A A A A A

Gud: [Betingelsesløs kjærlighet]


1 Johannes 4:16-18
[16] Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.[17] I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.[18] Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

1 Peters 4:8
Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.

Kolossenserne 3:14
Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.

Efeserne 2:8
For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Efeserne 5:25
Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den,

Jeremias 31:3
Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.

Johannes 3:16
For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

1 Korintierne 13:7
Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

1 Korintierne 13:13
Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

1 Johannes 3:1
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.

1 Johannes 3:16
På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene.

1 Johannes 4:8
Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

Johannes 14:21
Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

Johannes 15:12-13
[12] Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.[13] Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine.

Lukas 6:27
Men til dere som hører, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør vel imot dem som hater dere,

Salomos Ordsprog 10:12
Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.

Salomos Ordsprog 17:17
En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød.

Romerne 3:23
alle har syndet og mangler Guds herlighet.

Romerne 5:5-8
[5] Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.[6] For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.[7] For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø.[8] Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Romerne 8:35
Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd?

Romerne 12:9-10
[9] La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode.[10] Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!

Titus 3:4-5
[4] Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart,[5] frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,

1 Johannes 4:9-10
[9] Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.[10] I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Johannes 13:34-35
[34] Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.[35] Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.

1 Korintierne 13:4-7
[4] Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.[5] Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.[6] Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.[7] Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Matteus 5:43-48
[43] Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende![44] Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,[45] for at dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.[46] Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?[47] Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?[48] Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.

1 Korintierne 1:1-13
[1] Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og Sostenes, vår bror -[2] til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre:[3] Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus![4] Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus.[5] For i ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap,[6] fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere,[7] slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse.[8] Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.[9] Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.[10] Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.[11] For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere.[12] Jeg sikter til dette at hver av dere sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.[13] Er Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til Paulus’ navn dere ble døpt?

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.