A A A A A

Gud: [Guds nåde]


Efeserne 2:8-9
[8] For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.[9] Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Titus 2:11
For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.

Romerne 11:6
Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde.

Apostlenes Gjerninge 15:11
Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de.

Hebreerne 4:16
La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

Apostlenes Gjerninge 20:32
Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.

Jakobs 4:6
Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Efeserne 1:7
I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.

Romerne 5:1-2
[1] Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.[2] Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet.

Titus 3:7
for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.

Romerne 3:20-24
[20] Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.[21] Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven,[22] det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell,[23] alle har syndet og mangler Guds herlighet.[24] Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Johannes 1:17
For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

2 Timoteus 2:1
Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus!

2 Timoteus 1:9
Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av.

2 Korintierne 12:9
Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.

Romerne 3:24
Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Apostlenes Gjerninge 20:24
Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.

Efeserne 2:4-9
[4] Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med,[5] gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.[6] Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,[7] for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.[8] For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.[9] Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

Romerne 2:8-10
[8] Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten - over dem skal komme vrede og harme.[9] Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker.[10] Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker.

1 Korintierne 15:10
Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle - det vil si: ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.

Efeserne 2:5
gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.

Titus 2:11-12
[11] For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.[12] Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er,

2 Korintierne 12:8-9
[8] Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg.[9] Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.

Johannes 1:14
Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Efeserne 4:7
Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med.

2 Peters 1:2
Nåde og fred bli dere til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre.

Romerne 1:7
- Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Romerne 5:17
For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.

Johannes 1:16
For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.

Titus 2:11-14
[11] For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.[12] Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er,[13] mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,[14] han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.

Romerne 5:2
Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet.

2 Korintierne 6:1
Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde.

2 Tessalonikerne 1:12
så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere, og dere i ham, etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde.

1 Timoteus 1:13-16
[13] enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, fordi jeg handlet uvitende i vantro.[14] Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.[15] Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.[16] Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv.

Romerne 6:23
For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Romerne 3:23
alle har syndet og mangler Guds herlighet.

2 Korintierne 9:8
Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.

Jakobs 2:8
Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv! - da gjør dere vel.

1 Johannes 5:3
For dette er kjærligheten til Gud at vi holder fast på hans bud. Og hans bud er ikke tunge.

2 Peters 3:9
Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

Apostlenes Gjerninge 2:38
Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

Romerne 3:27
Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov.

Jakobs 2:12
Tal slik og handle slik som de som skal dømmes etter frihetens lov.

Romerne 7:12
Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

Romerne 1:16
For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.