas laikim em tru long bel bilong yupela na long spirit bilong yupela na long tingting bilong yupela.’

Mak 3:1-6
[1] Jisas i go insait long haus lotu gen. Na wanpela man i stap, wanpela han bilong en i dai pinis.[2] Na ol man i was gut long Jisas, long wanem, ol i laik save, em bai i mekim orait dispela man long de Sabat, o nogat. Ol i ting, sapos Jisas i mekim dispela kain pasin, ol bai i kotim em.[3] Orait Jisas i tokim dispela man, han bilong en i nogut, olsem, “Yu kam hia.”[4] Na Jisas i askim ol olsem, “Ating yumi ken mekim gutpela pasin long de Sabat, o yumi ken mekim pasin nogut? Ating yumi ken helpim ol man na mekim ol i stap gut, o yumi ken kilim ol i dai?” Tasol ol man i no bekim wanpela tok.[5] Na Jisas i lukluk raun long ol, na em i belhat. Em i lukim bel bilong ol i pas, na em i bel hevi long dispela. Na em i tokim dispela man olsem, “Stretim han bilong yu.” Orait em i stretim han, na han i kamap gutpela gen.[6] Na kwiktaim ol Farisi i kirap na lusim haus na i go, na ol i bung wantaim lain bilong Herot. Ol i wokim toktok bilong painim rot long kilim Jisas i dai.

Mak 10:46-52
[46] Jisas wantaim ol disaipel ol i kamap long taun Jeriko. Na Jisas i lusim Jeriko na i go. Na ol disaipel bilong en, wantaim bikpela lain manmeri, ol i go wantaim em. Na Bartimeus, pikinini bilong Timeus, em i sindaun i stap arere long rot. Em i aipas, na em i save askim ol manmeri long mani samting.[47] Em i harim tok long Jisas bilong Nasaret i kam, na em i stat long singaut strong olsem, “Jisas, yu Pikinini Bilong Devit, yu mas sori long mi.”[48] Planti man ol i krosim em na tokim em olsem, “Yu pasim maus.” Tasol em i singaut bikmaus moa yet olsem, “Pikinini Bilong Devit, yu mas sori long mi.”[49] Na Jisas i sanap na i tok, “Singautim em i kam.” Na ol i singautim dispela aipas, na ol i tokim em olsem, “Bel bilong yu i ken strong. Yu kirap. Em i singautim yu.”[50] Orait em i tromoi saket bilong en, na i sanap kwiktaim, na i go long Jisas.[51] Na Jisas i askim em olsem, “Yu laik bai mi mekim wanem long yu?” Na dispela aipas i tokim em olsem, “Tisa, mi laik lukluk.”[52] Na Jisas i tokim em, “Yu ken i go. Bilip bilong yu i bin mekim yu i orait.” Na wantu tasol ai bilong en i orait na em i lukluk. Na em i bihainim Jisas i go long rot.

Daniel 1:7
Na Aspenas i givim nupela nem long ol. Daniel em i kolim Beltesasar, na Hanania em i kolim Satrak, na Misael em i kolim Mesak, na Asaria em i kolim Abetnego.

Judges 4:6
Orait Debora i singautim Barak, pikinini bilong Abinoam, bilong taun Kedes long graun bilong lain Naptali. Barak i kam na Debora i tokim em olsem, “God, Bikpela bilong yumi, i laik givim yu dispela tok, ‘Yu go na kisim 10,000 man long lain bilong Naptali na long lain bilong Sebulun na bungim ol long maunten Tabor.

2 Kings 19:37
Wanpela de em i go insait long haus lotu na i wok long lotuim Nisrok, god bilong en. Na tupela pikinini man bilong en, Adramelek na Sareser, i kisim bainat na i go insait long haus lotu na i kilim em i dai. Na bihain tupela i ranawe i go na i stap long kantri Ararat. Orait na narapela pikinini man bilong en, nem bilong en Esarhadon, i senisim papa bilong en na i kamap king bilong Asiria.

