A A A A A

Additional: [Broken Heart]


1 Korin 13:7
Man i save givim bel bilong en long ol arapela, em i no save larim wanpela samting i daunim em. Nogat. Oltaim em i save bilip long God na wetim God i helpim em. Na long taim bilong hevi em i save sanap strong.

1 Pita 5:7
God i save wari long yupela. Olsem na olgeta hevi yupela i karim, yupela i mas putim long han bilong en.

1 Samuel 16:7
Tasol Bikpela i tokim em, “Yu no ken ting long em i longpela bun o long em i luk naispela na bai mi makim em. Nogat. Mi no laik bai dispela man i kamap king. Long wanem, mi no save skelim ol man olsem ol man i save skelim. Nogat. Ol man i save lukluk long bodi. Tasol mi save lukim tingting na laik bilong man na mi skelim ol.”

2 Korin 5:7
Nau yumi bilip tasol long em na yumi wokabaut. Yumi no lukim em yet.

2 Korin 12:9
Olsem na sapos long dispela wok bilong Krais mi no gat strong, na ol man i mekim nogut long mi, na ol kain kain hevi na trabel i kisim mi, na ol man i wok long bagarapim mi, orait bel bilong mi i save stap gutpela tasol. Long wanem, taim mi no gat strong, long dispela taim tasol mi gat strong tru.

Hibru 13:5
Yupela i no ken bihainim pasin bilong mangal long mani. Yupela i mas ting olsem, samting yupela i holim pinis, em inap long yupela. God i tokim yumi pinis olsem, “Bai mi no lusim yu. Bai mi no larim yu i stap nating. Nogat tru.”

Isaiah 6:1
Long yia King Usia i dai, mi lukim Bikpela i sindaun i stap long sia king bilong en. Sia king bilong en i stap antap tru. Na klos king em i putim em i longpela tru na i inapim olgeta hap bilong haus bilong en.

Isaiah 41:10
Yupela i no ken pret, long wanem, mi God bilong yupela na mi stap wantaim yupela. Bai mi mekim yupela i kamap strong na bai mi helpim yupela. Bai mi was gut long yupela na long bikpela strong bilong mi bai mi daunim ol birua bilong yupela.

Isaiah 57:15
“Mi yet mi God, na mi save stap oltaim. Nem bilong mi i holi na mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Mi stap antap tru long gutpela ples bilong mi yet. Tasol mi stap tu wantaim ol manmeri i save daunim ol yet na sori long ol sin bilong ol. Na mi save strongim bel bilong ol na mekim laip bilong ol i kamap gutpela gen.

Jeremiah 29:11
Mi Bikpela, mi tingim pinis ol samting mi laik mekim bilong helpim yupela. Mi laik mekim gut long yupela. Mi no laik mekim nogut long yupela. Yupela i ken tingim ol dispela samting mi laik mekim, na yupela i ken wetim dispela taim i kamap.

Jon 3:16
“God i gat wanpela Pikinini tasol i stap. Tasol God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela wanpela Pikinini long ol. Em i mekim olsem bilong olgeta manmeri i bilip long em ol i no ken lus. Nogat. Bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim.

Jon 12:40
“God i mekim ai bilong ol i no inap lukluk, na em i mekim tingting bilong ol i pas, nogut ai bilong ol i lukim wanpela samting na bel bilong ol i save long as bilong tok, na ol i tanim bel na kam bek long mi na mi mekim ol i kamap orait gen.”

Jon 14:1
Jisas i tok moa olsem, “Yupela i no ken bel hevi na tingting planti. Yupela i bilip long God. Yupela i mas bilip long mi tu.

Jon 14:27
“Mi laik lusim yupela, na mi givim bel isi long yupela bai em i ken i stap long yupela. Bel isi bilong mi, em mi givim long yupela. Na bel isi mi givim long yupela, em i no wankain olsem ol manmeri bilong graun i save givim. Olsem na yupela i no ken bel hevi na tingting planti, na yupela i no ken pret.

