A A A A A

Bad Character: [Bitterness]


Asá yerewí Uni 8:23
Ihoroc inuna Saimontho inogoc, “Sotu muyu tongfat nengo‘ nocha’ yongo Moröma dönac inarun. Ihoroc tunya manomano wontucmuno nanamorocma wo nocdec öngkuicha,” ihoroc inogoc.

Kolosi 3:8-13
[8] Wohong öngai son kiap wömuno wo ambarac fodingyu ongurit. Woi irot ecec kiaphu, o irot kombut toctoc kiaphu, o nuca ti moin toctoc kiaphu, o kombing bunbun kiaphu. Sonthon ducdecma mata wömuno au öngkuicha.[9] O son nuc soniha gemdat sakang itninga. Muno, sontho urop irot osucno orin toroc kiap wömuno irot osucnoho dongyun öngkungidangma wo tec simbang tu dedoc.[10] Tu deuna irot wego tohomu muuna owi amna wego öngkungga idang. Son muyu Kopotoroc kombing imuya yuho soniin itonggong kiap soni mongurac tong kamuna sonu ino simbang ida yuhon toroc kiap ogepmadec itongitnung.[11] Oro, Kopotoroc amna au itonggong wego imontacanu wömai woroc, Grik nanohu o Yuda nanohu yui kiap tungugon entang. O amna godip macmacyihu o godip ma-macmacyihu yui kiap tungugon entang. O bumbumyi nanohu o kantri wohon wohonthon owi amnahu o owi amna orung idangmahu o amna auhon mongorec youp tongidangmahu yui ambarac kiap tungugon öngkungga idang. Wömai yaha, Duic yu non ambarac feng suran togocmaha. Tongo yui non ambarac irot nonidec itac.[12] Oro, nonu Kopotorochon kunkun owi amna inoha soworec soworecyi idamon. Yuho nontha toup kombihac. Worocha tongga son muyu kiap ingorocnohong fohongyu muarut: Nuc soniha uroci kombic kombic kiap, o tong ogep tong imoc imoc kiap, o nuc soni unenne idit kiap, o obing idit kiap, o ecego karupgon kombininga.[13] Muno, son muyu nucno tongfat yeun yeun tongo itongitnung. O mata wohon wohon öngkuuyai wömai son woroc kokoreninga. Muno son muyu nuc sonihon turongo dongyu fat imongitnung. Morömaho turongo soni ihorocgon dongyun fat kamogocmaha son muyu kiap worocgon tannitnung.

Efesus 4:26
Oro irot soniho kombut uunai wömai sonu wontucmuno toningyit. Muno, sep daro abe maohi idinai son muyu karupgon irot tungu siuya irot soni sum fahun.

Mak 11:25
Oro, son dönac yocyocha kombinggahai son muyu oröc sonihon turongo dongyu fat imongitnung. Ihoroc tuya Nandöng soni momdec itacma yu sonthon turongo soni ihorocgon dongyun fat kamontac.

Rom 3:14
O dugo decma wömai möpmo orin ececgo ohuna amna dongyun obukongidang.

Matyu 6:14-15
[14] Kombiang, amnaho wontucmuno tong kamuya sontho yuhon turongono dongyu faantanganu wömai Nandöng soni momdec itacma yuho sonthon turongo soni ihorocgon dongyun fat kamontang.[15] Wohong sontho nuc sonihon turongono kokoreantanganu wömai woroc, Nandöng soni yu sonthon turongo soni ihorocgon kokoreantac,” Yesu yu dönac yocyocha ihoroc yogoc.

Jems 1:19-20
[19] Nakain oröcnai sinom, son ingoroc kombiarut: Son ambarac nuc sonihon mata kombic kombicha arangarang yongga iditnung. Wohong mata yong fandatha wömai kombic kombicho tongitnung. O irot kombut son karupgon tongitninga.[20] Muno, irot kombut noniho wömai non toroc kiap nongnongodec itonggonga yongo matongfat nengitac. Kopotorocho kombihac iho.

Hibru 12:14-15
[14] Son muyu kiringga owi amna ambaracot irot tungu singga itongitnung. O ihorocgon son kiap nongnongo tongmuya Kopotorocho yangamin kunkun itongitnung. Amna au kunkun maicma yu wömai Kopotoroc maun feic.[15] Son soni woho, soniha wo acacho idarut. Sondecma amna auho Kopotorochon banac banacnoha osung ticyit. O sonthon bonip sonidec wömunohon yitno au dogo kungga morö fauna mepmo öngkungga ficfuc ticyit.

Efesus 4:31-32
[31] Son wömai ececgohu o irot kombuthu o duc önggönghu o kombing bunbunhu o toroc kiap au ihorocno ambarac fohong fingbödearut.[32] Tongo son toroc kiap obingodec itongmuya Yesuhon suraro tongfat yeun yeun tongo itongitnung. Son muyu nucsonihon turongono imu fat imongitnung. Wömai yaha Kopotorocho sonthon turongo soni Duichon madec ihorocgon imun fat kamogocmaha son kiap worocgon tanitnung.

Papua New Guniea Bible
© 1997 The Bible Society of Papua New Guinea