Ezekiel 23:4
Nem bilong namba wan susa em Ohola, na em i makim Samaria, em biktaun bilong kantri Israel. Na nem bilong namba 2 susa, em Oholiba, na em i makim Jerusalem, em biktaun bilong kantri Juda. “Orait mi maritim tupela, na tupela i karim ol pikinini bilong mi.

Jeremiah 1:1
Dispela em i tok bilong Jeremaia, pikinini man bilong Hilkia. Hilkia em i wanpela bilong ol lain pris i stap long taun Anatot long graun bilong lain Benjamin.

Genesis 10:22
Nem bilong ol pikinini man bilong Siem i olsem, Elam na Asur na Arpaksat na Lidia na Aram.

Ezra 4:7
Na taim King Serksis i dai na King Artaserksis i kamap king bilong Persia, orait Bislam na Mitredat na Tabel wantaim ol wanwok bilong ol, ol i raitim wanpela pas i go long king. Ol i raitim dispela pas long tok Aram na long taim man i ritim, orait em i tanim long tok Persia.

Matyu 10:3
Na Filip na Bartolomyu na Tomas na Matyu, em man bilong kisim takis. Na Jems, em pikinini bilong Alfius, na Tadius

Asá yerewí Uni 2:9
Yumi ol lain bilong kantri Partia na Midia na Elam, na yumi ol man i stap long distrik Mesopotemia na long distrik Judia na long provins Kapadosia na long provins Pontus na Esia

Leviticus 11:5
Na yupela i no ken kaikai pik. Kapa bilong lekhan i bruk tuhap, tasol em i no save kaikai gras olsem bulmakau. Olsem na yupela i mas ting pik i samting nogut na i tambu.

Ecclesiastes 1:1
Wanpela saveman tru i bin autim dispela tok. Dispela saveman em i pikinini bilong Devit, na bipo em i stap king long Jerusalem.

Exodus 30:34
Orait Bikpela i tok moa long Moses olsem, “Yupela i mas kisim sampela kain paura i gat gutpela smel, bilong wokim paura bilong smok smel. Ol dispela paura i mas inap wankain skel tasol. Kisim paura mea na paura ol i wokim long dispela samting olsem lalai na kisim strongpela blut bilong plaua galbanum na paura ol i save wokim long blut bilong diwai balsam.

Job 9:9
Na God i bin wokim olgeta lain sta, na ol i gat nem bilong ol yet.

Asá yerewí Uni 6:5
Olgeta manmeri ol i laikim dispela tok bilong ol aposel. Na ol i makim Stiven, em man i gat strongpela bilip, na Holi Spirit i pulap long em. Na ol i makim Filip na Prokorus na Nikanor na Timon na Parmenas na Nikolas. Nikolas em i man bilong Antiok, na em i no wanpela Juda, tasol em i bihainim lotu bilong ol.

Revelation 1:11
Dispela man i tok olsem, “Olgeta samting yu lukim, em yu mas raitim long buk na salim i go long ol 7-pela sios. Yu mas salim i go long ol sios i stap long taun Efesus na Smerna na Pergamum na Taiataira na Sardis na Filadelfia na Laodisia.”

1 Kings 8:13
Tasol nau mi wokim wanpela gutpela haus tru bilong yu na yu ken i stap long en oltaim oltaim.”

Mak 3:23
Na Jisas i singautim ol i kam klostu long em, na em i mekim sampela tok piksa long ol. Em i tok olsem, “Olsem wanem na Satan inap rausim Satan?

Joshua 24:15
Tasol sapos yupela i no laik lotu long Bikpela, orait yupela i tingting gut nau. Bai yupela i lotu long husat? Yupela bai i lotu long ol dispela giaman god bilong ol tumbuna bilong yupela long Mesopotemia? O long ol giaman god bilong ol Amor, nau yupela i sindaun long graun bilong ol? Tasol mi wantaim famili bilong mi, mipela bai i lotu long Bikpela tasol.”

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea