A A A A A

Additional: [Broken Heart]


1 Korin 13:7
O yu nucno irot imongo angmurat matic, o ihorocgon yu kombing tobic tobicno maimun faic, o yu bongono muno‘ Kopotorocho tongfat neangoc’ yongo yuha torengga iditac. O mepmo bongonodecu wömai yu koing songga entac. Oro, amna irot tong fup imocimoc kiap idimpacma yu wömai toroc kiap ihorocno tongitac.

1 Pita 5:7
Son mepmo auha kombingbanac toninga. Muno son muyu irot mepmep soni ambarac Kopotorochon oburodec fingitnung.

2 Korin 5:7
Önga wömai nonu yapmu boinno abe mai kombing tobic tobicdecgon itongidamon

2 Korin 12:9
Foro worocha tongga nocho nakain gesöna muno entatanu wömai nocho borongdeditat. O amnaho noc nanong saha tuyai wömai nocu borongdeditat. O mepmo foro wohon wohon nocdec öantanganu wömai nocho borongdeditat. O ayamnaiho noc tu obukontatanu wömai nocu woha borongdehat, o nocho tong bumbum ihono ihono yaa feantanganu wömai nocho worocha borongdeditat. Wömai yaha, noc gesöna muno edayai wömai Duichon gesönoho nocdec ducmoda idina inoyabitno entat.

Hibru 13:5
Irot soni mönengdec ding fing akep toningyit. Son manomano soni itkamangma‘ woi angit itac’ yongo kombingitnung. Kopotorocho ingoroc yogoc: “Nocho goc gangmurat matit. O goc gakagon ida uroci mairoc.”

Jon 3:16
Wömai yaha, Kopotoroc irot basi sinom, yu guroc ngorochon owi amnaha toup kombingitac. Worocha tongga yu inoin Manano batip sinom‘ nontha’ yongo boging nimogoc. Tuna owi amna yuha kombing tobing imongidangma yu magorong ongoning. Muno, yui itonggong koing sogitnahing.

Jon 12:40
Aisaia yu Yesuhon toroc kiapmo inobarac wo osuchagon angdengga yong tuctuc mata ihoroc yogoc.

Jon 14:1
Yesu yu mata sakaun fiuna wönggon youp amnani ingoroc inogoc, “Son irot mepmep tongga kombingbanac toninga. Son Kopotoroc kombing tobing imarut. O nocha woi ihorocgon kombing tobing namarut.

Jon 14:27
Nocu son dongya fauya ongontat mahong nocho irot gucna kamoya sonot edengoc. Irot gucna ngomai guroc owi amnaho borongdedidangma worochon toroc muno. Sonu kombingbanac toninga, o sonu botoninga.

Jon 16:33
“Oro sonu nocot ding fingga irot gucno idarut. Worocha nocho yong fasun mata ihoroc kantatma. Kombiarut, gurocdec ngocin wömai mepmo foro ihono ihono worocho sondec öngkung kamuya botongitnahing. Wohong son botoninga. Nocho guroc ngorochon gesö wontucmuno urop anggiratbödegot,” ihoroc yogoc.

Luk 24:38
Ihoroc kombiuya Yesuho inogoc, “Son foro yaha soroc yongga‘ nocha dogu auhu’ yongo kombiang?

Mak 11:23
Nocho boinno sinom kantiwa, amna au yu irot yaiot muno kombing tobic tobicnobarac sa urongo ngo inontac, ‘Goc ongga topdec mondihi!’ ihoroc inongga‘ matana koing soun’ yongo kombing tobiunai wömai woroc, Kopotorocho yuhon dönacnohon toroc tun öngkung imangoc.

Matyu 5:8
“O owi amna irotno oweng owengo sinom ididangma yu yong borongdearut. Yu Kopotoroc anahing.

Matyu 11:28
Noc irotna ohonggongyi orin irot gucnabarac iditat. Worocha son ehuya nocho kötacna singkamoya foronakombingitnung. Tongo sontho nochon toroc kiapgon tanda nocot youphon mepmo kondonggon sumbotna. Ihoroc tongo irot soni gucno engoc.

Revelation 21:4
Tongo yu owi amnanihon daro yamugo wo ambarac doun manman yongbödenahing. Sa gurochon toroc kiap osucno woi bisong ongbödeangoc. Worocha tongga owi amna yu wönggon mamning, o yui uroci wönggon makombining, o yu wönggon maointoning o focfoc woi ambarac bödeangoc.”

Rom 8:28
Kopo-toroc yu osucgon inoin owi amnani wo kombingdegoc. Tongo osucgon yui‘ owi amna woroc Manana Yesu yu simbang itnahing’ yongo inoin fatha eragoc. Worocha tongga Kopotorochon weni manani koböcmaho öngkubung mahong Yesu yui Manano borongoma itac.

Rom 12:2
Sonu guroc ngorochon itonggong kiapdec wönggon itongitninga. Muno, son muyu Kopotoroc kombing imuya yuho irot soni mongurac tong kamuna kombic kombic soni ambarac mongurac tongga wego sinom engoc. Tongo son ogep itonggong kiap soni angsoworengmuya Kopotorochon irot kombic kombichon toroc itongitnahing. Kopotorochon irot kombic kombic woi ogepma, angit sinom o yapmu auha madocmöic.

1 Korin 6:19-20
[19] Kombiarut, ‘Kopotoroc yu Kunkun Yaru irot sonin sing kamogoc. Tuna yuho irot sonin iditac. Worocha tongga godip föpsoni woi Kunkun Yaruhon kunkun böcno. Godip föpsoni woi sonthon fat muno, yu woi Kopotorochon.[20] Kopotoroc yu wöngnacno moröma sinom singo soni wögoc. Worocha sontho Kopotoroc yong moröng imongo godip föpsoni yuha boging imarut.

Filipal 4:6-7
[6] Son yapmu auha kombingbanac toninga. Muno, son bongono muno mepmo soni Kopotoroc indauya‘ yuho tongfat nehun’ yongga yong moröng yong impi dönac yoi ihoroc tongitnung.[7] Tuya Kopotorocho irot soni tun gucmaantac. Kopoto-rochon irot gucnoho wömai Duichon madec sonthon irot soni wansiröp tongga sonthon irot soni orin kombic kombic soniha gön tongga entac.

Matyu 11:28-30
[28] Noc irotna ohonggongyi orin irot gucnabarac iditat. Worocha son ehuya nocho kötacna singkamoya foronakombingitnung. Tongo sontho nochon toroc kiapgon tanda nocot youphon mepmo kondonggon sumbotna. Ihoroc tongo irot soni gucno engoc.[29] Nonu youphon mepmo kondonggon sumbentamonanu wömai youp angitgon tongitnaha-mon. O youphon mepmono yungan tangoc,” Yesu yu ihoroc yogoc.[30] Oro, bongono wocin Sabat bongonodec Yesuot youp amnaniot yu wit öndec itonggung. Itongmuya youp amnani worec imuya yu wit yitno au fogito nong tonggung.

Papua New Guniea Bible
© 1997 The Bible Society of Papua New Guinea