Jon 16:33
Mi laik bai yupela i pas long mi na bai yupela i stap bel isi, olsem na mi bin mekim dispela tok long yupela. Long taim yupela i stap long dispela graun, ol hevi bai i kamap long yupela, tasol bel bilong yupela i ken i stap strong. Mi winim pinis strong bilong dispela graun.”

Luk 24:38
Na em i tokim ol olsem, “Bilong wanem yupela i kirap nogut? Bilong wanem yupela i tingting planti?

Mak 11:23
Wanpela man inap tokim dispela maunten olsem, ‘Yu kirap na yu kalap i go daun long solwara.’ Sapos dispela man i no gat tupela bel, tasol em i bilip tru long dispela samting bai i kamap olsem em i tok, orait mi tok tru long yupela, dispela samting bai i kamap olsem em i tok.

Matyu 5:8
“Ol manmeri bel bilong ol i klin, em ol i ken amamas. Bai ol i lukim God.

Matyu 11:28
“Yupela ol man i save hatwok tru na i karim ol bikpela hevi, yupela olgeta kam long mi na bai mi givim malolo long yupela.

Proverbs 3:5
Yu mas bilip strong long Bikpela. Yu no ken ting save bilong yu yet inap helpim yu.

Psalms 34:18
God i save stap klostu long ol manmeri i gat hevi. Na em i save helpim ol manmeri bilip bilong ol i bagarap.

Psalms 51:17
Orait God, mi daunim mi yet na mi stap aninit long yu. Dispela em i ofa bilong mi. Mi save, yu no givim baksait long man i pilim hevi long sin na i daunim em yet.

Psalms 55:22
Olgeta hevi yu karim, em yu mas putim long han bilong Bikpela, bai em i karim na bai em i strongim yu. Bai em i no larim wanpela samting i bagarapim ol stretpela man.

Psalms 147:3
Em i save mekim orait ol manmeri, hevi i bagarapim tingting bilong ol na ol i pilim nogut. Na em i pasim ol sua bilong ol.

Revelation 21:4
Em bai i mekim drai wara i stap long ai bilong olgeta bilong ol. Na ol manmeri bai i no i dai moa, na ol bai i no bel hevi moa na krai moa, na ol bai i no inap kisim pen gen. Ol dispela samting bilong bipo ol i pinis olgeta.”

Rom 8:28
Yumi save, God i save mekim olgeta samting i wok wantaim bilong mekim gut long ol man i save givim bel bilong ol long God. Em dispela ol man God i tok pinis long kisim bek ol, na em i bin singautim ol.

Rom 12:2
Na yupela i no ken wokabaut wankain olsem ol man bilong dispela graun. Nogat. Yupela i mas larim God i mekim tingting bilong yupela i kamap nupela na bai pasin bilong yupela i kamap nupela tu. Olsem na bai yupela inap long save tru long laik bilong God. Bai yupela i save long ol pasin i gutpela na long ol pasin God i laikim tumas na long ol pasin i inap tru na i stret olgeta.

Proverbs 4:23
Yu no ken mekim tok giaman na olkain tok nogut.

Proverbs 3:5-6
[5] Yu mas bilip strong long Bikpela. Yu no ken ting save bilong yu yet inap helpim yu.[6] Long olgeta samting yu mekim, yu mas tingting strong long Bikpela na yu mekim, na em bai i soim yu stretpela rot long bihainim.

1 Korin 6:19-20
[19] Ating yupela i no save olsem, bodi bilong yupela em i haus bilong Holi Spirit. God i givim Spirit pinis long yupela, na em i stap insait long yupela. Yupela i no bilong yupela yet.[20] Nogat. God i bin baim bek yupela long bikpela pe tumas. Olsem na olgeta samting yupela i mekim long bodi bilong yupela, yupela i mas mekim bilong litimapim nem bilong God.

Filipal 4:6-7
[6] Yupela i no ken wari long wanpela samting. Nogat. Oltaim yupela i mas tokim God long olgeta hevi bilong yupela. Yupela i mas prea long God na tok tenkyu long em, na askim em long helpim yupela.[7] Bel isi God i save givim yumi, em i gutpela samting tru, na yumi man i no inap tru long save long as bilong en. Orait God bai i mekim yupela i stap bel isi tru, na long dispela pasin yupela bai i pas gut wantaim Krais Jisas, na bel na tingting bilong yupela bai i stap gut tru.

