A A A A A

Gud: [Tilbud til Gud]


1 Krønikebok 29:9
Og folket gledet seg over at de ga så villig, for med udelt hjerte ofret de villig sine gaver til Herren. Også kong David gledet seg meget.

2 Korintierne 9:7
Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

Apostlenes Gjerninge 20:35
På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot.

5 Mosebok 16:17
Hver skal komme med den gaven han har råd til, alt etter den velsignelse som Herren din Gud har gitt deg.

Hebreerne ൧൩:൧൫-൧൬
[൧൫] La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn.[൧൬] Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud.

Lukas 6:38
Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften?

Lukas ൧൬:൧൦
Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.

Malakias 3:10
Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!

Matteus ൨൩:൨൩
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette burde gjøres, og det andre ikke forsømmes.

Salomos Ordsprog 11:24
Den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom.

Salomos Ordsprog 28:27
Den som gir til den fattige, skal ikke lide nød, men den som lukker sine øyne, får mange forbannelser.

Salmenes 4:5
Bli harm, men synd ikke! Tenk etter i hjertet på deres leie og vær stille. Sela.

Romerne ൧൨:൧
Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.

Salomos Ordsprog 3:9-10
[9] Vis Herren ære med gaver av ditt gods og med førstegrøden av hele din avling![10] Så skal dine lagerhus fylles med overflod og dine pressekar flyte over av most.

Lukas ൧൨:൩൩-൩൪
[൩൩] Selg det dere eier, og gi det som almisser! Gjør dere pengepunger som ikke eldes, skaff dere en uforgjengelig skatt i himmelen, der hvor ingen tyv kommer til, og møll ikke tærer.[൩൪] For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

Matteus 6:19-21
[19] Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler.[20] Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.[21] For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være.

Matteus 6:31-33
[31] Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?[32] For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.[33] Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!

Salmenes ൯൬:൭-൯
[൭] Gi Herren, dere folkeslekter - gi Herren ære og makt![൮] Gi Herren hans navns ære, bær fram gaver og kom til hans forgårder![൯] Tilbe Herren i hellig skrud! Bev for hans åsyn, all jorden!

Markus 12:41-44
[41] Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger i kisten. Og mange rike ga mye.[42] Da kom det en fattig enke og la to skjerver - det er én øre.[43] Og han kalte til seg disiplene sine og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten.[44] For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.

Lukas 21:1-4
[1] Da han så opp, fikk han se de rike legge gavene sine i tempelkisten.[2] Men han så også en fattig enke som la to skjerver i den.[3] Og han sa: Sannelig sier jeg dere: Denne fattige enken har gitt mer enn alle.[4] For alle de andre ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom - alt det hun hadde å leve av.

Malakias ൩:൮-൧൨
[൮] Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier: Hva har vi røvet fra deg? - Tienden og de hellige gaver.[൯] Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere, hele folket.[൧൦] Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål![൧൧] Jeg vil true eter-gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarenes Gud.[൧൨] Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da skal deres land være et herlig land, sier Herren, hærskarenes Gud.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.