A A A A A

Bad Character: [Complaining]


Filipal 4:6-7
[6] Son yapmu auha kombingbanac toninga. Muno, son bongono muno mepmo soni Kopotoroc indauya‘ yuho tongfat nehun’ yongga yong moröng yong impi dönac yoi ihoroc tongitnung.[7] Tuya Kopotorocho irot soni tun gucmaantac. Kopoto-rochon irot gucnoho wömai Duichon madec sonthon irot soni wansiröp tongga sonthon irot soni orin kombic kombic soniha gön tongga entac.

Papua New Guniea Bible
© 1997 The Bible Society of Papua New Guinea