Matyu 11:28-30
[28] “Yupela ol man i save hatwok tru na i karim ol bikpela hevi, yupela olgeta kam long mi na bai mi givim malolo long yupela.[29] Yupela kisim save long mi na aninit long tok bilong mi, olsem yupela i kisim plang ol i save putim long nek bilong ol bulmakau bilong ol i ken pulim ol samting. Yupela kisim save long mi, long wanem, mi save mekim pasin isi long ol man na mi save daunim mi yet. Na bai ol samting i no ken givim hevi long yupela na bai yupela i kisim malolo.[30] Dispela plang mi putim long nek bilong yupela, em i isi long karim, na samting mi givim yupela bilong karim, em i no hevi.”

Psalms 34:1-22
[1] Bai mi tenkyu long God. Oltaim bai mi litimapim nem bilong en.[2] Mi ting long God i bin helpim mi na mi amamas long em. Ol manmeri i karim hevi ol i ken harim dispela tok na ol i ken belgut tru.[3] Yumi tokaut long biknem bilong God. Yumi litimapim nem bilong em.[4] Mi bin beten long Bikpela bai em i helpim mi, na em i harim prea bilong mi. Em i rausim olgeta pret long bel bilong mi, na nau mi stap bel isi.[5] Olgeta manmeri i gat hevi, tasol ol i bilip long Bikpela, ol i save amamas. Olsem na bilip bilong ol i no bagarap.[6] Ol rabisman i prea long Bikpela na em i harim prea bilong ol, na i helpim ol long olgeta hevi bilong ol.[7] Ensel bilong Bikpela i save stap klostu long ol manmeri i aninit long Bikpela, na em i save helpim ol bai ol i no kisim bagarap.[8] Bikpela i save mekim gutpela pasin long yumi. Yupela yet i mas traim na lukim na bai yupela i save olsem Bikpela i gutpela tru. Man i save bilip tru long Bikpela, em i ken i stap belgut tru.[9] Ol manmeri bilong Bikpela, yupela i mas i stap aninit long em. Ol man i aninit long em ol i no sot long wanpela samting.[10] Ol yangpela laion i save sot long abus na ol i hangre. Tasol ol manmeri i bihainim Bikpela ol i no save sot long ol gutpela samting.[11] Ol pikinini, yupela i mas i kam na putim yau gut long tok bilong mi. Mi laik skulim yupela na bai yupela i stap aninit long God oltaim.[12] Yu laik bai laip bilong yu i kamap gutpela? Na yu laik bai yu stap laip longtaim tru, na yu stap gut na amamas?[13] Sapos yu laik i stap olsem, orait yu no ken mekim tok nogut, na yu no ken tok giaman.[14] Yu mas givim baksait long pasin nogut, na bihainim gutpela pasin tasol. Yu mas wok long kamap wanbel wantaim ol arapela manmeri na yu mas strong long bihainim dispela pasin.[15] Bikpela i save lukautim ol stretpela manmeri, na em i save harim beten bilong ol.[16] Tasol Bikpela i no save laikim ol manmeri nogut. Na bai em i kilim ol i dai na ol manmeri i no tingim ol gen.[17] Ol stretpela manmeri i save beten long Bikpela na em i save harim ol. Em i save helpim ol na hevi i no daunim ol.[18] God i save stap klostu long ol manmeri i gat hevi. Na em i save helpim ol manmeri bilip bilong ol i bagarap.[19] Planti hevi i save kamap long stretpela man, tasol Bikpela i save helpim em na ol dispela hevi i no daunim em.[20] Bikpela i save lukautim em olgeta, na i no gat wanpela bun bilong en i bruk.[21] Ol kain kain samting nogut bai i kilim i dai ol man nogut. Na Bikpela bai i mekim save long ol man i save birua long ol stretpela man.[22] God i save kisim bek ol wokman bilong en na ol i stap laip. Na olgeta manmeri i bilip long em i lukautim ol, bai ol i no inap lus. Nogat tru.

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea